Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 01443-1/2013/10 Ob-3673/13 , Stran 2642
Št. 01443-1/2013/10 Ob-3673/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, na podlagi 18., 19. in 20. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB2, 87/11 in 96/12 – ZPIZ-2, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020, ki jo je sprejela ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 2. 9. 2013, objavlja
javni natečaj
za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020
Zaposlitveno rehabilitacijo lahko izvajajo strokovni timi izvajalcev, ki so javni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe. Slednji morajo skladno z določbami ZZRZI za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo po tem javnem natečaju. 1. Naročnik – koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega natečaja in izbora strokovnih timov za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije: predmet javnega natečaja je podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do vključno 2020. 3. Predmet koncesije: predmet koncesije je izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v 15. členu opredeljuje ZZRZI. 4. Uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije: uporabniki storitev zaposlitvene rehabilitacije so osebe, ki so v postopku pridobitve statusa invalida in invalidi, ki jim je priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije ter osebe v postopku pridobitve pravice do poklicne rehabilitacije. 5. Območje, za katerega se razpisuje koncesija Koncesije se razpisujejo za celotno območje Republike Slovenije. Koncesionarji bodo izbrani tako, da bo skupaj z javnimi zavodi, ki bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije, pokrito področje vseh območnih služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v obsegu, ki ga predvideva Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020. 6. Čas trajanja razpisane koncesije: koncesije bodo podeljene za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020 z možnostjo podaljšanja in s pričetkom izvajanja v skladu s pogodbenimi določili. 7. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati javni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe: 1. Javni zavodi morajo imeti v temeljnem aktu opredeljeno izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni zavodi, pa morajo biti registrirane v Republiki Sloveniji v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) pod N78 Zaposlovalne dejavnosti ali P85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje ali Q88 Socialno varstvo brez nastanitve. 2. Niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in niso prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. 3. Opredelijo obseg strokovnih timov za ciljni/e skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije. 4. Zagotovili bodo kadrovske pogoje v skladu z 9. členom ZZRZI za ciljni/e skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije. 5. Izkazujejo reference za ciljni/e skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije. 6. Zagotovili bodo prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so v času izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije ustrezno ločeni od drugih programov in so prilagojeni ciljnim skupinam invalidov, za katere bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije, v smislu dostopnosti in povezanosti z javnimi prometnimi sredstvi. Javni zavodi, ki nameravajo izvajati storitve zaposlitvene rehabilitacije, ki so predmet tega javnega natečaja, morajo izpolnjevati vse pogoje javnega natečaja ter v razpisanem roku oddati dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Strokovna komisija bo dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih bodo oddali javni zavodi, preverjala in ocenila na enak način kot ponudbe drugih pravnih ali fizičnih oseb. 8. Vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije: Javni zavodi in druge pravne ter fizične osebe morajo k razpisni dokumentaciji o izpolnjevanju pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020 priložiti: 1. fotokopije dokazil o izobrazbi strokovnih delavcev strokovnega tima; 2. fotokopije dokazil o znanjih strokovnih delavcev strokovnega tima s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljena s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem; 3. fotokopije dokazil o vsaj treh letih delovnih izkušenj strokovnih delavcev strokovnega tima na področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidskega varstva ali na sorodnih področjih; 4. fotokopije dokazil o referencah strokovnih delavcev strokovnega tima za delo s ciljnima/i skupinama/i invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije; 5. fotokopije pogodb o zaposlitvi oziroma izjave o nameravani zaposlitvi strokovnih delavcev strokovnega tima, ki morajo vsebovati vse sestavine v skladu z 31. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13-ZDR-1) in so podpisane s strani bodočega delodajalca in delavca (strokovnega delavca strokovnega tima), lahko tudi fotokopije podjemnih pogodb (npr. za strokovnega delavca zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa in podobno), ki morajo vsebovati sestavine za podjemno pogodbo, ki jih predpisuje Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1) ali fotokopije pogodb o poslovnem sodelovanju, iz katerih je razvidna vsebina dela, ki je predmet tega javnega natečaja; 6. dokazila o razpolaganju z ustreznimi prostori za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije (fotokopije načrtov prostorov – tlorisi, ki so označeni na mestih, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala, fotokopije pogodb o lastništvu, solastništvu oziroma najemu prostorov, fotokopije dokumentov o uporabnem dovoljenju prostorov, kjer se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala, priložene fotografije prostorov, v katerih se bo zaposlitvena rehabilitacija izvajala in iz katerih je razvidno, da so prostori dostopni invalidom); 7. seznam delodajalcev v skladu s 4. točko VI. poglavja razpisne dokumentacije; 8. dokazila o referencah ponudnika na področju rehabilitacije; 9. dokazila o referencah ponudnika za ciljni/e skupini/e invalidov, za kateri/e bodo izvajali storitve zaposlitvene rehabilitacije; 10. izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe o koncesiji (izpolnijo in parafirajo ponudniki, ki niso javni zavodi) oziroma pogodbe o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije (izpolnijo in parafirajo javni zavodi), ki je del razpisne dokumentacije. 9. Rok in način prijave na javni natečaj Rok za oddajo ponudb je 15. 10. 2013. Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni natečaj predložiti osebno ali priporočeno po pošti. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je najkasneje na dan 14. 10. 2013 oddana na pošti kot priporočena pošiljka, ali če je najkasneje na dan 15. 10. 2013 do 15. ure oddana v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana. Javni zavodi morajo dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije na javni natečaj oddati v enakih rokih in na enak način kot druge pravne in fizične osebe. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni natečaj v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovojnice »Ponudba – Ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Ponudnik se na javni natečaj lahko prijavi le z eno ponudbo, v kateri lahko prijavi več strokovnih timov za zaposlitveno rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: strokovni tim). Ponudbo lahko v času razpisnega roka dopolnjuje ali spreminja. V primeru dopolnitve ponudbe mora biti le-ta označena enako kot ponudba: »Dopolnitev ponudbe – Ne odpiraj! Javni natečaj za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in naslov ponudnika. Ponudbo lahko odda pravna ali fizična oseba le samostojno. Če eno ponudbo pripravita skupaj dva ponudnika, strokovna komisija takšno ponudbo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja. Nepravočasne ali nepravilno označene ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte. Iz nadaljnjega postopka ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu. 10. Merila za izbiro med ponudbami oziroma strokovnimi timi: Ponudbe oziroma strokovne time ponudnikov, ki ne bodo izpolnjevali naslednjih pogojev, bo strokovna komisija izločila iz nadaljnje obravnave in jih ne bo točkovala v skladu z merili za izbiro med ponudbami oziroma strokovnimi timi: – posamezni strokovni tim (razvidno iz razpisne dokumentacije) bo sestavljen iz manj kot petih različnih oseb in več kot sedmih različnih oseb za prijavljeni ciljni skupini oseb s težavami v duševnem zdravju in ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije oziroma devetih različnih oseb za prijavljeni ciljni skupini slepih in slabovidnih oseb ter ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije ali gluhih in naglušnih oseb ter ostalih oseb, ki potrebujejo storitve zaposlitvene rehabilitacije; – posamezni strokovni delavec strokovnega tima nima ustrezne univerzitetne, visoke oziroma višje strokovne izobrazbe medicinske, pedagoške, psihološke, sociološke, socialne ali druge ustrezne usmeritve in znanji s področja rehabilitacije, zaposlovanja ali invalidskega varstva, pridobljenimi s specializacijo, dodatnim izobraževanjem ali usposabljanjem; – posamezni strokovni delavec strokovnega tima nima vsaj treh let delovnih izkušenj na področju rehabilitacije ali zaposlovanja ali invalidskega varstva ali na sorodnih področjih, kar izkazuje z ustreznimi dokazili. Popolne ponudbe oziroma strokovne time, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega natečaja, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Posamezno merilo bo vrednoteno z ustreznim številom točk, ki so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji! Vsak strokovni tim se bo posebej točkoval. Pri merilu 1. se bo točkoval posamezni strokovni tim. Pri merilu 2. se bo točkovala vsaka prijavljena lokacija posameznega strokovnega tima posebej. V primeru več prijavljenih lokacij za strokovni tim, se bo seštelo število doseženih točk vseh lokacij skupaj in delilo s številom lokacij. Število doseženih točk se bo prištelo k posameznem strokovnem timu. Pri merilu 3. se bo točkovalo ponudnika in se bo število doseženih točk prištelo k posameznemu strokovnem timu. Pri merilu 4. se bo točkovalo ponudnika in se bo število doseženih točk prištelo k posameznem strokovnem timu. Pri merilu 5. se bo točkoval posamezni strokovni tim. Iz nadaljnje obravnave bodo izločeni strokovni timi ponudnikov, ki za strokovni tim od možnih 54 točk ne bodo dosegli vsaj 40 točk. Strokovne time ponudnikov, ki bodo dosegli zadostno število točk, se bo nadaljnje obravnavalo. V primeru, da bosta dva ali več strokovnih timov za posamezno območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in ciljni skupini invalidov dosegla zadostno število točk, ki bo v skupnem obsegu presegalo potrebe po obsegu strokovnih timov iz Mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2014 do 2020 (v nadaljnjem besedilu: Mreža 2014–2020), bo imel prednost strokovni tim, ki bo dosegel več točk oziroma se bo, zaradi možnosti izbire pri vključevanju k izvajalcem storitev zaposlitvene rehabilitacije, praviloma izbralo oba ali več strokovnih timov različnih ponudnikov, vendar v manjšem obsegu strokovnega tima. Pri določitvi zmanjšanega obsega strokovnega tima bo praviloma imel prednost strokovni tim ponudnika, ki bo v skupnem dosegel več točk. V primeru enakega števila točk se bo praviloma obema strokovnima timoma različnih ponudnikov določil enak obseg strokovnega tima, če bo to možno glede na Mrežo 2014–2020. Če to ne bo možno, bo imel praviloma prednost strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 1. V primeru enakega števila točk pri merilu 1, bo imel nadalje praviloma prednost strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel več točk pri merilu 2. Strokovna komisija bo pri izboru in pri določitvi zmanjšanega obsega strokovnega tima upoštevala tudi določbo iz Mreže 2014–2020, da mora biti kraj izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije dostopen in čim bliže potencialnim uporabnikom storitev (pomembna različna lokacijska pokritost znotraj posameznih območnih služb Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje), zato lahko strokovna komisija izbere tudi strokovni tim ponudnika, ki bo dosegel manj točk, kot drugi strokovni timi ponudnikov. 11. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni natečaj in obdobje financiranja: okvirna višina sredstev za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije za predvideno obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2020 skupaj znaša 22,4 mio EUR. Sredstva se bodo zagotavljala iz Proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 3577 – Zaposlitvena rehabilitacija invalidov. 12. Odpiranje in rok za izbor strokovnih timov, izdajo odločb o podelitvi koncesije in sklenitev koncesijskih pogodb ter pogodb o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije Strokovna komisija za izvedbo javnega natečaja bo izvedla odpiranje prispelih ponudb najkasneje v roku 30 dni po poteku roka za prijavo na javni natečaj. Strokovna komisija bo po zaključenem odpiranju prispelih ponudb pregledala pravočasno prispele ponudbe in po potrebi zahtevala njihovo dopolnitev. Popolne ponudbe bo ocenila v skladu z objavljenimi merili ter v roku 60 dni od prejema popolnih ponudb posredovala ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poročilo o pregledu in oceni popolnih ponudb ter predlog za podelitev koncesij in izbor strokovnih timov. Določbe prejšnjega odstavka veljajo tudi za javne zavode. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bo izbranim ponudnikom, razen javnim zavodom, z odločbami podelila koncesije. Zoper izdane odločbe o podeljenih koncesijah ni pritožbe. Po dokončnosti odločb bo ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti najkasneje v roku 30 dni ponudila koncesionarjem v podpis koncesijske pogodbe, s katerimi se bodo uredila medsebojna koncesijska razmerja. Z javnimi zavodi, katerih strokovni timi bodo izbrani, bo sklenjena pogodba o izvajanju zaposlitvene rehabilitacije. 13. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti http://www.mddsz.gov.si/ (O ministrstvu / Javne objave / Javni razpisi in javna naročila). Dodatne informacije o javnem natečaju je mogoče dobiti v času od objave javnega natečaja vsak delovnik od ponedeljka do četrtka, vendar najkasneje do 10. 10. 2013 po telefonu, od 10. do 12. ure pri Špeli Kolar, na številki 01/369-75-54 ali na številki 01/369-75-38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem natečaju je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu: spela.kolar@gov.si, ki se sprejemajo najkasneje do ponedeljka, 7. 10. 2013 do 10. ure.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost