Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 030-0001/2011 Ob-3696/13 , Stran 2658
Št. 030-0001/2011 Ob-3696/13
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Načrta razpolaganja z stvarnim premoženjem z dne 10. 12. 2012, objavlja
javno ponudbo
o prodaji dveh stanovanj
Prodaja stanovanja Kajuhova ulica 8, Slovenske Konjice št. 3.E, v skupni izmeri 49,76 m2, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ID znak stanovanja 1115-1237-3. Vrednost stanovanja po cenitvi znaša 47.175,38 EUR. Prodaja stanovanja Toneta Melive 10, Slovenske Konjice št. 15.E, v skupni izmeri 66,37 m2, k.o. 1115 – Slovenske Konjice, ID znak stanovanja 1115-1326-15. Vrednost stanovanja po cenitvi znaša 57.453,61 EUR. Pogoji javne ponudbe: 1. Stanovanja se nahajajo v centru Slovenskih Konjic in se prodajajo po načelu videno–kupljeno. 2. Vsak ponudnik lahko kupi samo eno stanovanje. 3. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. 4. Merilo za izbor je ponujena cena. Ponujena cena je lahko nižja od cenilne vrednosti, vendar ne sme biti nižja več kot 10% od cenilne vrednosti. 5. Vse stroške v zvezi s ponudbo, vključno s plačilom davka, plača ponudnik oziroma kupec. 6. Občina Slovenske Konjice si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 7. Ponudbe se lahko oddajo v zapečateni kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo stanovanj.« 8. Komisija pri Občini Slov. Konjice bo vse prispele ponudbe odprla v roku 8 dni po oddaji in v roku 3 dni po odpiranju obvestila vse ponudnike. 8. Podrobnejše informacije o javni ponudbi lahko dobite na Občini Slovenske Konjice, pri Zdenku Plankl, na tel. 757-33-73.
Občina Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost