Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

Št. 400-10/13-02820 Ob-4229/13 , Stran 3161
Št. 400-10/13-02820 Ob-4229/13
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), v zvezi s tretjim odstavkom 2. člena ZSPDSLS, 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in sklepi Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, št. 9000-4/2013(1020)37-6 z dne 7. 11. 2013, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo oziroma oddajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca/najemodajalca nepremičnin: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ), Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana; MŠ: 5156700000; DŠ: SI 85876500. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Prodaja oziroma oddaja poslovnih prostorov: 2.1. v poslovni stavbi na naslovu Novi trg 9 v Novem mestu: ID stavbe 668, št. dela stavbe 25, k.o. Novo mesto (poslovni prostor v 5. etaži, v izmeri 690,24 m2), z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 573.000,00 EUR oziroma tržno mesečno najemnino 3.800,00 EUR. 2.2. v poslovni stavbi na naslovu Kidričeva 13 v Novi Gorici: ID stavbe 2406, št. dela stavbe 3 in 4, k.o. Nova Gorica (poslovni prostor št. 3, v II. nadstropju, v izmeri 255,24 m2 in poslovni prostor št. 4, v III. nadstropju, v izmeri 254,26 m2), z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 526.000,00 EUR oziroma tržno mesečno najemnino 4.500,00 EUR. 2.3. v poslovni stavbi na naslovu Sallaumines 2 v Trbovljah: ID stavbe 827, št. dela stavbe 13, 15, 16, 17, 18 in 19, k.o. Trbovlje (pisarne 3, 4, 5 in 6, v skupni izmeri 76,49 m2, in prostori v I. nadstropju, v skupni izmeri 55,30 m2), z ocenjeno tržno prodajno vrednostjo 72.000,00 EUR oziroma tržno mesečno najemnino 600,00 EUR. V primeru prodaje je davek na promet nepremičnin dolžan plačati kupec. Izhodiščne cene najema ne vsebujejo davka, ki ga plačuje najemnik v skladu z veljavno zakonodajo. Če razporeditev oziroma funkcionalnost prostorov v naravi dopušča, se lahko proda oziroma odda v najem tudi del poslovnih prostorov. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«, poznejših ugovorov v primeru napak prodajalec ne upošteva. 3.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno, kar pomeni, da bo izbran najugodnejši ponudnik. 3.3. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene prodajno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 3.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest, s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. Z namenom prenove oziroma izvedbe obnovitvenih del se lahko kupcu nepremičnina izroči v posest tudi pred plačilom celotne kupnine. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Izjemoma in če za to obstojijo upravičeni razlogi se lahko stranki dogovorita za obročno plačilo kupnine v časovnem obdobju do največ enega leta. 4. Način plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun številka: SI56 01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila, Urad Ljubljana; sklic na številko: 00 400-10-2013, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. Kupec je ob kupnini dolžan plačati še pripadajoči davek, stroške notarske overitve podpisov na pogodbi ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist. 5. Pogoji najema 5.1. Nepremičnine se oddajajo v najem po načelu »videno–kupljeno«, poznejših ugovorov primeru napak prodajalec ne upošteva. 5.2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo prodajalec upošteval kot edino merilo ponujeno ceno najema za posamezni poslovni prostor, kar pomeni, da bo s sklepom izbran najugodnejši ponudnik. 5.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je od najema odstopil, plačano varščino pa obdrži prodajalec, ki lahko sklene najemno pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 5.4. Izbrani ponudnik je dolžan plačevati najemnino na podlagi računa oziroma plačilnega naloga v roku, navedenem na računu. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 6.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine); – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša (izrecno je potrebno navesti, ali se ponudba nanaša na nakup ali najem); – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine v 2. točki tega razpisa; – priloge iz točke 6.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 6.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 15 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (do vključno 7. 12. 2013). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa (nepravočasna ali nepopolna ponudba), se le-ta ne bo upoštevala. 6.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup/najem nepremičnine«, na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, Služba za pravne zadeve in javna naročila. 6.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – izpis iz registra AJPES (pravne osebe, samostojni podjetniki), – potrdilo o plačani varščini, – pisno izjavo ponudnika, da zoper njega ni uveden ali začet kateri izmed postopkov zaradi insolventnosti oziroma postopkov prisilnega prenehanja (velja za fizične in pravne osebe), – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe. Če ponudnik sodeluje po pooblaščencu, mora slednji predložiti pooblastilo. 7. Varščina 7.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na podračun številka: SI56 01100-6030264023 pri Upravi RS za javna plačila (UJP), Urad Ljubljana; sklic: SI00 201000, z navedbo »plačilo varščine – javno zbiranje ponudb za prodajo/oddajo nepremičnin« in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika. 7.2. Plačana varščina se izbranemu ponudnika vračuna v kupnino/najemnino, ostalim ponudnikom, ki v postopku javnega zbiranja ponudb niso uspeli, pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 7.3. Če kupec/najemnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec varščino zadrži. 8. Informacije: dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in posamičnih nepremičninah, vključno s cenitvami, lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu prodajalca; kontaktni osebi: mag. Katja Kupljen, tel. 01/474-53-99, katja.kupljen@zpiz.si; Igor Majetič, tel. 01/474-56-88, igor.majetic@zpiz.si. Ogled nepremičnine in dokumentacije je možen po predhodnem dogovoru. 9. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 9.1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 10. 12. 2013, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu prodajalca ZPIZ, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana, v mali sejni sobi v VIII. nadstropju. Ponudniki oziroma predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom. 9.2. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine/najemnine. Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru, če ponudbo odda le en ponudnik. 9.3. V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija s ponudniki, ki so ponudili enako visoko kupnino/najemnino, opravila dodatna pogajanja, h katerim bodo najugodnejši ponudniki naknadno povabljeni. 9.4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od odpiranja prispelih ponudb. 9.5. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Generalni direktor prodajalca lahko kadarkoli do sklenitve prodajne/najemne pogodbe ustavi začeti postopek razpolaganja, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti varščino brez obresti. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani www.zpiz.si (pod aktualno) ter na oglasni deski na sedežu prodajalca.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

AAA Zlata odličnost