Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

534. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) in Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroj (Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p., stran 1773.

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) in Odloka o spremembah in dopolnitvah ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroj (Uradni list RS, št. 56/97) – za dejavnost Podkubovšek s.p.
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Opredeljeno območje obsega parc. št. 545/21, 919/270, 919/271, 479/53, 479/59, k.o. Slovenske Konjice in je v lasti Marjan Podkubovšek. Leži v območju sprememb in dopolnitev ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – Območje Kostroj in delno sega v območje, ki se ureja z odlokom o ZN Industrijska cona Slovenske Konjice.
Lastnik zemljišča želi dejavnost prenesti iz matičnega podjetja v Tepanju na novo lokacijo v Industrijsko cono Slovenske Konjice.
Na parceli stoji hala – obratovalnica, ki je služila kot mehanična delavnica, ki pa je bila že nekaj let zaprta. Za potrebe dejavnosti bo potrebno objektu spremeniti namembnost in ga dozidati, povečati in urediti za potrebe dejavnosti.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Naročnik potrebuje nove delovne površine za opravljanje registrirane dejavnosti Marjan Podkubovšek s.p., ki jo zdaj opravlja na lokaciji v Tepanju.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcele številka 545/21, 919/270, 919/271, 479/53, 479/59, k.o. Slovenske Konjice.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 41/86) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah ZN Industrijska cona Slovenske Konjice – območje Kostroja (Uradni list RS, št. 56/97).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani objekt, bo priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih tridesetih dneh. Sprejem predloga akta je predviden v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj so:
– ELEKTRO Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– PETROL Slovenska energetska družba, Ljubljana
– JKP d.o.o. Slovenske Konjice, Celjska c. 3, 3210 Slov. Konjice
– Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slov. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0001/2014
Slovenske Konjice, dne 21. februarja 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.