Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1087. Odlok o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica, stran 3150.

Na podlagi 2. in 13. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 ZD-UPB) in 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/12, 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 33. redni seji dne 31. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se določajo način, pogoji in oblike opravljanja lekarniške dejavnosti na območju Občine Ivančna Gorica.
2. člen
(javni zavod, koncesija)
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni zavodi in/ali na podlagi koncesije zasebniki (izvajalci javne službe).
II. JAVNI ZAVOD
3. člen
(1) Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti lahko ustanovi občina za opravljanje te dejavnosti na svojem območju v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje in po poprejšnjem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(2) Organizacija in delovanje javnega zavoda iz predhodnega odstavka se določi z ustanovitvenim aktom.
III. DRUG JAVNI ZAVOD
4. člen
(1) Občina se lahko odloči, da izvaja lekarniško dejavnost drug javni zavod, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti in če ugotovi, da se bo na tak način učinkoviteje zagotovila ustavna pravica občanov do lokalne samouprave in zdravstvenega varstva.
(2) Po izpolnitvi pogojev, določenih z zakonom, se z javnim zavodom iz prvega odstavka, sklene koncesijska pogodba skladno s tem odlokom.
IV. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE LEKARNIŠKE DEJAVNOSTI
5. člen
(koncesija)
Občina lahko za opravljanje lekarniške dejavnosti na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, izvede javni razpis za podelitev koncesije.
6. člen
(predmet koncesije)
(1) Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti, s katero se zagotavlja preskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil ter primerno zalogo in vrsto zdravil.
(2) Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.
7. člen
(koncesijsko območje)
Koncesija se podeljuje za območje Občine Ivančna Gorica.
8. člen
(poslovni čas)
Poslovni čas lekarne se določi glede na krajevne potrebe po preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden. Poslovni čas javnega zavoda določi ustanovitelj, poslovni čas zasebnih lekarn pa občinski upravni organ.
9. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo petnajstih let.
10. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)
Pravice in obveznosti koncesionarja so naslednje:
- opravlja dejavnost v svojem imenu in za svoj račun;
- prodaja storitve in zdravila ter oblikuje cene zanje v skladu z veljavnimi predpisi;
- opravlja druge dejavnosti, ki jih določa tretji odstavek 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
- izvaja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije;
- na zahtevo koncedenta oziroma pristojnega organa omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela;
- občinski upravi Občine Ivančna Gorica predloži finančne dokumente in poročilo o izvajanju lekarniške dejavnosti za preteklo leto;
- dosledno upošteva tehnične, oskrbovalne, stroškovne, organizacijske in druge standarde in normative za izvajanje lekarniške javne službe;
- zagotovi zadostno število strokovnih kadrov za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije;
- zagotovi zadosten obseg tehničnih sredstev za izvajanje predmetne dejavnosti;
- v primeru začasne nesposobnosti je koncesionar dolžan postopati v skladu z določili 19. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
- po uveljavitvi koncesijske dajatve je dolžan vsako leto do 31. 3. poravnati koncesijsko dajatev za predhodno leto;
- izvaja javno službo tako, da zagotavlja uporabnikom svoje storitve neprekinjeno in kvalitetno.
11. člen
(razmerja med koncedentom, koncesionarjem in uporabniki koncesije, viri financiranja)
(1) Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nikakršnih sredstev za opravljanje javne službe.
(2) Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar.
(3) Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev in blaga.
12. člen
(pogoji za pridobitev in izvajanje koncesije)
(1) Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima ustrezno strokovno izobrazbo za vodenje lekarne (magister farmacije);
- ima opravljen strokovni izpit;
- obvlada slovenski jezik;
- mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
- da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje;
- da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
- da koncedent pridobi mnenje pristojne zbornice ali združenja;
- da izpolnjuje pogoje, določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/06);
- da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;
- da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge, z zakonom določene pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
13. člen
(merilo za izbor koncesionarja)
V primeru, da pogoje za pridobitev koncesije izpolnjuje več kandidatov, je prioritetno merilo za izbor predloženi program.
14. člen
(način in postopek podelitve koncesije)
(1) Na podlagi meril, določenih s planom zdravstvenega varstva RS, izvede občina javni razpis za podelitev koncesije, če ni z zakonom določeno drugače.
(2) Postopek podelitve koncesije vodi pristojni občinski upravni organ. Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojni upravni organ občine z odločbo, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, po poprejšnjem mnenju Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(3) Zoper odločbo je v roku 15 dni od vročitve možna pritožba na župana Občine Ivančna Gorica.
(4) Po dokončnosti odločbe župan in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti.
15. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijska pogodba preneha z odpovedjo ali z odvzemom.
(2) Odpoved koncesije
Koncesionar lahko odpove koncesijo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
(3) Odvzem koncesije
Koncesijo za izvajanje lekarniške dejavnosti odvzame pristojni upravni organ občine z odločbo, če:
- koncesionar v roku enega leta po pridobitve koncesije ne začne opravljati dejavnosti;
- je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot šest mesecev;
- se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena Zakona o lekarniški dejavnosti;
- je koncesionarju prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti;
- koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje dejavnosti na drugem območju;
- koncesionar ne opravlja lekarniške dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji in pogodbo o koncesiji;
- v določenem roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti;
- se koncesionar odpove koncesiji.
16. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad opravljanjem lekarniške dejavnosti se opravlja v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o lekarniški dejavnosti, nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti, določenih v tem odloku oziroma v koncesijski pogodbi, pa opravlja koncedent.
Koncesionar mora omogočiti nadzor nad njegovim delom s strani koncedenta kot tudi s strani pristojnih organov, ki opravljajo nadzor nad delom zdravstvenih delavcev s ciljem zagotavljanja strokovnosti.
V. PODRUŽNICA LEKARNE
17. člen
(1) Izvajalcu javne službe se lahko izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za izdajo zdravil. Podružnica sme delovati le pod strokovnim nadzorom lekarne, ki jo je organizirala. Za poslovanje podružnice lekarne je odgovoren vodja lekarne, ki je podružnico organizirala. Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se lahko izda tudi za določen čas oziroma za določeno obdobje v letu.
(2) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda pristojni občinski organ občine, na območju katere naj bi se takšna dejavnost opravljala, po poprejšnjem mnenju lekarniške zbornice.
(3) Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se odvzame, če se za to območje ustanovi javni zavod ali izda koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ob sprejemu tega odloka je oseba iz 4. člena tega odloka na osnovi odločbe Občinskega ljudskega odbora Ljubljana Center z dne 20. 8. 1960, št. 03/3 - LE-93/1, sedanji Javni zavod Lekarna Ljubljana, Komenskega 11, Ljubljana.
(2) Do izpolnitve pogojev, določenih z zakonom, da se z zavodom iz prvega odstavka tega člena sklene koncesijska pogodba skladno s tem odlokom, sklene občina s tem zavodom pogodbo, v kateri se določijo bistvene pravice in obveznosti izvajanja javne službe, pri kateri se smiselno upoštevajo določbe IV. poglavja tega odloka.
(3) V medsebojni pogodbi se dogovori tudi pravice in obveznosti v zvezi z izgradnjo novega objekta nasproti obstoječega objekta Zdravstvenega doma v Ivančni Gorici in organizacijo lekarniške podružnice v Zagradcu.
(4) V primeru, da zavod iz prvega odstavka tega člena obveznosti iz tretjega odstavka tega člena ne izpolni v roku dveh let od začetka veljavnosti tega odloka, občina lahko izbere drugega, ugodnejšega izvajalca lekarniške dejavnosti.
(5) V primeru, da se pogoji iz drugega odstavka tega člena ne izpolnijo do 31. 12. 2016, mora občina v naslednjih 6 mesecih zagotoviti ureditev dejanskega stanja v skladu z veljavno zakonodajo.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začne naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2014-1
Ivančna Gorica, dne 31. marca 2014
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.