Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

522. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1764.

Na podlagi prvega odstavka 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ugotovi se, da nepremičnina: parc. št. 4407 – pot, v izmeri 3760 m², k.o. 1496 – Podturn, parc. št. 4408/2 – pot, v izmeri 516 m², k.o. 1496 – Podturn, parc. št. 966/3 – pot, v izmeri 4816 m², k.o. 1495 – Toplice, parc. št. 4135/2 – pot, v izmeri 2364 m², k.o. 1500 – Dobindol, predstavljajo javno dobro lokalnega pomena.
S tem sklepom se odvzame status javnega dobra nepremičnini parc. št. 4407 in 4408/2, k.o. 1496 – Podturn in parc. št. 966/3, k.o. 1495 – Toplice ter parc. št. 4135/2, k.o. 1500 – Dobindol, vpisano v zemljiški knjigi kot javno dobro.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 4407 in 4408/2, k.o. 1496 – Podturn in parc. št. 966/3, k.o. 1495 – Toplice ter parc. št. 4135/2, k.o. 1500 – Dobindol, prenehajo biti javno dobro in se pri njih vknjiži lastninska pravica na ime Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka 1365720000, do celote.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-32/2013(0105)-26
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.