Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

524. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013, stran 1765.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 31. seji dne 20. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013
1. člen
S tem odlokom Občina Krško v letu 2014 zagotavlja sredstva za plačilo stroškov, nastalih pri odpravljanju posledic neurja iz leta 2005 in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013.
2. člen
Obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja odprava posledic škode iz prejšnjega člena znaša 330.000,00 €.
Sredstva se zagotovijo iz proračunske rezerve občine. Obveznosti v breme sredstev rezerv se lahko prevzamejo sorazmerno z obračunanimi in izločenimi sredstvi rezerve v proračunski rezervni sklad.
3. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki sta ga pripravila Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in Kabinet župana Občine Krško, razporedijo za:
+------------------------------------+---------------+
|Sanacijo plazu na Trški gori    |  270.000,00 €|
+------------------------------------+---------------+
|Sanacijo zdrsa zemljine pod cesto JP|  60.000,00 €|
|691141 v Reštanju          |        |
+------------------------------------+---------------+
|Skupaj               |  330.000,00 €|
+------------------------------------+---------------+
4. člen
O realizaciji odloka se pripravi pisno poročilo, ki ga župan posreduje Občinskemu svetu.
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 (plaz na Trški gori) (Uradni list RS, št. 55/13).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 341-9/2014-O607
Krško, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.