Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 478-225/2013-1 Ob-3717/13 , Stran 2636
Št. 478-225/2013-1 Ob-3717/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12, 24/13), objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: Zemljišča in objekti Stanovanje 1. Enosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 18 po zemljiški knjigi št. 71 (nezasedeno), v I. nad. in kletjo, v skupni izmeri 39,22 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela št. 31, celotni ID znak 2392-967-31, letnik 1978, tablica MO 20891. a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013 od 9.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 53.200,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 28 po zemljiški knjigi št. 83 (nezasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 54,41 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela št. 18, celotni ID znak 2392-967-18, letnik 1978, tablica MO 20895. a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013 od 9.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 62.900,00 EUR. 3. Dvosobno stanovanje na naslovu Bevkova ulica 2, Ajdovščina, št. stan. 35 po zemljiški knjigi št. 90 (nezasedeno), v III. nad. s kletjo, v skupni izmeri 54,41 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 967 in posameznega dela št. 42, celotni ID znak 2392-967-42, letnik 1978, tablica MO 20896. a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013 od 9.30 do 12. ure. b. Izklicna cena: 49.300,00 EUR. 4. Enosobno stanovanje na naslovu Tovarniška 3b, Ajdovščina, št. stan. 4 (nezasedeno), v PR s kletjo, v skupni izmeri 49,90 m2, k.o. 2392 Ajdovščina, iden. št. stavbe 662 in posameznega dela št. 4, celotni ID znak 2392-662-4, letnik 1972, tablica MO 25225. a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013 od 12.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 47.700,00 EUR. 5. Dvosobno stanovanje na naslovu Rimska cesta 6a, Laško, št. stan. 9 (nezasedeno), v I. nad. s kletjo, v skupni izmeri 53,80 m2, k.o. 1026 Laško, iden. št. stavbe 138 in posameznega dela št. 9, celotni ID znak 2392-138-9, letnik 1965, tablica MO 27917. a. Ogled stanovanja: 10. 10. 2013 in 17. 10. 2013 od 12. do 14. ure. b. Izklicna cena: 35.000,00 EUR. 6. Enosobno stanovanje na naslovu Nad Mlini 35, Novo mesto št. stan. 21 (nezasedeno), v III. nad., 5. etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 23,60 m2, k.o. 1483 Kandija, iden. št. stavbe 907 in posameznega dela št. 21, celotni ID znak 1483-907-21, letnik 1968. a. Ogled stanovanja: 11. 10. 2013 in 18. 10. 2013 od 11. do 13. ure. b. Izklicna cena: 25.200,00 EUR. 7. Enosobno stanovanje na naslovu Radiška cesta 7, Kozina, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad. 2., etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 22,80 m2, k.o. 2560 Hrpelje, iden. št. stavbe 231 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 2560-231-3, letnik 1961, obnovljen 1997-2011. a. Ogled stanovanja: 9. 10. 2013 in 16. 10. 2013 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 31.600,00 EUR. 8. Dvosobno stanovanje na naslovu Robindvor 49, Dravograd, št. stan. 16 (nezasedeno), v IV. nad., 7. etaža s kletnim boksom, v skupni izmeri 74,70 m2, k.o. 829 Dravograd, iden. št. stavbe 554 in posameznega dela št. 16, celotni ID znak 829-554-16, letnik 1981. a. Ogled stanovanja: 7. 10. 2013 in 14. 10. 2013 od 11. do 13. ure. b. Izklicna cena: 41.900,00 EUR. Zemljišča in objekti 1. Zemljišče na Vrhniki, parc. štev. 2374/6 travnik, v izmeri 636 m2 (delno stavbno ob robu parcele 9,61% in pretežno nezazidljivo oziroma kmetijsko 90,36%), k.o. 2002 Vrhnika, ID znak 2002-2374/6-0. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje. a. Ogled nepremičnine po predhodni najavi tel. št. 041/397-954, kontakt Lesar Anton, b. Izklicna cena: 12.000 EUR. 2. Nekdanja vojaška stražnica Rateče, k.o. 2167 Rateče, parc. št. 1094/7, ID znak 2167-1094/7-0, v skupni izmeri 1.341 m2 s stavbo št. ID 2167-36 in 2167-37. a. Nepremičnina je prazna oseb in polna neuporabnih stvari, ki jih odstrani kupec. b. Po potrdilu o namenski rabi je osnovna namenska raba (površine za obrambo) in podrobnejša namenska raba (površine za razpršene gradnje) do spremembe občinskega prostorskega akta. c. V korist parc. št. 1094/7 je v zemljiški knjigi vknjižena stvarna služnost nujne poti po severnem delu parc. št. 1094/5 ob škarpi 3 m. d. Ogled stražnice: (po predhodni najavi na tel. 041/397-954, kontakt Lesar Anton). e. Izklicna cena 194.500,00 EUR III. Ogled nepremičnin Oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih, določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728 0120 za stanovanja na območju Ajdovščine, za stanovanje v Laškem Katelic Polona, tel. 03/493-4780 in za stanovanja na področju Dravograda, Kozine in Novega mesta, tel. 051/322-569. Oglede drugih nepremičnin, pa boste lahko opravili po predhodni najavi na tel. 041/397-954 Anton Lesar, kamor lahko pokličete tudi za dodatna vprašanja o lokaciji. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-2213 od 23. 9. 2013 – do 23. 10. 2013, med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve v višini 20% za kmetijska zemljišča ali 2% za zazidana stavna zemljišča oziroma 2% davek od prometa nepremičnin za stanovanja, ki niso vštete v izhodiščno ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-92000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-92000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 23. 10. 2013 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 24. 10. 2013« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije; – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja: Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13). Javno dražbo vodi pristojna komisija. 11. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 24. 10. 2013 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost