Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1082. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija, stran 3145.

Na podlagi 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08, 55/10, 103/11, 97/12, 81/13), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - ZV1-UPB1, 28/06, 49/06 - ZMetD, 66/06, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 Odl.US: U-I-88/10-11, 92/13), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 27/09, 15/14) se v tretjem odstavku 28. člena za besedo »vodo« doda besedilo: »in jih objavi na krajevno običajen način.«
2. člen
V 37. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da upravnik ne izpolnjuje zakonsko predpisanih obveznosti, ki jih ima do izvajalca javne službe, izvajalec javne službe prevzame obračun in izdaja račune posameznim uporabnikom neposredno.«
3. člen
V prvem odstavku 40. člena se doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»- če ne poravna računa za opravljeno storitev javne službe niti v roku osemnajstih dni po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode in je odklop mogoč le temu uporabniku brez posledic za uporabnike, ki so poravnali račun za storitev.«
V drugem odstavku se beseda »zadnje« nadomesti z besedo »predzadnje«.
4. člen
V prvem odstavku 55. člena se doda nova peta alineja, ki se glasi:
»- ne ravna v skladu z izdanimi ukrepi iz tretjega odstavka 28. člena,«
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
Doda se nova sedma alineja, ki se glasi:
»- ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 32. člena,«
Dosedanja šesta alineja postane osma alineja.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2009
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.