Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

528. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 1768.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl. US, 120/06 – Odl. US, 126/07, 57/09 – Skl. US, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl. US in 57/12) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 22. redni seji z dne 12. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na naslednjih nepremičninah, ki so v lasti Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija:
1. k.o. 1838 Litija: 54 in 92/2.
II.
Sprejem tega sklepa bo podlaga za izdajo ugotovitvene odločbe, ki jo bo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izdala občinska uprava Občine Litija.
Občinska uprava Občine Litija bo pravnomočno ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra nato poslala pristojnemu sodišču, ki bo po uradni dolžnosti na nepremičninah iz prve točke tega sklepa v zemljiško knjigo izbrisalo zaznambo o javnem dobru.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-41/2013-66
Litija, dne 12. februarja 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.