Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1083. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija, stran 3145.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 09/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 15. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11) se v drugi alineji tretjega odstavka 3. člena za besedo »K« doda besedilo »in CČN«.
2. člen
Deveti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
C(piS)= C(piO)*F(soko) + C(piN) oziroma
C(tiS) = C(tiO) F(soko) + C(tiN)
pri čemer je:
C(piS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
      območju, na katerem se na novo ureja komunalna
      oprema
C(tiS)   … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju, na
      katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(piN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
      določeno novo komunalno opremo na obračunskem
      območju (območje, ki se opremlja z novo komunalno
      opremo)
C(tiN)   … stroški opremljanja kvadratnega metra neto
      tlorisne površine objekta z določeno komunalno
      opremo na obračunskem območju (območje,
      ki se opremlja z novo komunalno opremo)
C(piO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
      parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
      območju, določeni s tem odlokom
C(tiO)   … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
      neto tlorisne površine objekta z določeno
      komunalno opremo na obračunskem območju, določeni
      s tem odlokom
F(soko)   … faktor stroškov obstoječe komunalne opreme, ki
      se glede na namensko rabo zemljišča giblje od 0,5
      do 0,8.«
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Faktorji stroškov obstoječe komunalne opreme glede na namensko rabo zemljišča:
+--------------------------------------+--------------+
|Namenska raba zemljišča        |  F(soko)  |
+--------------------------------------+--------------+
|Območja stanovanj (SSe, SK, SB, SP)  |   0,5   |
+--------------------------------------+--------------+
|Območja stanovanj (SSv)        |   0,8   |
+--------------------------------------+--------------+
|Območja centralnih dejavnosti (CU, CD)|   0,7   |
+--------------------------------------+--------------+
|Območja proizvodnih dejavnosti (IP,  |   0,8   |
|IG, IGs)               |       |
+--------------------------------------+--------------+
|Posebna območja (BT, BD, BC)     |   0,5   |
+--------------------------------------+--------------+
|Območja proizvodnih dejavnosti (IK)  |   0,5   |
+--------------------------------------+--------------+
«
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
+--------------------+-------------------+---------------+
|Vrsta komunalne   | Obračunsko območje| Vrednost [€] |
|opreme       |          |        |
+--------------------+-------------------+---------------+
|Ceste        |   OBO_C_1   | 36.460.985,77|
+--------------------+-------------------+---------------+
|Kanalizacija    |   OBO_K_1   |  8.743.475,03|
|          +-------------------+---------------+
|          |   OBO_K_2   |   190.912,82|
|          +-------------------+---------------+
|          |   OBO_K_3   |  2.451.169,29|
|          +-------------------+---------------+
|          |   OBO_K_4   |  1.597.560,18|
|          +-------------------+---------------+
|          |   OBO_CČN_1   |  2.747.835,20|
+--------------------+-------------------+---------------+
|Vodovod       |   OBO_V_1   | 20.181.753,45|
+--------------------+-------------------+---------------+
|Prostori za ravnanje|   OBO_PRO_1   |   232.190,00|
|z odpadki      |          |        |
+--------------------+-------------------+---------------+
|Javne površine in  |   OBO_JP_1   |   951.926,56|
|parkirišča     |          |        |
+--------------------+-------------------+---------------+
(2) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju, so:
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  | Površine | Vrednost [€] |Cena na |
|       |obračunskega| parcel [m2]|       | enoto |
|       | območja  |      |       | (Cpi) |
|       |      |      |       | [€/m2] |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Ceste    | OBO_C_1  |6.492.923,79| 36.460.985,77|  5,615|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Kanalizacija | OBO_K_1  |1.320.543,27| 8.743.475,03|  6,621|
|       +------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_K_2  |  56.173,57|  190.912,82|  3,399|
|       +------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_K_3  | 414.471,05| 2.451.169,29|  5,914|
|       +------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_K_4  | 354.818,94| 1.597.560,18|  4,502|
|       +------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_CČN_1 |2.146.006,83| 2.747.835,20|  1,280|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Vodovod   | OBO_V_1  |4.705.836,23| 20.181.753,45|  4,289|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |6.492.923,79|  232.190,00|  0,036|
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki   |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Javne    | OBO_JP_1 |6.492.923,79|  951.926,56|  0,147|
|površine in |      |      |       |    |
|parkirišča  |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
(3) Obračunski stroški, preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju, so:
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Vrsta opreme |  Oznaka  |  Neto  | Vrednost [€] | Cena na|
|       |obračunskega| tlorisne |       | enoto |
|       | območja  | površine |       | (Cti) |
|       |      | objektov |       | [€/m2] |
|       |      |  [m2]  |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Ceste    | OBO_C_1  |1.656.226,33| 36.460.985,77| 22,014|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Kanalizacija | OBO_K_1  | 464.895,79| 8.743.475,03| 18,807|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_K_2  |  18.075,40|  190.912,82| 10,562|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_K_3  | 147.308,06| 2.451.169,29| 16,640|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_K_4  |  60.694,85| 1.597.560,18| 26,321|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|       | OBO_CČN_1 | 690.974,10| 2.747.835,20|  3,977|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Vodovod   | OBO_V_1  |1.198.493,31| 20.181.753,45| 16,839|
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 |1.656.226,33|  232.190,00|  0,140|
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki   |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
|Javne    | OBO_JP_1 |1.656.226,33|  951.926,56|  0,575|
|površine in |      |      |       |    |
|parkirišča  |      |      |       |    |
+-------------+------------+------------+--------------+--------+
«
4. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+----------+----------------------------------------+-----------+
|Klas. št. |       Klasifikacija       | Faktor K |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe         |  0,8  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|11210   |Dvostanovanjske stavbe         |  0,8  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|11220   |Tri- in večstanovanjske stavbe     |  1,3  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|113    |Stanovanjske stavbe za posebne družbene |  0,7  |
|     |skupine                 |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|121    |Gostinske stavbe            |  1,2  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|122    |Poslovne in upravne stavbe       |  1,2  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|123    |Trgovske stavbe in stavbe za storitvene |  1,2  |
|     |dejavnosti               |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|12303   |Bencinski servisi            |  1,3  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje |  1,3  |
|     |komunikacij               |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča    |  1,3  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena   |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|12650   |Stavbe za šport             |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|127    |Druge nestanovanjske stavbe       |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|12712   |Stavbe za rejo živali          |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|12714   |Druge nestanovanjske kmetijske stavbe  |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|12721   |Stavbe za opravljanje verskih obredov  |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|24110   |Športna igrišča             |  0,7  |
+----------+----------------------------------------+-----------+
|24122   |Drugi gradbeni inženirski objekti za  |  0,7  |
|     |šport, rekreacijo in prosti čas     |      |
+----------+----------------------------------------+-----------+
«
5. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku. Le v primeru izdaje odločbe po uradni dolžnosti lahko zavezanec z občino sklene sporazum o obročnem odplačilu komunalnega prispevka. V tem primeru lahko zavezanec plača komunalni prispevek v največ 12 obrokih.«
6. člen
V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred dnem uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega prispevka uporabljajo določbe Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Idrija (Uradni list RS, št. 84/11).
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 382-2/2013
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.