Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1455. Odlok o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Slovenske Konjice, stran 3981.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09, 48/12 in 57/12 in 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 24. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
2. vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine,
7. cene storitev javne službe,
8. javna pooblastila izvajalca javne službe,
9. nadzor nad izvajanjem javne službe,
10. kazenske določbe in
11. druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
4. člen
(cilji ravnanja s komunalnimi odpadki)
Cilji javne službe po tem odloku so:
– povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati učinkovit dostop do storitev javne službe,
– dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
– zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
– uveljavitev načela 'stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov',
– preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpadkov in
– zagotavljati izdelavo in sprejem letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo predpisi s področja varstva okolja.
6. člen
(subjekti izvajanja javne službe)
Subjekti izvajanja javne službe so:
– Občina Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina),
– izvajalec izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov – Javno komunalno podjetje d. o. o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: izvajalec javne službe),
– izvajalec izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: izvajalec),
– povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine (v nadaljevanju: povzročitelj),
– imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
7. člen
(opredelitev pojmov)
(1) V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je določen v predpisih s področja izvajanja javne službe:
1. Izvajalec izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je s strani občine izbran izvajalec za izvajanje navedenih javnih služb, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe ali zakonom, ki ureja javno zasebno partnerstvo.
2. Komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev in njim po naravi in sestavi podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih ali drugih dejavnosti ali javnega sektorja, ki nastajajo na območju Občine Slovenske Konjice.
3. Povzročitelj komunalnih odpadkov je vsaka fizična, pravna in druga oseba, ki deluje ali ima dejavnost na območju občine in povzroča nastajanje komunalnih odpadkov. Povzročitelj komunalnih odpadkov je tudi oseba, ki po pooblastilu povzročitelja komunalnih odpadkov prepušča komunalne odpadke izvajalcu javne službe ali pravna oseba, ki v skladu s tem odlokom lahko z izvajalcem javne službe sklene pogodbeno razmerje za ravnanje z odpadki.
4. Ločene frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: ločene frakcije) so nenevarne in nevarne frakcije, ki so ločeno zbrane ali izločene pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov ter kosovni odpadki in odpadki iz vrtov in parkov.
5. Nenevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: nenevarne frakcije) so nenevarni odpadki iz tabele 1, priloge 1 tega odloka.
6. Nevarne frakcije komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: nevarne frakcije) so nevarni odpadki iz tabele 2 priloge 1, tega odloka in imajo eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja odpadke. Med nevarne frakcije se uvrščajo tudi nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali so jim primešani nevarni odpadki.
7. Mešani komunalni odpadki (ostanki komunalnih odpadkov) so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu, ki ureja odpadke. So komunalni odpadki, iz katerih so izločene nenevarne frakcije komunalnih odpadkov, nevarne frakcije komunalnih odpadkov in drugi komunalni odpadki.
8. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna embalaža, ki nastaja, kot ločeno zbrana frakcija v gospodinjstvih ali kot tem odpadkom podoben odpadek iz trgovine, industrije, obrti, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja.
9. Biološki odpadki so ločeno zbrane frakcije organskih kuhinjskih odpadkov in odpadkov iz vrtov, primernih za kompostiranje.
10. Kosovni odpadki so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 07, iz tabele 3 priloge 1 tega odloka, ki se zaradi svoje narave, velikosti, oblike ali teže ne uvrščajo niti med nenevarne ali nevarne frakcije, niti niso primerni za prepuščanje med mešane komunalne odpadke.
11. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje bioloških odpadkov rastlinskega izvora z vrtov in kuhinjskih odpadkov, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Povzročitelj lahko kompostira v hišnem kompostniku kuhinjske odpadke, če ima za tako kompostiranje na razpolago vrt, katerega velikost zagotavlja postavitev kompostnika. Kompostnik je zastrt ali tako izdelan, da se odpadkov, ki se v njem kompostirajo, ne vidi neposredno iz stanovanjskih stavb ali javnih poti.
12. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer so nameščene posode, v katere povzročitelji komunalnih odpadkov neovirano odlagajo komunalne odpadke. Zbirno mesto komunalnih odpadkov praviloma ni na javni površini. Zbirno mesto komunalnih odpadkov je lahko tudi na drugih površinah. Če je zbirno mesto hkrati tudi prevzemno mesto, le-to ne sme biti oddaljeno od mesta prevzema več kot 5 metrov, sicer mora povzročitelj ob določenem prevzemu zagotoviti prestavitev posode do prevzemnega mesta ter po izpraznitvi ponovno vrnitev na zbirno mesto.
13. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je mesto, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo po vnaprej določenem urniku izvajalcu javne službe komunalne odpadke v za to namenjenih posodah. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov, ki je praviloma na javni površini, se za posamezno stavbo ali skupino stavb določi v postopku izdaje dovoljenja za poseg v prostor. Če v postopku iz prejšnjega stavka prevzemno mesto komunalnih odpadkov ni bilo določeno, se ga določi ob začetku izvajanja storitev javne službe prevzemanja komunalnih odpadkov z vpisom v register prevzemnih mest. Prevzemno mesto je lahko hkrati zbirno mesto.
14. Prevzemno mesto kosovnih odpadkov je praviloma neposredno pri povzročitelju odpadkov, kjer izvajalcu javne službe prepuščajo te odpadke. Povzročitelj komunalnih odpadkov na prevzemnem mestu prepušča kosovne odpadke na osnovi izdanega naročila (dopisnice) izvajalcu javne službe.
15. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
16. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje teh frakcij.
17. Zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
18. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje določenih vrst komunalnih odpadkov v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
19. Namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, kontejnerji, tipizirane vrečke izvajalca, sodi, hobuki in druga predpisana oprema za zbiranje posameznih vrst odpadkov (v nadaljevanju: posoda za zbiranje odpadkov).
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njihovi podlagi.
8. člen
(strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju opravljanja dejavnosti javne službe so naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– razvoj in načrtovanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe,
– strokovni nadzor nad izvajalcem javne službe,
– financiranje dejavnosti javne službe in
– opravljanje drugih nalog, določenih z zakonom.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja pristojni organ občinske uprave.
(3) Naloge iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko preda v izvajanje izvajalcu javne službe.
9. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun občine zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v predelavo oziroma obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
10. člen
(oblika opravljanja javne službe)
(1) Javno službo zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov opravlja Javno komunalno podjetje d. o. o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(2) Javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov se opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba na celotnem območju občine v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
(3) Koncesijo podeljuje Občina Slovenske Konjice.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
1. Vrsta in obseg storitev javne službe
11. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje javne službe oziroma storitve javnih služb:
a) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov obsega naslednje:
– storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s prevozom določenih vrst komunalnih odpadkov do centra za ravnanje z odpadki,
– storitve predhodnega skladiščenja določenih vrst komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali odlaganje, vključno s prevozom,
b) obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in
– storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja lastnost odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine in teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja možnosti za njihovo predelavo,
c) odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Storitve iz prvega odstavka izvaja izvajalec javne službe ali drug izvajalec, skladno s področnimi predpisi.
(3) Storitve iz prvega odstavka so v okviru opravljanja javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji.
12. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb,
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost,
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
(3) Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma upravljavca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku 15 dni od izpolnitve predpisanih pogojev.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno pravico in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti uporabnika storitev javne službe, je uporabnik:
– lastnik stavbe ali dela stavbe, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb,
– lastnik objekta, v katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost,
– lastnik objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje odpadkov.
Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj nerazdelno pravico in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(6) Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po tem odloku.
(7) Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece.
(8) V sistem javne službe se morajo vključiti vsi povzročitelji, ki bivajo v svojih ali najetih nepremičninah, ki so lastniki počitniških hiš, opravljajo dejavnost v poslovnih in industrijskih objektih, ki upravljajo javne površine ali organizirajo kulturne in športne ter druge javne prireditve na območju občine, pri katerih nastajajo odpadki, ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež.
(9) Določila so obvezna za udeležence pri načrtovanju in projektiranju objektov, kjer bodo nastajali komunalni odpadki. Načrtovalci, projektanti in izdelovalci projektne dokumentacije morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih normativov in standardov tudi določbe tega odloka ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo izvajalca na osnovi pridobitve projektnih pogojev oziroma smernic.
1.1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
13. člen
(obseg javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov)
(1) Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov mora zagotoviti izvajalec na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo posamezne vrste nenevarnih in nevarnih frakcij, kosovni odpadki, odpadki z vrtov in iz parkov ter mešani komunalni odpadki.
(2) Izvajalec javne službe mora za izločanje:
a) nenevarnih frakcij zagotoviti njihovo ločeno zbiranje:
– na prevzemnih mestih,
– v zbiralnicah nenevarnih frakcij in
– v zbirnem centru;
b) nevarnih frakcij zagotoviti njihovo ločeno zbiranje:
– v premični zbiralnici nevarnih frakcij in
– v zbirnem centru;
c) kosovnih odpadkov zagotoviti njihovo ločeno zbiranje:
– na prevzemnih mestih in
– v zbirnem centru;
d) odpadkov z vrtov in parkov zagotoviti njihovo ločeno zbiranje:
– na prevzemnih mestih in
– v zbirnem centru:
e) mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti njihovo ločeno zbiranje:
– na prevzemnih mestih.
