Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

Št. 183/2013 Ob-4226/13 , Stran 3167
Št. 183/2013 Ob-4226/13
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor, na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12), 40. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 1/2009 – UPB1, 17/2012) in skladno s programom prodaje nepremičnin v letu 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup zasedenih neprofitnih stanovanj
I. Predmet prodaje Naslednja zasedena neprofitna stanovanja v Mariboru: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Lastnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. III. Ponujena cena: izklicne cene za nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, so določene na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. IV. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št. 01270-6950971157, odprt pri Uradu za javna plačila v Slovenski Bistrici, v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. V. Prehod lastništva: prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Varščina: dražitelji morajo do vključno 6. 12. 2013 plačati varščino v višini 10% ponujene cene na TRR Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št. 01270-6950971157, z navedbo »varščina za nepr. pod št. _«. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini. Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo varščina vrnjena brez obresti v 8 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. VII. Drugi pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb: – Vsa stanovanja so zasedena z najemniki, za katera slednji plačujejo neprofitno najemnino. – Najemniki imajo na podlagi Splošnih pogojev poslovanja Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor in 176. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08 in 87/11) pri nakupu stanovanj pod enakimi pogoji predkupno pravico. Če le-te ne izkoristijo, imajo predkupno pravico etažni lastniki te večstanovanjske hiše, če so izpolnjeni pogoji po Stvarnopravnem zakoniku. Če tudi ti ne izkoristijo predkupne pravice, ima predkupno pravico Stanovanjski sklad Republike Slovenije. Če najemnik ne izkoristi svoje predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati. – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. – Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne cene. – Ponudniki bodo o izidu postopka javnega zbiranja ponudb pisno obveščeni v roku 3 delovnih dni od roka za predložitev ponudb. – Pogodba o prodaji bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno. Pogodbo je potrebno skleniti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, v nasprotnem primeru se šteje, da je uspeli ponudnik (kupec) odstopil od nakupa. – Če izbrani ponudnik ne bo sklenil prodajne pogodbe v predpisanem roku, se njegova varščina zadrži. – Kupec nosi stroške cenitve nepremičnine, stroške davka na promet z nepremičninami, stroške notarske overitve podpisa prodajalca in stroške vpisa prodane nepremičnine v zemljiško knjigo, prodajalec pa nosi stroške v zvezi s pripravo pogodbe. – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ponudi najvišjo ceno. VIII. Ogled nepremičnin: ogled nepremičnin, ki so predmet prodaje, je mogoč po predhodnem dogovoru z Gordano Verk (tel. 02/250-63-29) ali Majo Hržica (tel. 02/250-63-36). IX. Predložitev ponudb Ponudbe s potrdilom o vplačani varščini je potrebno predložiti do vključno 11. 12. 2013, do 11. ure. Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno v vložišču na naslov: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, Maribor. Ovojnica mora biti na prvi strani označena s pripisom »Ne odpiraj – javna ponudba za nakup stanovanj«. X. Ustavitev postopka: direktorica Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor lahko ustavi postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla. XI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 12. 2013, ob 13. uri, v 4. nadstropju, v sejni sobi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, na naslovu Grajski trg 1, Maribor.
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

AAA Zlata odličnost