Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014

Kazalo

215. Odlok o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014, stran 740.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 30. seji dne 22. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina / podskupina kontov           |   Proračun|
|                         |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  7.078.378|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.403.155|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.098.236|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  1.922.874|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   108.685|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |    66.677|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   304.919|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   101.664|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.181|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.139|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   196.935|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   145.099|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    85.295|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    59.804|
|   |in neopredmetenih dolg. sred.       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije           |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.530.124|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.872.798|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|741  |Prejeta sred. iz državnega proračuna   |  2.657.326|
|   |iz sred. proračuna EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  7.491.660|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |   912.208|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   187.704|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    29.587|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   665.417|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    15.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    14.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERJI             |  1.148.111|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    74.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   625.507|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   155.511|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   293.093|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.062.732|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.062.732|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSERI          |   368.609|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |   269.109|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |    99.500|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.- |   –413.283|
|   |II.)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ. (75)    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽ.       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.|      0|
|   |(44)                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽ.|      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih delež.     |      0|
|   |in finančnih naložb            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (50)             |   283.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |   283.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |   283.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (55)           |    40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |    40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SRED.          |   –170.167|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   243.115|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |   413.283|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.=III.)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |   170.167|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (www.obcina@sveti-jurij.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB),
2. prihodki od komunalnega prispevka,
3. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe ravnanje z odpadki,
4. najemnina za infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo,
5. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se porabi za projektno dokumentacijo, gradnjo infrastrukture in sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav,
6. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabi za gradnjo infrastrukture in zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
7. prihodki od podeljenih koncesij.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika – župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in po preteku proračunskega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Od prihodkov proračuna za leto 2014, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se oblikuje proračunska rezerva v višini 500 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 14.000,00 EUR vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o likvidnostnem zadolževanju do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti.
Župan odloča o začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev, ali pa za to pooblasti druge osebe odgovorne za finančno poslovanje.
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici je za leto 2014 predvideno dolgoročno zadolževanje za investicije v vodooskrbo v višini 162.115,47 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0005/2013
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 22. januarja 2014
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti