Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1104. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku, stran 3168.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
Št. 350-1/2008
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP), 42., 43., 44., in 45. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 - ZV-1, 110/02 - ZureP-1 in 110/02 - ZGO-1), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12 - ZUPDPP-A in (109/12)) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. aprila 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
1. člen
Besedilo 15.a člena Odloka o komunalnem prispevku (Uradne objave, št. 40/00, Uradni list RS, št. 66/05 in 22/08) se spremeni tako, da se glasi:
»15.a člen
(Vračilo komunalnega prispevka)
(1) V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za vračilo vplačanega komunalnega prispevka, se vračilo izvede na naslednja načina:
1. Finančna sredstva za vračilo komunalnega prispevka, ki ne presegajo višine 10.000,00 EUR se zagotavljajo iz tekočih prihodkov komunalnega prispevka v roku 90 dni po pravnomočnosti odločbe, na podlagi katere je investitor upravičen do vračila.
2. Vračilo komunalnega prispevka, katero presega višino 10.000 EUR, se vrne na način in pod pogoji, ki se določijo s sklepom občinskega sveta.
(2) Vračilo komunalnega prispevka se izvede po pravnomočnosti odločbe, izdane v postopku vračila komunalnega prispevka in zagotovitvi finančnih sredstev.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2008
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sugli oneri relativi all’urbanizzazione primaria
N. 350-1/2008
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 179 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS n. 110/02, 8/03 - rett., 58/03 - LGI-1, 33/07 - LPT, 108/09 - LC-1C e 80/10 - LCRARNA), gli articoli 42, 43, 44, e 45 della Legge sui terreni edificabili (Gazzetta uff. della RS, n. 44/97, 67/02 - LA-1, 110/02 - LC-1 e 110/02 LC-1), l’articolo 21 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 - LAL testo rivisto e corretto sentenza della CC 27/08, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 della LBSP) l’articolo 82 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07, 70/08 - della Legge sulla tutela dell’ambiente, 108/08, 80/10 LCRARNA, 43/11 - ZKZ-C, 57/12 - LCRARNA-A e (109/12)) nonché l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 aprile 2014, ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche al decreto sugli oneri relativi all’urbanizzazione primaria
Articolo 1
Si modifica il testo dell’articolo 15 a del Decreto sugli oneri relativi all’urbanizzazione primaria (Bollettino ufficiale n. 40/00 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 66/05 e 22/08) che ora recita:
»Articolo 15.a
(Restituzione del contributo comunale)
(1) Nel caso in cui le condizioni per la restituzione del contributo comunale versato sono soddisfatte, la restituzione si effettua nei seguenti modi:
1. I mezzi finanziari, per la restituzione del contributo comunale che non supera i 10.000,00 EUR, si garantiscono dalle entrate correnti dei contributi comunali entro i 90 giorni dall’efficacia giuridica della Delibera, a norma della quale l’investitore ha il diritto al rimborso.
2. La restituzione del contributo comunale che supera i 10.000 Euro viene effettuala nel modo e alle condizioni stabilite con la decisione del consiglio comunale.
(2) La restituzione del contributo comunale si effettua dopo la dichiarazione di efficacia giuridica della delibera emessa secondo la procedura di restituzione del contributo comunale e la garanzia dei mezzi finanziari.«
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 350-1/2008
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.