Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1084. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija, stran 3147.

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 81/13) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija (Uradni list RS, št. 82/01, 79/09) se v 2. členu črta tretja alineja.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta tretja in četrta alineja.
2. člen
V 3. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor opravlja naslednja dela:
- obravnava in poda mnenja glede financiranja in kreditiranja gradnje in nakupa stanovanj ter prenove stanovanj in stanovanjskih hiš,
- predlaga stanovanjski program in letni finančni načrt v sprejem županu,
- opravlja druge naloge v skladu s stanovanjskim zakonom, Statutom Občine Idrija in drugimi predpisi.«
4. člen
V drugi alineji prvega odstavka 5. člena se črta besedilo »socialnih in«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva sklada se delijo na podlagi javnega razpisa, ki ga ob upoštevanju določil stanovanjskega zakona, občinskega stanovanjskega programa in tega pravilnika vsaj enkrat letno pripravi občinska uprava Občine Idrija (v nadaljevanju: občinska uprava).
Razpisi za posamezne kategorije upravičencev in posamezne namene porabe sredstev so ločeni.
Razpis se javno objavi na spletni strani Občine Idrija in na druge krajevno običajne načine.«
6. člen
V 11. členu se beseda »Odbor« nadomesti z besedilom »Pooblaščena oseba občinske uprave«.
7. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Popolne vloge obravnava pooblaščena oseba občinske uprave, ki po več kriterijskem modelu ocenjevanja upravičenosti oblikuje prioritetni vrstni red prosilcev.
Pooblaščena oseba občinske uprave na podlagi prioritetnega vrstnega reda izda odločbe o dodelitvi posojil.«
8. člen
V drugem stavku 13. člena se besedilo »oglasni deski Občine Idrija« nadomesti z besedilom »spletni strani Občine Idrija in v občinskem glasilu.«
9. člen
V prvem stavku 14. člena se besedilo »sklepa župana« nadomesti z besedo »odločbe«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00200-0002/2001
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.