Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1107. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, stran 3172.

Na podlagi 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Pravilnika o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07 in 79/12), 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06, 34/07 in 15/10) in 20. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/13) so Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 26. redni seji dne 5. 2. 2014, Občinski svet Občine Prevalje na 25. redni seji dne 20. 3. 2014, Občinski svet Občine Mežica na 24. redni seji dne 23. 12. 2013, Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 22. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom ustanoviteljice spreminjajo in dopolnjujejo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 96/02 - v nadaljevanju: odlok).
2. člen
(dejavnost javne službe)
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
Dejavnost, ki jo knjižnica opravlja v javnem interesu kot javno službo, je: 91.011 - dejavnost knjižnic.
Zavod je ustanovljen in organiziran kot osrednja območna knjižnica za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje, ki ga odrejata Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03) in Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS, št. 88/03).
Zavod izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z zakonom zajema:
- zbiranje, nabavljanje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
- izdelovanje in vodenje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij;
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
- informacijsko opismenjevanje;
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.
Zavod kot splošna knjižnica skladno z zakonom tudi:
- sodeluje v vseživljenjskem izobraževanju;
- zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo;
- zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
- organizira in izvaja posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture, v okviru tega tudi posebne dejavnosti za uporabnike v tretjem življenjskem obdobju;
- organizira in izvaja kulturne prireditve, ki so povezane s knjižnično dejavnostjo;
- prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja;
- vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini;
- izmenjuje knjižnične prireditve in razstave;
- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in neknjižni obliki;
- izvaja dejavnost po posebnem programu osrednjih območnih knjižnic.
Zavod se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
Na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo, zavod izvaja naloge osrednje območne knjižnice:
- zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij;
- nudi strokovno pomoč vsem zavodom s svojega območja;
- koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje;
- usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja.
Zavod lahko v skladu z zakonom in predpisi izvaja javno službo tudi za druge ustanove na podlagi pogodbenega razmerja.
Javna služba je tudi dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu, ki je namenjena zagotavljanju:
- pogojev za delovanje vzajemnega bibliografskega sistema;
- dostopnost elektronskih virov informacij v tem sistemu.
Razen nalog javne službe izvaja zavod še naslednje dejavnosti:
- prevaja, zalaga, izdaja ter prodaja publikacije v knjižni in neknjižni obliki s področja svojega delovanja;
- opravlja prevoze knjižničnega gradiva;
- opravlja fotokopiranje in druge oblike razmnoževanja knjižničnega gradiva;
- nudi interesentom pogodbene storitve s področja svojega delovanja;
- opravlja druge naloge, določene z zakoni in predpisi.
Zavod opravlja dejavnost v obsegu in na način, ki je določen s strateškim načrtom, z letnim programom dela in s finančnim načrtom.
3. člen
(druge dejavnosti zavoda)
Dejavnosti iz 5. člena odloka se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 razvrščajo v naslednje podrazrede SKD:
- 18.130  Priprava za tisk in objavo
- 18.140  Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
- 18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- 47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      knjigami
- 47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
- 47.790  Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.990  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
- 56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
- 56.103  Slaščičarne in kavarne
- 58.110  Izdajanje knjig
- 58.140  Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190  Drugo založništvo
- 61.100  Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- 61.900  Druge telekomunikacijske dejavnosti
- 63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 68.200  Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
- 69.200  Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti, davčno svetovanje
- 72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
- 74.200  Fotografska dejavnost
- 77.3   Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih
      sredstev v najem in zakup
- 77.400  Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
- 82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
- 82.300  Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
- 82.990  Drugje razvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
- 85.   Izobraževanje
- 85.590  Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
- 90.0   Kulturne in razvedrilne dejavnosti
- 90.020  Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
- 90.010  Umetniško uprizarjanje
- 90.040  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
- 91.012  Dejavnosti arhivov
- 91.030  Varstvo kulturne dediščine
- 91.011  Dejavnost knjižnic.
4. člen
(predčasna razrešitev direktorja)
V 10. členu odloka se doda drugi odstavek, ki se glasi:
Poleg razlogov, določenih v predpisih o javnih zavodih, se lahko direktorja zavoda predčasno razreši tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva. V tem primeru se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo predčasno razrešitev iz ostalih razlogov.
V primeru prenosa soustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo, če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih sredstev, ki so potrebna za delovanje zavoda.
5. člen
(svet zavoda)
11. člen odloka se spremeni in se na novo glasi:
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, ki jih izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenujejo ustanovitelji, in predstavniki delavcev zavoda.
Svet sestavlja devet članov, od tega osem predstavnikov ustanoviteljev in en predstavnik delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem, in sicer vsak občinski svet po dva člana. Predstavnika delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, volijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo strokovni svet, reprezentativni sindikat in zbor delavcev.
Mandat članov sveta traja štiri leta oziroma v skladu s statutom posameznega ustanovitelja za obdobje mandata občinskega sveta.
Člana sveta zavoda lahko pred potekom mandata razreši ustanovitelj, ki ga je imenoval, na predlog sveta zavoda ali na predlog pristojnih organov občin ustanoviteljic.
V primeru, da do izteka mandata sveta še ni konstituiran novi svet, opravlja obstoječi svet naloge do konstituiranja novega sveta.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet sprejme odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet s poslovnikom.
6. člen
(pristojnosti sveta zavoda)
12. člen odloka se spremeni in se na novo glasi:
Svet knjižnice ima naslednje pristojnosti:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja knjižnice;
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje knjižnice;
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja;
- ocenjuje delo direktorja;
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje;
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin;
- razpisuje, imenuje in razrešuje direktorja knjižnice;
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja;
- odloča o varstvu pravic kot drugostopenjski organ;
- sprejema statut in druge splošne akte, ki jih določa zakon ali ta odlok,
- opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjižnice;
- opravlja druge, z zakonom ali aktom o ustanovitvi in statutom ter drugimi splošnimi akti knjižnice določene naloge.
7. člen
(strokovni svet)
13. člen odloka se spremeni in se na novo glasi:
Strokovni svet zavoda sestavljajo posamezniki, ki lahko s svojimi strokovnimi oziroma poslovnimi izkušnjami in javnim ugledom prispevajo k boljšemu delovanju zavoda. Strokovni svet zavoda šteje pet članov, in sicer:
- dva člana izvolijo zaposleni v zavodu na seji delovne skupnosti z večino glasov vseh navzočih, pri čemer enega izvolijo izmed vseh zaposlenih, enega pa izmed zaposlenih na strokovnih področjih dejavnosti zavoda,
- enega člana predlaga društvo Zveza splošnih knjižnic,
- dva člana predlaga Društvo bibliotekarjev Koroške izmed članov, ki niso zaposleni v zavodu.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata članom strokovnega sveta.
Mandat članom strokovnega sveta traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Mandat strokovnemu svetu začne teči z dnem konstituiranja.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Strokovni svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s poslovnikom.
8. člen
(naloge strokovnega sveta)
Za 13. členom odloka se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
Naloge strokovnega sveta so:
- spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko ustanoviteljev na področju knjižnične dejavnosti,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na poslanstvo zavoda,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
- daje svetu predhodno mnenje k imenovanju in razreševanju direktorja zavoda,
- druge naloge, določene z zakoni in predpisi.
9. člen
(prehodne določbe)
Sestava sveta zavoda in strokovnega sveta se uskladi z določitvami tega odloka v roku devetdesetih dni po začetku veljavnosti odloka.
Svet knjižnice opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sestava sveta knjižnice.
10. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic - v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 032-0002/2014
Ravne na Koroškem, dne 5. februarja 2014
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.
Št. 610-0001/2009-11
Prevalje, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Prevalje
dr. Matija Tasič l.r.
Št. 032-24/2013-24
Mežica, dne 23. decembra 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Št. 0320-0034/2010
Črna na Koroškem, dne 27. februarja 2014
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.