Uradni list

Številka 114
Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 114/2013 z dne 31. 12. 2013

Kazalo

Št. 205/2013 Ob-4637/13 , Stran 3503
Št. 205/2013 Ob-4637/13
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, in Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, 102/12 in 108/13) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij Ad futura za študij v tujini za leto 2014 (166. JR)
1. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je zagotoviti kader za gospodarski in tehnološki razvoj Republike Slovenije. Z javnim razpisom želi sklad spodbuditi podjetne, inovativne, samoiniciativne kandidate, da s študijem v tujini pridobijo znanja in izkušnje, ki bodo povečale njihovo zaposljivost in s katerimi bodo lahko po zaključenem študiju s svojim delom pomembno prispevali k razvoju Republike Slovenije. Štipendisti se morajo po uspešno zaključenem študiju v tujini zaposliti pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji skladno z določbami tega razpisa. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih kandidatov za študij na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno stopnjo izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za: A. dodiplomski oziroma enovit magistrski študij na področju naravoslovja, tehnike ali medicine (v nadaljevanju: javni razpis pod točko A), B. podiplomski študij na področju naravoslovja, tehnike, medicine, družboslovja ali humanistike (v nadaljevanju: javni razpis pod točko B). K naravoslovju, tehniki ali medicini se za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P(*1): (*1) Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P, ki je objavljena na spletni strani SURS: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. 4 Naravoslovje, matematika in računalništvo 5 Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 6 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 72 Zdravstvo 85 Varstvo okolja K družboslovju ali humanistiki se za potrebe tega javnega razpisa uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P: 0 Splošne izobraževalne aktivnosti 1 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 22 Humanistika 3 Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 76 Socialno delo 81 Osebne storitve 84 Transportne storitve 86 Varovanje 3. Vrednost javnega razpisa Skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 4.000.000,00 EUR za vsa leta štipendiranja izbranih kandidatov od študijskega leta, s katerim se dodeli pravica, do zaključka izobraževalnega programa, in sicer za javni razpis pod točko A 1.800.000,00 EUR in za javni razpis pod točko B 2.200.000,00 EUR. Če pod eno točko javnega razpisa ostanejo presežna sredstva, pod drugo točko pa je sredstev premalo glede na višino zaprošenih sredstev na podlagi vseh popolnih vlog, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, se ta presežna sredstva prerazporedijo pod točko javnega razpisa, kjer je sredstev premalo. 4. Višina štipendije in trajanje štipendiranja Štipendija se lahko podeli za: – šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in – življenjske stroške največ v višini, kot je navedena v tabeli 1. Tabela 1: Pregled višine štipendije za življenjske stroške glede na državo oziroma kraj študija Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva bodo podeljena s študijskim letom 2014/2015 ali 2014, če je študijsko leto enako koledarskemu (v nadaljevanju: študijsko leto 2014/2015). Pravica do štipendije se podeli od letnika, ki se začne v koledarskem letu 2014, dalje, do zaključka posameznega študijskega programa. Kandidat se mora vpisati in s študijem v tujini s tem letnikom tudi pričeti v koledarskem letu 2014. Za potrebe tega javnega razpisa šteje, da se študijsko leto kandidata začne z začetkom študija kandidata, ki ga potrdi izobraževalna ustanova kandidata. Štipendiranje lahko traja največ toliko študijskih let, kolikor jih je minimalno predpisanih s programom, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja oziroma ustrezno manj, če se štipendija dodeli za višji letnik študija. Štipendija za eno študijsko leto je dvanajstmesečna štipendija. Če se kandidat izobražuje na študijskem programu, ki ga skupaj izvaja več visokošolskih ustanov v več krajih oziroma državah (npr. »Joint Degree Program«), se višina štipendije za življenjske stroške določi glede na predvideni kraj oziroma državo izobraževanja kandidata skladno s tabelo 1 tega razpisa, in sicer v sorazmernem delu trajanja izobraževanja na posamezni lokaciji. Za šolnino šteje samo znesek, ki ga posameznik letno plača izobraževalni ustanovi za obiskovanje izobraževalnega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil izobraževalni ustanovi, kot na primer stroškov vpisa, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in kakršnihkoli drugih stroškov in prispevkov (npr. »bench fee«). Druga sredstva iz tujine, ki jih kandidat prejema (neposredno ali v obliki plačila stroškov), lahko vplivajo na višino štipendije, do katere bo kandidat upravičen po tem razpisu. Ta sredstva se najprej odštevajo od šolnine, če pa sredstva presegajo višino šolnine, pa tudi od višine štipendije za življenjske stroške glede na tabelo 1. Druga sredstva, ki so bila kandidatu dodeljena za točno določen namen, lahko vplivajo na znižanje višine štipendije samo za namen, za katerega so bila kandidatu dodeljena. Kandidatu ni možno dodeliti pravice do štipendije za študij v tujini, če bi glede na višino drugih sredstev, ki jih prejema kandidat, višina dodeljene štipendije po tem javnem razpisu znašala 0,00 EUR, zato se taka vloga zavrne. 5. Razpisni pogoji Na javni razpis se lahko prijavi kandidat, če je: a) državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ali b) državljan druge države članice Evropske unije, ki izkaže: – vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na ta javni razpis ali – status delavca migranta v Republiki Sloveniji ali njegovega vzdrževanega družinskega člana ali – status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji ali njegovega vzdrževanega družinskega člana. Status osebe iz zadnjih treh alinej prejšnjega odstavka je potrebno tudi ustrezno izkazati (npr. z dokazili o prebivanju, zaposlitvi, izobraževanju in drugimi). Če se kandidat prijavlja kot vzdrževani družinski član take osebe, mora izkazati ustrezen status osebe, katere vzdrževani član je, in svoj status vzdrževanega družinskega člana. Vsak kandidat mora poleg pogoja iz prvega odstavka te točke razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 5.1. študij, za katerega se prijavlja za štipendijo, poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavni (akreditirani) tuji izobraževalni ustanovi; v primeru transnacionalnega izobraževanja (izobraževanja, ki ga izobraževalna ustanova izvaja zunaj teritorija države, v kateri ima sedež) morata biti študijski program in izobraževalna ustanova akreditirana v matični državi, v državi, kjer se program izvaja, pa mora biti predmetno izobraževanje usklajeno z nacionalno zakonodajo na področju visokega šolstva; 5.2. bo ob zaključku tega študija pridobil uradno javno veljavno stopnjo izobrazbe, za katero bo prejel javno veljavno spričevalo; 5.3. bo iz prejšnje alineje pridobljena stopnja izobrazbe višja od najvišje stopnje, ki jo je kandidat že dosegel; 5.4. še ni bil vpisan v isti letnik(*2) na isti ali višji stopnji izobraževanja; (*2) Če izobraževalna institucija nima letnikov, se kot letnik smiselno šteje zaporedno leto študija. 5.5. mu za stopnjo oziroma program, za katerega se prijavlja za štipendiranje, še ni bila z dokončno odločbo dodeljena štipendija iz programov Ad futura; 5.6. ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav; 5.7. oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo glede na število ur študijskih obveznosti oziroma študijskih kreditov; 5.8. študij ne poteka v obliki študija na daljavo oziroma v obliki e-študija; 5.9. bo v času študija prebival v tuji državi, v kateri se izvaja izobraževanje; 5.10. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji; 5.11. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo samozaposlen v Republiki Sloveniji ali v tujini; 5.12. od začetka študijskega leta študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma pristojnem organu v tujini; 5.13. ni sprejet oziroma vpisan na študijsko področje ali program s področja umetnosti (kategorija 2.1. Umetnost klasifikacije KLASIUS-P); 5.14. ni sprejet oziroma vpisan v skupen študijski program (npr. Joint Degree Program), ki ga visokošolska ustanova sprejme in izvaja skupaj z eno ali več visokošolskimi ustanovami, če ima katerakoli izmed sodelujočih ustanov sedež v Republiki Sloveniji; 5.15. ni sprejet oziroma vpisan na katerikoli študijski program, pri katerem bi oziroma bo del obveznosti opravil v Republiki Sloveniji; 5.16. izkazuje namen vrniti se v Republiko Slovenijo skladno z določbami tega razpisa; 5.17. cilji izbranega študija kandidata so skladni z njegovim kariernim načrtom. Kandidat pod točko A