Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1454. Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice, stran 3977.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 – ZUDE, 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 29. redni seji dne 24. 4. 2014, sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– način in čas pokopa umrlega ter pogrebne svečanosti,
– zvrsti grobov,
– okvirne tehnične normative za grobove,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– posege na objektih in v prostor na pokopališču,
– mirovalno dobo za grobove in
– druga vprašanja povezana z uporabo pokopališč.
3. člen
(1) Pokopališke in pogrebne storitve ter urejanje pokopališč sta izbirni lokalni gospodarski javni službi.
(2) Na območju Občine Slovenske Konjice so naslednja pokopališča:
1. Pokopališče Slovenske Konjice:
naselja: mesto Slovenske Konjice, Blato, Prevrat, Zg. Pristava, Bezina, Brdo, Gabrovnik, Strtenik, Vešenik, Breg pri Konjicah, Konjiška vas, Nova vas pri Konjicah, Prežigal, Sp. Pristava, Perovec, Preloge pri Konjicah, Zeče, Polene, Dobrava pri Konjicah, Gabrovlje, Sp. Preloge, Škalce, Tepanje, Dobrnež in Tepanjski vrh.
2. Pokopališče Loče:
naselja: Loče, Štajerska vas (del), Mlače, Koble, Mali breg, Podob, Lipoglav, Ostrožno, Penoje, Podpeč ob Dravinji, Zbelovo, Zbelovska gora, Sp. Laže, Klokočovnik in Suhadol.
3. Pokopališče Jernej:
naselja: Sv. Jernej, Kolačno, Petelinjek, Brezje pri Ločah, Ličenca, Štajerska vas (del), Selski vrh in Zg. Laže.
4. Pokopališče Žiče:
naselja: Žiče in Draža vas.
5. Pokopališče Špitalič:
naselja: Špitalič, Sojek, Stare Slemene, Tolsti vrh, Kraberk in Škedenj.
(3) Pokopališča na območju občine, ki jih upravlja občina so namenjeni pokopavanju umrlih, ne glede na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.
2. NAČIN IN ČAS POKOPA
4. člen
(1) Pokop v smislu tega odloka je:
– zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlega v krsti,
– položitev žare s pepelom v zemljo ali v žarni zid in
– raztrositev pepela na posebej določenem prostoru.
(2) Način pokopa se določi v skladu z zapustnikovo voljo. Če umrli ni izrazil svoje volje, o načinu pokopa odloči oseba, ki je z njim stalno živela ali druga oseba, določena z zakonom.
5. člen
(1) Po ugotovljeni smrti mrliški preglednik izda poročilo o času in vzroku smrti.
(2) Potem, ko je bila smrt ugotovljena in pisno potrjena s strani pristojnega zdravstvenega organa, v skladu s predpisi, pokop umrlega prijavi upravljavcu pokopališča in izvajalcu pogreba njegov družinski član ali oseba, ki je z njim stalno živela oziroma ga je po predpisih morala vzdrževati in zanj skrbeti (v nadaljevanju: svojec) oziroma druga oseba, določena z zakonom.
(3) Prijavi je potrebno priložiti listino o prijavi smrti oziroma drugo listino, predpisano s posebnim zakonom.
(4) Točen čas pokopa določi izvajalec pogreba, v dogovoru s svojci umrlega oziroma osebe, ki je prijavila pokop in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski pogreb.
6. člen
(1) Na pokopališčih je dovoljeno pokopavanje v nove grobove in v obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka.
(2) Novi grobovi se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
(3) Na pokopališču je dovoljen izkop in prenos umrlega na drugo pokopališče ali na istem pokopališču, v skladu s predpisi.
(4) Pokop v obstoječe grobnice je dovoljen le z žaro ali v krsti iz trdega lesa s kovinskim vložkom.
7. člen
(1) Za mesto novega groba se dogovorita pred pogrebom upravljavec pokopališča in plačnik pokopa.
(2) Če bo pokop opravljen v že obstoječi grob, mora plačnik pogreba, če ni najemnik, predložiti najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika, da dovoljuje pokop umrlega v ta grob, razen, če je umrli najemnik groba.
8. člen
(1) Umrli se do pogrebnih svečanosti in pokopa čuva v mrliški vežici, izjemoma pa doma v stanovanjski hiši, ki nima več kot dve stanovanji, pod pogojem, da smrt ni posledica nalezljive bolezni in, da so omogočeni prostorski in dostopni pogoji.
