Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1101. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim – območje planske celote KC 47, stran 3163.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim - območje planske celote KC 47
Št. 3505-2/2014
Koper, dne 11. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi prvega odstavka 81. člena in tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) ter na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 10. aprila 2014 sprejel
O D L O K
o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za ureditveno območje za poselitev, ki so namenjena centralnim dejavnostim - območje planske celote KC 47
1. člen
(območje urejanja)
S tem odlokom se sprejmejo začasni ukrepi za zavarovanje urejanja prostora za območje planske celote KC-47.
2. člen
(podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem aktu)
Sprejem predvidenega prostorskega akta je utemeljen na podlagi Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 24/12).
3. člen
(namen sprejetja)
Namen sprejetja začasnih ukrepov je preprečitev utemeljene nevarnosti, da bo sicer izvedba prostorske ureditve onemogočena ali močno otežena oziroma, da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe, ali da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in drugih prizadetih subjektov.
4. člen
(območje začasnih ukrepov)
Zavarovano območje obsega nepremičnine znotraj planske celote KC-47.
5. člen
(vrste začasnih ukrepov)
Do sprejema prostorskega akta iz 2. člena se sprejme začasni ukrep prepovedi izvajanja gradenj.
6. člen
(1) Ne glede na določila 5. člena so v »območju začasnih ukrepov« dovoljena:
a. geodetska in druga pripravljalna dela, potrebna za izdelavo prostorskega akta, za javno korist ter v drugih utemeljenih primerih,
b. gradnje, s katerimi se izboljšuje komunalna in druga gospodarska infrastruktura,
c. gradnja in vzdrževanje enostavnih objektov, ki so v skladu s pogoji za gradnjo enostavnih objektov, ki morajo biti izpolnjeni, da za njihovo gradnjo ni potrebno gradbeno dovoljenje ter ugotavljanje njihovega izpolnjevanja določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, spremembe Uradni list RS, št. 24/13, spremembe Uradni list RS, št. 26/13),
d. vzdrževalna dela, rušitve dotrajanih objektov in zunanje ureditve, če gre za zagotavljanje standardnih delovnih in bivalnih pogojev.
(2) Dela iz prejšnjega odstavka so dopustna pod pogoji:
- zagotovitve skladnosti z Dolgoročnim planom občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbenim planom občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 96/04, 97/04);
- iz Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/10, 18/14);
- in na podlagi pozitivnega soglasja pristojnega urada občinske uprave Mestne občine Koper.
7. člen
Določila 5. in 6. člena prenehajo veljati na parcelah, kjer se za novogradnjo sprejme občinski podrobni prostorski načrt.
8. člen
(1) Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v območjih, za katera je predvidena sprememba prostorskega akta, morajo dopustiti dostop do nepremičnin ter izvedbo geodetskih, geoloških in drugih del, potrebnih za izdelavo prostorskega akta, kakor tudi zaradi razlastitve ali omejitve drugih pravic na njih v javno korist.
(2) Če je bila pri opravljanju del iz prejšnjega odstavka povzročena škoda, ima lastnik oziroma uporabnik nepremičnine pravico zahtevati odškodnino od naročnika teh del.
(3) V primeru začasnih objektov je potrebno predhodno opredeliti način in obveznost njihove odstranitve in ureditev površin v prejšnje oziroma izboljšano stanje.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(čas veljavnosti začasnih ukrepov)
Začasni ukrepi veljajo do uveljavitve sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/10, 18/14) na podlagi Sklepa o začetku sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za Mestno jedro Koper z vplivnim območjem (Uradni list RS, št. 24/12).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2014
Koper, dne 10. aprila 2014
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/2001 e 29/2003 e della Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi - ambito territoriale del comparto KC47
Nr. 3505-2/2014
Capodistria, 11 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Per effetto del primo comma dell’articolo 81 e del terzo comma dell’articolo 82 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, n. 110/2, 8/03 - rettifica, 58/03 -LRI-1, 33/07 - LPT, 108/09 - LC-1C e 80/10 - LCRARNA) e visto l’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 10 aprile 2014, ha accolto il seguente
D E C R E T O
sui provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale della zona di insediamento destinata ai servizi - ambito territoriale del comparto KC47
Articolo 1
(area d’intervento)
Con il presente decreto si accolgono i provvedimenti provvisori di istituzione del vincolo di tutela, finalizzati alla sistemazione territoriale, territorio del comparto KC-47.
