Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2014 z dne 6. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2014 z dne 6. 1. 2014

Kazalo

27. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014, stran 86.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/09 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 1. izredni seji dne 2. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN    |    v eurih|
|   |ODHODKOV          |       |
+----------------------------------+--------------+
|Skupina/Podskupina        |   Rebalans|
|kontov/Konto/Podkonto       |   proračuna|
|                 | za leto 2014|
+------+---------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI      |   3.919.571|
|   |(70+71+72+73+74)      |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)  |   1.966.663|
+------+---------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI      |   1.520.833|
+------+---------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in  |   1.368.383|
|   |dobiček          |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje  |    73.350|
+------+---------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago |    79.100|
|   |in storitve        |       |
+------+---------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI     |    508.489|
+------+---------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in |    209.900|
|   |dohodki          |       |
|   |od premoženja       |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine  |      300|
+------+---------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni     |     2.500|
+------+---------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje  |    13.200|
|   |blaga in storitev     |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki|    282.589|
+------+---------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI    |    240.000|
+------+---------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje  |       0|
|   |osnovnih sredstev     |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje  |    240.000|
|   |zemljišč          |       |
|   |in neopredmetenih     |       |
|   |dolgoročnih sredstev    |       |
+------+---------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI    |   1.650.249|
+------+---------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz |    370.592|
|   |drugih javnofinančnih   |       |
|   |institucij         |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz  |   1.279.657|
|   |državnega proračuna iz   |       |
|   |sredstev EU        |       |
+------+---------------------------+--------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ    |       0|
|   |EVROPSKE UNIJE       |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |783 Prejeta sredstva iz  |       0|
|   |proračune EU        |       |
|   |za kohezijsko politiko   |       |
+------+---------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI       |   4.129.571|
|   |(40+41+42+43)       |       |
+------+---------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI       |    880.599|
+------+---------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki |    241.129|
|   |zaposlenim         |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev |    39.307|
|   |za socialno varnost    |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in  |    540.550|
|   |storitve          |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti|    30.000|
+------+---------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve        |    29.613|
+------+---------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI      |    876.472|
+------+---------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije       |    25.500|
+------+---------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom |    518.887|
|   |in gospodinjstvom     |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim |    64.484|
|   |organizacijam       |       |
|   |in ustanovam        |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači  |    267.601|
|   |transferi         |       |
+------+---------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI   |   2.367.000|
+------+---------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja    |   2.367.000|
|   |osnovnih sredstev     |       |
+------+---------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI  |     5.500|
+------+---------------------------+--------------+
|   |431 Invest. transferi   |       0|
|   |pravnim in fizičnim osebam,|       |
|   |ki niso prorač. uporabniki |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi|     5.500|
|   |proračunskim uporabnikom  |       |
+------+---------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- |   –210.000|
|   |II.) (PRORAČUNSKI     |       |
|   |PRIMANJKLJAJ)       |       |
+------+---------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV  |       |
|   |IN NALOŽB         |       |
+------+---------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH   |       0|
|   |POSOJIL          |       |
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH   |       |
|   |DELEŽEV (750+751+752)   |       |
+------+---------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH   |       0|
|   |POSOJIL          |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih |       0|
|   |posojil          |       |
+------+---------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
|   |(440+441+442+443)     |       |
+------+---------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE |       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV    |       |
+------+---------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA|       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+------+---------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA     |       |
+------+---------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)     |       0|
+------+---------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE        |       0|
+------+---------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje  |       |
+------+---------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA      |    140.000|
+------+---------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA      |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |550 Odplačilo kreditov   |    140.000|
+------+---------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)   |   –350.000|
|   |SREDSTEV NA RAČUNIH    |       |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |       |
+------+---------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-  |    140.000|
|   |VIII.)           |       |
+------+---------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE     |    210.000|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)    |       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH |       |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA|       |
+------+---------------------------+--------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo|    350.000|
+------+---------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-1(1)
Dobrna, dne 2. januarja 2014
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti