Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1110. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono “Kostroj”, stran 3177.

Na podlagi 11., 57. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 - popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 11/07 - uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono “Kostroj”
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
Spremenijo in dopolnijo se določila Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono “KOSTROJ” (Uradni list RS, št. 5/05).
II. MEJA OBMOČJA
2. člen
(območje sprememb in dopolnitev)
Območje sprememb in dopolnitev zajema celotno območje osnovnega lokacijskega načrta. Ureditveno območje lokacijskega načrta meri 17.401,68 m2 in obsega celotne parcele (z eno izjemo parcele 930/1), vse k.o. Slovenske Konjice: 919/54, 919/72, 919/73, 919/75, 919/77, 919/78, 919/79, 919/80, 919/130, 919/131, 919/137, 919/187, 919/194, 930/1 (skrajni JZ del), 931/3, 931/4, 931/5.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
V 3. členu odloka se za drugim odstavkom doda tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) V območju je dovoljeno graditi enostavne in nezahtevne objekte.“
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
4. člen
Za drugim odstavkom 4. člena odloka se dodajo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
„(3) Objekt s parcelno številko 919/238, k.o. Slovenske Konjice, je v lasti treh lastnikov. Dostop do objekta bo omogočen preko dveh priključkov na občinsko pot.
(4) Za objekte na parcelah št. 919/262, 919/263, 919/264, 919/265, k.o. Slovenske Konjice, je dopustna gradnja parkirišč in nadstreškov ob objektih. Temu primerno morajo biti izvedeni nadstreški kot podaljšek strehe objektov, ki morajo biti izvedeni tako, da je zagotovljena ustrezna preglednost.
(5) Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati tudi izven gradbene linije in maksimalnih mej možne pozidave. Na primer - postavitev nadstreškov za avtomobile do pločnika. Za zavarovanje pločnikov kot javne površine morajo imeti nadstreški izvedene snegobrane in žlebove. Ti objekti ne smejo biti zaprti, tako da je zagotovljena prometna preglednost. Ob postavitvi nadstreškov mora biti zagotovljen dostop do parkirišč za obiskovalce. Parkirišča za obiskovalce so lahko locirana ob objektih ali za objekti.
(6) Na zemljišču za poslovno-stanovanjskimi in ob poslovno-stanovanjskih objektih je dovoljena postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov (ute, drvarnice itd.). Ti objekti se lahko postavijo v odmiku 1,5 m od parcelne meje brez soglasja soseda ali na mejo ob pridobitvi soglasja sosedov.
(7) Znotraj območij, ki so že zdaj definirana kot območja maksimalne možne pozidave, je dovoljena tudi gradnja enostavnih, nezahtevnih in manj zahtevnih objektov za lastne potrebe, pri čemer morajo biti zagotovljeni minimalni požarni odmiki, intervencijske poti in higienske razmere.“
V. POGOJI PROMETNEGA, KOMUNALNEGA, ENERGETSKEGA IN TELEKOMUNIKACIJSKEGA UREJANJA
5. člen
V 8. členu se dodajo sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
„(7) Dovoz iz občinske poti na posamezne parcele je dovoljen v razmaku 3,50 m do 5,00 m. Dovozi za enoto trojček in četvorček bodo izvedeni preko poglobljene zelenice in pločnikov tako, da ima vsaka enota svoj dovoz.
(8) Hitrost na celem območju je omejena na 30 km/h.
(9) Prometni režim mora preprečevati vzvratno vožnjo na občinsko pot in potrebno preglednost. Ta pogoj izpolnimo z vzvratnim uvozom k posameznim hišam ali obračanjem avtomobilov na dvorišču.
(10) Priključki na občinsko pot morajo biti izvedeni skladno s pravilnikom o cestnih priključkih.“
6. člen
V 9. členu se doda v poglavju Kanalizacijsko omrežje zadnji odstavek, ki se glasi:
„Vsaka enota mora imeti lasten odvod meteornih in odpadnih vod“ in v poglavju Ogrevanje zadnji odstavek:
„Dovoljeno je ogrevanje z zemeljskim plinom.“
VI. KONČNE DOLOČBE
7. člen
Vse ostale določbe osnovnega Odloka o lokacijskem načrtu za podjetniško in obrtniško cono „KOSTROJ“ (Uradni list RS, št. 5/05) ostanejo nespremenjene.
8. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
9. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-0012/2012(131)
Slovenske Konjice, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.