Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2014 z dne 14. 4. 2014

Kazalo

1072. Pravilnik o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice, stran 3133.

Na podlagi četrtega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 - ZdZPVHVVR), petega odstavka 23. in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 - ZUreP-1, 45/04 - ZdZPKG in 90/12 - ZdZPVHVVR) in petega odstavka 12. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR in 23/13 - ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice
1. člen
V Pravilniku o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »Uredbo Komisije (ES) št. 759/2009 z dne 19. avgusta 2009 o spremembi Priloge k Uredbi Sveta (ES) št. 21/2004 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz (UL L št. 215 z dne 20. 8. 2009, str. 3)« nadomesti z besedilom »Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1)«.
2. člen
V prvi alineji 2. člena se besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)« nadomesti z besedilom »Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: uprava)«.
V drugi alineji se besedilo »živali (v nadaljnjem besedilu: SIR) je služba v okviru ministrstva« nadomesti z besedilom »ter informacijske sisteme (v nadaljnjem besedilu: SIRIS) je služba v okviru uprave«.
3. člen
V drugem odstavku 3. člena, drugem odstavku 6. člena, tretjem odstavku 7. člena, četrtem odstavku 8. člena ter v 12. členu se kratica »SIR« nadomesti s kratico »SIRIS«.
V prvem, tretjem, petem in šestem odstavku 8. člena, drugem in tretjem odstavku 10. člena in v 17. členu se beseda »ministrstvo« v vseh sklonih nadomesti z besedo »uprava« v ustreznem sklonu.
4. člen
Besedilo prve alineje prvega odstavka 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»oznaka pristojnega organa, ki izdaja identifikacijske številke (UVHVVR), velikost črk najmanj 3 mm in«.
V šestem odstavku se kratica »SIR« nadomesti s kratico »SIRIS«.
5. člen
V prvem in drugem odstavku 11. člena se kratica »SIR« nadomesti s kratico »SIRIS«.
V tretjem odstavku se beseda »ministrstva« nadomesti z besedilom »uprave ali ministrstva, pristojnega za kmetijstvo«.
6. člen
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo »1. marec oziroma«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Rok za priglasitev popisa je 31. avgust tekočega leta.«.
7. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvi alineji črta vejica in besedilo »če je imetnik drobnice vključen v sistem elektronskega poslovanja«.
V drugem odstavku se kratica »SIR« nadomesti s kratico »SIRIS«.
8. člen
Ušesne znamke s podatki iz prvega odstavka 4. člena Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice (Uradni list RS, št. 75/10) se lahko uporabljajo do porabe zalog, vendar najpozneje do 1. januarja 2018.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-433/2013
Ljubljana, dne 8. aprila 2014
EVA 2013-2330-0183
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost