Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

518. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014, stran 1760.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 104. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07 in 42/10) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 20. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 26/13) in v Odloku o spremembah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2014 (Uradni list RS, št. 82/13) se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |Skupina /podskupina kontov/OPIS      |  R 2014 I|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 4.279.080|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.945.239|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 2.421.539|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 2.193.339|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |703 Davki na premoženje          |  118.850|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |  109.250|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |706 Drugi davki              |    100|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  523.700|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  395.450|
|   |premoženja                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   1.900|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |712 Denarne kazni             |   22.700|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   23.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   80.150|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   85.600|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |   5.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   80.600|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |   2.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   2.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.245.741|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  242.933|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     | 1.002.808|
|   |proračuna iz sredstev Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 4.651.736|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 1.076.029|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  340.643|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost   |   53.635|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  661.751|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |409 Rezerve                |   20.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 1.204.569|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |410 Subvencije               |  232.586|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  672.200|
|   |gospodinjstvom               |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |412 Transferi neprofitnim org. in     |   80.915|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  218.868|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 2.305.156|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.305.156|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   65.982|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in   |   24.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim |   41.982|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK /PRIMANJKLJAJ (I.-  |  –372.656|
|   |II.) (Skupaj prihodki minus skupaj     |      |
|   |odhodki)                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |     0|
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |     0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|   |500 Domače zadolževanje          |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –372.656|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |     0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII.-VIII.-XI.)  |  372.656|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU    |  554.089|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+-------------------------------------------+-----------+
«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-32/2013(0106)-24
Dolenjske Toplice, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.