Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1080. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013, stran 3143.

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 101/13) in 108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 - uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 26. seji dne 2. 4. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Idrija za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2013 realizirani v naslednjih zneskih (v €):
+--------+-------------------------------------+----------------+
| KONTO |         OPIS        |  REALIZACIJA |
|    |                   |   2013   |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |A. BILANCA PRIHODKOV         |        |
|    |IN ODHODKOV             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI          |   12.645.750|
|    |(70+71+72+73+74+78)         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |   10.475.193|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    8.951.138|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček   |    7.816.955|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     914.384|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago      |     219.800|
|    |in storitve             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |    1.524.054|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku       |    1.369.800|
|    |in dohodki od premoženja       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |      5.831|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |     46.757|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga    |     39.872|
|    |in storitev             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     61.794|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |      8.024|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      3.416|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |      4.609|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih    |        |
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |      1.000|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov|      1.000|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |    2.138.411|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |    1.126.066|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |    1.012.345|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA           |     23.123|
|    |IZ EVROPSKE UNIJE          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih    |     23.123|
|    |evropskih institucij         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) |   13.287.861|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI            |    4.025.837|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki      |     708.786|
|    |zaposlenim              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev      |     111.760|
|    |za socialno varnost         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    2.977.515|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |     37.566|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |     190.209|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |    4.109.373|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije            |     18.804|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom      |    2.396.095|
|    |in gospodinjstvom          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     510.551|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |    1.183.922|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |    4.829.668|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|420   |Nakup in gradnja osnovnih      |    4.829.668|
|    |sredstev               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     322.984|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim |     113.489|
|    |in fizičnim osebam, ki niso     |        |
|    |proračunski uporabniki        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |432 Investicijski transferi     |     209.495|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |    -642.111|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |B. RAČUN FINANČNIH          |        |
|    |TERJATEV IN NALOŽB          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      5.576|
|    |PRODAJA               |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH        |      5.576|
|    |POSOJIL IN PRODAJA          |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |      5.576|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        0|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |V. DANA POSOJILA           |        0|
|    |IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN           |        0|
|    |POVEČANJE KAPITALSKIH        |        |
|    |DELEŽEV               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|441   |Povečanje kapitalskih deležev    |        0|
|    |in finančnih naložb         |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      5.576|
|    |SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |C. RAČUN FINANCIRANJA        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)     |    1.162.733|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE             |    1.162.733|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |    1.162.733|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)   |     350.633|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |     350.633|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |     350.633|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA         |     175.561|
|    |SREDSTEV NA RAČUNU          |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE         |     812.100|
|    |(VII.-VIII.)             |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |     642.111|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV         |     -68.314|
|    |NA RAČUNIH NA DAN          |        |
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013 sestavljata splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Idrija za leto 2013.
4. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega sklada na dan 31. 12. 2013, v višini 10.123,69 €, se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v letu 2014.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2013 se brez prilog objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, celotno gradivo pa na spletni strani Občine Idrija.
Št. 410-0004/2014
Idrija, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.