mora poleg pogoja iz prvega in tretjega odstavka te točke razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 5.18. je sprejet ali vpisan na dodiplomski študij ali enoviti magistrski študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine; 5.19. njegova povprečna ocena glede na točko 7.1 Uspeh znaša vsaj 4,1. Kandidat pod točko B mora poleg pogoja iz prvega in tretjega odstavka te točke razpisa izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 5.20. je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij s področja naravoslovja, tehnike, medicine, družboslovja ali humanistike in ne gre za enoviti magistrski študij; 5.21. njegova povprečna ocena glede na točko 7.1 Uspeh znaša vsaj 8,00. Če kandidat, ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa pod točko B, štipendijo uveljavlja s statusom poskusnega študenta na doktorskem študiju, mora ta študij ustrezati naslednjim zahtevam: – izobraževalna ustanova ima predpisane obveznosti, ki jih mora opraviti kandidat za pridobitev statusa doktorskega študenta, – izobraževalna ustanova po opravljenih obveznostih iz prejšnje alineje študenta retroaktivno vpiše na doktorski študij. Če bo kandidatu podeljena štipendija po tem javnem razpisu, bo moral celoten čas študija izpolnjevati pogoje iz točke 5. Razpisni pogoji tega javnega razpisa, pod katerimi mu je bila štipendija podeljena. Če se kandidat prijavlja za štipendijo za dvostopenjski študij, pri katerem je možen samostojen zaključek ene stopnje s spričevalom in nato nadaljevanje na višji stopnji, se lahko prijavi za štipendijo samo za eno stopnjo, pri čemer mora to stopnjo tudi uspešno zaključiti in pridobiti ustrezno spričevalo. Če se kandidat prijavlja za štipendijo za dvostopenjski študij, pri katerem je možen prehod iz ene na naslednjo, višjo stopnjo, brez pridobitve javno veljavnega spričevala po zaključku posamezne stopnje, se lahko prijavi za štipendijo za celoten program na dveh stopnjah, pri čemer v prijavi navede obe stopnji študija (npr. MPhil/ PhD). Kandidat, če mu je štipendija po tem odstavku odobrena, študija ne sme zaključiti z nižjo stopnjo, oziroma se mora, če bo pridobil diplomo tudi za nižjo stopnjo, prijaviti skladno s prejšnjim odstavkom. V primerih iz prejšnjega odstavka noben del študija s področja družboslovja ali humanistike ne sme potekati na dodiplomski ali tej primerljivi stopnji. Kandidat se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavi le z eno prijavo. Sprememba izobraževalne ustanove ali izobraževalnega programa po preteku roka za prijavo ni možna. Štipendija po tem javnem razpisu se lahko dodeli le za en izobraževalni program. 6. Dokumentacija Za prijavo na javni razpis mora vsak kandidat predložiti: 6.1. originalno, v celoti izpolnjeno in lastnoročno podpisano prijavo na predpisanem obrazcu; 6.2. originalno dovoljenje za poizvedovanje o študiju, za katerega štipendiranje se prijavlja, na predpisanem obrazcu; 6.3. originalno pooblastilo osebi s prebivališčem v Republiki Sloveniji za zastopanje v zvezi s posameznimi zadevami glede tega javnega razpisa, če bo kandidat v času trajanja razpisnega postopka prebival v tujini oziroma bo odsoten najmanj 30 dni, pri čemer je pooblastilo potrebno predložiti najkasneje pred odhodom na študij v tujino; pooblastila, oddanega na obrazcu sklada, ni potrebno overiti; 6.4. originalni izpolnjeni obrazec Dosežki in karierni načrt; 6.5. uradno potrdilo pristojne izobraževalne ustanove v tujini o vpisu – če kandidat še ni vpisan pa potrdilo o sprejemu ali pogojnem sprejemu – ki se glasi na ime kandidata in vključuje: – polni naziv študijskega programa, – trajanje študijskega programa, – višino letne šolnine; če so na znesku na potrdilu vključeni poleg šolnine tudi drugi stroški študija, morajo biti le-ti navedeni po postavkah in ločeno od zneska šolnine, – letnik študija, – študijsko leto, – datum začetka študija, – obliko študija (npr. redni oziroma »full time« študij); 6.6. informacije o študijskem programu (izpis z uradne spletne strani z razvidnim spletnim naslovom izobraževalne ustanove, kopija uradne brošure ipd.), ki vključujejo: – informacije o poteku študija, – akademski koledar, – predmetnik za vsa študijska leta z opisom obveznih in vseh izbirnih predmetov, ki jih je kandidat že opravil ali jih namerava izbrati za vsa leta študija, – v primeru raziskovalnega študija brez predmetnika kandidat odda povzetek odobrenega raziskovalnega dela (npr. predlog magistrske ali doktorske disertacije, podpisan s strani mentorja ali predvidenega mentorja); 6.7. zaključno spričevalo zadnje ravni oziroma stopnje izobraževanja, ki jo je kandidat v celoti zaključil do vključno 31. 