Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1106. Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013, stran 3170.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 14/13, 110/11, 46/13, 101/13) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 - UPB 1, 110/09, 92/12) je občinski svet na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Radeče za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013.
2. člen
Višina proračuna
Zaključni račun Občine Radeče za leto 2013 obsega:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |     v EUR|
+------------------------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina kontov/konto/podkonto    |     2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 3.932.819,53|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 3.146.745,18|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    | 2.734.647,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 2.500.829,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  111.198,20|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  122.620,65|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |705 Davki na mednarodno trgovino     |       -|
|   |in transakcije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  412.097,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  371.872,60|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   1.382,26|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   2.886,40|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   4.551,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   31.405,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   12.560,85|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |   12.253,68|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |    307,17|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |       -|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731+732)      |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |732 Donacije za odpravo posledic     |       -|
|   |naravnih nesreč             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      |  773.513,50|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno |  184.442,58|
|   |finančnih institucij           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državn.     |  589.070,92|
|   |proračuna iz sred. proračuna       |       |
|   |Evropske unije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |       -|
|   |(740+741)                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |       -|
|   |institucij                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 3.974.186,86|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   |  608.042,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  239.046,10|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   33.325,55|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitev     |  265.358,07|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   57.147,28|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |   13.165,36|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  | 1.788.549,87|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |   36.271,06|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  742.973,06|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  137.112,14|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |  872.193,61|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 1.533.838,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 1.533.838,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   43.756,05|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |   1.303,65|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   42.452,40|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |450 Plačila sredstev v proračun evropske |       |
|   |unije                  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III./2|(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)  |  -41.367,33|
|   |(I. - II.)                |       |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       -|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752+753)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |753 Prejeta vračila danih posojil    |       -|
|   |subjektom, vključenim v enotno      |       |
|   |upravljanje sredstev sistema EZR     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       -|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       -|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       -|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       -|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       -|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namen. premož. v jav.   |       -|
|   |skladih in drugih prav. osebah jav.   |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |444 Dana posojila subjektom vključenim v |       -|
|   |enotno upravljanje sredstev sistema EZR |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |DANA MINUS PREJETA POSOJILA IN SPREMEMBA |     0,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  744.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  744.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  744.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  221.041,34|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  221.041,34|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  221.041,34|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  481.591,33|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  522.958,66|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   41.367,33|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   20.342,27|
|   |PRETEKLEGA LETA             |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Stanje sredstev na računih Občine Radeče konec leta 2013 znaša 491.999,57 EUR. Sredstva rezerv za naravne nesreče znašajo 14.193,44 EUR, rezervni sklad za stanovanja pa 27.202,80 EUR.
4. člen
Namenska sredstva leta 2013 v višini 111.525,85 EUR se v celoti razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenska sredstva leta 2013 v višini 2.103,70 EUR pa se razporedijo in porabijo za namene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Radeče za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2013 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Radeče za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-5/2014
Radeče, dne 10. aprila 2014
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.