Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2014 z dne 3. 2. 2014

Kazalo

211. Odlok o občinskih cestah in javnih površinah, stran 704.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o občinskih cestah in javnih površinah
Št. 371-539/2013
Koper, dne 20. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12; ZCes-1), 5. točke prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13), 3., 7., 8., 9. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), sedmega in osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8 in 21/13) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01 in 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra 2013 sprejel
O D L O K
o občinskih cestah in javnih površinah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste in postopek za njihovo kategorizacijo;
– status in vrste javnih površin;
– upravljanje, graditev ter vzdrževanje in varstvo javnih površin in občinskih cest;
– ureditev gospodarskih javnih služb »vzdrževanje občinskih javnih cest«, »upravljanje prometnih površin ter zelenih in drugih neprometnih javnih površin« in »javna snaga in čiščenje javnih površin«;
– postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in javne površine;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in javnimi površinami ter sankcioniranje kršitev tega odloka;
– javno snago in čiščenje javnih površin;
– druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest ter javnih površin;
– izvajanje in financiranje javne službe.
2. člen
(občinske ceste in javne površine)
Občinske ceste in javne površine po tem odloku so:
– kategorizirane in nekategorizirane občinske ceste,
– steze za kolesarje,
– ulice, pločniki, trgi,
– pešpoti in površine za pešce,
– podhodi, nadhodi, pasaže,
– avtobusna postajališča,
– parkirišča,
– dostopne poti, dovozi in parkirni prostori,
– zelenice, urejene zelene površine, drevoredi,
– javna otroška igrišča in
– javna športna igrišča
skupaj z urbano, prometno in drugo opremo, ki je namenjena uporabnikom teh površin in cest.
3. člen
(upravljavec občinskih cest in javnih površin)
Upravljavec občinskih cest in javnih površin na območju občine je občinska uprava (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
4. člen
(pristojni organ)
Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
5. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vse zadeve iz 1. člena, ki se nanašajo na občinske javne ceste ter javne površine in niso neposredno urejene s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi Zakona o cestah in na njem temelječih predpisih.
6. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo identičen pomen, kot ga imajo izrazi uporabljeni v državnem predpisu o cestah. V času sprejetja tega odloka je to Zakon o cestah (ZCeS-1) (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12).
7. člen
(pojem in status občinskih cest ter javnih površin in stvarne pravice na njih)
(1) Občinske ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, pravili cestnega prometa in tega odloka.
(2) Občinske ceste in javne površine so javno dobro v upravljanju občine in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice ali drugih stvarnih pravic.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je na zemljiščih cestnega sveta in javnih površinah mogoče pridobiti stvarno služnost na podlagi pravnega posla za gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo ter vodov, ki predstavljajo minimalno komunalno oskrbo stavb, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo občinske ceste, in predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je mogoče na zemljiščih cestnega sveta ustanoviti stvarno služnost za gradnjo cestnega priključka. Medsebojne pravice in obveznosti med upravljavcem ceste in investitorjem cestnega priključka se uredijo s pogodbo.
(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena je mogoče ustanoviti stavbno pravico na servisnih površinah občinskih cest. Na zemljiščih, objektih in napravah za opravljanje dejavnosti vzdrževanja občinskih cest ali za opravljanje spremljajočih dejavnosti je mogoče pridobiti lastninsko pravico pod pogoji, ki jih določa zakon.
(6) Stvarna služnost na zemljiščih cestnega sveta in javnih površinah je odplačna. Za določitev odškodnine za ustanovitev stvarne služnosti se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti.
(7) Na vozišču občinske ceste in javnih površinah je za izvedbo športnih in drugih prireditev mogoče pridobiti pravico začasne uporabe, skladno z določbami tega odloka.
(8) Na prometnih površinah zunaj cestišča občinske ceste in na površinah ob njem, ki so določene za opravljanje dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu (v nadaljnjem besedilu: spremljajoče dejavnosti), je mogoče za njihovo opravljanje pridobiti posebno pravico uporabe.
(9) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se lahko površine v cestnem svetu, katerih raba je namenjena za spremljajoče dejavnosti, ter površine, ki niso prometne površine, obremenijo s stvarnimi pravicami ali dajo v najem skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine.
(10) Javne površine se smejo uporabljati samo za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s prostorskimi izvedbenimi načrti ali drugimi ustreznimi odločitvami. Na njih je, pod pogoji iz tega odloka, mogoče pridobiti posebno pravico uporabe.
8. člen
(obveščanje o spremembi prometne ureditve na cesti)
O vsaki načrtovani spremembi prometne ureditve na občinski cesti mora upravljavec obvestiti policijo in občinsko redarstvo najmanj pet dni pred spremembo.
9. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste so vse javne ceste na območju občine, ki niso kategorizirane kot državne ceste.
(2) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje.
(3) Podkategorije lokalnih cest so glavne mestne ceste, zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste in mestne ceste ali krajevne ceste.
(4) Merila za razvrščanje cest iz prejšnjih odstavkov so določena z državnimi predpisi.
(5) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za ves promet, če ni s prometno signalizacijo določeno drugače.
(6) Glede na potek v prostoru se občinske ceste delijo na ceste v naselju in ceste izven naselja.
(7) Nekategorizirne občinske ceste so vse prometne površine, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu s tem odlokom in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec. Obravnavajo se enako kot kategorizirane občinske ceste.
10. člen
(kategorizacija občinskih cest)
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet z odlokom na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
11. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne površine, se določijo po postopku iz 8. in 9. člena.
(2) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest za naslednje leto.
12. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)
Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s katerim se nadomesti del ceste, je iste kategorije kot nadomeščena.
13. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinsko cesto ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se lahko uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi občinske ceste ali njenega dela ter bodočem ravnanju s to nepremičnino v primerih, ko ni več namenjena prometu, odloči Občinski svet.
14. člen
(obveznost vodenja podatkov o občinskih cestah)
Pristojni organ mora voditi evidence o občinskih cestah in objektih, skladno s predpisi o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih.
15. člen
(katastri javnih površin)
Javno podjetje vodi katastre javnih površin, ki jih redno vzdržuje – razen za kategorizirane javne ceste – po vrstah in namenih uporabe, kataster dreves in drugih nasajenih rastlin in evidenco elementov mestne opreme.
16. člen
(poljske in druge javne poti)
(1) Poljske in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do kmetijskih zemljišč, dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti ali dostopu do planinskih koč in vrhov, niso javne poti po tem odloku.
(2) Če je javna pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov upravljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba varna za uporabnike, katerim je namenjena.
(3) Določbe tega člena ne veljajo za gozdne poti, ki jih določajo predpisi o gozdovih.
17. člen
(uporabnik občinske ceste in javne površine ter obveznost plačila občinske takse)
(1) Uporabnik občinske ceste ali javne površine je pravna ali fizična oseba, ki v upravnem postopku po tem odloku pridobi pravico posega ali uporabe javne površine ali občinsko cesto.
(2) Za uporabo občinske ceste ali javne površine uporabnik javne površine plačuje predpisano občinsko takso skladno z odlokom, ki določa plačevanje občinskih taks.
18. člen
(pritožbeni organ)
(1) O soglasjih in dovoljenjih po določbah tega odloka, ki jih izdaja pristojni organ, se odloči z odločbo, izdano v upravnem postopku.
(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki jih po določbah tega odloka izdaja pristojni organ, je dovoljena pritožba na župana.
19. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Upravljavec občinske ceste ali javne površine mora v fazi načrtovanja gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste obvestiti upravljavce drugih gospodarskih javnih infrastruktur v njej ali ob njej najmanj 90 dni pred začetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukcijo.
(2) Upravljavec občinske ceste ali javne površine mora dati upravljavcu druge gospodarske javne infrastrukture iz prejšnjega odstavka na razpolago podatke, potrebne za uskladitev del.
(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljavce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti.
II. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
20. člen
(stanje občinskih cest ter prometne signalizacije in prometne opreme)
(1) Kategorizirane občinske ceste morajo biti vzdrževane tako, da jih lahko ob upoštevanju prometnih pravil in vremenskih pogojev za odvijanje prometa, varno uporabljajo vsi uporabniki cest, ki so jim namenjene.
(2) Na nekategoriziranih občinskih cestah upravljavec ne zagotavlja enakega nivoja vzdrževanja kot za kategorizirane občinske ceste. Upravljavec zagotavlja minimalno vzdrževanje tako, da so nekategorizirane občinske ceste ob upoštevanju prometnih pravil, vremenskih pogojev za odvijanje prometa ter stanja vozišča prevozne. Vozišče nekategorizirane občinske ceste ne zagotavlja prevoznosti, kot jo določajo državni predpisi.
(3) Prometna signalizacija in prometna oprema javnih cest mora biti postavljena in označena skladno s predpisi, ki urejajo ceste in tako, da je dobro vidna. Biti mora redno vzdrževana in ob vsakem uničenju, poškodovanju ali odstranitvi zamenjana, nadomeščena ali ponovno označena.
21. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
(1) Redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje).
(2) Vrste vzdrževalnih del na kategoriziranih občinskih cestah in potrebni nivo vzdrževanosti občinskih cest, ki se izvajajo kot javna služba iz prejšnjega odstavka tega člena je določena z državnim predpisom, ki ureja vzdrževalna dela na javnih cestah. V času sprejetja tega odloka je to Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 68/98).
22. člen
(nujna vzdrževalna dela ob stavki)
(1) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti najmanj:
– nadzor nad prevoznostjo in usposobljenostjo cest za varen promet z rednimi pregledi cest v obsegu in pogostnosti, ki sta določena za posamezno kategorijo ceste;
– zavarovanje nevarnih mest na cesti, če ugotovljenih pomanjkljivosti, ki ogrožajo promet na njej, izvajalec pregleda ne more takoj odpraviti;
– izvedbo ukrepov za zavarovanje ceste, katerih opustitev bi lahko povzročila poškodbe ceste ali ogrozila življenja ljudi in živali ter povzročila veliko gospodarsko škodo;
– pripravljenost za ukrepanje ob grozeči naravni nesreči, vzpostavljanje prometne signalizacije ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na javnih cestah;
– prevoznost cest v zimskem času najmanj v obsegu, ki omogoča odvijanje prometa ob uporabi zimske opreme;
– zagotavljati tekoče podatke o stanju in prevoznosti cest.
(2) Z globo 1.000 evrov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja pa z globo 500 evrov.
23. člen
(investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist)
(1) Investicijska vzdrževalna dela so tista dela na občinskih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju občinske ceste, s katero se ne sme posegati izven območja cestnega sveta; vsebuje tudi izvedbo izboljšav v območju cestnega sveta, ki so povezane z varnostjo občinske ceste.
(2) Po izvedbi investicijskih vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni po končanju del podati pristojnemu organu izjavo o dokončanju del. Po prejemu izjave o dokončanju del ali po poteku roka iz prejšnjega stavka pristojni organ z izvajalcem del in odgovornim nadzornikom del opravi pregled izvedenih del. Investicijska vzdrževalna dela se zaključijo z zapisnikom.
(3) Vzdrževalna dela v javno korist so izvedba rekonstrukcije občinske ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju občinske ceste, s katero se ne sme posegati izven območja ceste; vsebuje tudi izvedbo izboljšav, ki so povezane z varnostjo občinske ceste.
(4) Ob delih iz prejšnjega odstavka se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni infrastrukturni in drugi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno), ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije občinske ceste.
(5) Kot vzdrževalna dela v javno korist se lahko izven območja ceste izvajajo ukrepi, namenjeni varovanju ceste pred padajočim kamenjem in drevjem (lovilne mreže, zaščitne mreže in palisadne stene), če je predhodno pridobljena stvarna služnost.
(6) Investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist, ki se izvajajo zaradi odprave posledic prometnih in drugih nesreč ter izrednih dogodkov ali med njihovo odpravo, se izvajajo na podlagi projektne dokumentacije, izdelane po nastanku prometne in druge nesreče oziroma izrednega dogodka, če to ne ovira odpravljanja škodljivih posledic. Za tovrstna vzdrževalna dela se investicijska dokumentacija ne izdeluje, razen dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in poročila o izvedbi investicije.
(7) Če se rekonstrukcijska dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz načina in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka tega člena, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost občinske ceste.
(8) Po izvedbi vzdrževalnih del v javno korist mora izvajalec del najkasneje v roku 30 dni po končanju del podati upravljavcu ceste izjavo o dokončanju del, na podlagi katere upravljavec ceste opravi pregled izvedenih del. Če izvajalec del izjave o dokončanju del ne poda v roku iz prejšnjega stavka, upravljavec ceste v roku petih dni po preteku 30 dnevnega roka opravi pregled izvedenih del.
(9) Po opravljenem pregledu pristojni organ zapisniško odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, če ni pomanjkljivosti, oziroma v začasno omejeno uporabo, do odprave pomanjkljivosti.
24. člen
(financiranje občinskih cest)
Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine ter iz drugih virov.
25. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta;
– košnja vegetacije in obrezovanje drevja, ki sega v cestni svet.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov določenih v prvem odstavku tega člena.
26. člen
(postopki za določitev in označitev meje ceste)
(1) Meja ceste se določi na podlagi prostorskega akta občine, na podlagi načrta parcelacije iz sklepa o ugotovitvi javne koristi (v nadaljnjem besedilu: parcelacijski akt) ali po zunanjem robu cestnega sveta.
(2) Meja ceste, ki poteka po delu meje parcele, se določi v postopkih urejanja mej.
(3) Meja ceste, ki ne poteka po delu meje parcele, se določi v postopkih spreminjanja mej.
(4) Postopki urejanja in postopki spreminjanja mej za določitev meje ceste ter postopki za označitev meje se izvedejo kot storitev v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost, zakonom, ki ureja evidentiranje nepremičnin, v skladu z določbami tega člena in 24. člena tega odloka.
(5) Postopki urejanja in spreminjanja mej za določitev meje ceste in postopki za označitev meje ceste ter evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru se izvedejo na podlagi zahteve upravljavca ceste ali lastnika parcele, v primeru gradnje nove ceste pa na zahtevo pravne ali fizične osebe, ki je investitor po zakonu, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: investitor ceste). Zahtevi mora biti priložen elaborat določitve meje ceste.
(6) Stranke v postopkih urejanja mej in postopkih spreminjanja mej za določitev meje ceste so lastniki parcel in upravljavec oziroma investitor ceste.
(7) Lastniku parcel, ki je neznan ali katerega naslov je neznan ali je umrl in dediči niso znani, se v postopku za določitev meje ceste in v postopku za evidentiranje sprememb določi začasni zastopnik ob smiselni uporabi zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin.
(8) Za označitev meje ceste ni potrebno soglasje lastnikov sosednjih parcel.
27. člen
(določitev meje ceste v postopkih spreminjanja mej)
(1) Če se meja ceste določi v postopku spreminjanja mej, se določijo samo lomi meje ceste. Če se meja ceste začne ali konča na meji parcele, mora biti v tem delu meja parcele urejena.
(2) Meja ceste se evidentira v zemljiškem katastru kot več novih delov mej parcel, pri čemer se za evidentiranje teh delov uporabijo lomi ceste in obstoječe meje parcel iz zemljiškega katastra. Novi deli meja se evidentirajo kot urejeni deli v zemljiškem katastru. Označitev meje ceste v naravi se izvede na zahtevo upravljavca ali investitorja ceste.
(3) Če se meja ceste določi na podlagi parcelacijskega akta, se lahko ne glede na določbe tega odloka, zakona, ki ureja področje ceste in zakona, ki ureja evidentiranje nepremičnin, parcelacija izvede kot določitev parcelnih številk (v nadaljnjem besedilu: parcelacija v pisarni), pri čemer se potek meje ceste določi na podlagi podatkov iz parcelacijskega akta. Stranke v postopku parcelacije v pisarni je treba predhodno seznaniti s potekom meje ceste v naravi, ni pa jih treba zaslišati in seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe o evidentiranju parcelacije v pisarni. Odločba o evidentiranju parcelacije v pisarni se izda na podlagi skrajšanega ugotovitvenega postopka. Pritožba zoper odločbo o parcelaciji v pisarni ne zadrži evidentiranja te parcelacije v zemljiškem katastru. V zemljiškem katastru se novi deli meje parcel, ki predstavlja mejo ceste, ne evidentirajo kot urejeni deli meje parcel.
(4) Če se določa meja ceste obstoječi cesti, ki ni evidentirana v zemljiškem katastru, se jo določi po zunanjem robu cestnega sveta (v nadaljnjem besedilu: parcelacija na terenu). Mejo ceste določi upravljavec ceste na terenu ob upoštevanju kriterijev za določitev cestnega sveta. Na mejno obravnavo, ki se izvede v postopku parcelacije na terenu, mora geodetsko podjetje povabiti vse stranke postopka iz šestega odstavka prejšnjega člena vsaj osem dni pred njeno izvedbo. Za stranke, ki se postopka parcelacije na terenu niso udeležile, mora geodetsko podjetje dokazati, da so bile pravilno vabljene. Dokazilo mora biti izkazano v elaboratu parcelacije. Nenavzočnost pravilno vabljenih strank ali njihovo nestrinjanje z določitvijo meje ceste po zunanjem robu cestnega sveta ne zadrži izdaje odločbe o evidentiranju parcelacije v zemljiškem katastru. Strank ni treba zaslišati in jih seznaniti z dejstvi pred izdajo odločbe o evidentiranju parcelacije na terenu. Odločba o evidentiranju parcelacije na terenu se izda na podlagi skrajšanega ugotovitvenega postopka.
III. VAROVANJE OBČINSKIH CEST
28. člen
(uporaba občinskih cest)
(1) Občinske ceste se lahko uporabljajo le za cestni promet, za druge namene pa samo v primerih ter na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in tem odlokom.
(2) Prepovedana je uporaba občinske ceste, s katero se zasede cestišče z namenom oviranja ali preprečevanja prometa na njej.
(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom.
(4) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
29. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)
(1) Če na občinski cesti ali njenem delu ni mogoč varen promet vozil zaradi zimskih razmer, poledice, močnega vetra, nenadne poškodbe ceste ali ovire na cesti, prometne in druge nesreče ter izrednega dogodka ali če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej, lahko pristojni organ ali vzdrževalec občinske ceste začasno, prepove ali omeji uporabo ceste ali njenega dela (omejitev prometa posameznih vrst vozil, zmanjšanje dovoljene skupne mase, osne obremenitve ali dimenzij vozil, zmanjšanje dovoljene hitrost vozil in drugi ukrepi).
(2) O prepovedi uporabe občinske ceste mora pristojni organ ali vzdrževalec občinske ceste v roku ene ure po elektronski poti obvestiti pristojno policijsko upravo, občinsko redarstvo ter javnost na krajevno običajen način.
(3) Del ceste, na katerem velja omejitev uporabe, mora vzdrževalec občinske ceste označiti s predpisano prometno signalizacijo.
(4) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, lahko sprejme tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste ali vodja intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih. O teh ukrepih morata nemudoma obvestiti pristojni urad, policijo, pristojno občinsko redarstvo, pristojni inšpekcijski organ za ceste in prometno-informacijski center, ki o ukrepih takoj obvesti javnost.
(5) Iz razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, lahko občinski svet odredi prepovedi in omejitve uporabe ceste, katerih trajanje je daljše od enega leta.
(6) Ukrepe omejitve uporabe občinske ceste mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.
(7) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek vzdrževalec ceste, ki ravna v nasprotju z tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba vzdrževalca ceste pa z globo 500 evrov.
30. člen
(prepovedi ogrožanja varne uporabe občinske ceste)
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršna koli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali na objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorne vode, fekalne vode, odplake in druge tekočine ali ovirati odtekanje vode z območja občinske ceste;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto, druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost;
– nasipati zemljišča ali nameščati odlagati kakršnekoli predmete ali material, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati na cesto odplake, meteorne vode in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
– uporabljati za pristop na cesto izven cestnega priključka za katerega je bilo pridobljeno soglasje pristojnega urada;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču občinske ceste:
– razsipati sipek material (sneg, blato, zemljo, pesek ipd.), razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– onesnažiti cestišče z olji, mazili, živalskimi iztrebki ali drugimi snovmi;
– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo cesto;
– z mazili, živalskimi iztrebki ali drugimi snovmi namastiti cestišče;
– odvajati vodo, odplake ali druge tekočine;
– obračati živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora;
– ustavljati ali parkirati motorna vozila iz katerih odtekajo tekočine (pogonsko gorivo, motorno olje, hladilna tekočina ali druge tekočine), ki onesnažujejo cestišče.
(3) Preden se vključi v promet na javni cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Na občinskih cestah je – razen uradnim organom v zvezi z opravljanjem uradnih dejanj – posebej prepovedano voditi:
1. govedo, konje, drobnico in druge domače ali delovne živali;
2. pse brez povodca.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko pristojni organ z dovoljenjem dovoli vodenje živali po občinskih cestah. Dovoljenje se izda, če je zagotovljena varnost preostalih udeležencev v prometu ter primerno ravnanje in oskrba živali. Z izdanim dovoljenjem se lahko določijo tudi pogoji pod katerimi se dovoli vodenje živali po mestnih cestah.
(6) Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi povzročitelj.
(7) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na občinskih cestah.