(3) Za vse zbrane odpadke mora izvajalec zagotoviti predelavo ali obdelavo, odlaganje in/ali odstranjevanje v skladu s predpisi.
(4) Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov obsega tudi druge storitve, ki so potrebne za nemoteno izvajanje te javne službe.
(5) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v namenske posode za zbiranje odpadkov, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni s tem odlokom, tehničnim pravilnikom ali v programu ravnanja.
14. člen
(letni program izvajanja javnih služb)
(1) Podrobnejša vsebina in obseg storitev javne službe se za posamezno koledarsko leto določi z letnim programom izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: letni program).
(2) Letni program za naslednje koledarsko leto pripravi izvajalec javne službe in ga do 15. oktobra posreduje občini v potrditev.
(3) Letni program obsega podatke o:
– območju izvajanja javne službe,
– vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo zbiranje,
– namenski posodi za zbiranje posameznih vrst odpadkov,
– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov,
– lokacijah in številu zbiralnic nenevarnih odpadkov,
– lokaciji zbirnega centra,
– zbiranju kosovnih odpadkov na poziv,
– zbiranju nevarnih frakcij s premično zbiralnico,
– drugih pogojih za zbiranje posameznih vrst odpadkov,
– ravnanje s prevzetimi odpadki,
– delu z javnostjo pri izvajanju javne službe,
– drugih storitvah, potrebnih za nemoteno izvajanje javne službe in
– drugih podatkih v skladu s predpisi.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnikom javne službe omogočiti vpogled v potrjen Program ravnanja komunalnimi odpadki na sedežu izvajalca javne službe.
15. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene z namenskimi posodami za zbiranje odpadkov.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij morajo biti na posameznem območju občine razporejene sorazmerno gostoti poselitve na tem območju tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za največ 500 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.
(3) Lokacije zbiralnic določita v dogovoru občina in izvajalec.
(4) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja ločen prevoz frakcij v zbirni center.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, lahko izvajalec javne službe organizira prevzemanje ločenih frakcij po sistemu od vrat do vrat. Na območju, kjer se vse ali del ločenih frakcij zbira od vrat do vrat, izvajalcu javne službe ni potrebno zagotoviti zbiralnic ločenih frakcij.
16. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe zagotovi prevzemanje nevarnih frakcij v zbirnih centrih.
(2) Ločeno zbiranje nevarnih frakcij zagotavlja izvajalec javne službe najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov v naseljih iz prejšnjega odstavka tega člena najmanj štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični zbiralnici, obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v sredstvih javnega obveščanja ali na drug krajevno običajen način oziroma s pošto kot prilogo k računu.
17. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z namenskimi posodami za zbiranje odpadkov. Tipi in oznake posod za posamezne ločene in nevarne frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo prebivališče.
(4) Nevarne frakcije, ki jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov v zbirnem centru, mora za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij prevzemati za to usposobljena oseba.
(5) Izvajalec javne službe mora prepuščene odpadke redno prevzemati in jih odpremljati v začasno skladiščenje, predelavo in odstranjevanje s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prekomernega prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
18. člen
(prevzemanje komunalnih odpadkov)
(1) Prevzemanje komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe v namenskih posodah.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje komunalnih odpadkov v skladu s sprejetim letnim programom.
(3) Izvajalec javne službe sme pri prevzemanju odpadkov odstopiti od letnega programa odvozov le v primeru višje sile, kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost poti do prevzemnih mest in nenadne okvare posebnih vozil. O tem mora v najkrajšem možnem času obvestiti povzročitelje. Obveščanje se izvaja na krajevno običajen način, navedejo se tudi razlogi opustitve odvoza ter novi termini odvoza odpadkov.
19. člen
(velikost in število obveznih posod za posamezne uporabnike)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz drugega odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom.
(2) Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev posod za vse uporabnike, se za zbiranje odpadkov določijo skupne posode, katerih število in velikost določi izvajalec javne službe skladno z merili, določenimi s tehničnim pravilnikom iz 47. člena tega odloka.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, skladno s spremembami zakonodaje in na občinskem svetu potrjenim letnim programom.
(4) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod za odpadke, izvajalec javne službe uporabniku storitev določi ustrezno povečanje prostornine posode oziroma povečanje števila posod.
20. člen
(prevzemna mesta)
(1) Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču uporabnika.