12. 2013; 6.8. kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za študij, pri katerem je možen prehod iz ene stopnje na naslednjo, višjo stopnjo brez pridobitve javno veljavnega spričevala po zaključku nižje stopnje, mora predložiti uradno potrdilo pristojne tuje izobraževalne ustanove, da je sprejet ali vpisan na tak študij; iz potrdila mora biti razvidno trajanje posamezne stopnje in obveznosti, ki jih mora kandidat izpolniti za prehod med obema stopnjama, ter da kandidat študija ne bo zaključil po nižji stopnji; 6.9. če se kandidat izobražuje na študijskem programu, ki ga skupaj izvaja več visokošolskih ustanov v več krajih oziroma državah (npr. »Joint Degree Program«), mora predložiti seznam vseh sodelujočih ustanov in seznam vseh krajev izobraževanja ter trajanja izobraževanja v posameznem kraju, kjer se kandidat namerava izobraževati; 6.10. dokazila o sofinanciranju oziroma štipendiranju študija s strani drugih pravnih oseb, če ima kandidat sofinanciranje oziroma drugo štipendijo; iz dokazil morajo biti razvidni višina, namen in trajanje financiranja študija (npr. dogovor ali pogodba o štipendiranju ali o sofinanciranju šolnine ali drug ustrezen dokument); 6.11. če kandidat uveljavlja točke po merilih 7.3. oziroma 7.4., mora predložiti dokazila, ki so navedena pod posamezno točko. Kandidat, ki do poteka roka za oddajo vloge, torej do vključno 16. 4. 2014, na obrazcu Dosežki in karierni načrt ne bo navedel, da uveljavlja točke po teh merilih oziroma o tem ne bo predložil ustreznih dokazil, jih po tem datumu ne more več uveljavljati. Za prijavo na javni razpis mora kandidat pod točko A javnega razpisa poleg dokazil iz prejšnjega odstavka te točke predložiti tudi: 6.12. uradno in originalno potrdilo pristojne izobraževalne ustanove o vseh doseženih srednješolskih ocenah do vključno 31. 12. 2013, in sicer spričevala vseh do vključno 31. 12. 2013 zaključenih letnikov srednje šole in maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita, če je ta izpit do vključno 31. 12. 2013 že opravil; 6.13. če je potrdilo o doseženih ocenah iz prejšnje točke izdala tuja izobraževalna ustanova, mora kandidat predložiti tudi uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen. Za prijavo na javni razpis mora kandidat pod točko B poleg dokazil iz prvega odstavka te točke predložiti tudi: 6.14. uradno in originalno potrdilo pristojne izobraževalne ustanove o vseh doseženih ocenah do vključno 31. 12. 2013, in sicer: – vse ocene, pridobljene na vseh dodiplomskih študijih, na katere je bil kandidat kadarkoli vpisan, vključno z oceno diplome, če to oceno ima; potrdilo o doseženih ocenah mora biti izdano v letu 2014 oziroma po zaključku vseh obveznosti izobraževalnega programa, – če kandidat na dodiplomskem študiju ni imel oziroma nima obveznosti, ki bi se ocenjevale z ocenami, ali če je na dodiplomskem študiju do vključno 31. 12. 2013 dosegel manj kot 4 številčne ocene, mora o tem predložiti dokazilo pristojne visokošolske izobraževalne ustanove, izdano v letu 2014, in spričevala vseh do vključno 31. 12. 2013 zaključenih letnikov srednje šole in maturitetnega ali podobnega zaključnega izpita, če je ta izpit do vključno 31. 12. 2013 že opravil; 6.15. če je potrdilo o doseženih ocenah iz prejšnje točke izdala tuja izobraževalna ustanova, mora kandidat predložiti tudi uradno potrdilo pristojne ustanove o načinu ocenjevanja, na katerem ta navede vse možne ocene, vse pozitivne ocene in razpon posamezne ocene, če ta ni linearen; 6.16. kandidat, ki je sprejet ali vpisan kot poskusni študent v skladu z določili šestega odstavka 5. točke tega javnega razpisa, mora predložiti uradno potrdilo pristojne tuje izobraževalne ustanove, da je sprejet ali vpisan s statusom poskusnega študenta; iz potrdila morajo biti razvidne obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti za prehod na doktorski študij, rok, v katerem mora te obveznosti opraviti, in, da bo študent po opravljenih teh obveznostih retroaktivno vpisan na doktorski študij za celoten čas trajanja statusa poskusnega študenta. Dokazila iz točk 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.12 in 6.14 morajo biti originali ali overjene kopije. Ostala dokazila so lahko kopije (pri čemer elektronsko izdani dokumenti veljajo kot kopije), vendar ima tudi v tem primeru sklad pravico zahtevati original,. Oddanih dokumentov sklad ne vrača. V celoti izpolnjeno prijavo in obrazec Dosežki in karierni načrt mora kandidat poslati skladu po elektronski pošti s klikom »pošljite po e-pošti«, ki se nahaja na obeh obrazcih. Taka oddaja ne šteje za vložitev vloge. Prijavo in obrazec Dosežki in karierni načrt mora kandidat natisnjena in podpisana skupaj z ostalimi dokazili predložiti skladu tudi v fizični obliki osebno ali po pošti skladno s točko 11. Rok in način oddaje prijav. 