Brez dovoljenja pristojnega organa je prepovedano na ali ob občinski cesti postavljati prometno signalizacijo, drugo signalizacijo (npr. obvestilno), prometno opremo (npr. prometna ogledala) ter druge naprave, ki vplivajo na promet na občinski cesti. Dovoljenje ni potrebno za postavitev prometne signalizacije ali opreme, ki jo mora na podlagi določb tega odloka postaviti izvajalec rednega vzdrževanja cest ali drugi organi zaradi zagotavljanja varnega odvijanja prometa na občinski cesti.
(8) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora nemudoma s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste.
(9) Na prometnih površinah počivališč zunaj vozišča občinske ceste, ki so namenjene kratkemu postanku udeležencev cestnega prometa, je dovoljeno parkirati tovorna vozila najdlje za dvojni čas predpisanega počitka voznika ali za čas prepovedi prometa. Voznik mora na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označiti čas in datum začetka parkiranja. Parkiranje tovornega vozila brez prisotnosti voznika ali samo priklopnega vozila je na teh površinah prepovedano.
(10) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim, sedmim, osmim ali devetim odstavkom tega člena.
(11) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim, četrtim, sedmim, osmim ali devetim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(12) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
IV. PROMETNA SIGNALIZACIJA
31. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)
(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih cestah je odgovoren upravljavec ceste.
(2) Prometno ureditev na občinskih cestah določi pristojni organ. Pri prometnih ureditvah je sestavni del posamičnega konkretnega upravnega akta elaborat prometne ureditve.
(3) Izvedbo prometne ureditve ali njeno spremembo na občinski cesti oziroma njenem delu odredi z delovnim nalogom ali odločbo pristojni organ.
(4) Prometna ureditev obsega zlasti:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje) in mej naselij;
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa;
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa;
– določitev omejitev hitrosti vozil;
– določitev prepovedi prehitevanja;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu se izvaja skladno z državnim predpisom, ki ureja te ukrepe;
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa.
(5) Prometna ureditev iz tega člena mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo skladno z državnim predpisom.
(6) O določitvi območij umirjenega prometa, območij za pešce in območij umirjene hitrosti odloča župan s sklepom.
(7) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan lahko za ustrezna območja sprejme načrt prometne ureditve, s katerim se celovito določi popolna prometna signalizacija na njih.
(8) Postavljanje oziroma urejanje kakršne koli prometne signalizacije, na ali ob občinskih cestah, ki vpliva na promet na občinski cesti brez ustreznih aktov organov po določbah tega odloka je prepovedano.
32. člen
(vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah odloča pristojni urad, če s tem odlokom ni določeno drugače.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste takoj oziroma v najkrajšem možnem času zamenjati poškodovano ali uničeno prometno signalizacijo, ki je bila poškodovana ali uničena v prometni nesreči ali izrednemu dogodku, če zaradi navedenega obstaja nevarnost ponovitve ali povzročitve prometne nesreče. Določba tega odstavka se smiselno uporablja v primeru odtujene prometne signalizacije.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest, lahko spreminja prometno signalizacijo in opremo le z delovnim nalogom ali odločbo pristojnega organa, razen v primerih iz četrtega odstavka 26. člena tega odloka.
V. VAROVALNI PAS
33. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Z namenom preprečitve škodljivih vplivov posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in prometa na njej je ob teh cestah varovalni pas. V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena.
(2) Posegi v prostor, gradnja in rekonstrukcija objektov ter izvajanje kakršnih koli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa.
(3) Pristojni organ izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej in njene širitve zaradi spremenjenega obsega prometa.
(4) Predlagatelj nameravane gradnje v varovalnem pasu občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša največ:
– pri lokalnih cestah 10 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem pristojnega organa gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(7) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
34. člen
(preglednosti ob občinski cesti)
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest ali v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih na občinsko cesto, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) Če gre za ustanovitev služnosti v javno korist, pripada lastniku služeče nepremičnine odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju pristojnega organa iz tretjega odstavka 30. člena tega odloka.
(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma uporabnik zemljišča, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
35. člen
(priključki na občinsko cesto)
(1) Cestni priključki na občinsko cesto (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinsko cesto) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega organa. S soglasjem se na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Individualni priključki do objektov in zemljišč morajo biti praviloma navezani na nekategorizirano cesto, ki se uporablja za javni cestni promet. Izjemoma, ko tehnični elementi cestnega priključka ali ceste na katero se priključuje ne zagotavljajo varnega odvijanja prometa, se dovoljuje priključitev neposredno na cesto višje kategorije.
(3) Soglasja k ureditvi novega cestnega priključka na občinsko cesto se ne izda v primeru, ko zaradi neustrezne lokacije (nepregleden potek občinske ceste, grajeni objekti, brežine, podporni zidovi …) ni možno zagotoviti predpisane preglednosti (pregledni trikotnik) pri vključevanju v promet na občinsko cesto brez uporabe prometnih ogledal.
(4) Pristojni organ izda soglasje iz prvega odstavka tega člena, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(5) Stroške gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka na občinsko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signalizacije, krije investitor priključka, v primeru priključevanja nekategorizirane občinske ceste na kategorizirano občinsko cesto pa občina.
(6) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(7) Pri spreminjanju obstoječih ali sprejemanju novih prostorskih aktov je potrebno za predvidena nova stavbna zemljišča predvideti tudi njihov skupni priključek na občinsko cesto.
(8) Pristojni organ lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe ali ko se cestni priključek uporablja v nasprotju z izdanim soglasjem.
(9) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(10) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
36. člen
(prehod za vozila)
(1) Kdor si želi zagotoviti nemoteno uporabo priključka iz 32. člena za prehod vozil, v primeru da mora pri tem prečkati javni pločnik ali da ga sicer pri uporabi priključka ovirajo morebiti parkirana vozila na občinski cesti, lahko pridobi dovoljenje pristojnega organa za enotno označitev zakonito urejenega priključka z napisom "prehod za vozila" in ustrezno signalizacijo. Ta mu zagotavlja nemoteno prečkanje pločnika in prepoveduje parkiranje vseh vozil na območju prehoda.
(2) Za uporabo "prehoda za vozila" se plačuje občinska taksa skladno z odlokom o občinskih taksah. Stroške postavitve in vzdrževanje ustrezne signalizacije krije imetnik pravice uporabe prehoda.
(3) Župan s Pravilnikom določi natančne pogoje in postopek za izvajanje določb prvega odstavka tega člena, vključno z enotno označitvijo prehodov za vozila.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja ali v nasprotju z izdanim soglasjem uredi prehod za vozila.
37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)
(1) Namenske javne površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob občinskih cestah se z javnim razpisom odda najugodnejšemu ponudniku.
(2) Stvarne pravice in medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem spremljajočih dejavnosti se uredijo s pogodbo.
(3) Tehnične pogoje glede rabe površin in pogoje za postavitev objektov in naprav določi pristojni organ s soglasjem.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki postavi na površinah ob javni cesti, določenih za te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih dejavnosti brez ali v nasprotju s soglasjem pristojnega organa.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
38. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)
(1) Kdor ima pravico razpolaganja z zemljiščem ob občinski cesti zunaj naselja in na njem namerava opravljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno, in podobno), ki neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 32. člena odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.
(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje pristojnega organa.
39. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa. V dovoljenju za posebno uporabo javne ceste oziroma dovoljenju za uporabo javne površine se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za vse omejitve javne uporabe občinskih cest, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev.
(3) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti občinsko cesto zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izvajalec del urediti prehod za pešce pod odrom, prehod za vozila ali obvoz. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.
(4) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven občinskih cest, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ pred izdajo dovoljenja za uporabo občinske ceste lahko od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela ob občinski cesti ali uporablja javno površino brez ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
40. člen
(obveznost plačila občinske takse)
Za uporabo občinskih cest po 36. členu se plačuje predpisana občinska taksa, ki se obračuna na dejansko uporabljano površino.
41. člen
(avtobusna postajališča)
(1) Za vzpostavitev avtobusnih postajališč na občinskih cestah, ki se uporabljajo za cestni promet, se smiselno uporabljajo določbe tega člena in državnih predpisov.
(2) Avtobusna postajališča na občinskih cestah morajo biti praviloma izven vozišča. Lokacije avtobusnih postajališč na občinskih cestah določi pristojni organ.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogočajo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno postajališče vzpostavi na vozišču.
(4) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču lahko pristojni organ pridobi strokovno mnenje komisije.
(5) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnik pristojnega organa, policije, izvajalca rednega vzdrževanja občinske ceste in občinskega redarstva. Komisijo imenuje župan s sklepom.
VI. UPORABA OBČINSKIH CEST
42. člen
(izredni prevoz po občinski cesti)
(1) Izredni prevoz je prevoz z vozilom ali skupino vozil, ki samo ali skupaj z nedeljivim tovorom presega s predpisi dovoljeno skupno maso, osne obremenitve ali mere (širina, dolžina, višina). Izredni prevoz je tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali skupaj s tovorom v mejah s predpisom dovoljene skupne mase, osnih obremenitev ali mer, vendar pa presega omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na cesti ali njenem delu.
(2) Izredni prevoz se lahko opravi na podlagi dovoljenja za izredni prevoz, ki se izda, če izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz (pristojni organ) ugotovi, da vozila ali tovora od izvora do cilja ni mogoče prepeljati po železnici ali z drugimi prometnimi sredstvi ali če predlagatelj izrednega prevoza dokaže, da bi prevoz s temi prometnimi sredstvi povzročil večje skupne stroške prevoza v primerjavi s stroški dodatnih ukrepov za usposobitev prevozne poti za prevoz po cesti.
(3) Vozilo s tovorom ali vozilo samo sme presegati s predpisom dovoljene ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, skupne mase ali mere le v obsegu in pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz po občinski cesti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je izredni prevoz po občinski cesti dovoljen brez dovoljenja za izredni prevoz, ki se mora opraviti zaradi intervencije ob prometnih in drugih nesrečah ter izrednih dogodkih, zaradi obrambnih potreb, pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter za vozila pri zimskem vzdrževanju cest.
(5) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tudi ni potrebno za izredne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzposta­vitve prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah. Dovoljenje za izredne prevoze tudi ni potrebno:
– za vozila, ki so potrebna za izvajanje občinskih javnih služb, katerih uporaba je potrebna zaradi rednega izvajanja javne službe;
– za avtobuse na rednih mestnih, primestnih, medkrajevnih in šolskih linijah.
(6) Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občinskih cestah, izda pristojni organ.
(7) V primeru, da je delitev tovora neracionalna in prevoz takšnega tovora bistveno ne vpliva na vozišče občinske ceste, se prosilcu lahko izda dovoljenje za čezmerni prevoz.
(8) V dovoljenju za izredni prevoz se lahko na predlog imetnika dovoljenja za izredni prevoz pred prenehanjem veljavnosti dovoljenja spremenijo podatki o vozilih za izredni prevoz, tovoru, prevozni poti ali o roku veljavnosti, če je sprememba upravičena in je izredni prevoz pod spremenjenimi pogoji izvedljiv.
(9) O izdaji dovoljenja za izredni in čezmerni prevoz mora izdajatelj – upravljavec občinske ceste obvestiti občinsko redarstvo, pristojno policijsko upravo in izvajalce rednega vzdrževanja cest, po katerih bo izredni prevoz potekal.
(10) Višino povračila za čezmerne prevoze predpiše župan s sklepom.
(11) Morebitno nastalo škodo, povzročeno zaradi izrednega in čezmernega prevoza, povrne pridobitelj dovoljenja za izredni in čezmerni prevoz.
(12) Izredni in čezmerni prevoz brez dovoljenja za izredni in čezmerni prevoz je prepovedan.
(13) Evidenco izdanih dovoljenj za izredne in čezmerne prevoze vodijo izdajatelji dovoljenj.
(14) Župan lahko predpiše podrobneje pogoje za izdajo dovoljenj za izredne in čezmerne prevoze po občinskih cestah ter način in pogoje izvajanja izrednih prevozov po občinskih cestah.
(15) Usposobljenost tranzitnih smeri za prevzem izrednih prevozov zagotavljajo izvajalci rednega vzdrževanja cest v okviru izvajanja javne službe.
(16) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik ali voznik, ki opravljanja izredni in čezmerni prevoz brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa.
(17) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
43. člen
(upravno nadzorstvo nad izvajanjem izrednega prevoza)
(1) Izredni prevoz je dovoljen le pod pogoji, navedenimi v dovoljenju za izredni prevoz.
(2) Nadzor nad z dovoljenjem za izredni prevoz dovoljenimi osnimi obremenitvami, skupnimi masami in merami vozil ter ustreznostjo vozil, spremstva in opreme za izvedbo izrednega prevoza ter označitvijo izrednega prevoza na občinskih cestah, je sestavni del rednega vzdrževanja javnih cest. Skladnost izrednega prevoza s pogoji iz dovoljenja za izredni prevoz izvaja izdajatelj dovoljenja za izredni prevoz pred začetkom izrednega prevoza.
(3) Če pri pregledu izrednega prevoza, pred začetkom izvajanja izredni prevoz ne izpolnjuje zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz, se izvedba izrednega prevoza prepove do uskladitve z dovoljenjem.
(4) Izvajalec izrednega prevoza mora v primeru neizpolnjevanja zahtev iz izdanega dovoljenja za izredni prevoz plačati stroške pregleda izrednega prevoza izdajatelju dovoljenja za izredni prevoz.
(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik ali voznik, ki opravljanja izredni prevoz brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
44. člen
(prekomerna prometna obremenitev občinske ceste s tovornimi vozili)
(1) Prekomerna prometna obremenitev občinske ceste s tovornimi vozili je začasno ali trajno povečanje prometa tovornih vozil na določeni izvorno ciljni relaciji, ki poteka po odseku občinske ceste in je posledica izvajanja večjih investicijskih projektov ali izkoriščanja in gospodarjenja z naravnimi surovinami.
(2) Pri prekomerni prometni obremenitvi občinske ceste iz prejšnjega odstavka mora povzročitelj nositi sorazmeren del stroškov investicijskega vzdrževanja občinske ceste, katerega vzrok je povečana obremenitev s tovornimi vozili in pri povprečnem obsegu in strukturi cestnega prometa ne bi bilo potrebno.
(3) Pričakovano povečanje prometne obremenitve javne ceste s tovornimi vozili ugotavlja upravljavec javne ceste:
– v postopku izdaje smernic in mnenja k prostorskemu aktu,
– v postopku izdaje dovoljenj za gradnjo, ki bo vir povečane prometne obremenitve javne ceste s tovornimi vozili, ali
– neposredno s štetjem, če je prometna obremenitev občinske ceste že nastala, upravljavec pa s strani povzročitelja obremenitve predhodno ni bil seznanjen z gradnjo objekta ali drugim posegom.
(4) Prekomerna prometna obremenitev se lahko začne izvajati po sklenitvi pogodbe med upravljavcem občinske ceste in investitorjem objekta oziroma nosilcem rudarske ali vodne pravice, s katero so opredeljene vse medsebojne obveznosti v zvezi z rekonstrukcijo javne ceste po prenehanju obremenitve, kakor tudi obveznosti v zvezi s povečanim rednim vzdrževanjem ceste v času trajanja povečane obremenitve.
(5) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik ali voznik, ki prekomerno prometno obremenjuje občinsko cesto s tovornimi vozili brez sklenjene pogodbe z upravljavcem ceste.
(6) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
45. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)
(1) Vozila, ki vozijo po cestah ali javnih površinah, morajo imeti kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča ali javne površine.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po cestah ali javnih površinah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Z globo 500 evrov se kaznuje voznik, ki po cesti ali javni površini vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče ali javno površino, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče ali javno površino.
VII. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST
46. člen
(naloge upravljavca občinskih cest)
Naloge iz pristojnosti upravljavca občinskih cest na območju Mestne občine Koper opravlja pristojni organ občinske uprave pristojen za področje prometa, če ta odlok ne določa drugače.
47. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa)
Pristojni organ občinske uprave Mestne občine Koper opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in kolesarskih povezav.
Te naloge obsegajo:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo vseh občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prekoračitvah dimenzij (višina, širina in dolžina) in mas vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vodenje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– priprava strokovnih izhodišč za smernice in mnenja, ki jih kot nosilec urejanja prostora, izdaja k državnim in občinskim prostorskim aktom;
– druge naloge, določene s tem odlokom ali drugim predpisom.
48. člen
(vzdrževanje občinskih cest)
Letni plan vzdrževanja občinskih cest v posameznem koledarskem letu ima značaj gospodarskega plana javne službe pri posameznem izvajalcu in se usklajuje in sprejema po postopku, določenem za programe, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
VIII. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
49. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
(1) Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste in določb 20. člena tega odloka omogočajo varno odvijanje prometa.
(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe in izvajanje ukrepov iz 20. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe iz 51. člena tega odloka.
(3) Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje ukrepov iz 21. člena tega odloka je odgovoren izvajalec vzdrževanja občinskih cest.
(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah oddaja v izvedbo pristojni organ po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.
50. člen
(redno vzdrževanje občinskih cest)
Redno vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba občinskega pomena.
51. člen
(izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest)
(1) Izvajalca gospodarske javne službe iz 50. člena sta:
1. Javno podjetje Komunala Koper d.o.o. – ki na občinskih cestah na območju mesta Koper ter na urbaniziranih območjih večjih naselij opravlja to javno službo kot sestavino lokalne gospodarske javne službe "upravljanje prometnih površin ter zelenih in drugih neprometnih javnih površin in javna snaga";
2. na ostalih občinskih cestah pa oseba zasebnega prava izbrana v postopku podelitve koncesije za vzdrževanje občinskih cest.
(2) Natančno razdelitev območij iz prvega odstavka določi Občinski svet s sklepom na predlog župana.
52. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste, skrbi pristojni organ.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
53. člen
(vzdrževanje občinske ceste na mejnem prehodu)
Cestišče občinske ceste na mejnem prehodu se vzdržuje v enakem obsegu in na enaki ravni kot pred prehodom. Vzdrževanje drugih prometnih površin na mejnem prehodu zagotavljajo pristojni državni organi.
IX. ZAPORA OBČINSKIH CEST IN JAVNIH POVRŠIN
54. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)
(1) Dela na občinski cesti ali na javni površini, ki vplivajo na promet na tej cesti ali na varnost uporabnikov, in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 39., 56., 77. in 78. člena tega odloka, ki ga izda pristojni organ.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje ni potrebno za izvajanje del v okviru rednega vzdrževanja cest ali javne površine in za izvedbo nujnih intervencijskih del na javni infrastrukturi v cestnem telesu občinske ceste ali javne površine. Dovoljenje tudi ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v javno površino, neposredno ogrožena varna uporaba javne površine oziroma življenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja javne površine. Upravljavec naprav in napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti javno površino v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca rednega vzdrževanja javne površine ter zagotoviti kritje vseh neposrednih in posrednih stroškov, vezanih na njegove aktivnosti in izdajo dovoljenja.
(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste ali javne površine je treba pridobiti tudi za športne in druge prireditve na njej.
(4) Dovoljenje za popolno zaporo občinske ceste se lahko izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali če se s spremembo prometne ureditve na drugačen način omogoči dostop na območje zaprtega dela ceste. V primeru zapore javne površine je potrebno zagotoviti dostop preostalega dela javne površine.
(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste ali javne površine se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja. Zaporo občinske ceste izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, zaporo javne površine pa Javno podjetje.
(6) Zaporo občinske ceste, ki jo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste mora o njeni izvedbi obvestiti policijo in občinsko redarstvo najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način. Zaporo nekategorizirane občinske ceste postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest iz 51. člena tega odloka, ki ga z dovoljenjem določi pristojni organ. Stroške postavitve zapore prometa krije predlagatelj zapore.
(7) Če prosilec ne izpolni kakršnekoli obveznosti iz soglasja oziroma dovoljenja, potrebno obveznost na njegove stroške izpolni izvajalec rednega vzdrževanja.
(8) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim in petim odstavkom tega člena.
(9) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, četrtim in petim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
(10) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja državne ceste, če delno ali popolno zaporo državne ceste zaradi del na cesti ali športnih in drugih prireditev izvede brez dovoljenja, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.
55. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste ali javne površine)
(1) Dovoljenje za zaporo občinske ceste ali javne površine izda pristojni organ in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja pristojni organ obvesti policijo, občinsko redarstvo in izvajalca rednega vzdrževanja, na katero se dovoljenje nanaša.
(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izvajanja del, za katere na podlagi drugega odstavka 51. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, mora izvajalec teh del obvestiti policijo in občinsko redarstvo za ceste najmanj tri dni pred začetkom izvajanja vzdrževalnih del, za intervencijska dela pa takoj ko bo mogoče.
(3) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(4) Pristojni urad lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste ali javne površine, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami ceste.
(5) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki mora o njej in o preusmeritvi prometa obvestiti pristojni urad, policijo in občinsko redarstvo najmanj tri dni pred prvo postavitvijo zapore ter takoj ob vsaki njeni spremembi.
(7) Pri izvedbi vzdolžnega prekopa vozišča občinske ceste oziroma cestnega telesa, kjer se prekoplje več kot ena tretjina širine vozišča, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine vozišča. Pri izvedbi več prečnih prekopov vozišča oziroma cestnega telesa, kjer se na krajši razdalji izvede več prečnih prekopov in ko je obstoječe vozišče občinske ceste poškodovano do te mere, da bi pri izvedbi prekopa ter vzpostavitvi v prejšnje stanje samo prekopanega dela ne bo zagotavljalo obstojnosti in prevoznosti preostalega dela vozišča, se z izdanim dovoljenjem investitorju oziroma izvajalcu del naloži obveznost preplastitev celotne širine vozišča tudi med prečnimi prekopi. Ob izvedbi vzdolžnega prekopa izven asfaltiranega vozišča občinske ceste, to je prekop bankine, meteornega jarka, mulde ipd. se investitorju oziroma izvajalcu z izdanim dovoljenjem naloži obveznost vzpostavitve v prejšnje stanje tako se mesto izkopa ustrezno utrdi na način, da se prepreči morebitno posedanje bankine. Pri vzdolžnem prekopu v bankini ob občinski cesti, ko se poškoduje asfaltni rob je potrebno pri vzpostavitvi v prejšnje stanje izvesti njegovo ponovno asfaltiranje v minimalni širini 0,50 metra. Vzdolžni prekop pločnika ali kolesarske steze je možen ob pogoju, da se pri vzpostavitvi v prejšnje stanje pločnik ali kolesarska steza preplasti v celotni širini. Prekop občinske ceste oziroma cestnega telesa mora izvesti izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste. Prekop nekategorizirane občinske ceste izvede izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest iz 48. člena tega odloka, ki ga z dovoljenjem določi pristojni organ. Stroške prekopa občinske ceste krije prosilec.
(8) Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.
(9) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste in o preusmeritvi prometa zagotovi predlagatelj zapore.
(10) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste, ki ravna v nasprotju z dovoljenjem, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja državne ceste pa z globo 500 evrov.
56. člen
(soglasje in dovoljenje za poseg v občinsko cesto ali javno površino)
(1) Poseg v občinsko cesto ali javno površino je dovoljen le v okviru urejanja upravnih dovoljenj za posege v prostor ali če je to potrebno zaradi varstva površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
(2) Dovoljenje ali soglasje za poseg v občinsko cesto ali javno površino izda pristojni organ v upravnem postopku.
(3) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določi način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. Če so sočasno izpolnjeni tudi drugi pogoji, lahko to dovoljenje pridobi tudi značaj dovoljenja za zaporo prometa na prometni površini.
(4) V soglasju izdanem za posege v občinske ceste ali javne površine za namene iz prvega odstavka tega člena lahko pristojni organ določi, da se izdano soglasje šteje kot dokazilo o pravici gradnje po Zakonu o graditvi objektov.
(5) Veljavnost izdanega soglasja je dve leti od dneva izdaje. Veljavnost izdanih projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje.
57. člen
(pogoji za zaporo javne površine)
(1) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov ali delovnih strojev ali naprav, mora izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom, če ni mogoče drugače zagotoviti varnega prehoda pešcev. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.
(2) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih površin, vendar vplivajo na uporabo javne površine, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim, omeji promet ali omeji uporabo javne površine ali nektegorizirane občinske ceste. Pristojni organ pred izdajo dovoljenja za uporabo javne ceste oziroma javne površine lahko od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
(3) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki opravlja dela ali uporablja javno površino brez ali v nasprotju z dovoljenjem pristojnega organa.
(4) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
58. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)
(1) Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkonapetostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vodovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, se smejo napeljevati oziroma postavljati v območju občinske ceste ali javne površine le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem pristojnega organa.
(2) Pristojni organ lahko zahteva od upravljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno zaradi obnove ali rekonstrukcije občinske ceste, javne površine ali izvedbe ukrepov za zavarovanje ceste ali površine. Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.
(3) Pristojni organ lahko odkloni izdajo soglasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko cesto ali javno površino ter bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali njeno morebitno rekonstruk­cijo.
(4) Veljavnost izdanega soglasja je dve leti od dneva izdaje. Veljavnost izdanih projektnih pogojev je eno leto od dneva izdaje.
X. JAVNE POVRŠINE
59. člen
(opredelitev javnih površin)
(1) Kot javne površine, ki jih po tem odloku ureja Javno podjetje, se štejejo nekategorizirane občinske javne poti, ki jih ne opredeljuje Odlok o kategorizaciji občinskih cest, javna parkirišča, rezervirani in posebni parkirni prostor ter druge javne površine, ki predstavljajo javno dobro in so v upravljanju Mestne občine Koper.
(2) Kot javno površino po tem odloku se obravnava tudi prostor nad javnimi površinami iz prejšnjega odstavka tega člena.
60. člen
(javne površine)
Javne površine po tem odloku, ki sodijo v obseg javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih površin so:
– javne poti,
– ulice, pločniki, trgi, ki so pretežno namenjeni pešcem,
– peš poti in površine za pešce,
– podhodi, nadhodi, pasaže,
– javna otroška igrišča,
– javna športna igrišča,
– tržnice in
– površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih
skupaj z urbano, prometno in drugo opremo, ki je namenjena uporabnikom teh površin.
61. člen
(vsebina dela javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih površin)
Izvajanje javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih površin obsega:
– vzdrževanje javnih površin, pločnikov, trgov in ulic v mestih in naseljih mestnega značaja, ter pripadajoče javne infrastrukture in opreme v obsegu in v časovnih presledkih, določenih z gospodarskim planom javne službe tako, da je zagotovljena normalna uporaba teh površin;
– čiščenje, pometanje in pranje javnih površin na urbanem območju ter praznjenje in vzdrževanje košev za smeti kot elementov mestne opreme na javnih krajih;
– vzdrževanje in obnavljanje javnih poti, ograj, vodometov, klopi, posod za odpadke, igral in drugih elementov urbane opreme;
– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje prometne in neprometne signalizacije (prepovedi, usmerjanje in podobno) na javnih površinah;
– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov (prepovedi, usmerjanje in podobno) na prometnih in javnih površinah;
– tekoče in interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, asfaltnih površin, robnikov in drugih elementov urbane opreme javnih površin;
– postavljanje in vzdrževanje elementov mestne opreme, postavljene na ali ob vzdrževanih površinah ter vodenje ustreznih katastrov in evidenc;
– priprava programov investicijskega vzdrževanja in drugih zahtevnejših posegov in organizacije njihove izvedbe po dogovoru s pristojnim organom.
62. člen
(načrt vzdrževanja javnih površin – program javne službe)
(1) Javne površine se vzdržujejo na podlagi programa javne službe, ki ga potrdi župan.
(2) Načrt vzdrževanja javnih površin – program javne službe mora biti usklajen s planom razvoja omrežja podzemnih komunalnih in energetskih naprav ter objektov, s priključki na komunalne naprave ter občinskimi prostorskimi akti in proračunom.
63. člen
(varstvo javnih površin)
(1) Na javnih površinah je zlasti prepovedana:
– ustavljanje in parkiranje vozil na za to ne predvidenih mestih;
– postavljanje ali hramba večjih predmetov ali kakršnih koli količin odpadnega ali uporabnega materiala;
– postavljanje predmetov ali kakršnih ovir z namenom onemogočanja ali omejevanja uporabe javne površine;
– spuščati pse in druge domače živali brez nadzora ter onesnažiti te površine z njihovimi iztrebki;
– hranjenje živali;
– lomljenje drevja ali grmovja, trganje cvetlic ali poškodovanje živih mej;
– poškodovanje klopi, košev za smeti, igral, posod s cvetjem, prometne signalizacije, svetilk ali drugih elementov urbane opreme;
– obešati plakate in druge napise na drevje ali pa na za to nepredvidena mesta oziroma objekte;
– z mazili, živalskimi iztrebki ali drugimi snovmi namastiti ali onesnažiti javno površino;
– odvajati na javno površino vodo, odplake ali druge tekočine;
– voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podkovane, da lahko poškodujejo javno površino;
– metati, puščati ali odlagati cigaretne ogorke, žvečilne gumije, izpljunke, druge človeške iztrebke ali druge odpadke ter na takšen način povzročiti onesnaženje javne površine.
(2) Na mestnih javnih površinah je – razen uradnim organom v zvezi z opravljanjem uradnih dejanj – posebej prepovedano voditi:
1. govedo, konje, drobnico in druge domače ali delovne živali;
2. pse brez povodca.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko pristojni organ z dovoljenjem dovoli vodenje živali po javnih površinah. Dovoljenje se izda, če je zagotovljena varnost preostalih uporabnikov javnih površin ter primerno ravnanje in oskrba živali. Z izdanim dovoljenjem se lahko določijo tudi pogoji pod katerimi se dovoli vodenje živali po javnih površinah.
(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda, če prosilec zagotovi pogoje, da pri uporabi javne površine ne bo prišlo do njenega onesnaženja oziroma bo zagotovljeno takojšnje čiščenje v primeru onesnaženja ter pri uporabi javne površine ne bo prišlo do njenega poškodovanja.
(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena.
(6) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena.
(7) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena, njena odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
64. člen
(posebni parkirni prostori)
(1) Občinski svet določi parkirne prostore za katerih uporabo se pod splošnimi pogoji plačuje parkirnina. Upravljanje takih parkirišč se izvaja kot izbirna lokalna gospodarska javna služba »upravljanje določenih javnih parkirišč«, ki se izvaja na podlagi podelitve koncesije, v režijskem obratu ali preko javnega podjetja. Tarife in pogoji upravljanja se uredijo na podlagi koncesijskega akta, odloka o javni službi v režiji ali odloka o izvajanju javne službe.
(2) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti določi župan s sklepom. V sklepu župan določi tarifo za njihovo uporabo, upravljavca parkirnih prostorov in postopek oddaje parkirnih prostorov.
(3) Rezervirane parkirne prostore za invalide, postajališča za avto taksi vozila in druge posebne parkirne prostore (za potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih organov) in njihovega uporabnika določi pristojni organ.
(4) Za parkirne prostore in parkirišča, ki nimajo statusa javnega parkirišča in jih Mestna občina Koper pridobi na podlagi sklenjenega pravnega posla (najema, odkupa), župan sprejme sklep, s katerim določi prometni režim na parkirišču, upravljavca, upravičence za uporabo parkirišč, višino subvencije iz proračuna ter druga pravna razmerja v zvezi z uporabo parkirišča; z namenom izboljšanja stanja mirujočega prometa v starem jedru mesta Koper.
65. člen
(rezervirani parkirni prostori za invalide)
(1) Rezervirani parkirni prostori za invalide so lahko splošni ali osebni, in sicer se:
– splošne parkirne prostore uredi na večjih parkiriščih, ob pomembnejših javnih ustanovah in na krajih, ki so praviloma cilj potovanja invalidov z motornim vozilom; uporabljajo jih lahko vsa vozila, ki so ustrezno označena;
– osebni parkirni prostor se uredi na javni površini v neposredni bližini stalnega prebivališča osebe, ki ima tako okvaro spodnjih okončin, da sama upravlja posebej temu prilagojeno motorno vozilo in če prebivališče take osebe ne razpolaga z funkcionalno površino, ki bi jo bilo mogoče za to prednostno posebej urediti.
(2) Na vertikalni signalizaciji osebnega rezerviranega parkirnega prostora za invalida se označi registrska številka osebnega avtomobila, ki je edino pooblaščeno za uporabo takega prostora, uporabnik pa zanj ne plačuje občinska taksa in stroškov ureditve in vzdrževanja.
(3) Župan lahko s pravilnikom uredi podrobne pogoje in postopek za urejanje osebnih parkirnih prostorov za invalide, njihovo evidenco, oznake in druge zadeve, potrebne za izvajanje določbe tega člena.
XI. JAVNE ZELENE POVRŠINE
66. člen
(javne zelene površine)
(1) Kot javne zelene površine, ki jih po tem odloku ureja Javno podjetje, se štejejo hortikulturno urejene zelene površine, ki so javno dobro ali imajo značaj javnega dobra in so v upravljanju Mestne občine Koper, in sicer:
– javne zelenice,
– javni parki,
– javni drevoredi,
– javni okrasni nasadi,
– javna sprehajališča,
– javne zelene površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih.
(2) Med javne zelene površine po tem odloku ne sodijo zelene površine ob objektih v lasti, solasti ali upravljanju Mestne občine Koper, javnih podjetij in javnih zavodov katerih je ustanovitelj ali soustanovitelj Mestna občina Koper.
(3) Kot javne zelene površine po tem odloku se obravnava tudi prostor nad javnimi zelenimi površinami iz prvega odstavka tega člena.
67. člen
(vsebina dela javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin)
Izvajanje dela javne službe upravljanje in vzdrževanje javnih zelenih površin obsega:
– čiščenje javnih zelenih površin;
– vzdrževanje parkov, drevoredov, zelenic in drugih javnih nasadov in urejenih zelenih površin skladno s pravili hortikulturne stroke, ki je določena z gospodarskim planom javne službe tako, da je zagotovljena normalna uporaba teh površin;
– vzdrževanje javnih otroških igrišč in javnih športnih igrišč tako, da je zagotovljena normalna uporaba teh površin;
– priprava programov vzdrževanja ter drugih posegov in organizacije njihove izvedbe.
68. člen
(načrt urejanja zelenih površin – plan javne službe)
(1) Javne zelene površine se urejajo na podlagi plana javne službe – načrta urejanja javnih zelenih površin, ki ga izdela izvajalec javne službe in ga potrdi župan.
(2) Finančni del načrta urejanja zelenih površin mora biti usklajen z občinskim proračunom in akti, ki so podlaga za izvajanje občinskega proračuna.
69. člen
(vrste vzdrževalnih del na javnih zelenih površinah)
Na javnih zelenih površinah se morajo redno ter v skladu z namenom in zahtevnostjo teh površin opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi, zlasti pa:
– čiščenje zelenih površin, pobiranje smeti,
– vzdrževalna dela in košnja travnatih površin, gnojenje trat in ostalih rastlin,
– urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic in korit,
– oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
– obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih, da ne ovirajo hoje, prometa in preglednosti,
– oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in poškodbami,
– redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah,
– vzdrževanje parkovne opreme in druge urbane opreme,
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja urejen videz zelenih površin.
70. člen
(varovanje javnih zelenih površin)
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del ali drugega posega v prostor je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje ali posega v prostor zavarovati javne zelene površin pred poškodbami ali uničenjem.
Pri drevesih in grmovnicah se zaščiti nadzemni del in koreninski sistem v skladu s pravili hortikulturne stroke.
(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del oziroma drugega posega v prostor med gradnjo poškoduje ali uniči drevje, grmičevje ali javno zeleno površino, ga je dolžan nadomestiti v enaki količini, primerne velikosti in v primerni vegetacijski obliki.
(3) Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec posega v prostor dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
71. člen
(poseganje v javne zelene površine)
(1) Posegi v javne zelene površine niso dovoljeni.
(2) Izjemoma je poseg v javne zelene površine dovoljen le v okviru izvajanja dovoljenih gradbenih posegov v prostor ali če je to potrebno zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu.
(3) Posebna ali podrejena pravica uporabe javne površine se na javnih zelenih površinah lahko dovoli samo na urejenih poteh, povoznih ali pohodnih površinah, ki so namenjene pešcem ali so z načrtom ureditve javne zelene površine predvidene za posebno ali podrejeno uporabo javne zelene površine.
(4) Dovoljenja ali soglasja za poseg v javne zelene površine izda pristojni organ v upravnem postopku.
72. člen
(prepovedana dejanja na javnih zelenih površinah)
(1) Prepovedano je nepooblaščeno sekanje, obsekavanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje ali uničevanje javnega parkovnega ali gozdnega fonda (drevje, grmovje ali žive meje).
(2) Na javnih zelenih površinah ni dovoljeno:
– trgati cvetja, uničevati drevja, grmovja ali žive meje,
– voziti ali parkirati vozila in priklopna vozila,
– hoditi izven dovoljenih in urejenih poti,
– pritrjevati na drevje in grmovje ter urbano opremo obvestila in reklame,
– odlagati odpadke,
– pustiti pse brez ustreznega nadzora ali voditi pse brez vrvice; psi morajo imeti nagobčnike; v primeru onesnaženja zelenih površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti,
– hraniti živali,
– odlagati ali skladiščiti materiale in predmete,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– graditi oziroma postaviti enostavne in začasne objekte na zelenih površinah brez soglasja ali dovoljenja pristojnega organa,
– spuščati meteorno ali odpadno vodo,
– gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to kvari estetsko podobo naselja ali ima druge škodljive učinke.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvima ali drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
XII. JAVNA SNAGA
73. člen
(javna snaga)
Javno podjetje na površinah, ki jih vzdržuje in so namenjene prostemu dostopu javnosti, mora zagotoviti stalno čistočo ter zagotoviti redno praznjenje tipiziranih košev za odpadke in se z izvajalcem javne službe "ravnanje z odpadki" dogovoriti za ustrezen odvoz odpadkov, če to ni urejeno neposredno po splošnih pogojih delovanja te javne službe.
74. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke.
(2) Koše namesti Javno podjetje. Njihovo obliko, barvo in mesto postavitve določi pristojni organ.
(3) Koše za odpadke prazni in vzdržuje Javno podjetje.
75. člen
(ravnanje ob prireditvah in prodaji na javnih površinah)
(1) Organizatorji prireditev ali prodajalci pri stojnicah morajo skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so dolžni le-te takoj po končani prireditvi oziroma najkasneje do 10. ure naslednjega dne očistiti in kadar je potrebno površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 2.000 evrov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
76. člen
(odstranjevanje onesnaževanja)
Če povzročitelj onesnaževanja oziroma organizator prireditev javne površine ne očisti in po potrebi ne razkuži takoj po onesnaženju oziroma uporabi, mora po naročilu Občinskega inšpektorata Mestne občine Koper (v nadaljevanju: inšpektorat) to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
XIII. UPORABA JAVNIH POVRŠIN
77. člen
(posebna uporaba javne površine)
(1) Posebna uporaba javne površine po tem odloku pomeni pridobitev pravice uporabe javne površine za opravljanje gospodarske (gostinske, trgovske …) dejavnosti ali druge aktivnosti na javni površini, kjer njeno izvajanje ni povezano ali pogojeno z neposredno bližino poslovnega prostora prosilca. Obdobje trajanja pravice do posebne uporabe javne površine je največ pet let.
(2) Pravico posebne uporabe javne površine lahko pridobi prosilec na podlagi vloge za uporabo javne površine. Za določene lokacije ali določene namene uporabe javne površine, ki jih določi župan s sklepom pa se izvede javni razpis.
(3) Javne površine se oddajo v posebno uporabo z odločbo ali pogodbo.
(4) Za posebno uporabo javnih površin se plačuje predpisana občinska taksa in morebitne druge dajatve, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji.
(5) V razpisni dokumentaciji se določi namen za katere se bo najugodnejšemu ponudniku podelila pravica uporabe javne površine, velikost javne površine, ki je predmet razpisa, višina občinske takse in drugih dajatev, obveznosti in pravice najugodnejšega ponudnika, drugo morebitno dokumentacijo in druge določbe pomembne za izvedbo javnega razpisa.
78. člen
(podrejena uporaba javne površine)
(1) Podrejena uporaba javne površine po tem odloku pomeni pridobitev izključne pravice uporabe javne površine za opravljanje gospodarske (gostinske, trgovske …) dejavnosti ali druge aktivnosti na javni površini, kjer je njeno izvajanje povezano in pogojeno z neposredno bližino objekta oziroma naprave v lasti ali uporabi prosilca. Obdobje trajanja pravice do podrejene uporabe javne površine določi pristojni organ na podlagi vloge prosilca, ki je podal vlogo za pridobitev pravice do podrejene uporabe javne površine.
(2) Izključno pravico podrejene uporabe javne površine pridobi prosilec na podlagi vloge za pridobitev pravice do podrejene uporabe javne površine.
(3) Javne površine, ki se oddajo v podrejeno uporabo, se oddajo v uporabo z dovoljenjem ali pogodbo.
(4) Za podrejeno uporabo javnih površin se plačuje predpisana občinska taksa.
(5) Z dovoljenjem oziroma pogodbo izdano v upravnem postopku se na podlagi vloge prosilca določi namen za katere se prosilcu podeljuje izključna pravice uporabe javne površine, velikost javne površine, višina občinske takse, obveznosti, dolžnosti in pravice stranke ter pogoji in omejitve pri podrejeni uporabi javne površine.
XIV. VAROVANJE JAVNIH POVRŠIN
79. člen
(varovanje javnih površin)
(1) Investitor oziroma izvajalec gradbenih del ali drugega posega v prostor je dolžan pred posegom v prostor na celotnem območju gradnje ali posega v prostor zavarovati javno površino pred poškodbami ali uničenjem.
(2) V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del oziroma drugega posega v prostor med gradnjo poškoduje ali uniči javno površino, jo je nemudoma dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del oziroma drugega posega v prostor.
80. člen
(uporaba javne površine)
(1) Organizatorji javnih prireditev in aktivnosti na javnih površinah, prodajalci na javnih površinah in ostali uporabniki javnih površin morajo skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi javne površine so dolžni le-te očistiti in kadar je potrebno površine tudi razkužiti ter vzpostaviti v prvotno stanje. Organizator ali prodajalec mora uporabljano javno površino opremiti z ustreznimi posodami oziroma koši za odpadke, da se prepreči onesnaževanje javnih površin.
(2) Po končani prireditvi mora uporabnik javne površine na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in odpadke pripraviti tako, da jih v 24 urah po zaključku prireditve izvajalec javne službe "ravnanje z odpadki" lahko prevzame.
(3) Če uporabnik javne površine ne očisti in po potrebi ne razkuži takoj po onesnaženju oziroma uporabi, mora po naročilu Občinskega inšpektorata to storiti izvajalec javne službe na stroške povzročitelja oziroma organizatorja.
(4) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 500 evrov.
XV. POOBLASTILA IN UKREPI OBČINSKEGA INŠPEKTORATA
81. člen
(pooblastila Občinskega inšpektorata)
(1) Nadzor nad določbami tega odloka izvajajo občinski redarji in inšpektorji.
(2) Občinski redarji in inšpektorji nadzirajo izvajanje tega odloka na podlagi pooblastil, ki jim jih daje ta odlok in državni predpisi.
82. člen
(začasni ukrepi ob ugotovljenih pomanjkljivostih na cesti)
(1) Občinski redarji in inšpektorji ob ugotovitvi pomanjkljivosti, ki neposredno ogrožajo varnost ceste in promet na javni ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, izvede začasne ukrepe, s katerimi se prepreči ogrožanje udeležencev v prometu, in o tem obvesti pristojnega izvajalca rednega vzdrževanja ceste, lastnika ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste in pristojni inšpekcijski organ za ceste. Enako pooblastilo ima občinsko redarstvo na občinski cesti, državni cesti v naselju ali nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet.
(2) Občinski redar ali inšpektor sme odrediti odstranitev predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir s ceste, če:
– slepijo udeležence v prometu,
– zmanjšujejo preglednost ceste,
– zmanjšujejo vidnost prometne signalizacije ali prometne opreme na cesti,
– zavajajo udeležence v prometu,
– ovirajo udeležence v prometu ali zmanjšujejo pretočnost prometa,
– odvračajo pozornost voznikov.
(3) Izvajalec rednega vzdrževanja cest mora takoj zavarovati nevarno mesto s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo ter v najkrajšem možnem času odpraviti pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena oziroma odstraniti predmete, objekte, druge naprave ali ovire iz prejšnjega odstavka.
(4) Občinski redar ali inšpektor sme iz razlogov varnosti ceste in prometa na njej odrediti, da se prepove promet na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev za varno vožnjo. Prepoved prometa mora njen lastnik oziroma upravljavec označiti s predpisano prometno signalizacijo in traja do odprave razlogov za prepoved.
(5) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec rednega vzdrževanja ceste, če ne zavaruje nevarnega mesta in v najkrajšem možnem času ne odpravi pomanjkljivosti oziroma odstrani predmetov, objektov, drugih naprav ali ovir skladno s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba izvajalca rednega vzdrževanja ceste pa z globo 500 evrov.
83. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in na njegovi podlagi sprejetih odlokov in splošnih aktov na občinskih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvaja občinski inšpekcijski organ, pristojen za ceste na podlagi določb zakona, ki določa in ureja področje cest (v času sprejeta tega odloka je to Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12)).
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
84. člen
(upravni in inšpekcijski postopki, postopki o prekrških ter postopki za izdajo soglasij)
(1) Upravni in inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
(2) Postopki o prekrških, ki so bili storjeni pred začetkom uporabe tega odloka, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen v primerih, ko je za kršitelja ta odlok milejši.
(3) Če so bili projektni pogoji pristojnega urada izdani pred uveljavitvijo tega odloka, se postopki za izdajo soglasja končajo po dosedanjih predpisih.
85. člen
(akti župana)
Za potrebe izvajanja določb tega odloka ali natančnejše opredelitve meril in pogojev za enotno izvajanje posameznih določb tega odloka lahko župan sprejme ustrezne akte, kjer se to opredeli.
86. člen
(veljavnost izdanih soglasjih in dovoljenj)
Veljavnost izdanih soglasij, ki so bila izdana na podlagi določb predpisov, ki jih ta odlok razveljavlja preneha dve leti od uveljavitve tega odloka.
87. člen
(razveljavitev določb veljavnih predpisov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vse določbe:
– Odloka o ureditvi cestnega prometa v naseljih (Uradne objave, št. 22/87, 31/87, 30/88, 35/90, 14/92, 18/92, 3/93 in 25/95)
– Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih (Uradne objave, št. 25/98)
– Odloka o čiščenju javnih površin ter o obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov na območju občine Koper (Uradne objave, št. 16/83, 5/84, 13/89 in 32/90)
– Odloka o občinskih cestah in drugih javnih površinah (Uradne objave, št. 20/99 in Uradni list RS, št. 23/07 in 98/09).
(2) Predpisi in splošni akti izdani na podlagi občinskih odlokov iz prejšnjega odstavka tega člena se uporabljajo še naprej, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
88. člen
(uveljavitev in uporaba)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-539/2013
Koper, dne 19. decembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sulle strade comunali e le superfici pubbliche
N. 371-539/2013
Capodistria, 20 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 95 della Legge sulle strade (Bollettino Ufficiale della RS, n. 109/10 e 48/12: LStr-1), l’articolo 149, 5º punto 1º comma, della Legge sulla tutela dell’ambiente (Bollettino Ufficiale della RS n. 39/06 – LTA-1-TRC1, 49/06 – della ZMetD, 66/06 – D.C.Cost 33/7-LPT-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 e 92/13) gli articoli 3, 7, 8, 9 e 25 della Legge sui servizi pubblici economici (Bollettino Ufficiale della RS n. 32/93, 30/98 – LOPPG, 127/06 – LPPP, 38/10 – LGIC 57/11), 7º e 8º comma dell’art 17 della Legge sulle contravvenzioni (Bollettino Ufficiale della RS, n. 29/11-LC-1-TRC8 e 21/13) e ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05 e 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 19 dicembre 2013, ha approvato il
D E C R E T O
sulle strade comunali e le superfici pubbliche
I. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(contenuto del decreto)
Il presente decreto stabilisce e regola:
– le strade comunali e i criteri per la loro classificazione;
– lo status e la tipologia delle superfici pubbliche;
– la gestione, la costruzione la manutenzione e la tutela delle superfici pubbliche e della strade comunali;
– la regolamentazione dei servizi pubblici economici “manutenzione delle strade comunali pubbliche”, “gestione delle superfici di traffico, delle superfici verdi e di altre superfici pubbliche non destinate al traffico” e “igiene pubblica e pulizia delle superfici pubbliche”
– i metodi e le condizioni per gli interventi sulle strade comunali e le superfici pubbliche;
– il controllo ispettivo delle strade comunali e delle superfici pubbliche e il sanzionamento delle trasgressioni a questo decreto;
– igiene pubblica e pulizia delle superfici pubbliche;
– altre questioni relative alla gestione delle strade comunali e della superfici pubbliche;
– l’attuazione e il finanziamento del servizio pubblico.
Articolo 2
(strade comunali e superfici pubbliche)
Secondo questo decreto sono strade comunali e superfici pubbliche:
– strade comunali classificate e non classificate,
– piste ciclabili, percorsi ciclabili
– vie, marciapiedi, piazze
– percorsi e superfici pedonali
– sottopassaggi, sovrapassaggi, passaggi,
– fermate dell’autobus,
– parcheggi,
– strade di accesso,
– passi carrabili e posti parcheggio,
– aiuole, verde paesaggistico, viali,
– parchi gioco pubblici,
– campi sportivi pubblici
compresi di arredo urbano, del traffico e di quello destinato agli utenti della dette superfici e strade.
Articolo 3
(gestore delle strade comunali e delle superfici pubbliche)
Il gestore delle strade comunali e delle superfici pubbliche sul territorio comunale è l’amministrazione comunale (in seguito nel testo: il gestore).
Articolo 4
(organo competente)
L’organo competente per l’attuazione del presente decreto, se per decreto o per legge non disposto diversamente, è l’organo dell’amministrazione comunale competente per il traffico (in seguito nel testo: organo competente).
Articolo 5
(applicazione della legge conforme al senso)
Tutte le questioni di cui al punto 1, relative alle strade comunali pubbliche e alle superfici pubbliche non regolate direttamente dal presente decreto si risolvono applicando, conforme al senso, la Legge sulle strade e i regolamenti derivanti.
Articolo 6
(significato dei termini)
I termini utilizzati in questo decreto assumono lo stesso significato dei termini presenti nella Legge dello Stato sulle strade. Al momento dell’accettazione di questo decreto è in vigore la Legge sulle strade (Bollettino Ufficiale della RS, n. 109/10 e 48/12).
Articolo 7
(concetto e status di strada comunale e superfici pubbliche e diritti reali su essi)
(1) Le strade comunali sono superfici di interesse generale destinate al traffico, utilizzate liberamente in modo e alle condizioni, stabilite nei regolamenti che disciplinano le strade, il traffico stradale e in questo decreto.
(2) Le strade comunali e gli spazi pubblici sono bene pubblico in gestione al comune e non rientrano nel traffico legale. So di essi non si possono acquisire diritto di proprietà o altri diritti reali.
(3) La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando sul fondo stradale e sulle superfici pubbliche è possibile ottenere una servitù sulla base di un atto giuridico per la realizzazione di infrastrutture pubbliche con allacciamenti e condutture che costituiscono servizi comunali minimi, alle condizioni previste dalle normative che regolano le strade comunali e regolamenti che disciplinano la gestione dei beni comunali.
(4) La disposizione di cui al secondo comma di questo articolo non si applica se, sul fondo stradale è possibile costituire una reale servitù per la costruzione di un collegamento stradale. I diritti e gli obblighi tra gestori e investitore del collegamento stradale sono disciplinati da contratto.
(5) La disposizione di cui al secondo comma di questo articolo non si applica quando è possibile costituire il diritto di edificazione. È possibile ottenere il diritto di proprietà sui territori, sulle strutture e sulle attrezzature per lo svolgimento del servizio di manutenzione delle strade comunali o per la prestazione di attività accessorie, alle condizioni previste dalla legge.
(6) La servitù sul fondo stradale e sulle superfici pubbliche è estinta. Per determinare l’indennità per la creazione della servitù si applicano in modo sensato le norme che regolano la disposizione del patrimonio reale della comunità locale.
(7) È possibile ottenere il diritto d’uso temporaneo della strada comunale e delle superfici pubbliche, per lo svolgimento di manifestazioni sportive o altri eventi, in conformità del presente decreto.
(8) Nelle zone di traffico, esterne alle strade comunali, e sulle superfici attigue destinate ad attività per gli utenti della strada (in seguito: attività accessorie) è possibile ottenere un particolare diritto d’uso per lo svolgimento di tali attività.
(9) La disposizione di cui al secondo comma di questo articolo non si applica quando la superficie stradale il cui uso è destinato ad attività accessorie e alle superfici che non sono aree di traffico sono attribuiti diritti reali o vengono affittati in conformità alle norme che regolano la gestione del patrimonio comunale.
(10) Le superfici pubbliche si possono utilizzare per gli scopi derivanti dalla loro natura e sono definiti dai piani di attuazione territoriali o da altre decisioni pertinenti. Su di essi, alle condizioni di questo decreto, è possibile acquisire particolare diritto di uso.
Articolo 8
(informazione sulla modifica della regolamentazione del traffico)
Il gestore deve informare la polizia e i vigili urbani di ogni prevista modifica della regolamentazione del traffico su strada comunale almeno cinque giorni prima della sua attuazione.
Articolo 9
(classificazione delle strade comunali)
(1) Sono strade comunali tutte le strade pubbliche situate sul territorio comunale non classificate come strade statali.
(2) Le strade comunali si classificano in strade locali, percorsi pubblici e percorsi ciclabili pubblici.
(3) Sottocategorie delle strade locali sono le strade principali cittadine, strade cittadine convergenti e strade locali convergenti.
(4) I criteri per la classificazione delle strade, come dai comma precedenti, sono stabiliti dalla regolamentazione statale.
(5) Sulle strade comunali classificate è permesso ogni genere di traffico esclusi i casi in cui disposto diversamente con segnaletica.
(6) In base alla collocazione sul territorio le strade comunali si dividono in strade urbane e strade extraurbane.
(7) Strade comunali non classificate sono tutte le zone di traffico stabilite dal proprietario o dal suo gestore autorizzato, sulle quali il traffico si svolge nel modo e alle condizioni previsti da questo decreto e dal regolamento che disciplina le regole del traffico stradale. Sono trattate come strade comunali classificate.
Articolo 10
(classificazione delle strade comunali)
(1) Il Consiglio comunale con decreto su proposta del Sindaco stabilisce e classifica le strade comunali.
(2) La proposta di classificazione delle strade comunali deve essere in precedenza coordinata con la Direzione della Repubblica di Slovenia per le strade secondo quanto previsto dal regolamento dei criteri per la classificazione delle strade pubbliche.
Articolo 11
(modifiche alla classificazione delle strade comunali)
(1) Le modifiche alla classificazione delle strade comunali e delle parti sostituite che si conservano come superfici di traffico vengono stabilite secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 9.
(2) Le modifiche alla classificazione delle strade comunali, di regola, si effettuano annualmente e sono previste nel piano di sviluppo e di manutenzione delle strade comunali per l’anno successivo.
Articolo 12
(costruzione e ricostruzione di strade comunali)
Il tratto di nuova costruzione o i tratto ricostruito della strada comunale è classificato come la strada sostituita.
Articolo13
(strade comunali dismesse)
(1) La strada comunale o un suo tratto può essere dismesso se in sostituzione è costruita una nuova strada o un suo tratto.
(2) La strada comunale dismessa o un suo tratto possono venir utilizzati per parcheggi, aree di sosta o per altre necessità degli utenti della strada o si trasforma agronomamente in modo compatibile all’ambiente.
(3) Il Consiglio comunale decide sulla dismissione della strada comunale o su un suo tratto e sulla sua gestione nei casi in cui non viene più destinata alla circolazione.
Articolo 14
(obbligo di gestione dei dati sulle strade comunali)
L’autorità competente deve gestire l’evidenza delle strade comunali e delle strutture in conformità alle norme sulla nomenclatura e sull’evidenza delle strade pubbliche e delle strutture annesse.
Articolo 15
(catasto delle superfici pubbliche)
L’ente pubblico gestisce il catasto delle superfici pubbliche che regolarmente cura – tranne le strade pubbliche classificate- per tipologia e destinazione d’uso, gli alberi catastali, le piane messe a dimora e l’evidenza dell’arredo urbano.
Articolo 16
(viottoli di campagna e alti percorsi pubblici)
(1) I viottoli di campagna e gli altri percorsi pubblici, non costruiti in conformità alle norme sulle strade pubbliche, destinati all’accesso ai terreni agricoli, alla visita di beni naturali e culturali e ad altri monumenti o i percorsi di accesso a rifugi alpini e alle vette, non sono percorsi pubblici secondo questo decreto.
(2) Se è previsto il pagamento per la visita ai beni naturali e culturali e ad altri monumenti, il gestore deve costruire e mantenere il percorso pubblico destinato all’accesso, come dal paragrafo precedente, in modo che il suo uso sia sicuro per gli utenti a cui è destinato.
(3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strade forestali alle quali si applicano le normative forestali.
Articolo 17
(fruitore delle strade e delle superfici pubbliche obbligo di pagamento delle tasse comunali)
(1) Il fruitore di una strada pubblica o di una superficie pubblica è la persona fisica o giuridica che, nel procedimento amministrativo secondo questo regolamento acquisisce il diritto d’intervento o d’uso della superficie pubblica o della strada comunale.
(2) Il fruitore della strada pubblica o della superficie pubblica paga la tassa comunale prescritta dal decreto per l’uso delle stesse.
Articolo 18
(organo per i ricorsi)
(1) Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi delle disposizioni di questo decreto sono rilasciate dall’organo competente con delibera emessa con procedimento amministrativo.
(2) Contro l’approvazione e l’autorizzazione ai sensi di questo decreto, emesso dall’organo competente, è permesso il ricorso al Sindaco.
Articolo 19
(obbligo di informazione degli interventi su strada comunale)
(1) Il gestore della strada comunale o della superficie pubblica, in fase di progettazione per la costruzione o rifacimento della strada comunale, deve informare i gestori delle infrastrutture pubbliche situate sulla strada o nelle vicinanze almeno 90 giorni prima dell’inizio dei lavori per dar modo di coordinare le attività con la costruzione o il rifacimento della strada.
(2) Il gestore della strada comunale o degli spazi pubblici deve fornire al gestore della infrastrutture, come da comma precedente, tutte le informazioni utili per coordinare i lavori.
(3) Le disposizioni del presente articolo si applicano, in modo sensato, anche per i gestori delle infrastrutture economiche pubbliche situate sulla strada o nelle vicinanze quando programmano la costruzione o la ricostruzione delle strutture o attrezzature sulla strada comunale.
II MANUTENZIONE DELLA STRADE COMUNALI
Articolo 20
(condizioni delle strade comunali, della segnaletica stradale e delle attrezzature del traffico)
(1) Le strade comunali classificate devono essere mantenute nelle condizioni di soddisfare alle regole del traffico e alle condizioni meteorologiche al fine di consentire lo svolgimento del traffico sicuro a tutti i fruitori a cui sono destinate.
(2) Sulle strade comunali non classificate, il gestore deve assicurare lo stesso livello di manutenzione delle strade comunali classificate. Il gestore deve garantire la manutenzione minima in modo che le strade comunali non classificate siano nelle condizioni di soddisfare alle regole del traffico, alle condizioni meteorologiche per lo svolgimento del traffico e le condizioni della careggiata permettano il transito. La careggiata della strada comunale non classificata non garantisce il transito secondo quanto stabilito dalle disposizioni dello stato.
(3) La segnaletica stradale e le attrezzature sulla strada pubblica devono venir collocate e contrassegnate in conformità alle norme che disciplinano la strada. Devono essere ben visibili, la manutenzione eseguita con regolarità; ad ogni rottura, danneggiamento o rimozione deve venir sostituita o nuovamente contrassegnata.
Articolo 21
(manutenzione ordinaria delle strade pubbliche)
(1) La manutenzione ordinaria delle strade comunali classificate è un servizio economico pubblico obbligatorio che comprende i lavori di manutenzione per conservare le strade pubbliche nelle condizioni che garantiscono la sicurezza e la transitabilità delle strade pubbliche, il controllo sullo stato delle strade pubbliche e del suolo stradale e il ripristino della percorribilità in caso di calamità naturali o altre disgrazie (in seguito nel testo: regolare manutenzione).
(2) Tutti i tipi di lavoro di manutenzione su strade comunali classificate e il necessario livello di manutenzione delle strade comunali eseguiti dal servizio economico pubblico, come da comma precedente di questo articolo sono stabiliti dalla normativa statale che disciplina la manutenzione delle strade pubbliche. Al momento di adozione di questo decreto è il Regolamento sui tipi di lavoro di manutenzione sulle strade pubbliche e il livello di manutenzione delle strade pubbliche (Bollettino Ufficiale della RS, n. 68/96).
Articolo 22
(manutenzione indispensabile durante lo sciopero)
(1) Il gestore della manutenzione ordinaria delle strade comunali durante lo sciopero deve garantire almeno:
– il controllo sulla transitività e idoneità delle strade per la sicurezza del traffico con ispezione della strada con la frequenza e ampiezza stabilita per ciascuna categoria di strade;
– assicurare le zone pericolose sulle strade se constata che i disagi stradali mettono in pericolo la sicurezza del traffico e non è in grado di provvedere alla loro immediata rimozione;
– attuare le misure di protezione della strada che, se non effettuate, possono causare danni alla strada o mettere in pericolo le persone e gli animali e causare grandi perdite economiche;
– lo stato di allerta in caso di minacciata calamità naturale, l’ installazione sella segnaletica stradale, l’eliminazione delle conseguenze delle calamita naturali o di altri incidenti sulle strade pubbliche;
– la transitabilità della strade d’inverno, nella misura permessa con l’uso dell’attrezzatura invernale;
– fornire informazioni aggiornate sullo stato delle strade e sulla viabilità.
(2) Con l’ammenda di 1.000 Euro si punisce il gestore della manutenzione stradale che contravviene alle disposizioni del comma precedente, mentre il responsabile dell’esecutore della manutenzione è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 23
(investimenti per lavori di manutenzione con e manutenzione di interesse pubblico)
(1) Per investimento di lavori di manutenzione sulle strade pubbliche si intendono i lavori con i quali si non si modificano la portata della strada, la grandezza di singoli tratti, l’ampiezza degli impianti, delle apparecchiature, delle attrezzature e di altre infrastrutture nell’area della strada comunale. Le suddette strutture non devono interferire nell’area al di fuori del fondo stradale. Sono contemplate migliorie nella sicurezza sulle strade comunali in tutta l’area del fondo stradale.
(2) Dopo l’esecuzione dei lavori di manutenzione, come da comma precedente, l’esecutore deve, a conclusione dei lavori, nel termine massimo di 30 giorni fornire all’organo competente le dichiarazione di conclusione dei lavori. A dichiarazione ricevuta di conclusione dei lavori o dopo la scadenza del termine, come da comma precedente, l’organo competente con l’esecutore e il supervisore dei lavori verificano i lavori portati a termine. La stesura del verbale conclude i lavori di manutenzione con investimento.
(3) L’investimento per lavori di manutenzione di interesse pubblico sono la ricostruzione della strada comunale con la quale si modifica la portata, la grandezza di singoli tratti di strada, l’ampiezza degli impianti, delle apparecchiature, della attrezzature e di altre infrastrutture nell’area della strada comunale. Le suddette strutture non devono interferire nell’area al di fuori del fondo stradale. Sono contemplate migliorie nella sicurezza sulle strade comunali.
(4) Accanto ai lavori, come da comma precedente, è concessa la costruzione di infrastrutture supplementari e di altre strutture che sono condizione per la ricostruzione della strada (muri di sostegno, di appoggio, sottopassi, sovrappassi, tombini, canaletti, barriere antirumore e altro), nonché costruzioni di infrastrutture pubblico economiche che è stato necessario spostare, dall’area della strada, a causa della ricostruzione.
(5) Se acquisita la servitù reale si possono eseguire lavori di manutenzione di pubblico interesse, al di fuori dell’area stradale, quando si attuano misure volte a tutelare la strada dalla caduta di sassi e di alberi (reti di sicurezza, pareti paramassi).
(6) L’investimento per i lavori di manutenzione e i lavori di manutenzione nel pubblico interesse che si effettuano in conseguenza di incidenti stradali o di altri incidenti o di situazioni straordinarie, si esegue con documentazione elaborata dopo l’incidente stradale, altro incidente o situazione straordinaria, se ciò non ostacola l’eliminazione delle conseguenze dannose. Per questo genere di manutenzione non si elabora la documentazione d’investimento, si elabora il documento di identificazione del progetto d’investimento e l’informazione sull’attuazione degli investimenti.
(7) Se i lavori di ricostruzione, considerati lavori di manutenzione di interesse pubblico, si eseguono contemporaneamente al traffico, il piano di organizzazione del cantiere deve prevedere anche lo studio per la chiusura della strada, la proposta di strada temporanea e le condizioni particolari d’uso. Se per l’uso temporaneo si utilizza il singolo tratto di strada già completato, ma per il quale non è stato rilasciato il permesso d’uso, come da nono comma di questo articolo, l’esecutore della regolare manutenzione può sbloccare il traffico e a condizioni particolari permettere l’uso momentaneo della strada, a condizione che il supervisore dei lavori dichiari per iscritto che i lavori sono stati eseguiti in conformità con i requisiti tecnici ed è garantita la sicurezza della strada comunale.
(8) Al completamento dei lavori di manutenzione di interesse pubblico l’esecutore, nel termine massimo di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, deve fornire al gestore della strada la dichiarazione di ultimazione dei lavori con la quale il gestore visiona i lavori eseguiti. Se l’esecutore dei lavori non consegna quanto richiesto nel termine stabilito, come da comma precedente, il gestore della strada, entro 5 giorni dalla scadenza dei 30 giorni, visiona i lavori.
(9) Dopo l’ispezione l’organo competente dispone per iscritto (verbalizza) l’eliminazione delle manchevolezze riscontrate. Nel caso non ne abbia riscontrata alcuna emette l’autorizzazione per la consegna della strada, del tratto stradale o della struttura stradale in uso illimitato, in caso contrario permette l’uso temporaneo e limitato fino all’eliminazione delle manchevolezze.
Articolo 24
(finanziamento della strade comunali)
I mezzi per la costruzione e la manutenzione della strade comunali sono garantiti nel bilancio comunale e da altre fonti.
Articolo 25
(obblighi dei possessori di immobili presso la strada comunale)
(1) I proprietari di terreni lungo la strada comunale devono permettere tutti gli interventi necessari per l’uso indisturbato della strada comunale, in particolare:
– infrastrutture stradali di accesso per la loro manutenzione;
– costruzione di strutture e impianti per il drenaggio della strada e la struttura stradale;
– installazione della segnaletica e delle attrezzature stradali;
– attuazione di provvedimenti e installazione di dispositivi temporanei o permanenti atti a proteggere le strade e il traffico in caso di valanghe, di innevamenti, rumori, effetti accecanti ed altri effetti nocivi;
– depositare la neve sul loro terreno se ciò non arreca danno e nel caso in cui la costruzione e l’installazione di impianti non è possibile in ambito della struttura stradale;
– falciatura della vegetazione e potatura degli alberi che si estende sull’area stradale.
(2) Ai fini dell’attuazione delle misure di cui al comma precedente, il diritto di proprietà sull’immobile, per il bene pubblico, può essere temporaneamente o permanentemente imposto con una servitù.
(3) Nel caso di servitù di interesse pubblico, al proprietario dell’immobile utilizzato spetta un risarcimento che comprende la perdita di valore dell’immobile e il danno effettivo.
(4) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce il proprietario del terreno che non permette gli interventi, come previsto dal primo comma di questo articolo.
Articolo 26
(procedure per la determinazione e la marcatura dei confini della strada)
(1) Il limite della strada si determina con il piano regolatore del comune, sulla base del piano di parcellizzazione dalla risoluzione di constato interesse pubblico (in seguito: atto di parcellizzazione) o lungo il bordo dell’area stradale.
(2) Il limite della strada che passa sul confine della particella si stabilisce con la procedura di regolazione dei confini.
(3) Il limite della strada che non passa sul confine della particella si stabilisce con la procedura di modifica dei confini.
(4) La procedura di regolazione e la procedura di modifica dei confini per la determinazione dei confini della strada e la procedure per la marcatura si eseguono come servizio in conformità alla legge che disciplina l’attività di rilevamento e alla legge che disciplina la registrazione dei beni immobili in conformità con le disposizioni di questo articolo e l’articolo 24 di questo decreto.
(5) La procedura di regolazione e la procedura di modifica dei confini per la determinazione dei confini della strada, la procedura per la marcatura del confine della strada e la registrazione delle modifiche del catasto fondiario devono essere effettuate su richiesta del proprietario o del gestore della particella, su richiesta di persona giuridica o fisica, l’investitore in base alla legge che disciplina l’edilizia (in seguito nel testo: l’investitore della strada) nel caso di costruzione di una strada nuova. Le richieste devono essere corredate da un progetto che definisce i confini.
(6) Le parti coinvolte nella procedura di determinazione dei confini e di modifica dei confini per la determinazione dei confini della strada sono i proprietari della particella e il gestore ovvero l’investitore della strada.
(7) Se il proprietario della particella è sconosciuto o il suo indirizzo è sconosciuto o è deceduto o non si conoscono gli eredi, nella procedura di determinazione dei confini della strada e nella procedura di registrazione della modifiche si nomina un rappresentante provvisorio con applicazione della legge conforme al senso che regola la registrazione dei beni immobili.
(8) Per la marcatura dei confini della strada non è necessario il consenso dei proprietari delle particelle confinanti.
Articolo 27
(determinazione dei confini delle strade nelle procedure di modifica dei confini)
(1) Nel caso in cui il confine della strada si stabilisce nella procedura di modifica dei confini, si determinano solamente gli spaccati di confini della strada. Nel caso in cui il confine della strada inizia o finisce sul confine della particella è in questa parte che il confine della particella deve essere regolato.
(2) Il confine della strada si iscrive nel registro fondiario sotto forma di più nuove parti di confine della particella, alla registrazione di queste parti si utilizzano gli spaccati di strada e gli esistenti confini della particella come dal registro fondiario. Le nuove parti di confine si registrano come parti regolate nel registro fondiario. La segnalazione dei confini della strada, in natura, si effettua su richiesta del gestore o dell’ investitore della strada.
(3) Se il confine della strada è determinato in base all’atto di parcellizzazione è possibile, nonostante le disposizioni del presente decreto, della legge che regola il settore stradale e della legge che regola la registrazione di beni immobili, la lottizzazione come assegnazione dei numeri alle particella (in seguito nel testo: parcellizzazione/lottizzazione d’ufficio) in questo caso il confine della strada si determina sulla base dei dati dell’atto di lottizzazione. Le parti coinvolte nella procedura di parcellizzazione d’ufficio devono essere informate in precedenza con il corso del confine della strada in natura, ma non è necessario che siano sentiti e informati dei fatti prima di emettere la delibera sulla registrazione della parcellizzazione d’ufficio. La delibera della registrazione della lottizzazione d’ufficio viene rilasciata con procedura accelerata. Il ricorso alla delibera della lottizzazione d’ufficio non sospende la registrazione nel catasto fondiario. Nel catasto fondiario la parti nuove di confine delle particelle/lotti che rappresentano i confini della strada non si registrano come parti regolate dei confini della particella.
(4) Nel determinare il confine di strade esistenti non evidenziata ne catasto fondiario si determina lungo il bordo esterno dell’ ambiente stradale (in seguito nel testo: parcellizzazione/lottizzazione sul territorio). Il gestore della strada evidenzia il confine della strada tenendo conto dei criteri di determinazione dell’ambiente stradale. Nella discussione sulla definizione dei confini che si svolge nella procedura di parcellizzazione sul territorio, la società di rilevamento deve invitare tutte le parti, come da comma 6 dell’articolo precedente, almeno otto giorni prima della sua attuazione. L’azienda di rilevamento deve dimostrare che le parti non presenti alla procedura di parcellizzazione sono state invitate correttamente secondo le disposizioni. Il certificato comprovante deve essere dimostrato nel progetto di parcellizzazione. L’assenza delle parti invitate secondo la corretta procedura, il loro disaccordo, con la determinazione del confine lungo il limite esterno dell’ambiente stradale, non sospende la consegna della decisione sulla notifica della parcellizzazione nel catasto fondiario. Non è necessario invitare le parti alla discussione e informarle dei fatti prima di emettere la decisione sulla registrazione della lottizzazione d’ufficio. La decisione sulla registrazione della lottizzazione sul territorio è rilasciata con procedura accelerata.
III CURA DELLE STRADE COMUNALI
Articolo 28
(utilizzo delle strade comunali)
(1) Le strade comunali possono essere utilizzate solo per il traffico stradale, per altri scopi solo nei casi, nei modi e alle condizioni stabilite dalle normative in materia di strade pubbliche e da questo decreto.
(2) È vietato l’uso della strada comunale con lo scopo di occupare la carreggiata per ostacolare il traffico o impedire il transito.
(3) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce il trasgressore del comma precedente.
(4) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al secondo comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 29
(limitazioni all’utilizzo della strada comunale)
(1) Se sulla strada comunale o su un suo tratto non è garantita la sicurezza del traffico a causa delle condizioni invernali, di gelate, di forte vento, di danni improvvisi alla strada o di ostacoli sulla strada, incidenti stradali o altri incidenti, eventi straordinari o se richiesto da fondati motivi che si riferiscono alla protezione della strada e alla sicurezza del traffico, l’organo competente o il gestore della strada comunale può vietare o limitare temporaneamente l’utilizzo della strada o di un suo tratto (restrizione dl traffico di alcuni tipi di veicoli, riduzione del peso totale, del carico per assi, e delle dimensioni del veicolo, riduzione della velocità e altre misure).
(2) L’organo competente o il gestore della strada comunale nel lasso tempo di un’ora deve informare in forma elettronica l’ufficio di polizia, i vigili urbani e il pubblico, secondo le modalità localmente in uso, del divieto di utilizzo della strada comunale.
(3) Il gestore della strada comunale deve contrassegnare con la segnalazione stradale prescritta il tratto di strada sul quale si applica la restrizione del traffico.
(4) I provvedimenti, giustificati dal terzo comma del primo paragrafo di questo articolo, possono essere adottati anche dall’esecutore della regolare manutenzione stradale o dal responsabile dell’intervento in caso di incidente stradale, altri incidenti e eventi straordinari. Dei provvedimenti presi deve informare immediatamente l’organo competente, la polizia, i vigili urbani, l’autorità di controllo competente e il centro di informazione stradale che informa il pubblico immediatamente dei provvedimenti in atto.
(5) Il Consiglio comunale può disporre il divieto e la limitazione di utilizzo della strada di durata superiore ad un anno per i motivi stabiliti nel primo comma di questo articolo.
(6) L’esecutore della regolare manutenzione della strada comunale deve eseguire i provvedimenti di limitazione nello svolgimento del servizio pubblico.
(7) Con un'ammenda di 1.000 Euro si punisce il servizio di manutenzione della strada che non agisce in conformità del terzo comma di questo articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 30
(divieto di mettere in pericolo l’utilizzo sicuro della strada comunale)
(1) È vietato intraprendere o abbandonare qualsiasi lavoro sulla strada comunale, sul terreno o negli impianti nelle vicinanze della strada comunale che possono danneggiare la strada, minacciare, ostacolare o diminuire la sicurezza del traffico stradale.
(2) È vietato:
1. scaricare sulla strada comunale o nell’area stradale l’acqua piovana, l’acqua fecale, gli scoli e altri liquidi o impedire il defluire dell’acqua dalla zona della strada comunale;
2. far cadere sassi, legna ed altri materiali o oggetti dai pendii lungo la strada;
3. nell’area stradale:
– abbandonare animali senza sorveglianza, cibare gli animali nei fossi lungo la strada, pascolare animali o costruire abbeveratoi;
– installare o utilizzare luci o altri dispositivi di illuminazione che potrebbero ridurre la sicurezza del traffico;
– collocare recinzioni, pilastri, piantare siepi, alberi, viti, altre colture alte o colture, sistemare o depositare legnane, mattoni, terra altro materiale o oggetti se ciò peggiora o impedisce la visibilità sulla strada o in diverso modo ostacola o mette in pericolo il traffico, danneggia la strada o peggiora la sua condizione;
– ammucchiare il terreno o installare, depositare oggetti o materiale che possono ostacolare o impedire l’indisturbato e sicuro scorrere del traffico;
– collocare lapidi e altri oggetti ricordo;
– bruciare intenzionalmente erba, legno o altro materiale di scarto;
– scaricare sulla strada acque di scolo, acqua piovana, acqua fecale e altri liquidi;
– impedire lo scarico dell’acqua;
– utilizzare la strada di accesso fuori dall’accordo per il quale è ottenuto il consenso delle autorità competenti;
4. arare ad una distanza inferiore di 4 metri dal bordo dell’area stradale in direzione perpendicolare alla strada o ad una distanza inferiore ad 1 metro dal bordo dell’area stradale parallelamente alla strada;
5. sulla carreggiata della strada comunale:
– spargere materiale friabile (neve, fango, terra, sabbia, ecc.) eccetto i materiali necessari per lo svolgimento del servizio invernale, o sporcarlo diversamente;
– lasciare la neve e il ghiaccio precipitati;
– inquinare le carreggiate con olii, grassi, escrementi animali o altre sostanze;
– condurre sulla strada cavalli o altri animali ferrati che possono danneggiare il manto stradale;
– imbrattare il manto stradale con olii, escrementi animali o altre sostanze;
– scaricare acqua, acque di scolo o altri liquidi;
– far girare animali, trattori, aratri, altri attrezzi agricoli e macchinari;
– trascinare tronchi, rami, rocce e oggetti simili, aratri, erpici, altri attrezzi agricoli e altre parti di carico;
– fermare o parcheggiare veicoli a motore di quali fuoriescono liquidi (carburante, olio dal motore, liquido refrigerante o altri fluidi) che inquinano la superficie stradale.
(3) Prima di includersi nel traffico sulla strada pubblica dalla strada carraia, dalla strada inclassificata, dal raccordo stradale privato, dall’area di lavori in corso o da altre superfici in terra, il conducente deve rimuovere dal veicolo la terra o il fango che potrebbero sporcare la carreggiata.
(4) Sulle strade comunali, esclusi gli organi ufficiali nell’esecuzione di atti ufficiali, è vietato condurre:
1. bovini, cavalli, pecore e altri piccoli animali domestici o animali da lavoro;
2. cani senza guinzaglio.
(5) Le disposizioni del comma precedente di questo articolo non si applicano se l’organo competente autorizza con un permesso di condurre gli animali sulla strada comunale. Si rilascia il permesso a condizione che la sicurezza degli altri utenti della strada sia garantita e gli animali siano trattati e curati adeguatamente. Con il permesso si possono stabilire le condizioni con le quali si permette il movimento degli animali sulle strade urbane.
(6) Tutti i costi di assicurazione, di rimozione degli ostacoli sulla strada e di altre conseguenze di atti illeciti sono a carico di chi li provoca.
(7) È vietato danneggiare, rimuovere, spostare, nascondere o in qualsiasi modo modificare la segnaletica stradale, l’ arredo e le attrezzature stradali e altri dispositivi destinati alla sicurezza, alla gestione e al controllo del traffico, protezione e prevenzione delle emissioni nocive del traffico sulla strada comunale.
Senza l’autorizzazione dell’organo competente è vietato, collocare sulla strada comunale o accanto ad essa segnaletica stradale, altra segnaletica (p.es.: avvisi), arredo stradale (p.es.: specchi stradali) e altre attrezzature che influiscono sul traffico sulla strada comunale. L’autorizzazione non è richiesta per l’installazione della segnaletica stradale o per l’arredo stradale che deve essere eseguita dal gestore della regolare manutenzione stradale o da altre autorità per garantire la sicurezza del traffico sulla strada comunale, secondo le disposizioni di questo decreto.
(8) L’esecutore della manutenzione ordinaria della strada deve rimuovere immediatamente dalla strada tutti gli ostacoli o le conseguenze di comportamenti scorretti che possono danneggiare la strada o minacciare, impedire o diminuire la sicurezza del traffico su essa. Nell’eventualità che ciò non sia possibile deve mettere in sicurezza con la segnaletica prescritta l’ostacolo o la zona di pericolo. Deve informare tempestivamente dell’accaduto l’organo ispettivo competente per le strade e il gestore della strada.
(9) Nelle aree di sosta al di fuori della strade comunali, destinate agli utenti del traffico per brevi soste è permesso il parcheggio dei veicoli di trasporto al massimo per il doppio del tempo prescritto per il riposo o per il periodo di divieto di transito. Il conducente deve esporre all’interno sul parabrezza in modo ben visibile l’ora e la data di inizio parcheggio. Il parcheggio su queste superfici del veicolo o del rimorchio senza la presenza del conducente è vietata.
(10) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che contravviene al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al settimo, all’ottavo o al nono comma di questo articolo.
(11) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che contravviene al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al settimo, all’ottavo o al nono comma di questo articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
(12) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che omette le misure previste dal quinto comma di questo articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
IV SEGNALETICA STRADALE
Articolo 31
(regolazione del traffico sulle strade comunali)
(1) Il gestore della strada è il responsabile per il traffico sicuro e regolare sulle strade comunali.
(2) L’organo competente stabilisce la regolazione del traffico sulle strade comunali. Nella regolazione del traffico parte integrante di un unico atto amministrativo è l’elaborato del traffico stradale.
(3) L’organo competente con un ordine di lavoro o con una decisione dispone l’attuazione della regolazione del traffico o della sua modifica sulla strada comunale o su un suo tratto.
(4) La viabilità comprende in particolare:
– la determinazione di utilizzo della strada o tratto di strada per determinati mezzi di trasporto o utenti (strada, pista ciclabile, percorsi pedonali, percorsi pedonali e per ciclisti);
– la definizione delle priorità, il sistema e la metodologia di gestione del traffico;
– la definizione della limitazione di utilizzo della strada o di un tratto di essa secondo il tipo di traffico;
– la definizione del limite di velocità per i veicoli;
– la definizione del divieto di sorpasso;
– la regolazione del traffico ciclabile e la definizione dei collegamenti ciclabili locali;
– la regolazione del parcheggio e della sosta dei veicoli;
– la definizione delle zone a circolazione limitata, le zone a velocità limitata, la zona pedonale e dei passaggi pedonali;
– la definizione dei provvedimenti di limitazione del traffico è effettuata in conformità con la normative statali per: la sicurezza dei bambini, dei pedoni, dei ciclisti in particolare nelle vicinanze delle istituzioni scolari e prescolari, mediche, parchi gioco, aree residenziali e altre zone frequentate da un gran numero da queste utenze;
– la definizione di altri divieti, obblighi o restrizioni agli utenti del traffico.
(5) La regolazione del traffico,di cui al presente articolo, deve essere contrassegnata con la segnaletica stradale prescritta in conformità alle normative nazionali.
(6) Il sindaco con delibera stabilisce le zone a circolazione limitata, le zone a velocità limitata, la zona pedonale.
(7) Con la delibera, di cui al comma precedente, il sindaco può, per zone apposite, adottare un piano di regolazione del traffico con il quale si stabilisce la segnaletica stradale al completo.
(8) È vietato collocare o modificare qualsiasi segnaletica stradale sulla strada comunale o accanto ad essa senza gli atti secondo le disposizioni di questo decreto.
Articolo 32
(manutenzione della segnaletica stradale e dell’arredo stradale)
(1) L’organo competente, se con questo decreto non è definito diversamente, decide l’istallazione, la sostituzione, l’integrazione o la rimozione della segnaletica stradale o dell’arredo stradale.
(2) Le disposizioni del comma precedente non si applicano se l’esecutore della manutenzione regolare della strada comunale deve immediatamente ovvero al più presto possibile sostituire la segnaletica danneggiata o distrutta nell’incidente stradale o da un evento eccezionale se per questo motivo c’è il pericolo del ripetersi dell’incidente o può esserne la causa. La delibera di questo comma si applica conforme al senso della legge.
(3) L’esecutore della manutenzione ordinaria delle strade comunali può modificare la segnaletica stradale e l’arredo stradale con l’ordine di lavoro o con la decisione dell’organo competente, salvo nei casi di cui al quarto comma dell’articolo 26 di questo decreto.
V AREA DI SICUREZZA
Articolo 33
(area di sicurezza lungo la strada comunale)
(1) Al fine di prevenire gli effetti nocivi degli interventi in atto, negli spazi presso la strada comunale, sulla strada comunale e del traffico su essa, lungo la strada esiste una zona di sicurezza. Nella zona di sicurezza della strada comunale l’utilizzo dello spazio è limitato.
(2) Gli interventi sul territorio, costruzione e ricostruzione di strutture nonché l’esecuzione di qualsiasi altro lavoro sul terreno della zona di sicurezza della strada comunale è permesso solo con il consenso dell’organo competente.
(3) L’organo competente rilascia il consenso, come da comma precedente, se con gli interventi progettati nell’area di sicurezza non si compromette la sicurezza della strada comunale, del traffico che vi si svolge e del suo ampliamento in conseguenza del cambiamento del traffico.
(4) Il richiedente della prevista costruzione nella zona di sicurezza della strada comunale non ha il diritto di richiedere l’attuazione delle misure di protezione contro gli effetti della strada e del traffico che vi si svolge, previsti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente.
(5) La misurazione della zona di sicurezza della strada si esegue partendo dal bordo esterno dell’area della strada in direzione trasversale e lungo l’asse longitudinale, nelle strutture di ponte, sulla proiezione di piano,: il bordo più esposto, sul terreno, della struttura per un massimo di:
– per le strade locali di 10 metri,
– per i percorsi pubblici 5 metri,
– per i percorsi ciclabili comunali 2 metri.
(6) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che costruisce o ricostruisce un edificio o una struttura, colloca qualsiasi altra struttura o attrezzatura ed esegue qualsiasi tipo di intervento nella zona di sicurezza senza il consenso o in contrasto con il consenso dell’organo competente.
(7) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 34
(visibilità sulla strada comunale)
(1) Nella zona di incrocio a livelli delle strade comunali o nella zona di raccordo sulla strada comunale (campo visivo) sui tratti interni delle curve stradali (visuale in curva) non è permesso collocare qualsiasi tipo vegetazione ne costruzione o strutture ne altri oggetti che ostacolano la visuale della strada incrocio o raccordo.
(2) Per garantire le condizioni del comma precedente, escluso per i raccordi individuali alla strada comunale, il diritto alla proprietà, può essere temporaneamente o permanentemente caricato con una servitù per il bene pubblico.
(3) Il proprietario la cui proprietà è stata caricata della servitù di pubblico interesse, ha diritto ad un risarcimento che comprende il diminuito valore dell’immobile e il danno reale.
(4) Le disposizioni del comma precedente non si applicano e al proprietario non spetta alcun risarcimento se le restrizioni sull’uso dei terreni erano state definite in precedenza in accordo con l’organo competente, di cui al terzo comma dell’articolo 30 di questo decreto.
(5) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce il proprietario ovvero l’utilizzatore dei terreni che contravviene al primo comma di questo articolo.
Articolo 35
(raccordi alla strada comunale)
(1) I raccordi stradali alla strada comunale (in seguito nel testo: raccordi alla strada comunale) possono essere costruiti o ricostruiti solo con il consenso dell’organo competente. Con accordo, sulla base dei regolamenti che disciplinano i raccordi alle strade principali, si stabiliscono le condizioni tecniche e le altre condizioni di costruzione, ricostruzione, manutenzione del raccordo e di allestimento della segnaletica stradale.
(2) I raccordi individuali a edifici e terreni devono essere collegati correttamente alla strada inclassificata utilizzata per il traffico stradale. In via eccezionale quando i fattori tecnici del raccordo stradale o della strada alla quale si raccorda non garantiscono lo svolgimento sicuro del traffico. È permesso il collegamento diretto alla strada di categoria superiore.
(3) Non si rilascia il consenso alla sistemazione di un nuovo raccordo stradale alla strada comunale nel caso in cui, a causa di un posizione inadeguata (insufficiente visibilità della strada comunale, presenza di edifici, argini, muri di sostegno …), non è possibile garantire la prescritta visibilità (triangolo della visibilità) nell’includersi nel traffico sulla strada comunale senza l’uso dello specchio stradale.
(4) L’organo competente rilascia il consenso, come da primo comma di questo articolo, se constata che questo non influirà negativamente sulle prestazioni e sulla sicurezza del traffico stradale.
(5) I costi di costruzione, ricostruzione e manutenzione del raccordo alla strada comunale, compreso l’allestimento della segnaletica stradale necessaria, sono a carico dell’investitore del raccordo. In caso di raccordo della strada comunale inclassificata alla strada comunale categorizzata è a carico del Comune.
(6) Il raccordo fino al confine dell’area stradale con la relativa segnaletica stradale sono parte integrante della strada comunale.
(7) Alla modifica degli esistenti o all’accettazione di nuovi atti di pianificazione territoriale è necessario contemplare per i previsti nuovi terreni edificabili anche il raccordo alla strada comunale.
(8) L’organo competente può eliminare il raccordo alla strada comunale in accordo con il proprietario o con l’avente diritto d’utilizzo nel caso in cui il raccordo venga utilizzato in contrasto del consenso rilasciato.
(9) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che contravviene al primo comma di questo articolo.
(10) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 36
(passaggio veicoli)
(1) Chi desidera assicurarsi l’uso indisturbato del raccordo, come da articolo 32, per il passaggio dei veicoli e per farlo deve attraversare il marciapiedi pubblico o l’utilizzo del raccordo è ostacolato da eventuali mezzi parcheggiati sulla strada comunale, può ottenere l’autorizzazione dall’organo competente per segnalare, con la scritta “passaggio veicoli” e l’installazione della segnaletica, il raccordo legalmente costruito.
(2) Per l’utilizzo della scritta “passaggio veicoli” si paga la tassa comunale in conformità con il decreto sulle tasse comunali. I costi di installazione e la manutenzione della segnaletica sono a carico del titolare del diritto di utilizzo del passaggio.
(3) Il Sindaco con Regolamento stabilisce le condizioni e le procedure particolareggiate per l’attuazione della disposizioni, come da primo comma di questo articolo, compresa la segnalazione unitaria per il passaggio dei veicoli.
(4) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che, senza il consenso o contrario all’autorizzazione rilasciata, sistema il passaggio veicoli.
Articolo 37
(attività connesse alla strada comunale)
(1) Le superfici pubbliche dedicate allo svolgimento delle attività connesse alla strada comunale si concedono con bando pubblico al miglior offerente.
(2) I diritti reali e i rapporti reciproci in relazione alle prestazioni delle attività connesse si regolano con contratto.
(3) Le condizioni tecniche in materia di utilizzo del suolo e le condizioni per l'installazione di impianti devono venir designare dell’organo competente con accordo.
(4) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che colloca sulle superfici adiacenti alla strada pubblica destinate a questa attività impianti e strutture per l’esecuzione di questo servizio senza o in contrasto con quanto stabilito dall’organo competente.
(5) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 38
(attività svolte accanto alle strade comunali fuori dai centri abitati)
(1) L’avente diritto sul terreno accanto alla strada comunale, fuori dai centri abitati, sul quale intende svolgere attività (di ospitalità, di commercio di servizi …) che condiziona direttamente lo svolgimento del traffico (arresto, parcheggio, immissione nel traffico) deve, ai sensi delle condizioni dell’articolo 32 dell’ordinanza, garantire un adeguato accesso alla struttura e un numero sufficiente di posti parcheggio se ciò non è garantito dal parcheggio pubblico.
(2) Nella procedura di ottenimento dei permessi di intervento sul territorio e l’autorizzazione di esercizio, come da comma precedente, è necessario ottenere il parere dell’organo competente.
Articolo 39
(esecuzioni dei lavori accanto alla strada comunale)
(1) L’abbattimento di alberi, il trasporto del legname, gli scavi la perforazione e l’esecuzione di altri lavori sul terreno o negli edifici lungo la strada comunale possono ostacolare o minacciare il traffico, danneggiare la strada o aumentare le spese della manutenzione e perciò necessario ottenere il permesso dall’organo competente. Nel permesso per l’uso particolare della strada pubblica ovvero nel permesso di utilizzo della superficie pubblica si definiscono le condizioni per lo svolgimento di questi interventi.
(2) Le disposizioni del comma precedente si applicano in modo sensato anche per tutte le limitazioni d’uso delle strade comunali necessarie per:
– l’installazione di ponteggi di facciata e reti di protezione del cantiere;
– l’organizzazione del cantiere;
– il deposito temporaneo del materiale edile e di altro materiale;
– lo svolgimento di manifestazioni sportive culturali e altri eventi;
– l’assicurazione delle condizioni di lavoro e di abitabilità.
(3) Se a causa dei lavori edili è necessario occupare la strada comunale per la sistemazione dei ponteggi, l’esecutore deve organizzare: il passaggio pedonale sotto il ponteggio, il passaggio dei veicoli o la deviazione. Il passaggio pedonale deve essere protetto contro la caduta di materiale, illuminato e regolato secondo le norme vigenti in modo da rendere sicuro il transito.
(4) Nel caso di organizzazione di grandi eventi o di allestimento di cantieri, anche se al di fuori delle strade comunali ma che influiscono sullo svolgimento del traffico, l’organo competente, su richiesta dell’organizzatore ovvero dell’esecutore, con il parere dell’esecutore della regolare manutenzione può modificare temporaneamente o limitare la circolazione del traffico. L’organo competente, prima di rilasciare il permesso d’uso della strada comunale, può richiedere alla parte che gli venga consegnato il progetto dei lavori con la proposta dettagliata per le soluzioni temporanee.
(5) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che esegue i lavori sulle superfici adiacenti alla strada pubblica o usa la superficie pubblica senza o in contrasto di quanto stabilito dall’organo competente.
(6) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 40
(obbligo di pagamento della tassa comunale)
Con la tassa comunale prescritta dall’articolo 36 si paga l’utilizzo della strada comunale calcolata sull’effettiva superficie utilizzata.
Articolo 41
(fermate dell’autobus)
(1) Le fermate dell’autobus sulle strade comunali, utilizzate per il traffico stradale, si stabiliscono applicando in modo sensato le disposizioni del presente articolo e delle norma stradali.
(2) Le fermate degli autobus sulle strade comunali devono essere sistemate al di fuori della carreggiata. L’organo competente stabilisce l’ubicazione della fermate dell’autobus sulle strade comunali.
(3) La disposizione del comma precedente non si applica nel caso in cui le condizioni di spazio o altre condizioni tecniche non permettono la costruzione della fermata al di fuori della carreggiata in questo caso si colloca la fermata sulla carreggiata.
(4) L’organo competente può richiedere alla commissione una perizia professionale per la collocazione della fermata sulla carreggiata.
(5) La commissione di cui al comma precedente è composta da un rappresentante dell’organo competente, dalla polizia, dall’esecutore della regolare manutenzione delle strade comunali, dei vigili urbani. La Commissione viene nominata dal Sindaco con delibera.
VI UTILIZZO DELLE STRADE COMUNALI
Articolo 42
(trasporto eccezionale sulle strade comunali)
(1) Per trasporto eccezionale si intende il trasporto con un veicolo o con un insieme di veicoli la cui massa, con o senza carico, supera il volume massimo per ogni asse o le dimensioni consentiti dalla legge (larghezza, lunghezza, altezza). Si considera trasporto eccezionale anche il trasporto nel quale il veicolo con o senza carico è al limite della massa complessiva, del peso massimo per ogni asse o di dimensioni permesse dalle disposizioni, si considera trasporto eccezionale anche se supera uno solo degli elementi stabiliti sulla strada o su una tratta di essa.
(2) Il trasporto eccezionale può venir effettuato sulla base del permesso per il trasporto eccezionale, a seguito della constatazione da parte dell’organo competente per il rilascio del permesso, che il veicolo o il carico da trasportare non può venir trasportato dall’origine alla destinazione su ferrovia o con altro mezzo di trasporto. Altresì, può venir emesso il consenso se il proponente del trasporto eccezionale dimostra che il trasporto con mezzi alternativi al trasporto su strada comporterebbe costi di trasporto complessivi maggiori rispetto ai costi delle misure aggiuntive per il trasporto eccezionale su strada.
(3) Il veicolo o il veicolo con il carico può superare il carico massimo per asse, il peso massimo o le dimensioni consentite per legge o dalla segnaletica stradale, solamente nei limiti e nelle condizioni definite nel permesso per il trasporto eccezionale su strada comunale.
(4) Indipendentemente da quanto stabilito dal precedente comma, il trasporto eccezionale su strada comunale è consentito senza il permesso per il trasporto eccezionale se viene effettuato in caso di intervento in seguito a incidenti stradali o di altro tipo, in caso di eventi eccezionali, in caso di necessità militari, pronto intervento stradale per la rimozione di pullman o camion in avaria, fino al luogo più vicino per la rimozione del veicolo dal traffico, nonché per i veicoli preposti alla manutenzione stradale nel periodo invernale.
(5) Il permesso di cui al precedente comma non è necessario per il trasporto eccezionale necessario per il ripristino della percorribilità stradale nel periodo invernale, in caso di intervento in seguito a catastrofi naturali o di altro genere o in casi eccezionali. Il permesso per il trasporto eccezionale non si necessità altresì:
– per i veicoli necessari per effettuare i servizi pubblici comunali, la cui fruizione è necessaria per l’esecuzione ordinaria del servizio pubblico;
– per gli autobus delle tratte urbane, suburbana, extraurbane e dello scuolabus.
(6) Il permesso per il trasporto eccezionale solamente su strade comunali, viene emesso dall’organo competente.
(7) Al richiedente può venir rilasciato il permesso per il trasporto eccezionale nel caso in cui la suddivisione del carico risulta non razionale e il trasporto di tale carico non influisce sulla careggiata della strada comunale.
(8) Il possessore del permesso per il trasporto eccezionale può fare richiesta di modifica, prima della scadenza del permesso, dei dati relativi ai veicoli del trasporto eccezionale, al carico, alla tratta o alla durata del permesso, solo se la modifica è giustificata e il trasporto eccezionale può venir effettuato secondo le condizioni modificate.
(9) L’organo competente per il rilascio del permesso per il trasporto eccezionale – il gestore della strada comunale ha l’obbligo di informare dell’emissione del permesso per il trasporto eccezionale l’Ispettorato comunale, la Direzione di polizia competente e il servizio di manutenzione delle strade, sulle quali verrà effettuato il trasporto eccezionale.
(10) L’ammontare del costo per i trasporti eccezionali è determinato dal Sindaco con delibera.
(11) L’eventuale danno provocato dal trasporto eccezionale, è a carico del richiedente del permesso per il trasporto eccezionale.
(12) Il trasporto eccezionale effettuato senza il permesso per il trasporto eccezionale è vietato.
(13) L’evidenza dei permessi per i trasporti eccezionali viene gestita dall’organo competente per il rilascio dei permessi.
(14) Il Sindaco può prescrivere le condizioni particolareggiate per il rilascio dei permessi per il trasporto eccezionale su strade comunali, il modo e le condizioni per effettuare i trasporti eccezionali.
(15) L’esecutore del servizio pubblico di manutenzione ordinaria, garantisce l’abilitazione delle direzioni del transito per la consegna del traffico eccezionale.
(16) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica o il conducente che esegue il trasporto eccezionale, se sprovvisto di permesso o contrariamente a quanto nell’autorizzazione rilasciata dall’organo competente.
(17) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 43
(controllo amministrativo sul trasporto eccezionale)
(1) Il trasporto eccezionale è consentito solamente secondo le condizioni stabilite nel permesso per il trasporto eccezionale.
(2) Il controllo dell'attuazione del permesso per il trasporto eccezionale, il carico dell’asse, la massa complessiva e le dimensioni dei veicoli nonché l’idoneità dei veicoli, dei veicoli di scorta e dell’attrezzatura per effettuare il trasporto eccezionale nonché i dispositivi di segnalazione visiva del trasporto eccezionale sulle strade comunali è parte integrante del servizio di manutenzione delle strade pubbliche. La verifica della compatibilità del trasporto eccezionale con le condizioni stabile nel permesso per il trasporto eccezionale viene effettuata dall’organo competente per il rilascio del permesso per il trasporto eccezionale prima dell’inizio del trasporto eccezionale.
(3) Qualora dopo la verifica del trasporto eccezionale, prima di effettuare il trasporto eccezionale, non adempie alle condizioni stabilite nel permesso, il trasporto eccezionale non potrà venir effettuato affinché esso non verrà armonizzato con il permesso.
(4) Nel caso in cui il trasporto eccezionale non adempie alle richieste del permesso per il trasporto eccezionale, il conducente del trasporto eccezionale è tenuto a pagare i costi della verifica del trasporto eccezionale all’organo competente per il rilascio del permesso per il trasporto eccezionale.
(5) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica o il conducente che esegue il trasporto eccezionale, se sprovvisto di permesso o contrariamente a quanto nell’autorizzazione rilasciata dall’organo competente.
(6) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 44
(uso eccessivo delle strade comunali con veicoli da trasporto)
(1) L’uso eccessivo delle strade comunali con veicoli da trasporto significa una maggiore frequenza temporanea o permanente di traffico di veicoli di trasporto su una tratta di strada comunale a seguito dello svolgimento di un progetto d’investimento o sfruttamento di risorse naturali.
(2) L’esecutore del traffico stradale in sovraccarico di cui al comma precedente, ha l’obbligo di sostenere una quota proporzionale delle spese di investimento per la manutenzione della strada necessarie a causa del sovraccarico e delle aumentate strutture stradali necessarie.
(3) Il previsto uso eccessivo della strada pubblica con veicoli da trasporto viene constata dal gestore della strada pubblica:
– nel procedimento della predisposizione delle direttrici e opinioni allo strumento urbanistico,
– nel procedimento di emissione dell’autorizzazione alla costruzione, causa dell’uso eccesivo della strada pubblica con veicoli da trasporto, oppure
– direttamente con il conteggio, nel caso in cui l’uso eccessivo della strada comunale è stato già constato, mentre il gestore non è stato avvisato della costruzione di un fabbricato o di un altro intervento.
(4) Un aumento smisurato del traffico può venir attuato dopo la sottoscrizione del contratto tra il gestore della strada comunale e il committente dei lavori di costruzione ossia il detentore del possesso minerario o dell’utilizzo delle risorse d’acqua, con il quale vengono stabilite tutti gli obblighi reciproci riguardanti la ricostruzione della strada pubblica a seguito dell’uso eccessivo, come pure gli obblighi riguardanti l’aumento della manutenzione ordinaria delle strade nel periodo del loro uso eccessivo.
(5) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica o il conducente che provoca un aumento smisurato del traffico con veicoli da trasporto senza aver sottoscritto il contratto con il gestore della strada.
(6) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al precedente comma, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 45
(la superficie d’appoggio degli pneumatici dei veicoli a motore)
(1) I veicoli su strada o altre superficie pubbliche, devono esser muniti di una superficie d’appoggio degli pneumatici, tale da non danneggiare la careggiata.
(2) I veicoli a motore cingolati possono viaggiare su strada o su superficie pubbliche solamente, se i cingoli sono debitamente protetti e non danneggiano la careggiata.
(3) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce il conducente che viaggia su strada o su superficie pubbliche con un veicolo con gli pneumatici la cui superficie d’appoggio potrebbe danneggiare la careggiata o la superficie pubblica, o con un veicolo cingolato che potrebbe danneggiare la careggiata o la superficie pubblica.
VII GESTIONE DELLE STRADE COMUNALI
Articolo 46
(compiti del gestore delle strade comunali)
I compiti spettanti al gestore delle strade comunali sul territorio del Comune città di Capodistria sono di competenza dell’organo dell’amministrazione comunale preposto alla gestione del traffico, salvo diverse disposizioni di tale decreto.
Articolo 47
(compiti e competenze dell’organo competente)
(1) L’organo competente dell’amministrazione comunale del Comune città di Capodistria svolge i compiti tecnico professionali, di sviluppo, di organizzazione e di amministrazione per la costruzione, la manutenzione e la tutela delle strade comunali e le piste ciclabili.
Tali compiti comprendono:
– l’elaborazione delle basi professionali per il piano di manutenzione e di sviluppo delle strade comunali e l’elaborazione delle bozze di tali piani;
– la manutenzione ordinaria delle strade comunali;
– il controllo dello stato delle strade comunali;
– il controllo dell’assetto del traffico stradale di tutte le strade comunali;
– la gestione, la regolamentazione e il controllo del traffico;
– la conduzione dei procedimenti di assegnazione della concessione e scelta del concessionario per la manutenzione ordinaria delle strade comunali:
– l’esecuzione dei procedimenti in materia di appalti pubblici per la realizzazione della manutenzione ordinaria delle strade comunali che non sono oggetto della concessione e per la costruzione, per i lavori d’investimento e i lavori d’investimento per il bene pubblico sulle strade comunali;
– i compiti relativi agli investimenti sulle strade comunali;
– la gestione delle evidenze sulle strade comunali;
– la raccolta di informazioni sul traffico sulle stradi comunali;
– la raccolta di informazioni sul superamento delle dimensioni (altezza, larghezza e lunghezza) e della massa dei veicoli;
– i compiti relativi all’organizzazione dell’informazione del pubblico sullo stato delle strade comunali e del traffico su di esse;
– i compiti relativi al bando per la concessione per la costruzione, la regolamentazione e lo sfruttamento delle strade comunali e i fabbricati su di esse;
– il rilascio di permessi e di concessioni, nonché la regolamentazione di altri procedimenti amministrativi, di alcune misure per la tutela delle strade comunali e per la sicurezza del traffico su di esse;
– la predisposizione dei presupposti professionali per le direttrici e i pareri, predisposti con lo strumento urbanistico statale e comunale, in qualità di ente preposto per la gestione del territorio;
– altri compiti, definiti dal presente decreto o da altre disposizioni.
Articolo 48
(manutenzione delle strade comunali)
Il piano annuale di manutenzione delle strade comunali per ogni anno solare, corrisponde al piano economico del servizio pubblico dell’esecutore e viene armonizzato e accolto secondo la procedura, definita per i programmi finanziati dal bilancio comunale.
VIII LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
Articolo 49
(responsabilità per lo stato delle strade comunali)
(1) Le strade comunali classificate devono venir mantenute regolarmente e rinnovate in modo tale, da garantire una circolazione sicura del traffico, considerando la loro importanza per i collegamenti stradali, l’economicità della loro manutenzione, le norme che regolano le strade pubbliche e l’articolo 20 del presente decreto.
(2) L’attuazione della manutenzione ordinaria delle strade comunali quale servizio pubblico e l’attuazione delle misure previste dall’articolo 20 del presente decreto, è di competenza dell’esecutore del servizio pubblico, come previsto dall’articolo 51 del presente decreto.
(3) Per l’organizzazione del rinnovo delle strade comunali e l’attuazione delle misure previste dall’articolo 21 del presente decreto è responsabile l’esecutore della manutenzione delle strade comunali.
(4) I lavori di rinnovo sulle strade comunali vengono commissionati dall’organo competente secondo il procedimento e le condizioni previste dalla legge in materia di appalti pubblici.
Articolo 50
(manutenzione ordinaria delle strade comunali)
La manutenzione delle strade comunali è un servizio pubblico obbligatorio di importanza comunale.
Articolo 51
(esecutori della manutenzione ordinaria delle strade comunali)
(1) Gli esecutori del servizio pubblico economico come previsto dall’articolo 50 sono:
1. L’azienda pubblica Komunala Koper s.r.l. – si occupa di tale servizio pubblico, come parte integrante del servizio pubblico economico locale “gestione delle zone trafficabili e verdi nonché di altre superfici pubbliche non trafficabili e nettezza urbana” sulle strade comunali sul territorio della città di Capodistria e nei centri urbanizzati degli abitati maggiori;
2. sulle altre strade comunali invece il soggetto di diritto privato scelta tramite il procedimento di affidamento della concessione pubblica per la manutenzione delle strade comunali.
(2) La divisione esatta delle aree di cui al primo comma viene definita dal Consiglio comunale tramite delibera, su proposta del sindaco.
Articolo 52
(manutenzione degli incroci)
(1) Sul territorio delle strade comunali la manutenzione degli incroci delle strade comunali con le strade non classificate, sulle quali è consentito il traffico pubblico, è di competenza dell’organo competente.
(2) La manutenzione degli incroci delle strade comunali con la strada ferrata viene effettuata in ossequio alle disposizioni di legge sulla sicurezza nel traffico ferroviario.
Articolo 53
(manutenzione della strada comunale presso il valico di frontiera)
La manutenzione della careggiata della strada comunale presso il valico di frontiera è uguale alla manutenzione della strada prima del valico. La manutenzione delle altre aree trafficabili presso il valico di frontiera viene garantita dagli organi statali.
IX CHIUSURA DELLE STRADE COMUNALI E DELLE SUPERFICI PUBBLICHE
Articolo 54
(chiusura delle strade comunali causa lavori o manifestazioni)
(1) I lavori sulla strada pubblica o superficie pubblica, che influiscono sul traffico su di essa o sulla sicurezza, e viene parzialmente o completamente chiusa al traffico, possono venir effettuati solamente previo permesso come previsto dagli artt. 39, 56, 77 e 78 del presente decreto, emesso dall’organo competente.
(2) Indipendentemente da quanto previsto dal precedente comma, non si necessita del permesso per i lavori di manutenzione ordinaria delle strade o superfici pubbliche e per i lavori di intervento sull’infrastruttura pubblica sulle strade comunali o superfici pubbliche. Il permesso non è necessario anche nel caso in cui i danni alle strutture e alle installazioni collocate sulla superficie pubblica minacciano l’uso sicuro di tali superfici ovvero la vita e le salute dei cittadini, o possono essere la causa di gravi danni economici. Il gestore delle strutture e delle installazioni deve rimuovere immediatamente il pericolo e informare l’esecutore della manutenzione ordinaria della superficie pubblica. Il gestore delle strutture e delle installazioni deve, nel più breve tempo possibile, rimuovere i danni, riportare la superficie pubblica al suo stato originale, avvertire l’esecutore della manutenzione ordinaria della superficie pubblica della conclusione dei lavori e garantire la copertura di tutti costi diretti e indiretti connessi alla sua attività e alla concessione dei permessi.
(3) Il permesso per la chiusura della strada comunale è obbligatorio anche per manifestazioni sportive o di altro tipo.
(4) Il permesso per la chiusura completa della strada comunale può essere rilasciata se il traffico può venir indirizzato su altre strade pubbliche o se con la diversa regolazione del traffico si consente l’accesso alla zona della strada chiusa. Nel caso di chiusura del passaggio sulla superficie pubblica è necessario prevedere l’accesso al restante tratto della superficie pubblica.
(5) Con il permesso per la chiusura della strada comunale o della superficie pubblica vengono definite le modalità della chiusura della strada, della deviazione del traffico e il periodo della chiusura. La chiusura della strada comunale viene effettuato dal servizio di manutenzione ordinaria della strada comunale, la chiusura della superficie pubblica, invece dall’Azienda pubblica.
(6) La chiusura della strada comunale deve venir avvisato alla polizia e all’ispettorato comunale almeno tre giorni prima e al pubblico secondo le modalità localmente in uso, da parte del servizio di manutenzione ordinaria della strada comunale. La chiusura della strada comunale non classificata viene effettuato dal servizio di manutenzione ordinaria delle strade comunali di cui all’art. 51 del presente decreto, definito con permesso dall’organo competente. I costi per la chiusura del traffico vengono coperti dal proponente della chiusura.
(7) Se il richiedente non adempie a tutti gli obblighi previsti dal consenso ossia dal permesso, tali obblighi vengono adempiti dal servizio di manutenzione ordinaria su spese del richiedente.
(8) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce la persona fisica che viola le disposizioni del primo, quarto e quinto comma del presente articolo.
(9) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che viola le disposizioni del primo, quarto e quinto comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
(10) Con un'ammenda di 1.000 Euro si punisce l’esecutore del servizio di manutenzione ordinaria della strada statale, se causa lavori in strada o manifestazioni sportive o di altro genere parzialmente o completamente chiude al traffico la strada statale, senza il permesso, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica del servizio di manutenzione ordinaria è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 200 Euro.
Articolo 55
(rilascio dei permessi per la chiusura della strada comunale o superfici pubbliche)
(1) Il permesso per la chiusura della strada comunale o superficie pubblica viene emessa dall’organo competente e viene consegnata al proponente della chiusura. Sul rilascio del permesso l’organo competente avvisa la polizia, l’ispettorato comunale e il servizio di manutenzione ordinaria.
(2) La chiusura parziale o completo della strada comunale causa lavori su di essa, per il quale non si necessita il permesso come da articolo 51 del presente decreto, l’esecutore di tali lavori ha l’obbligo di avvisare la polizia e l’ispettorato comunale almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, per i lavori d’intervento invece non appena ciò sarà possibile.
(3) La richiesta per la chiusura della strada comunale deve venir inoltrata almeno 15 giorni prima del termine della chiusura deve contenere tutte le informazioni relative al luogo, la tipologia e l’entità dei lavori per i quali viene proposto la chiusura parziale o completo della strada, nonché il modo e la durata della loro esecuzione oltre alla documentazione tecnica relativa alla disciplina provvisoria del traffico durante la chiusura parziale o completo della strada.
(4) L’ufficio comunale competente ha la facoltà di modificare il periodo e la durata della chiusura della strada o della superficie pubblica, oltremodo se questa viene prevista durante le manifestazioni, in calendario dei maggiori eventi sportivi, durante la stagione turistica oppure durante un maggiore carico del traffico sulla strada.
(5) I costi per la chiusura della strada e per la deviazione del traffico, causa chiusura della strada sono a carico del suo proponente.
(6) La chiusura viene effettuato dal servizio di manutenzione ordinaria della strada comunale, il quale ha l’obbligo di informare sulla chiusura e sulla deviazione del traffico il competente ufficio comunale, la polizia e l’ispettorato comunale almeno tre giorni prima della chiusura della strada e immediatamente per ogni sua modifica.
(7) In caso di lavori sul tratto stradale comunale ossia sulla struttura stradale con fossati dalla larghezza pari a più di un terzo della careggiata, con il permesso il committente ossia l’esecutore dei lavori viene incaricato di rinnovare il manto stradale di tutta la larghezza della careggiata. Nel caso di lavori su strada o sulla struttura stradale che prevedono su una breve distanza la realizzazione di diversi fossati trasversali e la strada comunale è danneggiata in tal misura che non verrebbe garantita una transitabilità nel rimanente tratto di strada nell’instaurazione dello stato precedente nel tratto scavato, con il permesso il committente ossia l’esecutore dei lavori viene incaricato di rinnovare il manto stradale di tutta la larghezza della careggiata anche tra i fossati trasversali. In caso di lavori al di fuori del tratto di strada asfaltato della strada comunale (lavori sulla banchina, sul fossato per lo scorrimento delle acque piovane, sulle cunette, ecc.), con il permesso il committente ossia l’esecutore dei lavori viene incaricato di riportare la careggiata allo stato precedente in modo tale che il terreno soggetto a lavori deve venir rafforzato, così da evitare eventuali cedimenti della banchina. In caso di lavori nella banchina della strada, quando viene danneggiato il bordo laterale dell’asfalto è necessario nell’instaurazione dello stato precedente, procedere all’asfaltatura dalla larghezza minima di 0,50 metri. Sono ammessi i lavori su marciapiede o pista ciclabile, solamente se nell’instaurazione dello stato precedente il manto del marciapiede o della pista ciclabile viene ristrutturato completamente in larghezza. I lavori su strada comunale o sulla struttura stradale devono venir effettuati dall’esecutore della manutenzione ordinaria delle strade. I lavori su strada comunale non classificata vengono effettuati dall’esecutore dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali, come previsto dall’articolo 48 del presente decreto, incaricato dal permesso dall’organo competente. I costi dei lavori su strada comunale vengono coperti dal richiedente dei lavori.
(8) Se il richiedente non adempie agli obblighi dell’autorizzazione ossia del permesso, i lavori necessari vengono effettuati a carico suo, dal servizio di manutenzione ordinaria delle strade pubbliche.
(9) L’informazione al pubblico sulla chiusura della strada comunale e sulla deviazione del traffico viene garantita dal proponente della chiusura.
(10) Con un'ammenda di 1.000 Euro si punisce il servizio di manutenzione ordinaria della strada comunale, che viola le disposizioni previste dal permesso, mentre il rappresentante legale del servizio di manutenzione ordinaria della strada statale è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 56
(autorizzazione e permesso per interventi sulla strada comunale o superficie pubblica)
(1) L’intervento su strada comunale o superficie pubblica è consentito solamente nell’ambito dei permessi amministrativi per gli interventi nel territorio oppure se ciò risulta necessario a causa della tutela del territorio, della sicurezza pubblica o della sicurezza stradale.
(2) Il permesso o l’autorizzazione per l’intervento sulla strada comunale o superficie pubblica viene emesso dall’organo competente nel procedimento amministrativo.
(3) Nel permesso previsto dal comma precedente viene definita la metodologia, le condizioni e la supervisione dei lavori previsti. Nel caso in cui vengono adempiute anche le altre condizioni, il permesso ha validità di permesso per la chiusura del traffico sul suolo trafficabile.
(4) Nell’autorizzazione per gli interventi sulle strade comunali o superfici pubbliche per i motivi di cui al primo comma di questo articolo, l’organo competente può definire che tale permesso ha validità di certificato sul diritto di costruzione come previsto dalla Legge sulla costruzione dei fabbricati.
(5) La validità del permesso è di due anni dal giorno della sua emissione. La validità delle condizioni progettuali è di un anno dal giorno dell’emissione.
Articolo 57
(condizioni per la chiusura della superficie pubblica)
(1) Se causa i lavori edili viene occupato il marciapiede o un’altra superficie pubblica per la posa dell’impalcatura o degli strumenti o attrezzature di lavoro, l’esecutore dei lavori deve provvedere al passaggio per i pedoni sotto l’impalcatura, se non vi è alcun altro modo di provvedere al passaggio sicuro per i pedoni. Il passaggio per i pedoni deve venir protetto dalla caduta del materiale di lavoro, illuminato e deve venir posto secondo le vigenti disposizioni di legge in materia, da assicurare un passaggio sicuro.
(2) In caso di predisposizione di un cantiere edile, anche se al di fuori di una superficie pubblica, ma che influisce l’utilizzo della superficie pubblica, l’organo competente può, su richiesta dell’esecutore e sentito il parere del servizio per la manutenzione ordinaria, temporaneamente cambiare il regime del traffico, limitare il traffico o l’utilizzo della superficie pubblica o di una strada comunale non classificata. Prima dell’emissione del permesso per l’utilizzo della strada pubblica ossia della superficie pubblica, l’organo competente può richiedere al soggetto richiedente la predisposizione di approfondimenti tecnici con la proposta dettagliata di soluzioni temporanee.
(3) Con un'ammenda di 500 Euro si punisce il soggetto che effettua i lavori o utilizza la superficie pubblica senza il permesso dell’organo competente o viola l’autorizzazione.
(4) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette la contravvenzione di cui al comma precedente, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 58
(costruzione di acquedotti e installazioni sopra e sotto la superficie)
(1) I cavi telefonici, telegrafici e altri cavi, cavi elettrici di bassa tensione o cavi di alimentazione, le fognature, gli acquedotti, il teleriscaldamento e altre installazioni simili, possono venir installate o poste nell’ambito della superficie della strada comunale o superficie pubblica solamente sotto le condizioni e i modi, definiti dal permesso dell’organo competente.
(2) L’organo competente può richiedere al gestore dei cavi e delle installazioni, di ristrutturarli o spostarli, se ciò risulta essere necessario durante la ristrutturazione o rifacimento della strada comunale, superficie pubblica o per motivi di messa in sicurezza della strada o superficie pubblica. I costi per lo spostamento o ristrutturazione dei cavi e delle installazioni sono a carico del loro gestore, fatto salvo ciò non è in contrario alle condizioni del permesso per la loro posa ossia costruzione.
(3) L’organo competente può rifiutare il rilascio del permesso previsto dal primo comma di questo articolo, se i cavi e le installazioni minaccerebbero la strada pubblica o la superficie pubblica e renderebbe la sua manutenzione sostanzialmente complicata oppure renderebbe la sua ricostruzione impossibile.
(4) La validità del permesso è di due anni dal giorno del suo rilascio. La validità delle condizioni progettuali è di un anno dal giorno dell’emissione.
X SUPERFICI PUBBLICHE
Articolo 59
(definizione delle superfici pubbliche)
(1) Si intendono per superfici pubbliche, che secondo il presente decreto vengono amministrate dall'Azienda pubblica, le strade comunali pubbliche non menzionate nel Decreto sulla classificazione delle strade comunali, i parcheggi pubblici, i posteggi riservati e particolari ed altre superfici pubbliche che fungono da bene pubblico e che vengono gestite dal Comune città di Capodistria.
(2) Secondo il presente articolo si intende per superficie pubblica anche lo spazio al di sopra delle superfici pubbliche di cui al comma precedente del presente articolo.
Articolo 60
(superfici pubbliche)
Le superfici pubbliche di cui al presente decreto che rientrano nell'ambito del servizio pubblico di gestione e manutenzione delle medesime sono:
– le strade pubbliche,
– le vie, i marciapiedi, le piazze destinati principalmente ai pedoni,
– i sottopassaggi, i sovrappassaggi, i passaggi,
– i giardini pubblici,
– i campi sportivi pubblici,
– i mercati e
– le superfici presso i monumenti storici e commemorativi
comprese le attrezzature urbane, viarie e di altro genere, destinate agli utenti di tali superfici.
Articolo 61
(lavori rientranti nell'ambito del servizio pubblico di gestione e manutenzione delle superfici pubbliche)
Il servizio pubblico di gestione e manutenzione delle superfici pubbliche richiede l'esecuzione dei seguenti compiti:
– Manutenzione delle superfici pubbliche, dei marciapiedi, delle piazze e delle vie nelle città e nelle cittadine, come pure delle rispettive infrastrutture pubbliche e delle attrezzature nella misura e nel rispetto degli intervalli di tempo, definiti nel piano di gestione del servizio pubblico finalizzato a garantire una fruizione normale delle suddette superfici;
– Pulizia, spazzatura e lavatura di superfici pubbliche in aree urbane, nonché lo svuotamento e la manutenzione dei cestini per i rifiuti facenti parti dell’arredo urbano dei luoghi pubblici;
– Manutenzione e rinnovo delle strade pubbliche, delle recinzioni, delle fontane, delle panchine, dei contenitori per la spazzatura, dei giochi e degli altri elementi dell'arredo urbano;
– Installazione, manutenzione e rinnovo della segnaletica stradale e di altro genere (divieti, indicazioni e simili) su superfici pubbliche;
– Installazione, manutenzione e rinnovo delle scritte di indicazione (divieti, indicazione e simili) su superfici pubbliche;
– Manutenzione regolare, interventi di emergenza e rinnovo della pavimentazione, delle superfici asfaltate, dei cigli delle strade e di altri elementi dell'arredo urbano delle superfici pubbliche;
– Installazione e manutenzione degli elementi dell'arredo urbano, installazione su o presso superfici su cui vengono eseguiti i lavori di manutenzione, come pure l'aggiornamento dei registri e degli inventari;
– Elaborazione dei piani di manutenzione straordinaria e di altri interventi complessi, nonché l'organizzazione dei medesimi in accordo con gli organi competenti.
Articolo 62
(piano di manutenzione delle superfici pubbliche – piano del servizio pubblico)
(1) I lavori di manutenzione sulle superfici pubbliche vengono svolti in virtù del piano di manutenzione del servizio pubblico che viene approvato dal sindaco.
(2) Il piano di manutenzione delle superfici pubbliche – il piano del servizio pubblico deve essere conforme al piano di sviluppo degli impianti sotterranei delle reti urbane, degli impianti energetici e delle strutture allacciate agli impianti urbani, nonché agli strumenti urbanistici ed al bilancio.
Articolo 63
(tutela delle superfici urbane)
(1) Sulle superfici pubbliche è vietato soprattutto:
– sostare e parcheggiare su superfici dove ciò è vietato;
– posizionare o depositare oggetti ingombranti o qualsiasi quantità di materiali di scarto o utilizzabili;
– posizionare oggetti o altri tipi di ostacoli al fine di impedire o limitare la fruizione delle superfici pubbliche;
– lasciare i cani o altri animali domestichi incustoditi o inquinare tali superfici con i loro escrementi;
– cibare gli animali;
– spezzare alberi o cespugli, raccogliere fiori o danneggiare le siepi;
– danneggiare le panchine, i cestini per i rifiuti, i giochi, i vasi di fiori, la segnaletica stradale o altri elementi dell’arredo urbano;
– appendere manifesti ed altre scritte su alberi o su altri spazi o strutture non destinate a tale fine;
– sporcare con unguenti, escrementi di animale o altre sostanze le superfici pubbliche;
– far scorrere su superfici pubbliche acqua, acque reflue o altri liquidi;
– far pascolare sulla strada cavalli o altri animali ferrati in modo da danneggiare la superficie della strada;
– gettare, abbandonare o depositare mozziconi di sigaretta, gomme da masticare, sputi, escrementi umani o altri rifiuti in grado di inquinare le superfici pubbliche.
(2) Sulle superfici pubbliche è vietato – eccezion fatta per gli organi ufficiali durante lo svolgimento di determinate attività – in maniera particolare pascolare o condurre:
1. bovini, cavalli, caprini e ovini, altri animali domestici o animali da lavoro;
2. cani senza guinzaglio.
(3) A prescindere dalle disposizione di cui al comma precedente del presente articolo, l’organo competente ha la facoltà di consentire la presenza di animali su superfici pubbliche mediante permesso. Il permesso viene rilasciato se è garantita la sicurezza dei restanti utenti delle superfici pubbliche e un adeguato trattamento e la cura degli animali. Mediante il rilascio del permesso è possibile definire a quali condizioni è concesso pascolare o condurre gli animali sulle superfici pubbliche.
(4) Il permesso di cui al comma precedente viene rilasciato se il richiedente assicura che durante la fruizione delle superfici pubbliche esse non verranno sporcate, ovvero, qualora ciò accadesse egli provvederà immediatamente alla pulizia; il richiedente deve garantire anche di non danneggiare le superfici in questione.
(5) Con un’ammenda di 200 Euro si punisce colui che viola le disposizioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
(6) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce colui che viola le disposizioni di cui al terzo comma del presente articolo.
(7) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica che viola le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, mentre la persona responsabile con una multa di 500 euro.
Articolo 64
(posteggi particolari)
(1) Il Consiglio comunale definisce i posti macchina a pagamento. La gestione di tali parcheggi viene eseguita in forma di servizio pubblico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici”, il quale viene prestato mediante una concessione, un esercizio di regia o da un’azienda pubblica. Le tariffe e le condizioni di gestione vengono stabilite dall’atto di concessione, dal decreto sul servizio pubblico di regia o dal decreto di esercizio del servizio pubblico.
(2) I posti macchina riservati per le persone giuridiche e destinati alla prestazione delle loro attività vengono stabiliti dal sindaco mediante delibera. Nella delibera il sindaco definisce la tariffa per la loro fruizione, il gestore dei posti macchina e il procedimento di affidamento dei medesimi.
(3) È compito dell'organo competente definire i posti macchina riservati per le persone disabili, le stazioni destinate ai taxi ed altri posteggi particolari (per le necessità degli enti sanitari, di assistenza sociale ed altri uffici amministrativi), come pure i loro fruitori.
(4) Relativamente ai parcheggi ed ai posti macchina che non dispongono dello status di parcheggio pubblico e che vengono acquisiti dal Comune città di Capodistria sulla base della stipulazione di un negozio giuridico (locazione, acquisto), il sindaco accoglie una delibera mediante la quale definisce il regime viario sul parcheggio, il gestore, i beneficiari della fruizione, l'ammontare della sovvenzione prevista nel bilancio ed altri rapporti relativi all'utilizzo di tale superficie; al fine di migliorare lo stato delle zone destinate alla sosta e al parcheggio dei veicoli nel centro cittadino di Capodistria.
Articolo 65
(i posti macchina riservati per le persone disabili)
(1) I posti macchina destinati per le persone disabili possono essere generali o personali, ovvero:
– I posti macchina generali vengono sistemati sui parcheggi più grandi, presso le istituzioni pubbliche più importanti e presso i luoghi che di regola vengono frequentati dalle persone disabili e che possono essere raggiunti tramite veicolo; questi parcheggi possono essere fruiti da tutti i veicoli adeguatamente contrassegnati;
– I posti macchina personali sono sistemati su superfici pubbliche nelle prossime vicinanze della residenza dell'individuo avente disturbi agli arti inferiori capace di condurre autonomamente un veicolo adattato, solamente se la residenza di tale persona non dispone di una superfici funzionale che potrebbe essere destinata a tale fine.
(2) Sulla segnaletica verticale che contrassegna il posto macchina personale destinato ad una persona disabile viene indicato il numero di targa dell'automobile che è l'unico veicolo che beneficia della fruizione di tale posteggio; l'utente di tale posto macchina è esente dal pagamento delle tasse comunali e delle spese necessarie per la sistemazione e la manutenzione.
(3) Il sindaco ha la facoltà di definire mediante regolamento, le condizioni dettagliate e il procedimento di sistemazione dei posti macchina destinati ai disabili, l'evidenza dei medesimi, i contrassegni e altre questioni necessarie per l'applicazione di tale articolo.
XI SUPERFICI PUBBLICHE VERDI
Articolo 66
(superfici pubbliche verdi)
(1) Si intendono per superfici pubbliche verdi, che secondo il presente decreto vengono amministrate dall'Azienda pubblica, le superfici che sono di bene pubblico o hanno carattere di bene pubblico e sono gestite dal Comune città di Capodistria, ovvero:
– i prati pubblici,
– i giardini pubblici,
– i viali alberati pubblici,
– le colture ornamentali pubbliche,
– i sentieri pedonali pubblici,
– le superfici pubbliche verdi presso monumenti storici e commemorativi.
(2) Tale decreto non definisce quali superfici pubbliche le superfici verdi presso le strutture di proprietà, comproprietà o in gestione dal Comune città di Capodistria, dalle aziende pubbliche o dagli enti pubblici cui fondatore o cofondatore è il Comune città di Capodistria.
(3) Tale decreto definisce quale superficie pubblica verde anche lo spazio al di sopra delle superfici pubbliche verdi di cui al primo comma del presente articolo.
Articolo 67
(lavori rientranti nell'ambito del servizio pubblico di gestione e manutenzione delle superfici pubbliche verdi)
I lavori rientranti nell’ambito dell’esercizio del servizio pubblico di gestione e manutenzione delle superfici pubbliche verdi sono i seguenti:
– pulizia delle superfici pubbliche verdi;
– manutenzione dei parchi, dei viali alberati, dei prati, di altre colture ornamentali e di tutte le aree verdi appositamente vegetalizzate in conformità con le regole del settore, definito dal piano di gestione del servizio pubblico al fine di garantire una normale fruizione di tali superfici;
– manutenzione dei giardini pubblici e di altri campi sportivi pubblici al fine di garantire una normale fruizione dei medesimi;
– predisposizione dei piani di manutenzione e attuazione di altri interventi e l’organizzazione dei medesimi.
Articolo 68
(piano di sistemazione delle superfici verdi – piano del servizio pubblico)
(1) Le superfici pubbliche verdi vengono sistemate in virtù del piano del servizio pubblico – piano di sistemazione delle superfici pubbliche verdi, elaborato dal prestatore del servizio pubblico ed approvato dal sindaco.
(2) La sezione finanziaria del piano di sistemazione delle superfici pubbliche verdi deve essere conforme al bilancio comunale ed agli atti concernenti l’applicazione del bilancio.
Articolo 69
(tipi di lavori di manutenzione sulle superfici verdi)
Sulle superfici pubbliche verdi vengono effettuati regolarmente ed in conformità al fine ed alla complessità della superficie, tutti i lavori di manutenzione e gli interventi necessari, ovvero principalmente:
– la pulizia delle superfici verdi, la rimozione dei rifiuti,
– i lavori di manutenzione e la falciatura delle superfici erbose, la concimazione dei prati e di altre piante,
– la sistemazione delle colture ornamentali e la vegetalizzazione delle aiuole e dei vasi,
– la cura, la pulizia e la potatura degli alberi, dei viali alberati e dei cespugli,
– la rimozione delle erbacee e di altre piante che ostacolano la crescita della vegetazione dei parchi,
– la potatura delle siepi, principalmente quelle lungo le strade e i marciapiedi, in modo da evitare l’ostacolamento del passaggio dei pedoni, del traffico e della visibilità,
– la cura e la potatura delle vegetazione sulle isole viarie,
– la protezione delle piante da malattie, parassiti e danni,
– la spazzatura regolare e la rimozione dei rifiuti dai parchi e dai prati,
– la manutenzione dell’arredo urbano e quello dei parchi,
– altri lavori di manutenzione necessari per la conservazione di un ottimale aspetto delle superfici verdi.
Articolo 70
(protezione delle superfici pubbliche verdi)
(1) Prima di effettuare lavori edili o altri interventi nel territorio, l’investitore ovvero l’esecutore dei medesimi deve proteggere le superfici pubbliche verdi al fine di evitare il loro danneggiamento e la loro rovina.
Devono essere protette le parti al di sopra del terreno di alberi e cespugli, come pure le loro radici.
(2) Nel caso l’investitore o l’esecutore di lavori edili o di altri interventi danneggi o rovina gli alberi, i cespugli e le superfici pubbliche verdi durante l’attuazione dei detti lavori è tenuto a sostituire le quantità originarie, le appropriate grandezze e l’appropriata vegetazione.
(3) L’investitore ovvero l’esecutore degli interventi è tenuto a sanare e ripristinare i prati danneggiati nello stato antecedente ai lavori.
Articolo 71
(interventi sulle superfici pubbliche verdi)
(1) Gli interventi nelle superfici pubbliche verdi non sono consentiti.
(2) In via eccezionale, gli interventi su superfici pubbliche verdi sono concessi esclusivamente nell’ambito di lavori edili permessi o se ciò è necessario al fine di proteggere le superfici verdi o la sicurezza del traffico stradale.
(3) Il diritto particolare o subordinato di utilizzo delle superfici pubbliche è concesso sulle superfici pubbliche verdi esclusivamente sulle strade appositamente sistemate, sulle superfici percorribili o camminabili destinate ai pedoni o se in virtù del piano di sistemazione delle superfici pubbliche verdi esse possono essere usate per scopi particolari o subordinati.
(4) I permessi o le autorizzazioni per gli interventi sulle superfici pubbliche verdi vengono rilasciati dall’organo competente nell’ambito di un procedimento amministrativo.
Articolo 72
(atti vietati sulle superfici pubbliche verdi)
(1) È vietato segare, rimuovere o danneggiare in altro modo gli elementi costituenti dei parchi pubblici o dei boschi (alberi, cespugli o siepi).
(2) Sulle superfici pubbliche verdi non sono concessi i seguenti atti:
– raccogliere fiori, danneggiare gli alberi, i cespugli e le siepi,
– condurre o parcheggiare veicoli o rimorchi,
– camminare al di fuori dei sentieri predefiniti e destinati a tale fine,
– appendere sugli alberi, sui cespugli e su altri arredi urbani avvisi e pubblicità,
– depositare spazzatura,
– lasciare i cani incustoditi o condurre i cani senza guinzaglio; i cani devono indossare le museruole; nel caso di inquinamento delle superfici pubbliche verdi da escrementi canini, quest’ultimi devono essere immediatamente rimossi dai proprietari dell’animale,
– cibare gli animali,
– depositare o immagazzinare materiali o oggetti,
– incendiare le superfici erbose, i rami secchi e simili,
– edificare ovvero posizionare strutture semplici o temporanee sulle superfici verdi, senza il permesso o l’autorizzazione dell’organo competente,
– scaricare acque meteoriche o reflue,
– coltivare determinate colture, ortaggi o altri vegetali se ciò incide negativamente sull’aspetto dell’abitato o ha altri impatti dannosi.
(3) Con un’ammenda di 200 Euro si punisce colui che viola le disposizione del primo e secondo comma del presente articolo.
(4) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al primo o secondo comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
XII NETTEZZA URBANA
Articolo 73
(nettezza urbana)
L’azienda pubblica deve assicurare sulle superfici da essa mantenute e accessibili al pubblico, una pulizia costante, come pure lo svuotamento regolare dei cestini standardizzati per i rifiuti; la suddetta azienda deve inoltre accordarsi con il prestatore del servizio pubblico di »gestione dei rifiuti« in merito ad un'appropriata rimozione dei rifiuti, qualora ciò non sia disciplinato già nelle condizioni generali di tale servizio pubblico.
Articolo 74
(gestione dei rifiuti)
(1) Le superfici pubbliche devono disporre dei cestini per i rifiuti.
(2) I cestini vengono posizionati dall’Azienda pubblica. Il colore, la forma e l’ubicazione dei medesimi vengono definiti dall’organo competente.
(3) I cestini vengono svuotati e mantenuti dall’Azienda pubblica.
Articolo 75
(gestioni dei rifiuti durante manifestazioni e vendite su superfici pubbliche)
(1) Gli organizzatori delle manifestazioni o i venditori su bancarelle non devono sporcare le superfici pubbliche, in seguito alla loro fruizione essi hanno il dovere di ripulirle immediatamente dopo l’evento o entro le ore 10 del giorno successivo e se necessario disinfettarle e ripristinarle nello stato originario.
(2) Con un’ammenda di 200 Euro si punisce colui che viola le disposizione del primo comma del presente articolo.
(3) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al primo comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
Articolo 76
(rimozione della sporcizia)
Se il responsabile dell’inquinamento su superficie pubblica o l’organizzatore della manifestazione non ripulisce la sporcizia e non effettua la disinfettazione, qualora ciò sia necessario, immediatamente dopo la fruizione, ciò viene eseguito su ordine dei Servizi di ispettorato comunale del Comune città di Capodistria (nel seguito: servizi di ispettorato) dal prestatore autorizzato, a spese del responsabile ovvero dell’organizzatore.
XIII FRUIZIONE DELLE SUPERFICI PUBBLICHE
Articolo 77
(fruizione particolare delle superfici pubbliche)
(1) Secondo tale decreto si intende per fruizione particolare delle superfici pubbliche l’acquisizione del diritto di fruizione della superficie pubblica al fine di esercitare attività commerciali o altro tipo di attività sulle dette superfici, il cui svolgimento non è connesso o condizionato alla prossima vicinanza del vano commerciale del richiedente. La durata di validità del diritto di fruizione particolare della superficie pubblica è pari ad al massimo cinque anni.
(2) Il diritto di fruizione particolare di superfici pubbliche può essere acquisito dal richiedente sulla base della rispettiva richiesta. Relativamente ad alcuni luoghi o a determinati fini di fruizione delle dette superfici, i quali vengono definiti dal sindaco mediante delibera, viene effettuato un bando pubblico.
(3) Le superfici pubbliche vengono date in locazione mediante decisione o contratto.
(4) Per la fruizione particolare di superfici pubbliche è necessario pagare l’apposita tassa comunale ed altri contributi, definiti nella documentazione del bando pubblico.
(5) Nella documentazione del bando pubblico viene definito il fine per il quale verrà assegnato all’offerente più conveniente il diritto di fruizione della superfici pubblica, ma anche la grandezza della superficie, oggetto del bando, l’ammontare della tassa comunale e di altri contributi, i diritti e i doveri dell’offerente più conveniente, l’eventuale documentazione e le disposizioni che potrebbero risultare utili per l’attuazione del bando pubblico.
Articolo 78
(fruizione subordinata delle superfici pubbliche)
(1) Secondo tale decreto si intende per fruizione subordinata delle superfici pubbliche l’acquisizione, il diritto esclusivo di fruizione della superficie pubblica al fine di esercitare un’attività commerciali o altro tipo di attività sulle dette superfici il cui svolgimento non è connesso o condizionato alla prossima vicinanza della struttura o degli impianti di proprietà o in utilizzo dal richiedente. La durata di validità del diritto di fruizione particolare della superficie pubblica viene definita dall’organo competente sulla base dell’apposita richiesta del richiedente.
(2) Il diritto di fruizione subordinata di superfici pubbliche può essere acquisito dal richiedente sulla base della rispettiva richiesta.
(3) Le superfici pubbliche vengono date in locazione al fine di fruizione subordinata mediante permesso, decisione o contratto.
(4) Per la fruizione subordinata di superfici pubbliche è necessario pagare l’apposita tassa comunale.
(5) Mediante permesso o contratto rilasciato in ambito al procedimento amministrativo sulla base della richiesta del richiedente viene definito il fine per il quale viene affidato al richiedente il diritto subordinato esclusivo di fruizione della superficie pubblica, la grandezza di tale superficie, l’ammontare della tassa comunale, i diritti e i doveri del cliente, come pure le condizioni e le limitazione concernenti la fruizione.
XIV PROTEZIONE DELLE SUPERFICI PUBBLICHE
Articolo 79
(protezione delle superfici pubbliche)
(1) Prima di eseguire lavori edili o altri interventi nel territorio, l’investitore ovvero l’esecutore dei medesimi è tenuto ad assicurare le superfici pubbliche contro i danneggiamenti o la rovina.
(2) Se l’investitore o l’esecutore dei lavori edili o altri interventi nel territorio, durante l’esecuzione dei medesimi danneggia o rovina la superficie pubblica, egli è tenuto a sanare immediatamente i danni e a riportare la detta superficie nello stato antecedente i lavori.
Articolo 80
(fruizione delle superfici pubbliche)
(1) Gli organizzatori di manifestazione pubbliche e di eventi su superfici pubbliche, i venditori su superfici pubbliche o gli altri utenti delle medesime, devono impegnarsi a non inquinare le dette superfici; dopo aver fruito della superficie pubblica i suddetti soggetti sono tenuti a pulire le superfici in questione e, qualora sia necessario, anche disintetizzarle e ripristinarle nello stato ordinario. L’organizzatore o il venditore deve posizionare sulla superficie pubblica usata degli appropriati contenitori o cestini per i rifiuti al fine di evitare l’inquinamento.
(2) Una volta conclusa la manifestazione, l’utente della superficie pubblica deve ripulirla a sue spese e depositare i rifiuti in modo che il prestatore del servizio pubblico “gestione dei rifiuti” li possa ritirare entro le 24 ore dalla conclusione dell’evento.
(3) Se l’utente della superficie pubblica non ripulisce la sporcizia e non effettua la disinfettazione se necessario, immediatamente dopo l’inquinamento o dopo la fruizione, ciò viene eseguito su ordine dei Servizi di ispettorato comunale dal prestatore autorizzato, a spese del responsabile ovvero dell’organizzatore.
(4) Con un’ammenda di 500 Euro si punisce colui che viola le disposizioni del primo, secondo o terzo comma del presente articolo.
(5) Con un'ammenda di 2.000 Euro si punisce la persona giuridica, l'imprenditore autonomo e la persona fisica, che autonomamente svolge il servizio, che commette l’infrazione di cui al primo o secondo comma del presente articolo, mentre il rappresentante legale della persona giuridica è sottoposto a sanzione per l’ammontare di 500 Euro.
XV COMPETENZE ED INTERVENTI DEI SERVIZI D’ISPETTORATO COMUNALE
Articolo 81
(competenze dei Servizi d’ispettorato comunale)
(1) La vigilanza sull’applicazione delle disposizioni del presente decreto viene eseguita dalle guardie e dagli ispettori comunali.
(2) Le guardie e gli ispettori comunali vigilano sull’applicazione del presente decreto sulla base delle competenze che vengono assegnate loro in virtù del presente atto.
Articolo 82
(interventi temporanei in caso di constatazione di carenze sulla strada)
(1) Le guardie e gli ispettori comunali che constatano carenze che potrebbero minacciare direttamente la sicurezze delle strade e del traffico su una strada pubblica o non classificata, destinata al traffico viario pubblico, hanno la facoltà di attuare degli interventi temporanei finalizzati a tutelare gli utenti del traffico, e al contempo avvisare il prestatore autorizzato della manutenzione ordinaria della strada, il proprietario della strada o il gestore autorizzato della strada e l’organo di ispettorato competente in materia. Le guardie comunali hanno la medesima competenza anche sulle strade comunali, sulle strade statali negli abitati o sulle strade non classificate, usate per il traffico viario pubblico.
(2) La guardia o l’ispettore comunale può ordinare la rimozione di oggetti, impianti, altre attrezzature o ostacoli dalla strada se:
– Accecano i partecipanti del traffico,
– Riducono la visibilità della strada,
– Riducono la visibilità della segnaletica stradale o dell’attrezzatura viaria sulla strada,
– Illudono i partecipanti del traffico,
– Ostacolano i partecipanti del traffico o riducono la percorribilità della strada,
– Distraggono l’attenzione dei conducenti.
(3) L’esecutore della manutenzione ordinaria della strada ha l’obbligo di assicurare il punto pericoloso della strada con l’apposita segnaletica stradale e attrezzatura viaria e nel minor tempo possibile ha l’obbligo di eliminare le carenze di cui al primo comma del presente articolo, ossia di rimuovere gli oggetti, gli impianti e le altre attrezzature o gli ostacoli di cui al comma precedente.
(4) La guardia o l’ispettore comunale può disporre il divieto di circolazione su una strada non classificata che non soddisfa le condizioni necessarie per una circolazione sicura. Il divieto di circolazione deve essere indicato dal proprietario o dal gestore della strada con l’apposita segnaletica stradale ed esso dura fino all’eliminazione dei motivi per cui è stato disposto.
(5) Con un’ammenda di 1.000 Euro si punisce il prestatore della manutenzione ordinaria della strada se non assicura il punto pericoloso e non elimina le carenze nel minor tempo possibile o se non rimuove gli oggetti, gli impianti, le attrezzature o gli ostacoli in conformità con il terzo comma del presente articolo, mentre il responsabile del prestatore della manutenzione ordinaria delle strade con una multa di 500 euro.
Articolo 83
(controllo ispettivo delle strade comunali)
Il controllo ispettivo sull’attuazione delle disposizioni del presente decreto e delle delibere e atti generali accolti sulla base del presente decreto in materia di strade comunali e strade non classificate, utilizzate per il traffico pubblico, è di competenza dell’ispettorato comunale, competente per le strade, sulla base delle disposizioni di legge in materia delle strade (al momento dell’approvazione del presente decreto vige la Legge sulle strade (ZCest-1) (Gazzetta ufficiale della RS, n. 109/10 e 48/12)).
XVI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 84
(procedimento amministrativi ed ispettivi, procedimenti legati alle violazioni e procedimenti di rilascio dei permessi)
(1) I procedimenti amministrativi ed ispettivi che sono stati avviati prima dell’entrata in vigore del presente decreto vengono portati a termine nel rispetto delle normative antecedenti al presente atto.
(2) I procedimenti legati alle violazioni che sono state compiute prima dell’applicazione del presente decreto vengono portati a termine nel rispetto delle normative antecedenti al presente atto, ad eccezione dei casi in cui tale decreto risulta essere meno severo nei confronti del violatore.
(3) Se le condizioni progettuali sono stati rilasciati dall’ufficio competente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti di emissione dei permessi vengono portati a termine nel rispetto delle normative antecedenti al presente atto.
Articolo 85
(atti del sindaco)
Il sindaco può accogliere appositi atti finalizzati alle necessità di applicazione delle disposizioni del presente decreto o alla definizione più dettagliata delle misure e delle condizioni per un applicazione egualitaria delle singole disposizioni del presente atto.
Articolo 86
(validità delle autorizzazioni e dei permessi rilasciati)
Le autorizzazioni rilasciate in virtù delle disposizioni e delle normative che vengono abrogate dal presente decreto cessano di valere due anni dopo l’entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 87
(abrogazione delle disposizioni delle normative in vigore)
(1) Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di valere le seguenti disposizioni:
– Il Decreto sulla regolazione del traffico stradale negli abitati (Bollettino uff. n. 22/87, 31/87, 30/88, 35/90, 14/92, 18/92, 3/93 e 25/95)
– Il Decreto sulla sicurezza del traffico stradale (Bollettino uff. n. 25/98)
– Il Decreto sulla pulizia delle superfici pubbliche e sulla raccolta obbligatoria, sulla rimozione e sul deposito dei rifiuti sul territorio del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/83, 5/84, 13/89 e 32/90)
– Il Decreto sulle strade comunali ed altre superfici pubbliche (Bollettino uff. n. 20/99 e Gazzetta uff. della RS, n. 23/07 e 98/09).
(2) Le normative e gli atti generali emessi in virtù dei decreti comunali di cui al comma precedente del presente articolo continuano ad essere applicati se non sono in contrasto col presente atto.
Articolo 88
(entrata in vigore ed applicazione)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 371-539/2013
Capodistria, 19 dicembre 2013
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti