Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2014 z dne 3. 3. 2014

Kazalo

512. Spremembe Poslovnika Sodnega sveta, stran 1731.

V skladu z določbo 38. člena Poslovnika Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12) je Sodni svet na 30. seji dne 13. 2. 2014 sprejel naslednje
S P R E M E M B E P O S L O V N I K A S O D N E G A S V E T A
1. člen
V Poslovniku Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 22/12) se v prvem odstavku 15. člena beseda »tri« nadomesti z besedo »pet«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predlog dnevnega reda se objavi na intranetni strani Vrhovnega sodišča RS.«
2. člen
Drugi odstavek 20. člena se črta.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Sedanji peti odstavek postane četrti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Zapisnik, v delu, v katerem so zapisani sklepi, stališča in mnenja, ki se nanašajo na pravice in obveznosti sodnikov, se brez navedbe števila glasov, s katerimi je bila odločitev sprejeta, objavi na intranetni strani Vrhovnega sodišča RS.«
3. člen
V 25. členu se črtata dvanajsta in štirinajsta alineja.
Sedanja trinajsta alineja postane dvanajsta alineja, sedanja petnajsta alineja pa postane trinajsta alineja.
4. člen
Naslov VII. točke se spremeni tako, da se glasi:
»STROKOVNA SLUŽBA IN DELOVNA TELESA«
5. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:
»36.a člen
Sodni svet ima delovna telesa, ki jih ustanovi s posebnim sklepom, s katerim se določijo tudi njihove pristojnosti, delovno področje, način njihovega dela in sestava.«
6. člen
Ta sprememba začne veljati z razglasitvijo na 30. seji Sodnega sveta dne 13. februarja 2014.
Št. 4/2014-2
Ljubljana, dne 13. februarja 2014
Predsednik
Sodnega sveta
Janez Vlaj l.r.