Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

525. Odlok o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v občini Krško, stran 1765.

Na podlagi devetega odstavka 118. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09 – odločba US RS, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 56/11 – odločba US RS, 87/11 in 40/12 – ZUJF), prvega odstavka 7. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A) ter 16. in 79. člena Statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o vplivu lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine v občini Krško
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: občina) na svojem območju določa vpliv lokacije na vrednost stanovanja zaradi določitve višine neprofitne najemnine.
2. člen
Vpliv lokacije je različen za posamezna območja v občini in znaša največ 10 % neprofitne najemnine.
II. MERILA
3. člen
Na neprofitno najemnino zaradi lokacije stanovanja vplivajo naslednja merila:
– velikost mesta oziroma naselja, v katerem se stanovanje nahaja, ki se opredeli s številom prebivalcev;
– prometne povezave obravnavanega mesta ali naselja z ostalimi mesti ali naselji, pri čemer se upošteva vrsta povezave (cestna, železniška povezava, javni mestni in primestni promet) in kapaciteta teh povezav;
– oddaljenost stanovanja od središča mesta ali naselja, pri čemer se upošteva čas in stroške prevoza, ki so odvisni predvsem od kakovosti prometnic, prometnih sredstev in razpoložljivosti ter časovna dostopnost javnega prometa;
– opremljenost z infrastrukturo oziroma komunalna opremljenost, izražena z možnostjo, da se obstoječe sekundarno omrežje takoj priključi na obstoječe primarne vode vodovoda, toplovoda, plinovoda, kanalizacijskega kolektorja, razdelilne transformatorske postaje in kabelske televizije;
– oddaljenost od virov emisij in motnje zaradi hrupa, ki lahko nastanejo zaradi bližine železniške proge, regionalne ceste, gospodarskih objektov in podobno;
– bližina zelenih površin, kot so objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (športna igrišča na prostem, javna otroška igrišča, parki in naravne zelene površine);
– bližina kulturnih in infrastrukturnih objektov, kot so stavbe namenjene kulturi in razvedrilu, muzeji, upravni objekti, izobraževalni, trgovski, zdravstveni objekti in podobno.
III. OBMOČJA
4. člen
Posamezna območja v občini, na katerih se zaračunava najemnina zaradi vpliva lokacije so:
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|       |  Območje  |  Območje  |   Območje   |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|  MERILA  |    A    |   B   |    C     |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
|KRAJEVNA   |Brestanica   |Krško polje |Dolenja vas    |
|SKUPNOST   |        |       |         |
|       |Krško     |Raka     |Gora       |
|       |        |       |         |
|       |Leskovec pri  |Podbočje   |Koprivnica    |
|       |Krškem     |       |         |
|       |        |       |         |
|       |Senovo     |Veliki Podlog|Rožno - Presladol |
|       |        |       |         |
|       |        |       |Senuše      |
|       |        |       |         |
|       |        |       |Spodnji Stari Grad|
|       |        |       |- Spodnja Libna  |
|       |        |       |         |
|       |        |       |Veliki Trn    |
|       |        |       |         |
|       |        |       |Zdole       |
|       |        |       |         |
|       |        |       |Gora       |
+--------------+---------------+-------------+------------------+
IV. VREDNOSTI MERIL PO POSAMEZNIH OBMOČJIH
5. člen
Vrednost meril iz 3. člena tega odloka so izražene v odstotkih in so za posamezna območja iz 4. člena tega odloka razvidne iz razpredelnice:
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|OBMOČJA              |  A  |  B  |  C  |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|velikost mesta oziroma naselja   |  3,5 %|  2,5 %|  1,5 %|
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|prometne povezave obravnavanega  |   2 %|  0,5 %| 0,25 %|
|mesta ali naselja z ostalimi mesti |    |     |    |
|ali naselji            |    |     |    |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|oddaljenost stanovanja od središča |   1 %|   1 %|  0,5 %|
|mesta ali naselja         |    |     |    |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|opremljenost z infrastrukturo   |   1 %|  0,5 %|  0,5 %|
|oziroma komunalna opremljenost   |    |     |    |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|oddaljenost od virov emisij in   |  0,5 %|   1 %|   1 %|
|motnje zaradi hrupa        |    |     |    |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|bližina zelenih površin, kot so  |   1 %|   1 %|   1 %|
|objekti za šport, rekreacijo in  |    |     |    |
|prosti čas             |    |     |    |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|bližina kulturnih in        |   1 %|  0,5 %| 0,25 %|
|infrastrukturnih objektov     |    |     |    |
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
|SKUPAJ:              |  10 %|   7 %|   5 %|
+-----------------------------------+--------+---------+--------+
6. člen
Vpliv lokacije, na podlagi vrednosti meril iz prejšnjega člena tega odloka, je izražen v količniku vpliva lokacije, ki je za posamezna območja različen in znaša za:
+----------+----------+---------+----------+
| OBMOČJE |  A   |  B  |  C   |
+----------+----------+---------+----------+
| KOLIČNIK |  1   |  0,7  |  0,5  |
+----------+----------+---------+----------+
7. člen
Osnova za izračun neprofitne najemnine je vrednost stanovanja, ugotovljena na podlagi Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05 – popr.) iz 116. člena SZ-1.
Vrednost stanovanja za izračun neprofitne najemnine se izračuna po naslednji enačbi:
Vrednost stanovanja = število točk x vrednost točke x uporabna površina stanovanja x vpliv velikosti stanovanja (korekcijski faktor) x faktor vpliva lokacije stanovanja na višino neprofitne najemnine iz 6. člena tega odloka.
8. člen
Lastniki neprofitnih stanovanj, katerih stanovanja se nahajajo na območju občine lahko neprofitno najemnino zaračunavajo v skladu s tem odlokom.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/2014-O406
Krško, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.