Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

529. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1, stran 1768.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za Zaloško cesto med vzhodno avtocesto in Zadobrovško cesto ter za povezavo Rjave ceste z Zaloško cesto – MT 8/1 (Uradni list RS, št. 72/98, 78/10, 9/13; v nadaljnjem besedilu: LN).
2.
Ocena stanja in razlogi
LN je bil sprejet leta 1998. Od takrat so se na področju načrtovanja prometnic spremenili predpisi in Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel Prometno politiko Mestne občine Ljubljana. LN nima opredeljenih toleranc, ki bi omogočale spremembe v skladu z zahtevami omenjenih dokumentov. Z dopolnitvami toleranc LN bo omogočena izdelava projektne dokumentacije ter realizacija ceste in pripadajoče infrastrukture.
3.
Območje LN
Območje LN se nahaja v Mestni občini Ljubljani, v Četrtni skupnosti Polje, v katastrski občini 1772 – Slape. Območje LN sega od vzhodne avtoceste do Zadobrovške ceste, in sicer v dolžini približno 900 metrov in širini med približno 30 in 65 metrov.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi LN
Nosilci urejanja prostora:
1. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev tolerančnega člena LN so strokovne rešitve Zaloške ceste, izdelane za potrebe priprave Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del.
6.
Roki za pripravo LN
Priprava sprememb in dopolnitev LN se bo vodila po skrajšanem postopku.
Sprejem predloga LN je predviden 6 mesecev po začetku priprave LN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave LN
Pripravo sprememb in dopolnitev LN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-11/2014-1
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.