(2) Prevoz umrlega s kraja smrti v mrliško vežico je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.
(3) Prevoz umrlega je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili.
9. člen
(1) Pokopi so praviloma vsak dan, razen ob nedeljah in državnih praznikih.
(2) Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa lastnik.
(3) Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
(4) Če ni dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina v višini osnovnega pokopa, v kateri je imel umrli stalno prebivališče.
(5) V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega.
10. člen
Pred pokopom je izvajalec pogreba dolžan ustrezno zavarovati sosednje grobove in spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju jame ne poškoduje.
11. člen
(1) Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba, ima javni značaj in se mora opraviti z vsem spoštovanjem do umrlega.
(2) Pogrebna svečanost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo.
(3) Če pokojnik ni izrazil svoje volje, se pogrebna svečanost opravi v skladu z voljo najbližjih svojcev.
12. člen
(1) Vsakemu umrlemu mora biti zagotovljen dostojen pogreb v skladu z njegovo voljo ali željo najbližjega sorodnika umrlega oziroma osebe, ki bo poravnala stroške pokopa.
(2) Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču, vodi izvajalec pogreba. Opravi se v skladu z določili tega odloka in z upoštevanjem krajevnih običajev ter dogovora med svojci in upravljavcem pokopališča o načinu priprave in vodenja pogrebne svečanosti.
(3) Pogrebna svečanost se opravi v prostorih mrliške vežice na pokopališču, kjer bo pokop.
(4) Pogrebna svečanost ima lahko značilnosti obreda posamezne verske skupnosti. V takem primeru se pri pogrebni svečanosti opravi tudi verski obred.
(5) Izvajalec pogreba mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob položitvi umrlega v mrliško vežo izobesi obvestilo pred mrliško vežo in na oglasno desko občine.
(6) Kraj, dan in čas pogrebne svečanosti določita izvajalec pogreba in plačnik pokopa sporazumno, upoštevajoč načelo kontinuiranega poteka pogrebov.
13. člen
(1) Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom pokojnikove krste ali žare z mrliškega odra, konča pa z zasutjem groba oziroma zaprtjem žarne niše.
(2) Dvig, prenos oziroma odvoz krste ali žare v pogrebnem sprevodu in položitev krste ali žare v grobni prostor opravijo pogrebniki na krajevno običajen način. Pogrebniki morajo biti oblečeni v svečane obleke.
(3) Pri izvedbi zgoraj navedenih opravil, lahko po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne svečanosti, sodelujejo tudi druge osebe (člani društev in organizacij), vendar morajo biti le-te oblečene v svečane obleke.
(4) Začetek pogrebne svečanosti se naznani z zvonjenjem ali na drug, krajevno običajen način.
(5) Pogrebni sprevod se odvija izpred mrliške vežice oziroma izjemoma od doma do groba na pokopališču.
14. člen
(1) Razvrstitev v pogrebnem sprevodu je naslednja: na čelu pogrebnega sprevoda gresta zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom in vodja pogreba, v primeru verskega pogreba pa tudi nosilec verskega znamenja. Za njimi se razvrstijo nosilci drugih zastav in praporov z žalnimi trakovi, nosilci odlikovanj in priznanj umrlega, godba, pevci, nosilci vencev, v primeru verskega pogrebnega obreda dostojanstvenik verske skupnosti, krsta s pokojnikom ali žara s pepelom pokojnika, svojci in drugi udeleženci pogreba.
(2) Razpored v sprevodu se lahko na željo pokojnika, njegovega najbližjega sorodnika oziroma naročnika pogreba izvede tudi drugače, pri čemer mora biti na čelu pogrebnega sprevoda vedno zastavonoša z državno zastavo z žalnim trakom.
15. člen
(1) Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapori, v primeru verskega obreda pa tudi dostojanstvenik verske skupnosti in nosilec verskega znamenja.
(2) Krsta z umrlim ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za verski pogrebni obred. Temu sledijo še nastop godbe, pevcev in poslovilni govori, obred pa se zaključi na krajevno običajen način.
16. člen
(1) Če je bil umrli član društva ali združenja, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne običaje (lovci, gasilci in podobno), se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti po predhodnem dogovoru z izvajalcem pogrebne svečanosti, ob upoštevanju splošnih moralno-etičnih načel.
(2) Če pri pogrebni svečanosti v skladu s predpisi sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, občanov in premoženja, za kar je odgovoren vodja strelske enote.
