Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1456. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice, stran 3993.

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na redni 29. seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
1. člen
(1) V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04, 81/10 in 17/11) se v 13. členu prvega odstavka doda nova alineja:
»– Gradnja vodnih pregrad in drugih vodnih objektov za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvedba visokovodnih nasipov.«.
(2) V drugem odstavku 27. člena se doda zadnji stavek, ki se glasi: »Lokalne vodovode in cevovode za odpadno vodo je dovoljeno graditi do parcelne meje, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi določili tega odloka.«
(3) V 23. členu se v 6. točki določila b) enostavnih objektih dopolni z dodatno alinejo:
»– rastlinjaki.«
Doda se nova 7. točka:
»7. Možna je postavitev pomožne kmetijsko-gospodarske opreme.«
7. točka postane 8., ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0002/2014
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost