Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1103. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 – rebalans, stran 3166.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 - rebalans
Št. 410-140/2013
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - ZJF-UPB4, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A in 101/13 - ZIPRS1415) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. aprila 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 - rebalans
1. člen
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13), se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu rebalansa proračuna se sredstva razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti znašajo:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV             |    v EUR|
|    |IN ODHODKOV                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|KONTO |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 71.391.602|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 51.545.549|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 39.504.585|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |700 DAVKI NA DOHODEK           | 25.876.537|
|    |IN DOBIČEK                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          | 12.455.048|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO         |  1.173.000|
|    |IN STORITVE                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 12.040.964|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU          |  7.159.824|
|    |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |   50.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |712 GLOBE IN DENARNE KAZNI        |   213.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |   30.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |  4.588.140|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |  7.373.321|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |  3.711.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |  3.662.321|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)          |   15.700|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH |   15.700|
|    |PRAVNIH OSEB               |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            | 12.092.562|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI          |  2.291.026|
|    |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA           |  9.801.536|
|    |IZ DRŽ. PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU|      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   364.470|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |786 OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA |   260.970|
|    |EU                    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |787 PREJETA SREDSTVA           |   103.500|
|    |IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 84.329.666|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)   | 10.772.311|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |  3.692.984|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV        |   558.618|
|    |ZA SOCIALNO VARNOST            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO           |  5.297.926|
|    |IN STORITVE                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |  1.027.783|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |409 SREDSTVA, IZLOČENA          |   195.000|
|    |V REZERVE                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)    | 26.763.771|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |  1.580.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM        | 10.653.000|
|    |IN GOSPODINJSTVOM             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN|  2.949.698|
|    |USTANOVAM                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     | 11.581.073|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 43.173.330|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  | 43.173.330|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  3.620.254|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |   749.550|
|    |FIZIČNIM OSEBAM,             |      |
|    |KI NISO PU                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |  2.870.704|
|    |UPORABNIKOM                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- | -12.938.064|
|    |II.)                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75 IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   50.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |752 SREDSTVA KUPNIN            |   50.000|
|    |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44 V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441)             |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA             |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |      0|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   50.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)            |  7.000.000|
|VII.  |                     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  7.000.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  2.233.333|
|VIII. |                     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |  2.233.333|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH| -8.121.397|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  4.766.667|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             | 12.938.064|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.) = III.        |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
«
2. člen
V 17. členu odloka se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pokrajinski muzej Koper se lahko, skladno z 10.g členom Zakona o financiranju občin, v letu 2014 zadolži do višine 80.000,00 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-140/2013
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/2005, 67/2006 e 39/2008)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle modifiche al decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 - revisione
N. 410-140/2013
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull'autonomia locale (Gazzetta uff. della RS n. 94/07- ZLS - UPB2, 27/08 - Sentenze della CC 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 - ZUJF), l’articolo 29 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS n. 11/11 - ZJF-UPB4, 110 /11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A e 101/13 - ZIPRS1415) e l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 aprile 2014 ha approvato il
D E C R E T O
sulle modifiche al Decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 - revisione
Articolo 1
Nel decreto sul bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2014 (Gazzetta ufficiale della RS, n. 111/13), l’articolo 2 è modificato come segue:
“Nel rendiconto generale dell’assestamento del bilancio di previsione, i fondi vengono assegnati secondo gli schemi di bilancio sotto indicati, e precisamente:
+--------+---------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCIO DELLE ENTRATE         |    in EURO|
|    |E DELLE SPESE             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|CONTO  |I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78) |  71.391.602|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |ENTRATE CORRENTI (70+71)        |  51.545.549|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|70   |ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)  |  39.504.585|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |700 IMPOSTE SUL REDDITO        |  25.876.537|
|    |E SUGLI UTILI             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |703 IMPOSTE PATRIMONIALI        |  12.455.048|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |704 IMPOSTE LOCALI SU BENI       |   1.173.000|
|    |E SERVIZI               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|71   |ENTRATE EXTRATRIBUTARIE        |  12.040.964|
|    |(710+711+712+713+714)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |710 PARTECIAPZIONE AI PROFITTI ED ALLE |   7.159.824|
|    |ENTRATE PATRIMONIALI          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |711 TASSE E CONTRIBUTI         |    50.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |712 MULTE               |    213.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |713 ENTRATE DA VENDITA         |    30.000|
|    |DI BENI E SERVIZI           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |714 ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE   |   4.588.140|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|72   |ENTRATE PROVENIENTI          |   7.373.321|
|    |DA CAPITALE (720+722)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |720 ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI |   3.711.000|
|    |BENI STRUMENTALI            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |722 ENTRATE RICAVATE DALLA VENDITA DI |   3.662.321|
|    |TERRENI E DEL PATRIMONIO IMMATERIALE  |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|73   |DONAZIONI RICEVUTE (730)        |    15.700|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |730 DONAZIONI E ELARGIZIONI      |    15.700|
|    |DA PERSONE GIURIDICHE NAZIONALI    |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|74   |ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI   |  12.092.562|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |740 TRASFERIMENTI ERARIALI       |   2.291.026|
|    |DA ALTRI ENTI FINAZIARI PUBBLICI    |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |741 TRASFERIMENTI ERARIALI       |   9.801.536|
|    |DAI FONDI PROVENIENTI         |       |
|    |DAL BILANCIO EU            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|78   |FONDI COMUNITARI            |    364.470|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |786 ALTRE ENTRATE COMUNITARIE     |    260.970|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE      |    103.500|
|    |ISTITUZIONI COMUNITARIE        |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |II. TOTAL ESPESE (40+41+42+43)     |  84.329.666|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|40   |SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)  |  10.772.311|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |400 SALARI ED ALTRE EROGAZIONI AL   |   3.692.984|
|    |PERSONALE               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI|    558.618|
|    |DI LAVORO               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |402 SPESE PER BENI E SERVIZI      |   5.297.926|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |403 SPESE PER INTERESSI        |   1.027.783|
|    |IN AMBITO NAZIONALE          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |409 FONDI ACCANTONATI         |    195.000|
|    |PER LA RISERVA             |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|41   |STANZIAMENTI CORRENTI (410+411+412+413)|  26.763.771|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |410 SOVVENZIONI            |   1.580.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |411 SOVVENZIONI A FAVORE        |  10.653.000|
|    |DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE      |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |412 TRASFERIMENTI DI FONDI       |   2.949.698|
|    |A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI ED ENTI |       |
|    |NO PROFIT               |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |413 ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN  |  11.581.073|
|    |AMBITO NAZIONALE            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|42   |SPESE DI FINANZIAMENTO DEGLI      |  43.173.330|
|    |INVESTIMENTI (420)           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |420 ACQUISTO E COSTRUZIONE       |  43.173.330|
|    |DI BENI STRUMENTALI          |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|43   |TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI     |   3.620.254|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |431 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A  |    749.550|
|    |FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E     |       |
|    |GIURIDICHE CHE NON SONO UTILIZZATORI  |       |
|    |DEL BILANCIO              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |432 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A  |   2.870.704|
|    |FAVORE DEGLI UTILIZZATORI DEL BILANCIO |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |III. AVANZO (DISAVANZO) (I.-II.)    |  -12.938.064|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|B.   |CONTO CREDITI E INVESTIMENTI FINANZIARI|       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|75   |IV. RIMBORSO DI CREDITI        |    50.000|
|    |ED ALIENAZIONE DI QUOTE        |       |
|    |IN CAPITALE (751+752)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |751 ALIENAZIONE DI QUOTE        |       0|
|    |IN CAPITALE              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |752 RICAVATO IN SEGUITO ALLA      |    50.000|
|    |PRIVATIZZAZIONE            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|44   |V. CONCESSIONE DI PRESTITI       |       0|
|    |ED AUMENTO DI QUOTE          |       |
|    |IN CAPITALE (440+441)         |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |440 CONCESSIONE DI PRESTITI      |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |441 AUMENTO DI QUOTE IN CAPITALE    |       0|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |VI. PRESTITI CONTRATTI MENO QUELLI   |    50.000|
|    |CONCESSI E MUTAMENTI DELLA QUOTE IN  |       |
|    |CAPITALE                |       |
|    |(IV.-V.)                |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|C.   |CONTO FINANZIARIO           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|50   |VII. INDEBITAMENTO (500)        |   7.000.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |500 INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE |   7.000.000|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|55   |VIII. RIMBORSI DEI DEBITI (550)    |   2.233.333|
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |550 RIMBORSI DEI DEBITI ASSUNTI IN   |   2.233.333|
|    |AMBITO NAZIONALE            |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |IX. INCREMENTO (RIDUZIONE)       |  -8.121.397|
|    |DEI FONDI DI CASSA           |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |X. INDEBITAMENTO NETTO         |   4.766.667|
|    |(VII.-VIII.)              |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
|    |XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+VII.-   |  12.938.064|
|    |VIII.-IX.) = III.           |       |
+--------+---------------------------------------+--------------+
Articolo 2
All’articolo 17 viene aggiunto il seguente nuovo comma:
“In conformità con l’articolo 10g della Legge sul finanziamento dei comuni, il Museo regionale di Capodistria ha la facoltà di contrarre nell’anno 2014 prestiti fino ad un massimo di Euro 80.000,00.”
Articolo 3
Il presente decreto assume efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-140/2013
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.