Articolo 2
(basi giuridiche della prevista sistemazione territoriale)
La base per l’approvazione dello strumento urbanistico pianificato è la Delibera sull’avvio della predisposizione alle modifiche e integrazioni alla Delibera sulle norme tecniche di attuazione riferite al centro storico della città di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Bollettino ufficiale della RS, n. 24/12).
Articolo 3
(finalità)
Il fine dei suddetti provvedimenti provvisori è di prevenire eventuali difficoltà o impossibilità di attuazione della programmata sistemazione territoriale ovvero di evitare il verificarsi di un aumento sproporzionato nonché di eventuali violazioni dei diritti e degli interessi legali dei proprietari dei beni immobili e di altri soggetti coinvolti.
Articolo 4
(zona d’intervento dei provvedimenti provvisori)
L’area, oggetto di tutela, comprende i beni immobili situati nell’ambito territoriale KC-47.
Articolo 5
(tipi di provvedimenti provvisori)
Fino all’atto di approvazione dello strumento urbanistico di cui all’articolo 2, si adotta il provvedimento provvisorio di divieto di edificazione.
Articolo 6
(1) A prescindere dalle disposizioni di cui all’articolo 5, nella “zona d’intervento dei provvedimenti provvisori” sono permessi:
a. i rilevamenti geodetici ed altri lavori preparatori necessari alla compilazione dello strumento urbanistico, purché ciò sia nel pubblico interesse o in altri casi giustificati,
b. le opere di costruzione destinate a migliorare le opere d’urbanizzazione primaria ed altri impianti infrastrutturali,
c. la costruzione e la manutenzione di strutture semplici, conformi alle condizioni per la costruzione di strutture semplici, condizioni che devono essere soddisfatte affinché non sia necessario il permesso di edificazione e la verifica della loro attuazione come previsto dal Decreto sulla classificazione di strutture secondo la complessità della costruzione (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 18/2013, modifiche Gazzetta Ufficiale della RS n. 24/13, modifiche Gazzetta Ufficiale della RS n. 26/13),
d. gli interventi di manutenzione, demolizione di fabbricati fatiscenti e la sistemazione degli spazi esterni per garantire condizioni standard di vita e di lavoro.
(2) Le opere di cui al comma precedente sono ammesse alle condizioni:
- la garanzia di conformità al Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99 e 33/01) e al Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali dei piani a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (Gazzetta uff. della RS, n. 96/04, 97/04);
- del Decreto sulle norme tecniche di attuazione nel centro storico di Capodistria e nella zona d’influenza (Bollettino ufficiale della RS n. 29/1991, Gazzetta ufficiale della RS n. 65/10, 18/14);
- al consenso dell’ufficio comunale competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 7
Le disposizioni previste degli articoli 5 e 6 decadono sui lotti destinati alle nove costruzioni approvate dal piano regolatore particolareggiato.
Articolo 8
(1) I proprietari ovvero gli utenti degli immobili ubicati nella zona interessata dalla prevista modifica dello strumento urbanistico hanno l’obbligo di consentire l’accesso ai detti immobili e l’esecuzione dei rilevamenti geodetici, geologici e altri necessari all’elaborazione dello strumento urbanistico in oggetto, come pure per fini di esproprio o limitazione di altri diritti nel pubblico interesse.
(2) Se nel corso di esecuzione degli interventi di cui sopra si verificano dei danni, il proprietario ovvero l’utente ha il diritto di richiedere il risarcimento dal committente di tali interventi.
(3) Prima della realizzazione di manufatti provvisori è necessario definire le modalità e gli obblighi della loro rimozione ed il ripristino allo stato iniziale delle superfici interessate ovvero il miglioramento dello stato delle medesime.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 9
(durata dei provvedimenti provvisori)
I provvedimenti provvisori rimangono in vigore fino all’entrata in vigore del Decreto sulle modifiche ed integrazioni alle norme tecniche d’attuazione nel centro storico di Capodistria e nella zona d’influenza (Bollettino Ufficiale della RS n. 29/1991 Gazzetta Ufficiale della RS n. 65/10, 18/14) e sulla base della Delibera sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni alla Delibera sulle norme tecniche d’attuazione degli interventi nel centro storico di Capodistria e nella rispettiva zona d’influenza (Gazzetta Ufficiale della RS n. 24/12).
Articolo 10
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della RS.
Nr. 3505-2/2014
Capodistria, 10 aprile 2014
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.