Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1108. Odlok o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec, stran 3174.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - uradno prečiščeno besedilo, 53/10) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. redni seji dne 19. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o izdajanju javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
V odloku uporabljeni izrazi v moškem spolu so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Ime glasila je Slovenjegraški GLASNIK - Med Uršljo in Pohorjem ali na kratko Sglasnik. Sglasnik je vpisan v evidenco javnih glasil Ministrstva za kulturo RS.
3. člen
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Mestna občina Slovenj Gradec, ki nosi vse ustanoviteljske in izdajateljske pravice in obveznosti v skladu z veljavno zakonodajo ter določili tega odloka. Sedež izdajatelja glasila je Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk. Glasilo izhaja praviloma enajstkrat letno, lahko pa izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki. Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju Mestne občine Slovenj Gradec brezplačno, glasilo v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.
Glasilo v tiskani obliki prejmejo tudi nekatera podjetja, zavodi, društva in posamezniki zunaj območja Mestne občine. Seznam takih prejemnikov glasila oblikuje odgovorni urednik skupaj z uredniškim odborom.
5. člen
Naslov uredništva glasila je Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
6. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:
- ime in sedež izdajatelja glasila,
- kraj in datum izdaje ter številka glasila,
- ime in sedež tiskarne ter naklada,
- imena in priimki odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
- podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občank in občanov o delu občinskega sveta, župana, četrtnih in vaških skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Slovenj Gradec, društev, političnih strank in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu, ter poročanju o aktualnih gospodarskih, političnih, socialnih, kulturnih, športnih in ostalih dogajanjih v občini.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij ter odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.
III. UREDNIŠTVO GLASILA
8. člen
Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo uredniški odbor in odgovorni urednik.
Uredniški odbor
9. člen
Uredniški odbor šteje dvanajst članov, in sicer:
- 1 zunanji sodelavec novinar,
- 1 občinski svetnik,
- 2 predstavnika občinske uprave,
- 6 predstavnikov javnih zavodov, zvez, društev ali podjetij, kjer je MOSG (so)ustanovitelj ali financer,
- 1 predstavnik zainteresirane javnosti,
- 1 predstavnik zunanjega izvajalca tehnično-strokovnih nalog.
Uredniški odbor na predlog župana potrdi in imenuje občinski svet s sklepom. Mandat uredniškega odbora je vezan na mandat župana. Aktualni uredniški odbor opravlja delo do imenovanja novega. Prvo sejo novega uredniškega odbora skliče župan.
Občinski svet lahko na predlog župana, večine članov uredniškega odbora ali odgovornega urednika razreši posameznega člana uredniškega odbora, če ta s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
10. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo potrdi župan MOSG. Člani uredniškega odbora, odgovorni urednik, novinarji in avtorji ostalih prispevkov so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Uredniški odbor se sestaja na rednih mesečnih sejah, ki jih sklicuje predstavnik izdajatelja in vodi odgovorni urednik.
11. člen
Naloge uredniškega odbora so:
- skrbi za uresničevanje programske zasnove glasila,
- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
- potrdi vsebino vsake posamezne številke glasila pred oddajo v tisk,
- obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
- obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila.
Odgovorni urednik
12. člen
Uredniški odbor zbere predloge kandidatov za odgovornega urednika na podlagi javnega razpisa. Odgovornega urednika na predlog župana potrdi in imenuje občinski svet s sklepom.
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU in ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika. Biti mora poslovno sposobna oseba, ki ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja. Poleg tega mora imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe, katerekoli smeri in dve leti izkušenj s področja urejanja glasil ali najmanj V. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in najmanj tri leta izkušenj s področja urejanja glasil, ali novinarskega dela na radiu, TV ali drugih javnih ali zasebnih medijih.
Odgovorni urednik ne sme biti funkcionar ali član politične stranke ter ne sme sodelovati pri pripravi in izdajanju publikacij in gradiv političnih strank. Odgovorni urednik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec župana oziroma članov občinskega sveta. Prav tako je delo odgovornega urednika nezdružljivo z opravljanjem nekaterih funkcij, navedenih v Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije.
Župan ali večina članov uredniškega odbora lahko predlaga razrešitev odgovornega urednika, če z delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila. Odgovornega urednika razreši občinski svet.
Mandat odgovornega urednika je vezan na mandat župana ali občinskega sveta. Aktualni odgovorni urednik opravlja delo do imenovanja novega.
13. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovana tudi oseba, zaposlena v občinski upravi. Kolikor delo odgovornega urednika opravlja zunanji izvajalec, opravlja delo na podlagi sklenjene pogodbe.
14. člen
Naloge odgovornega urednika so:
- vodi uredniški odbor,
- odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
- zagotavlja redno izhajanje glasila,
- naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
- angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,
- priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila,
- skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
- opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.
Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.
15. člen
Odgovorni urednik, novinar, lektor in zunanji honorarni sodelavci imajo pravico do nagrade, ki jo predlaga uredniški odbor in s sklepom potrdi župan. Ostali člani uredniškega odbora opravljajo delo v uredniškem odboru po uradni dolžnosti ali prostovoljno in brez pravice do nagrade.
IV. NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA
16. člen
Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja gmotne in druge pogoje za redno izdajanje glasila s sredstvi občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA IZDAJANJA GLASILA
17. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju: oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase se po tem odloku ne štejejo:
- obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic,
- brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,
- brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
18. člen
Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik. Cene oglaševanja določi uredniški odbor na predlog izvajalca trženja oglasnega prostora.
19. člen
Opravljanje posameznih marketinških, tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil, povezanih z izdajanjem glasila, se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
20. člen
V času volilne kampanje, ob razpisu volitev in referendumov mora glasilo del prostora nameniti za predstavitev kandidatov in kandidatnih list.
Odgovorni urednik mora zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje.
Podrobnejša pravila za objave iz prvega odstavka v skladu z zakonom, ki ureja volilno kampanjo, sprejme uredniški odbor na predlog odgovornega urednika. Pravila se objavijo pred kampanjo v glasilu in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, najmanj 30 dni pred pričetkom volilne kampanje.
VI. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-0001/2014
Slovenj Gradec, dne 19. marca 2014
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.