Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Ob-3713/13 , Stran 2635
Ob-3713/13
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa minister dr. Jernej Pikalo, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12; v nadaljevanju: ZSPDSLS), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13; v nadaljevanju: USPDSLS) in Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) objavlja
2. javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja Zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine – poslovnih prostorov št. 6, ID znak 964-3160-6, v pritličju poslovne stavbe ID 3160 (stolpič C), na naslovu Efenkova 61 v Velenju, ki je predmet prodaje, je Republika Slovenija, upravljavec pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, ki je tudi organizator javne dražbe. Uporabnik nepremičnine je Šolski center Velenje, ki nepremičnine ne potrebuje za izvrševanje svojih nalog v izobraževalni dejavnosti. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. III. Opis predmeta prodaje: predmet pogodbe je prodaja nepremičnine – poslovnih prostorov, št. 6, ID znak 964-3160-6, v pritličju poslovne stavbe ID 3160 (stolpič C), na naslovu Efenkova 61 v Velenju. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno, prosta oseb in stvari. IV. Predkupna pravica: na nepremičnini ne obstaja predkupna pravica. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, dne 15. 10. 2013, ob 10. uri. VI. Izklicna cena: za nepremičnino, ki je predmet prodaje, je izklicna cena 62.050,00 EUR. Izklicno ceno predstavlja ocenjena tržna vrednost nepremičnine po sodno zapriseženem cenilcu. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. VII. Varščina: dražitelji morajo najpozneje do 14. 10. 2013 plačati varščino v višini 10% izklicne cene, tj. 6.205,00 EUR na podračun proračuna Republike Slovenije EZR 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200994-860110, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba poslovnih prostorov Efenkova 61 v Velenju«. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, pa se bo varščina brez obresti vrnila v 15 dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetne nepremičnine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. VIII. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k javni dražbi in razpisne pogoje javne dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. IX. Način in rok sklenitve pogodbe: prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim dražiteljem, po zaključeni javni dražbi, za ceno, doseženo na javni dražbi. Če dražitelj v roku 15 dni na poziv prodajalca ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pravico zadržati vplačano varščino. X. Način in rok plačila kupnine Kupnino plača kupec najkasneje v 30 dneh po prejemu podpisane in sklenjene pogodbe, na v pogodbi naveden račun prodajalca oziroma v več obrokih pod pogojem zavarovanja, in sicer, pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. Če kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto. XI. Izročitev nepremičnine v last in posest Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi (izdaja ZK dovolila). Stroški so: davek na promet nepremičnin (2% od pogodbene vrednosti), stroški sklenitve pravnega posla (notarska overitev podpisa prodajalca) in stroški zemljiško knjižne realizacije (stroški priprave in vložitve ZK predloga, preslikava listine, sodna taksa i.d.); in jih plača kupec. Drugi pogoji in pravila: a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. Potrebno je predložiti potrdilo o državljanstvu (državljani RS in državljani držav članic EU), potni list ali osebno izkaznico oziroma dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (tujci), če gre za fizične osebe; b) dražitelji, ki so pravne osebe ali s.p., morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni od dneve objave razpisa. Tuji državljani morajo priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njihovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne morejo pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljajo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega transakcijskega računa; c) morebitni pooblaščenci dražiteljev, pravnih in fizičnih oseb, morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na dotični javni dražbi; d) dražitelji morajo pred javno dražbo predložiti dokazilo pristojnega sodišča, ki ni starejše od 30 dni, šteto od dneve objave razpisa: 1. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, če je ponudnik pravna oseba ali s.p.; ali 2. da ponudnik ni v postopku osebnega stečaja, če je ponudnik fizična oseba; e) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo, s priloženo celotno številko računa dražitelja in navedbo banke, pri kateri je račun odprt, za primer vračila varščine; f) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz alinej od a. do e., bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Sklep se vpiše v zapisnik; g) dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine ter da se strinja s pogoji razpisa; h) dražitelj pred nastopom na javni dražbi predloži parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe z izpolnjenimi podatki (davčna številka oziroma ID številka za DDV, EMŠO oziroma matična številka); i) nepremičnina se na javni dražbi prodaja izključno kot celota in po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane; j) vse listine (razen dokazila o plačilu varščine in fotokopije osebnega dokumenta) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine; k) Izbira najugodnejšega dražitelja: javna dražba se izvaja v skladu s predpisi o ravnanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Dražbo izvede pristojna komisija za izvedbo javne dražbe, ki jo je imenoval predstojnik upravljavca in ki opravi izbor najugodnejšega dražitelja. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden ne zviša cene. Izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi za izklicno ceno. Javna dražba za prodajo nepremičnin je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, le dokler ni končan zapisnik o poteku javne dražbe, katerega kopijo prejme vsak dražitelj. Izbrani dražitelj po zaključku javne dražbe sporoči še telefonsko številko. l) Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne vplačana varščina brez obresti. XII. Dodatne informacije v zvezi s pogoji prijave dobijo interesenti na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kontaktna oseba Aleš Rajlič, elektronski naslov: ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost