Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

Št. 19/2013 Ob-4233/13 , Stran 3154
Št. 19/2013 Ob-4233/13
Svet zavoda VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice na podlagi 4. sklepa zapisnika 3. seje Sveta zavoda z dne 22. 10. 2013. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/- ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D;). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – potrdilo o izobrazbi in nazivu, – potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, – potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, – potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,· – potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku oziroma zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica in ni izdana obsodilna sodba zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – program vodenja zavoda, pošljite v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ice«, v 10 dneh po objavi tega razpisa na naslov: VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina, Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina. Vlogo bomo še upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda VIZ III. Osnovna šola Rogaška Slatina

AAA Zlata odličnost