Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

537. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič, stran 1784.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (ZZ; Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5; Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 20/11, 40/12, 57/12) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) je Občinski svet Občine Tržič na 27. redni seji dne 13. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Tržič (Uradni list RS, št. 23/11; v nadaljevanju: odlok) se v 1. členu besede »vzgoje in varstva predšolskih otrok« nadomestijo z besedama »predšolske vzgoje«.
2. člen
V 4. členu odloka se črta besedilo:
»Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku št. 1-148-00.«
Drugi odstavek 4. člena odloka postane prvi odstavek 4. člena odloka.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena odloka se besede »vzgoji in varstvu predšolskih otrok« nadomestijo z besedama »predšolski vzgoji«.
4. člen
Prvi in drugi odstavek 11. člena odloka se spremenita tako, da se glasita:
»Dejavnost zavoda je:
– 85.00 predšolska vzgoja.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod lahko poleg osnovne dejavnosti izvaja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost:
– 18.120 drugo tiskanje,
– 18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.290 druga oskrba z jedmi,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 69.200 računovodske, knjigovodske in revizorske dejavnosti, davčno svetovanje,
– 77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– 79.120 dejavnost organizatorjev potovanj,
– 81.210 splošno čiščenje stavb,
– 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 58.110 izdajanje knjig,
– 58.140 izdajanje revij in druge periodike,
– 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 90.030 umetniško ustvarjanje,
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 93.110 obratovanje športnih objektov,
– 93.190 druge športne dejavnosti,
– 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 96 010 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.«
5. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka se besede »v varstvenih družinah« nadomestijo z besedami »v vzgojnovarstvenih družinah«.
6. člen
Besedilo drugega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.«
7. člen
Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se v peti alinei za vejico doda besedilo: »če z zakonom ni določeno drugače«.
Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se v šesti alinei za vejico doda besedilo: »če z zakonom ni določeno drugače«.
Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se spremeni tako, da se črta štirinajsta alinea, ki se glasi: »– odloča o najemanju kreditov,«
Besedilo enajstega odstavka 15. člena odloka se nadalje spremeni tako, da se za trinajsto alineo dodajo štirinajsta, petnajsta in šestnajsta alinea, besedilo katerih se glasi:
»– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev,«
Dosedanji petnajsta in šestnajsta alinea postaneta sedemnajsta in osemnajsta alinea enajstega odstavka 15. člena odloka.
8. člen
Besedilo tretjega odstavka 22. člena odloka se spremeni tako, da se za osemnajsto alineo dodajo devetnajsta in dvajseta alinea, besedilo katerih se glasi:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji zavoda,«.
Dosedanja devetnajsta alinea postane enaindvajseta alinea tretjega odstavka 22. člena odloka.
9. člen
Besedilo prvega odstavka 23. člena odloka se spremeni tako, da se na koncu stavka črta pika in se doda besedilo »oziroma kdor izpolnjuje pogoje po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter ostalih veljavnih predpisih.«
Besedilo petega in šestega odstavka 23. člena odloka se črta.
Dosedanji sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 23. člena odloka postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek 23. člena odloka.
10. člen
V drugem odstavku 24. člena odloka se besedica »60« nadomesti z besedico »osmih«.
11. člen
V drugem odstavku 28. člena se doda šesta alinea, besedilo katere se glasi:
»– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,«
Dosedanja šesta in sedma alinea postaneta sedma in osma alinea drugega odstavka 28. člena odloka.
12. člen
V prvem odstavku 29. člena odloka se črta besedilo:
», ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.«
13. člen
V tretji alinei četrtega odstavka 30. člena odloka se besedi »šolskega reda« nadomestita z besedama »reda vrtca«.
14. člen
Za 31. členom odloka se doda nov 31.a člen odloka, ki se glasi:
»6. Knjižnica
31.a člen
Vrtec ima lahko knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo.«
15. člen
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena odloka se beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »objavijo«.
V tretjem odstavku 33. člena odloka se v prvem in drugem stavku beseda »prijavo« nadomesti z besedo »objavo«.
16. člen
V 35. členu odloka se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek.
V 35. členu se doda besedilo novega drugega odstavka, ki se glasi:
»O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki po zaključnem računu zavoda na predlog Sveta zavoda odloči župan v imenu ustanovitelja.«
17. člen
V odloku se za 37. členom doda poglavje »VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM«.
Besedilo in člen tega poglavja odloka se glasijo:
»37.a člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti skladno z zakonom, tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi izvršuje Občinski svet Občine Tržič in župan Občine Tržič.
Občinski svet Občine Tržič ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– imenuje predstavnike ustanovitelja v svet zavoda,
– daje mnenje k imenovanju ravnatelja,
– določi cene programa predšolske vzgoje,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Župan ima v imenu ustanovitelja do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi Občine Tržič,
– v skladu z veljavnimi predpisi odloča o povečanju števila otrok v oddelku,
– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju:
– vsako leto predložiti letni delovni načrt,
– vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda,
– vsako leto predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.«
18. člen
V tretjem odstavku 38. člena se za besedo »nadzoruje« doda besedilo: »proračunska inšpekcija,«.
19. člen
Dosedanji poglavji VIII. in IX. postaneta poglavji IX. in X.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.