Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1074. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2013, stran 3135.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.), Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in sprem.), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in sprem.), Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in sprem.), Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 31. redni seji dne 1. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bovec za leto 2013
1. člen
Zaključni račun proračuna je akt občine, kjer je v splošnem delu podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja,
v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov občine za preteklo leto. Zaključni račun je poročilo o izvršitvi s proračunom opredeljenih ciljev in nalog občine in s tem prikaz uporabe javnega denarja, je torej odraz preteklega delovanja proračunskih uporabnikov.
2. člen
Zaključni račun Občine Bovec za leto 2013 izkazuje:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |        |
|   |IN ODHODKOV               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  6.707.547,38|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  4.406.167,34|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    |  3.259.822,95|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK          |  2.835.281,00|
|   |IN DOBIČEK               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   202.998,10|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO        |   221.543,85|
|   |IN STORITVE               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 DRUGI DAVKI             |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  1.146.344,39|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU         |   941.374,28|
|   |IN DOHODKI OD PREMOŽENJA        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |    1.682,49|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 DENARNE KAZNI            |    4.802,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN    |   167.687,18|
|   |STORITEV                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   30.798,03|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   63.529,56|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH    |   54.000,00|
|   |SREDSTEV                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |    9.529,56|
|   |NEOPR. DOLG. SREDSTEV          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)       |    6.508,05|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE          |    2.310,00|
|   |IZ DOMAČIH VIROV            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |732 PREJETE DONACIJE          |    4.198,05|
|   |ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAV. NESREČ    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.274.231,76|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI         |  1.036.933,75|
|   |IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČUNA |   237.298,01|
|   |IZ SRED. PRORAČUNA EU          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |   957.110,67|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 PREJETA SREDSTVA          |   957.110,67|
|   |IZ EVROPSKE UNIJE            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  6.499.256,71|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  |  1.664.615,11|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   404.459,90|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV       |   63.792,21|
|   |ZA SOCIALNO VARNOST           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |  1.139.424,14|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   14.408,66|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA         |   42.530,00|
|   |V REZERVE                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   |  1.854.734,64|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 SUBVENCIJE             |   290.610,31|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM       |   591.460,76|
|   |IN GOSPODINJSTVOM            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN |   143.992,11|
|   |USTANOVAM                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   828.671,46|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       |  2.877.959,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |  2.877.959,53|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   101.947,43|
|   |(431+432)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 INVES. TRANSF. PRAV.        |   15.777,00|
|   |IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   86.170,43|
|   |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. |   208.290,67|
|   |- II.) (prih.-odhod.)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   14.143,44|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 PREJETA VARAČILA DANIH POSOJIL   |   10.666,92|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  |    3.476,52|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     278,52|
|   |DELEŽEV (440+441)            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN       |     278,52|
|   |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   13.864,92|
|   |IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   390.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   390.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |   515.292,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA      |   515.292,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA    |   96.863,11|
|   |RAČUNIH)                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII:)     |  -125.292,48|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |  -208.290,67|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU        |   342.471,77|
|   |NA DAN 31. 12. 2012           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
3. člen
Presežek sredstev na računu v višini 342.471,77 EUR se prenese v naslednje leto.
4. člen
Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Bovec za leto 2013 je obravnaval Nadzorni odbor Občine Bovec, dne 20. 3. 2014, in ga predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
5. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2013.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2012-14
Bovec, dne 2. aprila 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.