Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1073. Sklep o začasnem zadržanju Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, stran 3133.

Številka: U-I-76/14-9
Datum: 10. 4. 2014
S K L E P
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Eve Irgl, Vipava, na seji 10. aprila 2014
s k l e n i l o:
1. Izvrševanje Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 23/14) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
2. Odločitev iz prejšnje točke zavezuje Državno volilno komisijo naslednji dan po vročitvi tega sklepa Državni volilni komisiji.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnica izpodbija Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju OdZVDAGA-A1). Zatrjuje njegovo neskladje s 44. in 90. členom v zvezi z 2. in 3. členom ter z 82., 83., 88. in 148. členom Ustave. Pobudnica poudarja, da je datum za glasovanje na referendumu določen na 4. 5. 2014, da je v tednu pred njim čas šolskih počitnic in da zaradi prvomajskih praznikov glede na veljavno zakonsko ureditev ne bo mogoča izvedba polnega predčasnega glasovanja. Ob zahtevanih kvorumih, ki jih po ustavni spremembi zahteva Ustava glede udeležbe in večine volivcev za zavrnitev zakona, naj bi zato taka določitev datuma glasovanja pomenila nesorazmeren poseg v pravico do glasovanja na referendumu iz 44. in 90. člena Ustave. Pobudnica opozarja tudi na kršitve 42. člena, prvega odstavka 133. člena in 169.a člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13 - PoDZ-1) v postopku sprejemanja OdZVDAGA-A1. Izpodbijani odlok naj bi zaradi vprašljive izvedbe 47.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 - uradno prečiščeno besedilo - ZRLI) v zvezi s 87. členom Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo - ZVDZ) nesorazmerno posegal tudi v ustavno pravico do glasovanja na referendumu in pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki na dan glasovanja stalno ali začasno bivajo v tujini.
2. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje OdZVDAGA-A1. Opozarja na 8. točko sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-257/03 z dne 9. 1. 2004 (Uradni list RS, št. 2/04), s katerim je Ustavno sodišče zadržalo do končne odločitve Odlok o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (Uradni list RS, št. 135/03). Navaja, da je velikost oziroma teža škodljivih posledic, ki bi nastala zaradi izvedbe zakonodajnega referenduma na dan 4. 5. 2014, ki je v razponu treh tednov pred dnem glasovanja na že razpisanih volitvah poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, nesorazmerna glede na naravo ustavnih pravic do referenduma in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter glede ciljev ekonomičnosti in gospodarnosti. Kasnejša odločitev Ustavnega sodišča, s katero bi bila ugotovljena protiustavnost izpodbijanega odloka, naj bi problematično vplivala na izvrševanje volilne pravice kot pravice pozitivnega statusa, zaradi katere je tudi zaradi zaupanja volivcev v pravo treba zadržati izvrševanje OdZVDAGA-A1 do končne odločitve Ustavnega sodišča.
3. Državni zbor je na predlog za zadržanje izvrševanja izpodbijanega odloka odgovoril. Pobudnica naj bi v predlogu za začasno zadržanje navajala enake razloge, kot so tisti, s katerimi utemeljuje pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti. Državi zbor meni, da ti razlogi ne zadostijo zakonskim pogojem za začasno zadržanje, ki izhajajo iz 39. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 - uradno prečiščeno besedilo in 109/12 - v nadaljevanju ZUstS). V zvezi s prvo škodljivo posledico, ki jo zatrjuje pobudnica (velika verjetnost, da referendum zaradi kvoruma ne bo uspešen, ker bo treba iti volivcem na volišče dvakrat v razponu treh tednov), navaja, da nezadostno udeležbo in posledično neuspešnost referenduma pobudnica nakazuje zgolj kot možnost, ne izkaže pa, da bodo v tem primeru zanesljivo nastale dejanske, konkretne in neposredne škodljive posledice in da bodo te težko popravljive. V zvezi z večjimi proračunskimi stroški pobudnica po mnenju Državnega zbora sicer ponazori vrednost zatrjevanih učinkov na proračun, ne utemelji pa niti bistvenega materialnega prikrajšanja spornih določb za proračun, niti težke popravljivosti posledic. Pavšalna naj bi bila tudi navedba pobudnice, da bi ob morebitni ugotovljeni protiustavnosti ključnih določb OdZVDAGA-A1, ki bi se ugotovila po izvedbi referenduma, nastal problem z izvrševanjem volilne pravice, zaradi česar naj bi bilo ogroženo varstvo zaupanja v pravo.
