Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2014 z dne 16. 5. 2014

Kazalo

1429. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini, stran 3911.

Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določajo pristojni organi in sankcije za kršitve Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL L št. 66 z dne 6. 3. 2014, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Uredba 208/2014/EU).
II. PRISTOJNI ORGANI
2. člen
(1) V skladu s 16. členom Uredbe 208/2014/EU so v Republiki Sloveniji pristojni organi za njeno izvajanje:
– ministrstvo, pristojno za finance, za izvajanje 4., 5., 6. in 7. člena Uredbe 208/2014/EU,
– Banka Slovenije za izvajanje drugega stavka prvega odstavka 7. člena Uredbe 208/2014/EU in
– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, za izvajanje 8. in 12. člena Uredbe 208/2014/EU.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, objavi seznam pristojnih organov s podatki za stike na spletni strani, navedeni v prilogi II k Uredbi 208/2014/EU.
III. KAZENSKE DOLOČBE
3. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
a) ne zamrzne vseh sredstev in gospodarskih virov, ki pripadajo osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 208/2014/EU, ki so v njihovi lasti, s katerimi razpolagajo ali jih nadzirajo (prvi odstavek 2. člena Uredbe 208/2014/EU);
b) osebam, subjektom ali organom iz priloge I k Uredbi 208/2014/EU neposredno ali posredno ali v njihovo korist da na voljo sredstva ali gospodarske vire (drugi odstavek 2. člena Uredbe 208/2014/EU);
c) zavestno in naklepoma sodeluje pri dejavnostih, katerih namen ali posledica je neposredno ali posredno izogibanje ukrepom iz prvega in drugega odstavka 2. člena Uredbe 208/2014/EU (9. člen Uredbe 208/2014/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če brez poseganja v veljavna pravila glede poročanja, zaupnosti in poslovne skrivnosti:
a) nemudoma ne pošlje vseh podatkov, ki bi pripomogli k spoštovanju obveznosti iz Uredbe 208/2014/EU, kakor je npr. zamrznitev računov in zneskov v skladu z 2. členom Uredbe 208/2014/EU, pristojnim organom, navedenim na spletnih straneh iz priloge II k Uredbi 208/2014/EU, če prebiva ali ima sedež v Republiki Sloveniji, in neposredno ali prek teh pristojnih organov Evropski komisiji (točka a prvega odstavka 8. člena Uredbe 208/2014/EU);
b) ne sodeluje s pristojnimi organi, navedenimi na spletnih straneh iz priloge II k uredbi 208/2014/EU, pri vsakem preverjanju takih podatkov (točka b prvega odstavka 8. člena Uredbe 208/2014/EU).
(2) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Z globo od 1.500 do 125.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če v zvezi s pogodbo ali drugo transakcijo, katere izvedba je bila posredno ali neposredno, v celoti ali deloma ovirana zaradi ukrepov, uvedenih v skladu z Uredbo 208/2014/EU, ugodi kakršnemu koli zahtevku, vključno z zahtevki za nadomestilo škode ali podobnimi zahtevki te vrste, kot je odškodninski zahtevek ali zahtevek za uveljavljanje garancije, zlasti zahtevek za podaljšanje dospelosti obveznice, garancije ali jamstva, predvsem finančne garancije ali finančnega jamstva v kakršni koli obliki, ki jih zahtevajo:
a) osebe, subjekti ali organi, uvrščeni na seznam iz priloge I k uredbi 208/2014/EU (točka a prvega odstavka 11. člena uredbe 208/2014/EU);
b) katera koli fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje prek ene od oseb, subjektov ali organov iz prejšnje točke ali v njihovem imenu (točka b prvega odstavka 11. člena uredbe 208/2014/EU).
(2) Če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z globo od 1.500 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 1.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 500 do 1.200 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
IV. NADZOR
6. člen
(1) Izvajanje določb te uredbe in Uredbe 208/2014/EU v okviru svojih pooblastil iz zadev stvarne pristojnosti organa nadzirajo pristojni inšpekcijski in carinski organi, policija in pristojni nosilci javnih pooblastil.
(2) Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka organi odvzamejo predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek ali so nastali v zvezi z njim.
(3) O ugotovljenih kršitvah določb iz te uredbe in Uredbe 208/2014/EU organi iz prvega odstavka tega člena nemudoma obvestijo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
V. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-23/2014
Ljubljana, dne 8. maja 2014
EVA 2014-1811-0060
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost