Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 60/2013 Ob-3686/13 , Stran 2645
Št. 60/2013 Ob-3686/13
Univerza na Primorskem, v skladu z 22. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
1. Splošno Univerza na Primorskem Università del Litorale, s sedežem Titov trg 4, 6000 Koper, kot najemodajalec (v nadaljevanju: UP), oddaja v najem dva lastna poslovna prostora, na lokaciji Titov trg 4, 6000 Koper, in sicer: – poslovni prostor »Kantina«, pritličje stavbe Foresterija za namen izvajanja gostinske dejavnosti ter, – poslovni prostor »Večnamenski prostor«, pritličje stavbe Foresterija za namene izvajanja dejavnosti študentov in zaposlenih (možnosti izvajanja trgovske dejavnosti). Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa na spletni strani: http://www.upr.si/ in objavljena v Uradnem listu RS ter na naslovu UP, Titov trg 4, 6000 Koper (oglasna deska). 2. Predmet oddaje v najem Predmet oddaje sta dva poslovna prostora na lokaciji Titov trg 4, 6000 Koper, in sicer: – poslovni prostor »Kantina«, v skupni izmeri 64,88 m2 in je sestavni del poslovnega objekta UP, ki zajema: – uporabo prostora v pritličju v skupni izmeri neto tlorisne notranje površine 42,20 m2 (prostor »Kantine«), – uporabo zunanjega prostora v pritličju v skupni izmeri neto tlorisne zunanje površine 22,68 m2 (terasa), – souporaba sanitarij, ki se nahajajo v objektu Armerija, – prostor je opremljen gostinsko opremo, z izjemo nekaterih aparatov; – poslovni prostor »Večnamenski prostor«, v skupni izmeri 40,60 m2 in je sestavni del poslovnega objekta UP, ki zajema: – uporabo prostora v pritličju (poleg Kantine), v skupni izmeri neto tlorisne površine 40,60 m2, – souporaba sanitarij, ki se nahajajo v objektu Armerija. 3. Višina najemnine in čas trajanja najema Najemna pogodba in z njo najemno razmerje se sklepa za obdobje dveh let. Najemnina bo določena na podlagi ponudbe najugodnejšega ponudnika, ki bo izbran na tem javnem razpisu, in sicer za: – poslovni prostor »Kantina in večnamenski prostor« – izhodiščna cena ne sme biti nižja od 1.560,00 EUR/mesec brez ddv. 4. Pogoji najemodajalca Prostor Kantina se bo uporabljal za gostinsko dejavnost, večnamenski prostor pa se bo uporabljal za potrebe študentov in zaposlenih na UP, z možnostjo izvajanja trgovske dejavnosti. Poslovni prostor Kantina in Večnamenski prostor: Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo v obdobju trajanja najemnega razmerja pri opravljanju svoje dejavnosti odjemalcem svojih storitev nudil kakovostno in raznovrstno ponudbo gostinskih storitev, ki bo usklajena z lokacijo, namenom in ambientom UP. Najemnik mora pred in med trajanjem najema na lastne stroške sam pridobiti vsa dovoljenja, ki so po veljavni zakonodaji potrebna za opravljanje dejavnosti. Najemnik mora redno vzdrževati predmet najema in kriti stroške rednega vzdrževanja. Najemnik mora za vsak poseg, ki presega redna vzdrževalna dela, pridobiti pisno soglasje najemodajalca. Pogodbeni stranki soglašata, da v najemnini niso zajeti stroški ogrevanja, porabe vode, čiščenja, električne energije, odvoza smeti in ostalih prispevkov za komunalne storitev, zavarovanje objekta, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter stroški deratizacije, dezinsekcije in dezinfekcije. Te stroške najemodajalec zaračuna posebej ob predložitvi ustreznih računov oziroma jih najemnik plača neposredno. Stroške telefona za telefonske priključke, ki jih uporablja, plača najemnik po izstavljenem računu. Najemnik mora s Komunalo Koper d.o.o. pred začetkom obratovanja skleniti pogodbo za hrambo in dnevni odvoz smeti. Morebitna vlaganja v prostor se lahko uredijo s predhodnim dogovorom med najemodajalcem in najemnikom, ki mora biti v pisni obliki. 5. Merilo za ocenjevanje ponudb Merilo za ocenitev ponudb je: – najvišja ponujena najemnina v EUR brez DDV (ponujena vrednost mesečne najemnine – 100%) skupaj za oba poslovna prostora. Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki bo ponudnil najvišjo mesečno vrednost v EUR brez ddv. V primeru, ko več ponudnikov ponudi enako višino najvišje ponujene najemnine, se le-te pozove, da podajo ponovno ponudbo, vendar pa ne nižjo kot že prvotno ponujeno. Pogoj najemodajalca je, da ponudnik ponudi najemnino za oba poslovna prostora. 6. Varščina za sodelovanje v postopku Ponudnik mora za sodelovanje v postopku vplačati varščino, potrdilo o plačani varščini pa predložiti k ponudbi. Višina varščine je 1.560,00 EUR in jo ponudnik mora vplačati na račun najemodajaleca, številka: SI 56 0110 0600 0001 866 (odprt pri UJP), z navedbo namena nakazila: »Javno zbiranje ponudb Kantina in Večnamenski prostor«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku šteje v najemnino. Vplačana varščina se zadrži, če izbrani ponudnik v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri ne sklene ali zavrne sklenitev pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, pri čemer se upoštevajo pogoji Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Neizbranim ponudnikom bo varščina (brezobrestno) vrnjena v roku 15 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Ponudnik, ki odda ponudbo brez vplačane varščine, bo iz postopka izločen. 7. Plačila DDV se ne obračuna skladno z 2. točko 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, saj je najemniku za dogovorjeno obdobje dana pravica neovirano zasedati nepremičnino oziroma njen del, kot da bi bil njen lastnik in se iz te pravice izključi vsako drugo osebo. Najemnino je dolžan najemnik plačevati vnaprej na podlagi računa, ki ga najemodajalec izstavi do 10. v mesecu za naslednji mesec. Rok plačila je trideset dni od datuma izstavitve računa. Najemnina se prične obračunavati po začetku najemnega razmerja. V primeru zamude plačila najemnine je najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti do plačila. V primeru, da najemnik računa ne prejme do 20. v mesecu, je dolžan v roku 8 dni pisno obvestiti najemodajalca, da mu posreduje kopijo računa. V primeru, da mu najemodajalec v roku 5 dni ne posreduje kopije računa, je dolžnost najemnika, da urgira, dokler računa ne prejme, sicer se šteje, da je račun prejel in da je mesečno najemnino dolžan poravnati. 8. Posebni pogoji Izbrani ponudnik bo moral upoštevati pravila hišnega reda Univerze na Primorskem. Izbrani ponudnik soglaša, da bo ime poslovnih prostorov izbral najemodajalec. Izbrani ponudnik bo lahko spreminjal ali dodajal opremo le po predhodnem dogovoru in s soglasjem pristojne osebe najemodajalca. Najemnik ne sme oddati najetega prostora v podnajem brez pisnega soglasja najemodajalca. Prostori se oddajo po sistemu videno – najeto ter potrjeno s primopredajnim zapisnikom, katerega podpišeta obe stranki. 9. Programska izhodišča 1. »Kantina« Načrtovani gostinski lokal je namenjen študentom, zaposlenim in obiskovalcem UP in vsem naključnim obiskovalcem okoliških prostorov, ki želijo enostavnejšo ponudbo pijač in po potrebi manjših jedi, npr. sendvičev ali sadja. Poslovni prostor – gostinski lokal se nahaja v pritličju zgradbe UP, Titov trg 4, 6000 Koper (pritličje objekta Foresterija – Kantina). Ponudba mora zajemati: – tople napitke, – vse vrste pijač, – primerne vrste hitre prehrane (npr. sendvičev, obloženih kruhkov, sladkega peciva ipd.). Obratovalni čas gostinskega lokala je vezan na dogovor med najemodajalcem in najemnikom, vendar mora biti obratovalni čas najmanj od ponedeljka do petka, od 7.30 do 20. ure. Ob sobotah, nedeljah, praznikih, v dneh, prostih študijskega procesa in v mesecih juliju in avgustu bo obratovalni čas gostinskega lokala po dogovoru med najemnikom in najemodajalcem. Predvidena je strežba pri mizah in odnašanje prigrizkov s pladnji do miz. 2. »Večnamenski prostor« Načrtovani poslovni prostor mora biti opredeljen za storitve in potrebe namenjene študentov in zaposlenih na UP, z možnostjo izvajanja trgovske dejavnosti. Obratovalni čas poslovnega prostora je vezan na dogovor med najemodajalcem in najemnikom. 10. Pogoj za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudba se bo štela za popolno in pravilno, če bo ponudnik predložil vse zahtevane, izpolnjene, žigosane in podpisane dokumente (obrazci in zahtevane priloge), ki so navedeni spodaj ter pod pogoji, kot jih je najemodajalec opredelil v razpisu. Obrazci: – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec »Ponudba za najem poslovnega prostora UP – Kantina in Večnamenski prostor« (OBR-1), – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Izjava za pridobitev osebnih podatkov« (OBR-2), – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Izjava o izpolnjevanju pogojev« (OBR-3), – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Izjava na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-4) ali – Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: »Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-5); ter vse zahtevane priloge. Priloge: – pravne osebe s sedežem v RS predložijo: obrazec S. BON-1 (ali S. BON 1/P), – samostojni podjetniki s sedežem v RS predložijo: obrazec BON-1/SP in BON-2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank, pri katerih so odprti transakcijski računi), – dokazilo, da je ponudnik pred oddajo ponudbe plačal varščino. Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti med seboj povezani v eno celoto ali na drug način sestavljeni tako, da iz celote dokumentov ni mogoče neopazno posamično ali v skupini odvzeti, dodati, zamenjati ali naknadno vložiti nadomestnih listov ali listin. 11. Rok in način oddaje ponudbe Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 8. 10. 2013, do 12. ure, na naslov: Univerza na Primorskem, Universita del Litorale, Titov trg 4, 6000 Koper. Na sprednji strani ovojnice, spodaj mora biti napisano: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov«. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja. Nepopolnih in prepoznih ponudb ponudnik ne bo obravnaval. Takšno ponudbo bo najemodajalec izločil. Ponudba mora biti v slovenskem jeziku. Odpiranje ponudb bo javno. Javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10. 2013, ob 13. uri, na naslovu UP, Titov trg 4, 6000 Koper (sejna soba, palača Armerija). Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb najemodajalcu izročiti pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnikov. Pripombe nepooblaščenih predstavnikov se ne bodo upoštevale. O odpiranju ponudb se napiše zapisnik, ki ga podpišejo in osebno prejmejo pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Ponudniki, ki nimajo prisotnega pooblaščenega zastopnika, prejmejo zapisnik po pošti. Vsi zainteresirani ponudniki imajo možnost ogledov ponujenih poslovnih prostorov, in sicer po predhodnem telefonskem dogovoru. Za vse morebitne dodatne informacije ter oglede prostora pokličite na tel. 05/611-75-00. 12. Veljavnost ponudbe in obvestilo o izbiri Ponudba mora veljati 90 dni. Ponudba, ki velja krajši čas, bo izločena iz nadaljnjega postopka. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni. 13. Opozorila Najemodajalec si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika in izvede ponovni razpis. V primeru, da bo najugodnejši ponudnik umaknil ponudbo oziroma da ne bo podpisal pogodbe v zahtevanem roku, si najemodajalec pridržuje pravico izbrati drugega najugodnejšega ponudnika. 14. Sklenitev pogodbe V 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika mora le-ta pristopiti k podpisu najemne pogodbe. V primeru, da tega ne stori, bo to pomenilo, da je odstopil od pogodbe.
Univerza na Primorskem

AAA Zlata odličnost