B.
4. Po 39. členu ZUstS lahko Ustavno sodišče do končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev zakona ali drugega predpisa, če presodi, da bi zaradi njegovega izvrševanja lahko nastale težko popravljive škodljive posledice. Kadar Ustavno sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpodbijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega predpisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se izpodbijane določbe predpisa zaradi zadržanja ne bi izvrševale, pozneje pa bi se ugotovilo, da niso bile v neskladju z Ustavo.
5. Izpodbijani odlok določa, da se za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, določi 3. 4. 2014 in da se glasovanje na referendumu izvede v nedeljo, 4. 5. 2014. Z izpodbijanim odlokom je Državni zbor razpisal zakonodajni referendum. V skladu s tretjim odstavkom 90. člena Ustave imajo pravico glasovanja na referendumu vsi državljani, ki imajo volilno pravico. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo je pravica do glasovanja na referendumu varovana s 44. členom Ustave kot človekova pravica. Če bi se izkazalo, da so volivci pravico do glasovanja na referendumu uresničili na podlagi protiustavnega predpisa, s katerim so bili povabljeni, da se referenduma udeležijo in na njem izrazijo svojo voljo o zakonu, bi to krnilo verodostojnost referendumskega izida. Tak referendumski izid bi bil izpodbojen in bi lahko vodil v njegovo razveljavitev v celoti. Nastale bi škodljive posledice pri uresničevanju pravice volivcev do glasovanja na referendumu, ki mora biti izveden po zakonitem in ustavnoskladnem, vnaprej določenem postopku. Ta je prvi temelj zaupanja volivcev, da je referendum izveden pošteno, kar je temelj legitimnosti na njem sprejete odločitve, ki ima v skladu s četrtim odstavkom 90. člena Ustave obvezujoče pravne učinke. Te škodljive posledice bi bile težko popravljive.
6. Odločitev Ustavnega sodišča o zadržanju izvrševanja OdZVDAGA-A1, če bi se kasneje izkazalo, da ta ni protiustaven, bi povzročila, da bi se izvedba zakonodajnega referenduma preložila na kasnejši čas in določil nov datum dneva glasovanja. Ta posledica sama po sebi niti ne bi pomenila posebej upoštevnih škodljivih posledic.
7. Posledice, ki bi lahko nastale zaradi začasnega zadržanja izvrševanja OdZVDAGA-A1, če bi se kasneje izkazalo, da izpodbijani odlok ni protiustaven, torej niso primerljive s težko popravljivimi škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če bi se OdZVDAGA-A1 izvrševal, pa bi se kasneje izkazalo, da je protiustaven. Zato je Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo izvrševanje OdZVDAGA-A1 (1. točka izreka). Ker so s 3. 4. 2014 že začeli teči roki za referendumska opravila, je Ustavno sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZUstS odločilo, da zavezuje sklep Državno volilno komisijo že na podlagi njegove vročitve, zaradi česar bo Državna volilna komisija prekinila nadaljevanje izvrševanja volilnih opravil še pred objavo tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije (2. točka izreka).
8. Ustavno sodišče bo glede na naravo stvari zadevo obravnavalo absolutno prednostno.
C.
9. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega in tretjega odstavka 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
mag. Miroslav Mozetič l.r.
Predsednik