(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 5 m od roba prometne poti smetarskega vozila. Dovozna pot do prevzemnega mesta odpadkov mora biti primerna za dostop s posebnim vozilom in mora prenesti osne obremenitve smetarskega vozila, ki veljajo za občinske ceste. Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za odpadke mora imeti obračališče, da je obračanje smetarskih vozil nemoteno, neovirano in varno.
(3) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno mesto na predlog katerekoli stranke pristojni organ občinske uprave.
21. člen
(zbirna mesta)
(1) V času do predvidenega prevzema odpadkov na prevzemnih mestih se odpadki zbirajo v posodah, ki so nameščeni na zasebnem površinah ali v zasebnih prostorih pri uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in onesnaževanja okolice.
(2) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja posameznih komunalnih odpadkov zagotoviti, da se namenska posoda prestavi iz zbirnega mesta na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa prazne posode vrne na zbirno mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.
22. člen
(zbirni center)
(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v posodah za naslednje komunalne odpadke:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole,
– detergente,
– baterije in akumulatorje,
– električno in elektronsko opremo,
– kosovne odpadke.
(2) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 12. členom tega odloka.
23. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo, razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja do onesnaževanja okolja.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotavljati redni prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih v začasno skladiščenje, predelavo in odstranjevanje odpremljati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prekomernega prašenja in hrupa. Med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti zagotovljeno zbiranje kosovnih odpadkov na prevzemnem mestu povzročitelja v skladu s sprejetim letnim programom.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov najmanj osem dni pred prevzemom iz prejšnjih odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema naročenih kosovnih odpadkov.
(4) Imetniki kosovnih odpadkov morajo, preden prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe zagotoviti, da se kosovni odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Organizator javne prireditve (v nadaljnjem besedilu: organizator) mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja namestiti posode za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov:
– odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona;
– odpadne embalaže iz stekla;
– odpadne plastične in kovinske embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov in
– bioloških odpadkov.
(2) Organizator mora o javni prireditvi obvestiti izvajalca javne službe zbiranja najmanj 8 dni pred njenim začetkom.
(3) Stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, vključno z nabavo ali najemom, postavitvijo in uporabo zabojnikov, posod ali vreč iz prvega odstavka tega člena, nosi organizator.
(4) Ne glede na 4. točko prvega odstavka tega člena mora ponudnik obrokov na javni prireditvi za svoje biološko razgradljive kuhinjske odpadke, ki tam nastanejo, kot povzročitelj odpadkov iz gostinstva zagotoviti ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom.
(5) Organizator mora odpadke iz prvega odstavka tega člena prepustiti izvajalcu javne službe, ta pa jih mora prevzeti na mestu javne prireditve.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito odloženi komunalni odpadki, odredi občinska inšpekcija izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča. V primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, pa na račun osebe, ki izvaja posest. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti fizične osebe oziroma osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih odpadkov občinska inšpekcija lastniku ali drugemu posestniku zemljišča. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
1.2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov:
– predelava odpadnega lesa v sekance,
– storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v kompostarnah in napravah za mehansko-biološko obdelavo odpadkov,
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem ali zmanjšanja nevarnih lastnosti zaradi njihovega odlaganja na odlagališče za nenevarne odpadke,
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom povečanja možnosti za njihovo predelavo.
28. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se z izvornim razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih odpadkov na:
– nenevarne frakcije,
– nevarne frakcije in
– druge komunalne odpadke.
29. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja vseh pripeljanih odpadkov in vseh ločenih frakcij, ki se oddajo v predelavo, obdelavo in odstranjevanje.
1.3. Predhodno skladiščenje določenih vrst komunalnih odpadkov
30. člen
(predhodno skladiščenje)
V okviru javne službe se zagotavlja skladiščenje odpadkov pri izvajalcu javne službe v zbirnih centrih z namenom in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do pooblaščenega prevzemnika, ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo predelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov.
1.4. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
31. člen
(odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje odpadkov)
Odpadke je dovoljeno odlagati samo na odlagališčih v skladu z določili predpisa, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
32. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 42. člena tega odloka,
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje, vključno z rednim razkuževanjem in pranjem,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja z odpadki in
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:
– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine in
– škodljive vplive na območja, zavarovana v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
33. člen
(register prevzemnih mest)
Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih mest. Vsebina registra se opredeli v tehničnem pravilniku.
34. člen
(javna obvestila)
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra,
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega centra,
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo,
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij,
– načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij in
– drugih pogojih za prevzem.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine obveščati skladno s predpisi s tega področja.
35. člen
(redno obveščanje)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in jih prepuščajo v namenskih posodah,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah nevarnih frakcij,
– prepuščajo nenevarne frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne frakcije,
– hranijo nenevarne in nevarne frakcije varno in neškodljivo za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,
– ne mešajo nenevarnih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge nenevarne ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih ali v zbirnih centrih in
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz kosovnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati o:
– prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom,
– izločanju vseh bioloških odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih in
– varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
36. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode in
– do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar ne več kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene na podlagi tehničnega pravilnika.
37. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe na posebnem obrazcu najkasneje 15 dni po nastanku spremembe,
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe,
– zagotoviti, da so posode ali zabojniki na dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu,
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti,
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih in
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do prevzemnega mesta.
38. člen
(prepovedi)
(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom,
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj,
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo kot mešani komunalni odpadek,
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta,
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih,
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov,
– brskati po posodah ali zabojnikih ter razmetavati odpadke in
– pisati na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepiti plakate nanje.
(2) V posodo za ostanek komunalnih odpadkov je prepovedano odložiti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke,
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka in
– biološke odpadke.
(3) Prepovedano je opustiti uporabo storitev javne službe, kopičenje odpadkov in odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki zato niso namenjeni.
(4) Izvajalec javne službe je dolžan uporabnike iz druge alineje prvega odstavka tega člena obvestiti o nepravilnem ločevanju. Na zabojnik nalepi nalepko NEPRAVILNO ZBRANO. Nepravilno zbranih odpadkov izvajalec ni dolžan odpeljati, zato jih pusti na mestu samem, da jih uporabnik loči.
(5) Kolikor povzročitelj odpadkov po obvestilu iz prejšnjega odstavka ustrezno ne loči zbranih odpadkov, izvajalec javne službe uporabniku loči odpadke in mu na podlagi cenika zaračuna ločeno zbiranje odpadkov ter odpadke odpelje. Istočasno poda prijavo pristojnemu inšpektorju.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
39. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij za predelavo in
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
40. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja javne infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja in
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN OPREME, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
41. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, ki je lastnina občine, sestavljajo:
– zemljišča in objekti zbiralnic,
– zemljišča in objekti zbirnih centrov in
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah.
(2) Objekte iz prvega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja uporabnik iz 12. člena tega odloka.
(3) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer se izvaja dejavnost javne službe.
42. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v zbiralnicah,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov in
– oprema za razvrščanje odpadkov v sortirnici in predhodno skladiščenje odpadkov pred njihovo predelavo ali odstranjevanjem.
VIII. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
43. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, potrdi pa pristojni organ občine.
44. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Ceno opravljanja storitve javne službe so dolžni plačevati vsi povzročitelji.
(2) Cena opravljanja storitev javne službe se obračuna na podlagi opravljenih storitev. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko količino opravljenih storitev.
(3) Vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost na območju občine, je dolžan pred začetkom opravljanja dejavnosti prijaviti izvajalcu javne službe datum začetka izvajanja dejavnosti in skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z odpadki.
(4) Uporabnik storitev javne službe mora o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe, pisno obvestiti izvajalca, najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. Ta sprememba se pri obračunu upošteva s prvim naslednjim mesecem. V primeru, ko uporabnik storitev javne službe ne posreduje podatkov za obračun teh storitev ali v prijavi navede napačne podatke, izvajalec uporabi uradne podatke o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v stavbi oziroma podatke o velikosti, število posod in številu oseb v gospodinjstvu.
(4) Obračun storitev javne službe velja za uporabnika storitev javne službe s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javne službe.
IX. NADZOR
45. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
X. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
46. člen
(javna pooblastila izvajalca javne službe)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe odloča o pravicah uporabnikov, določenih s tem odlokom.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
XI. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
47. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Na predlog izvajalca javne službe sprejme občinski svet tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: tehnični pravilnik), najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov v zbirnih centrih,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in nemoteno opravljanje javne službe.
(3) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
(prekrški uporabnikov)
(1) Z globo 1000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa uporabnika (tretji odstavek 12. člena),
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje posode ali zabojnika oziroma ne uporablja tipskih vrečk (tretji odstavek 19. člena),
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 21. člena),
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako, da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice (prvi odstavek 21. člena),
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe do prevzemnega mesta (šesta alineja 37. člena),
– ne prepušča komunalne odpadke in jih ne ločuje skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe (druga alineja 37. člena),
– če ravna v nasprotju z določili 38. člena in
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek 44. člena).
(2) Z globo 600 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 500 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(4) Z globo 400 EUR se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznika.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/10, 17/11, 88/11).
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0006/2014-3(130)
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost