Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1111. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice, stran 3178.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 3. ter 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice
1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 29/10, 17/11 in 44/13 - popravek), se spremeni besedilo prvega odstavka 5. člena, ki se po novem glasi:
»(1) Na območju občine se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
4. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
6. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
7. urejanje in čiščenje javnih površin,
8. vzdrževanje občinskih javnih cest,
9. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.«
2. člen
V petem odstavku 10. člena se spremeni besedilo, ki se po novem glasi:
»Občina zagotavlja preko javnega podjetja gospodarske javne službe iz 1., 2., 3., 4. in 7. točke prvega odstavka 5. člena in 1. točke 6. člena tega odloka.«.
3. člen
Spremeni se besedilo petega odstavka 11. člena, ki se po novem glasi:
»Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb iz 5., 6., 8. in 9. točke prvega odstavka 5. člena in 2., 3. in 4. točke 6. člena tega odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0007/2014(128)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.