7. Merila za ocenjevanje prijav Prijave se ocenjujejo po štirih kriterijih, najvišje možno skupno število točk je sedemdeset (70). 7.1. Uspeh – 20 točk Za izračun povprečne ocene se upoštevajo ocene iz dokazil, zahtevanih v točki 6.12 oziroma 6.14, pri čemer se enakovredno upoštevajo vse ocene iz posamezne točke; če je kandidat pod točko B na dodiplomskem študiju do vključno 31. 12. 2013 dosegel manj kot 4 ocene, se za izračun povprečne ocene upoštevajo samo ocene srednje šole, pri čemer se te ocene najprej pretvorijo v slovenski visokošolski sistem ocenjevanja. Povprečna ocena se izračuna na 4 decimalna mesta. Ocene, pridobljene na programu mednarodne mature (t.i. predicted grades) in druge nezaključene oziroma predvidene ocene in ocene, ki niso bile dosežene v okviru formalnega izobraževanja, se ne upoštevajo pri izračunu povprečne ocene. Pri ocenah, doseženih na izobraževalnih ustanovah v tujini, se vsaka ocena na podlagi ocenjevalne lestvice ustanove, ki je ocene podelila, najprej pretvori v slovenski sistem ocenjevanja(*3). Na podlagi tako pretvorjenih ocen se izračuna povprečje, ki je podlaga za točkovanje. (*3) Pri izračunu se ne pretvarjajo ocene, ki jih je izobraževalna institucija že sama pretvorila (npr. v ECTS), ampak dejanske ocene na izobraževalni instituciji. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.2. Sofinanciranje študija – 20 točk Točke po tem merilu lahko pridobijo kandidati, ki imajo za študijsko leto 2014/2015 dodeljena druga sredstva iz tujine. Za izračun točk po tem merilu se upoštevajo izključno tista druga sredstva, ki jih kandidatom podeljujejo pravne osebe s sedežem v tujini, ki so javne, izobraževalne, štipendijske, dobrodelne, neprofitne, interesne oziroma druge ustanove, katerih glavna oziroma prevladujoča dejavnost ni tržna dejavnost z namenom ustvarjanja dobička. Sredstva, ki so jih kandidati pridobili kot študijski kredit, se ne upoštevajo za izračun točk po tem merilu. Za dodelitev točk po tem merilu se upošteva prvo leto štipendiranja tako, da se vrednost drugih sredstev iz prejšnjega odstavka za študijsko leto 2014/2015 (ne glede na namen dodeljenih sredstev) deli s seštevkom višine šolnine in življenjskih stroškov, kot jih določa 4. točka tega javnega razpisa. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.3. Dosežki – 20 točk Kandidat lahko po tej točki razpisa uveljavlja dosežke iz leta 2011, 2012 in 2013 oziroma objave, vpisane v COBISS v navedenih letih. Dosežki, ki jih kandidat do poteka roka za prijavo ne bo navedel na obrazcu Dosežki in karierni načrt oziroma zanje predložil dokazil, opredeljenih v nadaljevanju, ne bodo upoštevani. Če kandidat uveljavlja več dosežkov, ki presegajo maksimalno število možnih točk pod posamezno točko, se točkujejo le dosežki do maksimalnega števila točk, ostalih dosežkov sklad ne bo preverjal. Kandidat lahko posamezni dosežek uveljavlja le enkrat na javnih razpisih za štipendijo Ad futura. V primeru dosežka v paru ali skupini 3 ali več oseb se dosežek šteje kot skupinski dosežek oziroma objava v soavtorstvu. 7.3.1. Objave Za točkovanje se upoštevajo objave, vpisane v sistem COBISS, ki so ustrezno označene v skladu s Tipologijo dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS(*4). (*4) Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS je javno objavljena na spletni strani http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kandidat, ki se prijavlja pod točko A, lahko pridobi točke tudi za samostojno strokovno objavo (strokovne objave v soavtorstvu se ne točkujejo), če je ta vsebinsko povezana z vsebino študija, za katerega se prijavlja za štipendijo. Točkujejo se naslednje objave: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti, če uveljavlja točke po tem merilu: izpis bibliografskih enot iz vzajemne baze podatkov COBISS in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki. 7.3.2. Državna ali mednarodna tekmovanja Kandidat lahko uveljavlja uvrstitve od 1. do 3. mesta ter zlato in srebrno priznanje(*5) na državnem ali mednarodnem tekmovanju ter udeležbo na mednarodnem tekmovanju; izjema so tekmovanja na področju športa, ki jih lahko kandidat uveljavlja le skladno z naslednjim odstavkom. Če kandidat uveljavlja dosežek na mednarodnem tekmovanju, ne more hkrati uveljavljati udeležbe na tem tekmovanju. (*5) Razlika med 1. mestom in zlatim priznanjem je, da se 1. mesto podeli samo enemu tekmovalcu, medtem ko lahko zlato priznanje na istem tekmovanju pridobi večje število tekmovalcev. Primerljivo velja za 2. mesto in srebrno priznanje. Kandidat lahko s področja športa uveljavlja uvrstitve od 1. do 3. mesta le na mednarodnem tekmovanju, pri čemer je moral imeti v času teh uvrstitev status kategoriziranega športnika pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Državna tekmovanja so tista tekmovanja iz znanja(*6), raziskovanja oziroma razvojne dejavnosti(*7), umetnosti in s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja na državni ravni v državi izobraževanja kandidata, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: (*6) Tekmovanje iz znanja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina obstoječe znanje aplicira na problem s posameznega področja, pri čemer praviloma problem prejme na samem tekmovanju, ob tem pa ne generira novega znanja v disciplini tega tekmovanja. Sem se uvrščajo tudi tekmovanja iz umetnosti, poklicnega in strokovnega izobraževanja. (*7) Tekmovanje iz raziskovanja oziroma razvojnega področja je tekmovanje, kjer tekmovalec ali tekmovalna skupina s svojim delom generira novo znanje v disciplini tega tekmovanja, pri čemer je lahko problem podan predhodno ali na samem tekmovanju. – organizator ima javno objavljen akt oziroma pravila o organizaciji ali izvedbi tekmovanja; – so namenjena dijakom in študentom; – so organizirana v dveh ali več stopnjah, in sicer na ravni izobraževalne ustanove, občinsko ali regionalno; – je uvrstitev tekmovalcev na državno tekmovanje možno le na podlagi rezultata na predhodni stopnji tekmovanja; – jih je ministrstvo, pristojno za izobraževanje, uvrstilo na šolski koledar za osnovne oziroma srednje šole, če gre za tekmovanja na osnovnošolski ali srednješolski ravni, oziroma se jih lahko udeležijo študenti vseh višješolskih oziroma visokošolskih izobraževalnih ustanov v Republiki Sloveniji oziroma v državi izobraževanja kandidata, če gre za tekmovanja na višješolski ali visokošolski ravni. Mednarodna tekmovanja iz znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti, umetnosti, športa in tekmovanja s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja so tista tekmovanja, ki se jih je kandidat udeležil izven države izobraževanja v času udeležbe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – organizator ima javno objavljen akt oziroma pravila o organizaciji ali izvedbi tekmovanja, – so namenjena dijakom oziroma študentom, – imajo mednarodno udeležbo, – potekajo v tujini, – je bil za udeležbo na tekmovanju potreben predhoden izbor na državnem tekmovanju, ki izpolnjuje pogoje za državno tekmovanje po tej točki razpisa oziroma ali gre za tekmovanje z vsaj 5 letno predhodno tradicijo, – ne gre za udeležbo na simpozijih, znanstvenih ali strokovnih konferencah, festivalih oziroma primerljivih prireditvah, znotraj katerih poteka tekmovanje, temveč zgolj za prireditve, ki so primarno tekmovanja oziroma prireditve, katerih glavni namen je tekmovati (competition, championship, contest itd.). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti, če uveljavlja točke po tem merilu: – za najvišja mesta na državnih tekmovanjih iz znanja – fotokopijo zlatega ali srebrnega priznanja oziroma dokazila o doseženem 1. do 3. mestu in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki; – za najvišja mesta na državnih tekmovanjih z drugih področij – dokazilo, iz katerega mora biti razviden naziv tekmovanja, dosežena uvrstitev, kraj in datum tekmovanja, nivo tekmovanja, število udeležencev v skupini v primeru skupinskega dosežka, podatki o organizatorju in kje je javno objavljen akt o organizaciji oziroma izvedbi tekmovanja (npr. natančen naslov spletne strani). Razvidni morajo biti tudi podatki o predhodnem tekmovanju, na podlagi katerega se je vlagatelj uvrstil na državno tekmovanje (naziv, kraj in datum, organizator tekmovanja in dosežena uvrstitev) in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki; – za udeležbo in najvišja mesta na mednarodnih tekmovanjih – dokazilo, iz katerega mora biti razviden naziv tekmovanja, dosežena uvrstitev, kraj in datum tekmovanja, število sodelujočih držav, število udeležencev v skupini v primeru skupinskega dosežka, podatki o organizatorju in kje je javno objavljen akt o organizaciji oziroma izvedbi tekmovanja (npr. natančen naslov spletne strani). Razvidni morajo biti tudi podatki o predhodnem državnem tekmovanju, na podlagi katerega se je vlagatelj uvrstil na mednarodno tekmovanje ali vsaj 5 letna tradicija (iz dokazila mora biti razvidno število in podatki o do sedaj izvedenih tekmovanjih) in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki. 7.3.3. Raziskovalno delo Izjemni dosežek na področju raziskovalnega dela je priznanje za najboljšo raziskovalno nalogo ali nagrada za znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo na državni ali mednarodni ravni, pri čemer mora imeti organizator javno objavljen akt oziroma pravila o organizaciji ali izvedbi. Sem se uvrščajo tudi fakultetne in univerzitetne nagrade (npr. Prešernova nagrada, Nagrada Srečka Kosovela itd.). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti, če uveljavlja točke po tem merilu: fotokopijo priznanja oziroma nagrade, iz katere je razvidno ime prejemnika, ime nagrade, kraj in datum podelitve, podatki o organizatorju ter podatek, kje je javno objavljen akt o organizaciji oziroma izvedbi natečaja za priznanje oziroma nagrado (npr. natančen naslov spletne strani) in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki. 7.4. Karierni načrt – 10 točk Kandidat lahko po tej točki razpisa uveljavlja funkcije in vodilne vloge ter delovne izkušnje iz leta 2011, 2012 in 2013, ki jih mora navesti na obrazcu Dosežki in karierni načrt do poteka roka za prijavo oziroma zanje predložiti dokazila, opredeljena v nadaljevanju, sicer ne bodo upoštevane. Če kandidat uveljavlja več izkušenj, ki presegajo maksimalno število možnih točk pod posamezno točko, se točkujejo le izkušnje do maksimalnega števila točk, ostalih izkušenj sklad ne bo preverjal. Kandidat lahko eno funkcijo, vodilno vlogo ali delovno izkušnjo uveljavlja le enkrat na javnih razpisih za štipendijo Ad futura. 7.4.1. Funkcije in vodilne vloge v različnih organizacijah Točkujejo se funkcije, vodilne ali nosilne vloge ter posebne zadolžitve kot so organizator, demonstrator, vodja, kapetan, trener in podobne, glede na stopnjo zahtevnosti in odgovornosti kot sledi: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kandidat lahko uveljavlja največ eno funkcijo, vodilno ali nosilno vlogo pri istem delodajalcu v istem obdobju. Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti, če uveljavlja točke po tem merilu: uradno dokazilo organizacije, kjer je kandidat funkcijo ali vodilno vlogo opravljal, iz katerega je razvidno, kakšna je bila njegova vloga, natančen opis njegovih zadolžitev, trajanje funkcije ali vodilne vloge, število sodelavcev, pregled zadnjih 3 večjih aktivnosti, število vključenih oseb v aktivnosti, s kakšnimi izzivi se je soočal, mnenje odgovorne osebe, zakaj je to vodilna vloga in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki. 7.4.2. Relevantne delovne izkušnje Upoštevajo se relevantne delovne izkušnje v skupnem trajanju najmanj enega leta. Do točk po tem merilu je upravičen samo kandidat, ki uveljavlja delovne izkušnje, ki so vsebinsko povezane s študijem, na katerega je bil vpisan, je vpisan ali se vpisuje. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti, če uveljavlja točke po tem merilu: za vsako delovno izkušnjo eno ali več dokazil delodajalca, iz katerega je razvidno trajanje, vsebina in področje dela in vpis na obrazcu Dosežki in karierni načrt za uveljavljanje točk po merilu dosežki. 8. Izbirni postopek, razmejitvena merila in odločanje Postopek javnega razpisa vodi posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada. Komisija postopek vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Vloge kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, ki jih določa javni razpis. Prednostni seznam teh kandidatov bo določila tako, da bo kandidate razvrstila po vrstnem redu glede na prejeto višino točk po posamezni točki javnega razpisa od kandidata z največ točkami do kandidata z najmanj točkami. Za štipendiranje bodo s prednostnega seznama izbrani tisti kandidati, katerih vloge bodo glede na merila javnega razpisa prejele višje število točk, do porabe razpisanih sredstev, pri čemer se zadnje uvrščenemu kandidatu pod posamezno točko dodeli štipendija v celotnem upravičenem znesku. Če bo imelo več kandidatov pod točko A javnega razpisa isto število