(3) V primeru cerkvenega pogrebnega obreda, se pogrebna maša v cerkvi praviloma opravi pred pokopom.
17. člen
Izvajalec pogrebne slovesnosti je dolžan najpozneje eno uro po končanem pogrebu grob zasuti oziroma zapreti in ga začasno primerno urediti tako, da ne poškoduje sosednjih grobov ter najpozneje v 15 dneh oziroma po sporočilu najemnika groba, odstraniti vence in cvetje z groba ter urediti gomilo.
18. člen
(1) Plačnik pokopa lahko zahteva tihi pokop ali anonimni pokop.
(2) Upravljavec in izvajalec pogreba v zvezi s tihim pokopom ne smeta dajati v javnost nobenih informacij brez soglasja plačnika pokopa.
(3) Pri tihem pokopu sodelujejo svojci umrlega, vodja pogrebnega obreda z zastavo in pogrebna služba, po predhodnem dogovoru med plačnikom pokopa in vodjem pogrebnega obreda oziroma upravljavcem.
(4) Anonimni pokop opravi izvajalec pogreba ob prisotnosti najožjih svojcev ali brez njihove prisotnosti, v skladu z dogovorom s plačnikom pokopa.
(5) Na kraju anonimnega pokopa ali raztrosa pepela ni obeležja. Kraj pokopa je evidentiran v evidenci o umrlih, ki so pokopani na pokopališču. Plačnik anonimnega pokopa se lahko odloči za poslovitev od umrlega.
(6) Anonimni pokop se opravi s pokopom krste ali žare ali z raztrositvijo pepela na posebnem oddelku, ki je enotno urejen po načrtu razdelitve in je brez talnih oznak in imen umrlih. Podatke o pokopu vodi upravljavec pokopališča v evidenci pokopov.
(7) Na prostoru za anonimne pokope je urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč.
19. člen
(1) Ob istočasni smrti večjega števila oseb se lahko opravi ena pogrebna svečanost.
(2) V teh primerih se imenuje pogrebni odbor, ki ob soglasju svojcev umrlih in ob sodelovanju upravljavca pripravi pogrebno svečanost po določilih odloka, ki veljajo za javno pogrebno svečanost.
3. UREJANJE POKOPALIŠČA
20. člen
(1) Na pokopališčih iz 2. člena tega odloka so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni, dvojni grobovi in grobnice (klasični grobovi),
– žarni grobovi,
– žarne niše v žarnih zidih,
– skupna grobišča,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
(2) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
21. člen
(1) Mere vrstnega groba so naslednje:
– za enojni grob dolžina 2,40 m in širina 1,00 m,
– za dvojni grob (družinski) dolžina 2,40 m in širina 2,00 m, za otroški grob, do 10 let starosti, polovične mere enojnega groba.
(2) Minimalne mere za grob so:
– dolžina 2,00 m, širina 1,00 m,
– globina 1,80 m, oziroma najmanj 1,20 za otroški grob,
– razmik med grobovi 0,30 m.
(3) Upravljavec pokopališča lahko določi tudi grobove, ki so večjih dimenzij, kolikor je to v skladu z načrtom ureditve pokopališča.
(4) Na starih pokopališčih se morajo grobovi in razmik med grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, po možnosti pa z opustitvijo kakšnega groba stanje prilagoditi novim pokopališčem. Iz tega so izvzeti spomeniki in nagrobniki večje kulturne in materialne vrednosti. Na starih pokopališčih se grob širine nad 1,50 m smatra kot družinski grob.
(5) Spreminjanje enojnih grobov v družinske in obratno je možno samo s pisnim sporazumom med upravljavcem in najemnikom groba, če je to izvedljivo na določeni lokaciji in v skladu z načrtom razdelitve na pokopališke oddelke in grobove za posamezno pokopališče.
22. člen
(1) Nagrobni spomeniki se postavijo v skladu z načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove posameznega pokopališča in so lahko pokončni.
(2) Na nagrobnih spomenikih so lahko označena imena, priimki in drugi osebni podatki pokopanih oseb in drugi znaki, napisi, slike in simboli, ki pa morajo upoštevati pieteto do umrlih.
23. člen
(1) Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih grobovih, grobnicah in žarnih nišah v žarnih zidovih.
(2) Velikost in obliko žarnega groba določi upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
(3) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izjemo določil, ki jih dopušča zakon.
24. člen
Skupna grobišča so namenjena:
– skupnim pokopom ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah,
– pokopu oziroma prenosu posmrtnih ostankov iz opuščenih klasičnih in žarnih grobov,
– pokopu posmrtnih ostankov na željo svojcev neimenovanega pokojnika,
– pokopu posmrtnih ostankov socialno ogroženih, ki nimajo sredstev za drugačno obliko pokopa.
25. člen
(1) Prekop groba in ponoven pokop v isti grob je mogoč po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče. Če je ta grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v isto jamo možen tudi pred potekom 10 let.
(2) Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le v določenih primerih, ki jih določa zakon.
(3) Mirovalna doba ne velja za žarni grob in žarni zid oziroma pokop z žaro.
4. ODDAJANJE PROSTOROV GROBOV V NAJEM
26. člen
(1) Upravljavec pokopališča oddaja prostor za grobove (v nadaljevanju: grob) v najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik je dolžan upravljavcu plačati za najeti grob letno najemnino.
(3) Pogoji najema se določijo s pogodbo med najemnikom in upravljavcem pokopališča.
27. člen
(1) Pravico do najema groba ima oseba, ki je poravnala stroške pokopa.
(2) Pravico iz prvega odstavka tega člena je mogoče prenesti na drugega samo s pisno izjavo.
28. člen
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
– osebe najemnega razmerja;
– čas najema;
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
– osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
– obveznost najemojemalca glede urejanja grobov, oziroma prostora za grob;
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz te pogodbe.
29. člen
(1) Najemna pogodba za grobni prostor se sklene za določen čas 10 let. Po preteku te dobe se najemna pogodba lahko vsakokrat podaljša za nadaljnjih 10 let.
(2) Upravljavec pokopališča najkasneje 2 meseca pred potekom najemne pogodbe pisno opozori najemnika o prenehanju pogodbe in ga opozori na posledice, če pogodbe ne bo podaljšal.
30. člen
(1) Če najemnik ne podaljša najemne pogodbe, je dolžan odstraniti z groba nagrobni spomenik in drugo opremo z groba, in sicer v roku 60 dni po preteku ali odpovedi najemnega razmerja oziroma v roku 60 dni od prejema pisne zahteve s strani upravljavca pokopališča.
(2) Če jih ne odstrani, to stori upravljavec pokopališča na njegove stroške, grob pa odda drugemu najemniku.
(3) V času od odstranitve opreme z groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje groba drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
(4) Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.
31. člen
Določila prejšnjega člena tega odloka se smiselno uporabljajo tudi v primeru, kadar najemno razmerje preneha iz drugih razlogov (odpoved, odstop, razveljavitev pogodbe).
32. člen
Najemnik, v primeru najemnikove smrti pa njegovi pravni nasledniki oziroma novi najemnik, so dolžni čim prej, najkasneje pa v roku 30 dni po nastali spremembi, upravljavcu sporočiti spremembe najemnikovih osebnih podatkov (osebno ime, naslov bivališča) oziroma novega najemnika.
33. člen
(1) Višino najemnine določi Občinski svet Občine Slovenske Konjice s posebnim sklepom.
(2) Letno najemnino za grob in nadomestilo za vzdrževanje pokopališča mora poravnati prejemnik v petnajstih dneh po prejemu računa.
34. člen
(1) Upravljavec lahko pisno razveljavi sklenjeno najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne izpolnjuje ostalih obveznosti, določenih v pogodbi,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub večkratnemu opozorilu in je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih grobov in pokopališča kot celote.
(2) Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nato se prekoplje in odda drugemu najemniku.
5. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU TER POSTAVLJANJE, SPREMINJANJE IN ODSTRANJEVANJE SPOMENIKA
35. člen
(1) Območje pokopališč je določeno s prostorskim načrtom občine.
(2) Obiskovalec pokopališča in vežice je dolžan opustiti vse, kar bi bilo zoper pieteto do umrlih in se obnašati na pokopališču tako, da izkaže ustrezno spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
(3) V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje, kot je vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;
– druge vrste onesnaževanja pokopališkega prostora in objektov v območju pokopališča;
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v območju pokopališča;
– poškodovanje mrliške veže, grobov, nasadov in drugih naprav in predmetov in objektov na območju pokopališča;
– trganje cvetja in zelenja po grobovih;
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
– v času napovedane pogrebne svečanosti opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovino strugarskih in drugih del na pokopališču;
– vožnja z vsemi prevoznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca;
– brez soglasja upravljavca na pokopališču opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, kovino strugarskih in drugih del;
– lepljenje plakatov in reklamnih obvestil.
(4) Za izvajanje in vzdrževanje reda na pokopališčih upravljavec postavi obvestilne table in prometne znake.
36. člen
Upravljavec pokopališča ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča;
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča;
– vodi evidenco o grobovih;
– vodi evidenco o umrlih, ki so pokopani na pokopališču;
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih najemnih pogodb;
– daje soglasje k načrtom za ureditev grobov, k postavitvam in odstranitvam nagrobnih spomenikov, zasaditvam oziroma odstranitvam dreves ob grobovih,
– vodi seznam opreme na pokopališčih;
– opozarja najemnike grobov o morebitni zapuščenosti grobov in temu primerno ukrepa,
– pravico odstraniti moteče grmovnice in drevesa na pokopališču, kolikor jih imetnik groba ne odstrani na opozorilo upravljavca;
– pobira najemnino za grobove;
– organizira in nadzira razna dela na pokopališču;
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici;
– dobavlja vodo za zalivanje in čiščenje grobov ter odvaža odpadke;
– zagotovi zadostno število posod za odpadke na določenih mestih;
– določa in ureja prostor za odlaganje odpadkov;
– prijavlja kršitelje pokopališkega reda.
37. člen
(1) Najemniki grobov so dolžni:
– vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi,
– ločevati odpadke in jih odlagati v za to določene posode,
– spoštovati pokopališki red oziroma določila tega odloka,
– spoštovati določbe najemne pogodbe,
– redno plačevati letno najemnino za grob in prispevek za vzdrževanje pokopališča,
– urejati grob v skladu s soglasji upravljavca pokopališča.
(2) Če najemnik ne vzdržuje nagrobnega spomenika in groba v celoti in je grobna oprema v takšnem stanju, da pomeni nevarnost za obiskovalce pokopališča ali sosednje grobove ali grob zaradi neurejenosti kvari izgled pokopališča, se šteje grob za opuščenega. Najemnika se o stanju groba opozori, da grob uredi v roku štirinajst dni, v nasprotnem primeru upravljavec opravi nujna vzdrževalna dela na stroške najemnika. Kolikor najemnik teh stroškov ne poravna, se najemna pogodba prekine in se grob po izteku mirovalne dobe odda drugemu najemniku.
38. člen
Izvajalec pogreba ima na pokopališču naslednje pravice in dolžnosti:
– določa dan in uro pokopa v sporazumu z naročnikom pogreba in pokopališkim redom,
– opravlja pokope (izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov),
– vodi evidenco pokopov in o teh poroča upravljavcu pokopališča,
– skrbi za izvajanje pogrebne svečanosti v skladu z dogovorom s plačnikom pogreba in pokopališkim redom,
– zagotavlja svečano opremo in opravo delavcev, ki vodijo ali sodelujejo pri pogrebni svečanosti,
– upravljavcu pokopališča oziroma občini poroča o delu, opažanjih in mu predlaga rešitve,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in dogovorom z upravljavcem pokopališča.
39. člen
(1) Upravljavec pokopališča daje soglasje k postavitvam in odstranitvam nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč ali spremembah arhitektonske zasnove grobnih prostorov.
(2) Soglasja se izdaja samo k velikosti nagrobnih obeležij in ne arhitektonski zasnovi.
(3) Če najemnik postavi ali odstrani nagrobnik, robnike, krovne plošče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s soglasjem upravljavca, mora upravljavec obvestiti najemnika, da nepravilnosti odpravi v osmih dneh.
(4) Če najemnik teh pravilnosti sam ne odpravi, opravi to upravljavec na stroške najemnika.
6. KAZENSKE DOLOČBE
40. člen
(1) Z globo 50 EUR se za prekršek kaznuje posameznik, če ravna v nasprotju z določili 35. člena tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec pogreba, ki krši določila 17. in 38. člena tega odloka.
(3) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca pogreba, ki krši določila 17. in 38. člena tega odloka.
7. NADZOR
41. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 51/98).
43. člen
Najemne pogodbe sklenjene na podlagi Odloka o pokopališkem redu v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 51/98) ostanejo v veljavi, vendar se najkasneje v roku 10 let od njihove sklenitve, sklenejo nove najemne pogodbe, v skladu s tem odlokom.
44. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0004/2014
Slovenske Konjice, dne 24. aprila 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost