Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1078. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje, stran 3142.

Na podlagi 15. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 57/13), 5. člena Pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 79/09) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dobrepolje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb na območju Občine Dobrepolje.
2. člen
Občina skladno z veljavnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017), sofinancira nakup in gradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov na tistih poselitvenih območjih, na katerih občina ne bo zagotavljala odvajanja v javno kanalizacijo in sekundarnega čiščenja odpadnih voda.
Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev na poselitvenih območjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika so:
- fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini, ki so lastnice ali solastnice stanovanjskih stavb na območju Občine Dobrepolje,
- društva in neprofitne organizacije, ki imajo sedež v Občini Dobrepolje in so lastnice ali solastnice oziroma upravljavke stavb v javni rabi, ki stojijo na območju Občine Dobrepolje.
Upravičenci za dodelitev sredstev so lahko tudi lastniki stanovanjskih stavb v območju aglomeracij, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, če strokovna služba ugotovi, da objekta ni mogoče ali ekonomsko ni upravičeno priklopiti na javni kanalizacijski sistem.
4. člen
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, so upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev vsi investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru upravičenci medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zagotovijo vsako leto v proračunu občine, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije MKČN so:
- za posamezno stanovanjsko stavbo 800,00 EUR,
- za povezovanje več stanovanjskih stavb na eno čistilno napravo 800,00 EUR/stanovanjsko stavbo, vendar največ do 80 % investicijske vrednosti MKČN brez DDV,
- za stavbo v javni rabi 2.000,00 EUR.
6. člen
Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev so naslednji:
- stanovanjska stavba za katero se ureja in vgrajuje MKČN mora imeti pridobljeno gradbeno dovoljenje v skladu z Zakonom o graditvi objektov;
- MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje veljavna uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav - v nadaljevanju: uredba o emisiji snovi in je izdana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanje gradbenih proizvodov ter potrjeno pozitivno oceno obratovanja, ki jo izda izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda;
- čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. člena uredbe o emisiji snovi;
- MKČN mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja skladno z operativnim programom, razen v primerih iz drugega odstavka 3. člena tega odloka. Seznam območij naselij na katerih se dodeljujejo nepovratna sredstva za izgradnjo MKČN je priloga tega odloka;
- lokacija objekta mora biti znana, vlagatelji morajo za zemljišče na katerem se bo gradila MKČN priložiti dokazilo o pravici graditi.
7. člen
Občina vsako leto objavi javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi pogoje in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev. Za dodelitev sredstev prosilec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm - Dobrepolje.
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, naj vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
Upravičenec je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo enkrat.
8. člen
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija za dodelitev proračunskih sredstev za namen sofinanciranja MKČN, ki jo s sklepom imenuje župan občine (v nadaljevanju: komisija). V komisijo je imenovan predstavnik izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
Prvo sejo komisije skliče župan na podlagi števila prispelih vlog.
9. člen
Komisija obravnava vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) ter pripravi seznam upravičencev najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog in županu posreduje predlog o dodelitvi proračunskih sredstev.
10. člen
Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči občinska uprava s sklepom. Zoper navedeni sklep je dovoljena pritožba županu Občine Dobrepolje. Odločitev župana je dokončna.
11. člen
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.
Podlaga za izvedbo nakazila za namen sofinanciranja MKČN je poročilo o tehničnem pregledu čistilne naprave s strani dobavitelja pred pričetkom obratovanja.
Najkasneje v roku 30 dni od vročitve sklepa in podpisa pogodbe o sofinanciranju nakupa in vgradnje MKČN se izvede nakazilo odobrenih proračunskih sredstev na transakcijski račun oziroma osebni račun upravičenca.
12. člen
Medsebojno razmerje med občino in prejemnikom sredstev se opredeli s pisno pogodbo o dodelitvi sredstev.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
13. člen
Komisija upošteva pri oblikovanju seznama prejemnikov proračunskih sredstev datum prispelosti popolne vloge. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. Popolne vloge vlagateljev, ki zaradi porabe finančnih sredstev v tekočem proračunskem letu ne bodo realizirane, se prenesejo v naslednje leto, ob upoštevanju vrstnega reda prispelosti.
14. člen
Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja komisija.
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. V navedenih primerih bo moral prejemnik vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2014
Videm, dne 27. marca 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
Priloga 1: Seznam območij naselij na katerih se dodeljujejo
nepovratna sredstva za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav

+-----------+-----------------------------------+
| Zap. št. |Območje naselja          |
+-----------+-----------------------------------+
|  1.   |Ponikve (del)           |
+-----------+-----------------------------------+
|  2.   |Vodice               |
+-----------+-----------------------------------+
|  3.   |Zdenska vas (del – sv. Anton)   |
+-----------+-----------------------------------+
|  4.   |Hočevje              |
+-----------+-----------------------------------+
|  5.   |Kompolje (del – Brezje)      |
+-----------+-----------------------------------+
|  6.   |Četež pri Strugah         |
+-----------+-----------------------------------+
|  7.   |Tisovec              |
+-----------+-----------------------------------+
|  8.   |Kolenča vas            |
+-----------+-----------------------------------+
|  9.   |Paka                |
+-----------+-----------------------------------+
|  10.  |Tržič               |
+-----------+-----------------------------------+
|  11.  |Lipa                |
+-----------+-----------------------------------+
|  12.  |Pri Cerkvi – Struge        |
+-----------+-----------------------------------+
|  13.  |Podtabor              |
+-----------+-----------------------------------+
|  14.  |Rapljevo              |
+-----------+-----------------------------------+
|  15.  |Kukovo               |
+-----------+-----------------------------------+