točk, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: – kandidat je dosegel višje število točk po merilu 7.3. Dosežki, – kandidat izkazuje večji delež po merilu 7.2. Sofinanciranje študija, – kandidat je dosegel višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha, – kandidat se prijavlja za štipendijo za višji letnik izobraževanja, – kandidat zaproša za nižja skupna sredstva štipendije za vsa leta štipendiranja. Če bo imelo več kandidatov pod točko B javnega razpisa isto število točk, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: – kandidat se vpisuje na magistrski študij po zaključenem dodiplomskem študiju, – kandidat se prijavlja za študij s področja naravoslovja, tehnike ali medicine skladno z drugim odstavkom 2. točke tega razpisa, – kandidat je dosegel višje število točk po merilu 7.2. Sofinanciranje študija, – kandidat je dosegel višjo povprečno študijsko oceno, ki je bila osnova za točkovanje po merilu uspeha. Sklad vsem kandidatom izda odločbe. 9. Pogodbeno razmerje Po dokončnosti odločbe in predložitvi morebitnih z odločbo zahtevanih dokazil s strani kandidata, sklad z vsakim izbranim kandidatom sklene pogodbo o štipendiranju. Nakazilo štipendije se lahko izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju. Štipendist mora redno napredovati v višji letnik in študij zaključiti v pogodbenem roku. Po zaključenem študiju se mora štipendist zaposliti v Republiki Sloveniji pri delodajalcu s sedežem (oziroma stalnim prebivališčem, če gre za zaposlitev pri samostojnem podjetniku) v Republiki Sloveniji ali se v Republiki Sloveniji samozaposliti. Zaposlitev oziroma samozaposlitev mora trajati toliko let (preračunano na polni delovni čas), kolikor študijskih let je prejemal štipendijo, pri čemer šteje, da je štipendija za eno študijsko leto dvanajstmesečna štipendija. Obveznost iz prejšnjega odstavka mora štipendist izpolniti: – če je štipendijo dobil po točki A javnega razpisa: a) v 10 letih od zaključka štipendiranega študija, če je štipendijo za ta študij prejemal za do vključno tri študijska leta (do 36 mesecev); b) v 15 letih od zaključka štipendiranega študija, če je štipendijo za ta študij prejemal za več kot tri študijska leta (več kot 36 mesecev); – če je štipendijo dobil po točki B javnega razpisa: a) v 5 letih po zaključku štipendiranega študija, če je štipendijo za ta študij prejemal za največ eno študijsko leto (do 12 mesecev); b) v 10 letih po zaključku štipendiranega študija, če je štipendijo za ta študij prejemal za več kot eno in največ tri študijska leta (več kot 12 in največ 36 mesecev); c) v 15 letih po zaključku štipendiranega študija, če je štipendijo za ta študij prejemal za več kot tri študijska leta (več kot 36 mesecev). Podrobneje je štipendijsko razmerje urejeno s pogodbo o štipendiranju ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. 10. Dostopnost dokumentacije Besedilo javnega razpisa, prijavnico, obrazec z izjavo in obrazec za pooblastilo kandidati dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22 (6. nadstropje), 1000 Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 11. Rok in način oddaje prijav Kandidati morajo prijavo, in sicer v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 166. javni razpis). S potrditvijo prijavnega obrazca za izpis se bodo v prijavo vneseni podatki posredovali skladu po e-pošti. Tako poslani podatki so informativne narave in ne štejejo kot vložitev vloge. Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je sreda, 16. 4. 2014. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času, navedenem v točki 10. Dostopnost dokumentacije. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava šteje za popolno, če je oddana na predpisani prijavnici in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Kandidati, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Če kandidati prijave ne bodo dopolnili v roku, določenem v zahtevi za dopolnitev prijave, bo sklad njihove prijave zavrgel. Prijava je v skladu z določili 26. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – UPB) takse prosta. 12. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri: – Petri Bajt, e-pošta: petra.bajt@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-62 ali – Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93 ali – Špeli Sušec, e-pošta: spela.susec@sklad-kadri.si, tel. 01/434-10-86 ali – Maji Deisinger, e-pošta: maja.deisinger@sklad-kadri.si, tel. 01/434 -58-96.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost