Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2013 z dne 22. 11. 2013

Kazalo

Št. 478/2013-421 Ob-4273/13 , Stran 3147
Št. 478/2013-421 Ob-4273/13
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Ljutomer za leto 2013 oziroma Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je Občinski svet Občine Ljutomer potrdil na seji dne 16. 1. 2013, objavlja Občina Ljutomer
javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča v Ljutomeru
1. Organizator javne dražbe: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer. 2. Predmet javne dražbe: 2.1. Druga javna dražba za stavbno zemljišče v Ljutomeru: parc. št. 1450/3, gozd, v velikosti 3560 m2, k.o. 259 Ljutomer. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja. Parcela se nahaja v območju enote urejanja prostora EUPLJ05, s podrobnejšo namensko rabo IP – površine za industrijo. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno, v zatečenem stanju. 4. Vrsta pravnega posla: prodaja. 5. Izklicna cena (brez DDV) v EUR: 23.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja: 200,00 EUR. Kupnina za zemljišče zajema vrednost stavbnega zemljišča. Stroške komunalne opreme bo kupec plačal v skladu z določili Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 2/10, 5/11, 6/11 in 8/11). V strošek komunalne opreme niso zajeti stroški izvedbe priključkov objekta na javno infrastrukturo in priključnih taks. V ceno tudi ni zajeta odškodnina zaradi spremembe namembnosti zemljišča, ki jo odmeri pristojna upravna enota. Stroške v zvezi s prenosom lastništva nepremičnin (notarski zapis, overitev, davki, ZK predlog) krije kupec. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Prodajalec krije stroške cenitve zemljišč ter objave javne dražbe. 6. Način in rok plačila kupnine Kupec se zaveže kupnino plačati v roku 30 dni od podpisa pogodbe. Pred plačilom kupnine in ostalih stroškov vpis v zemljiško knjigo ni možen. Plačilo celotne kupnine v prej navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. V nasprotnem primeru se pogodba šteje za razdrto, varščina se kupcu ne vrne. V primeru, da se kupec odloči, da na kupljenem zemljišču ne bo gradil, mora v primeru prodaje zemljišče najprej ponuditi v odkup Občini Ljutomer, in sicer po ceni, po kateri je zemljišče kupil, brez revalorizacije ter bremen prosto. Navedeno dejstvo se zaznamuje v zemljiški knjigi. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo izvedena v ponedeljek, 9. decembra 2013, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1 (III. nadstropje). 8. Višina kavcije Dražitelji so pred izvedbo javne dražbe dolžni plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene vrednosti nepremičnine, ki ga želi dražitelj kupiti, na račun Občine Ljutomer, št. 01263-0100013693. Izbranemu dražitelju se kavcija vračuna v kupnino, drugim se vplačana kavcija vrne (brez obresti) v 15 dneh po prejetju izida dražbe. Kolikor dražitelj vplača varščino in se iz neutemeljenih razlogov javne dražbe ne udeleži oziroma k draženju ne pristopi, se mu varščina ne vrne. 9. Informacije o javni dražbi Interesenti lahko dobijo dodatne informacije na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, pri Ani Žnidarič, tel. 02/584-90-45 ali Lilijani Koser, tel. 02/584-90-66. 10. Pogoji sodelovanja Na razpisu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ki pred pričetkom javne dražbe predložijo: – svoje podatke (naziv, naslov, davčno in matično številko oziroma EMŠO), – potrdilo o registraciji in pooblastilo osebi, ki draži, za zastopanje na dražbi (pravne osebe) oziroma osebni dokument (fizične osebe), – potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih interesent ni imel blokiranega računa (pravne osebe), – dokazilo o plačanih davkih in prispevkih – potrdilo DURS (fizične in pravne osebe), – dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe predložiti tudi potrdilo o vplačani kavciji. 11. Z najugodnejšim dražiteljem bo kupoprodajna pogodba sklenjena najkasneje v 15 dneh po končani javni dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko Občina Ljutomer podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, Občina Ljutomer zadrži njegovo varščino. 12. Občina Ljutomer si pridržuje pravico, da z nobenim prijavljenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost