Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Ob-3695/13 , Stran 2633
Ob-3695/13
Občina Žalec objavlja na podlagi 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-14, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: parc. št. *55, k.o. 1003 –Zabukovica – stavba, v izmeri 36 m2; parc. št. 428/1, k.o. 1003 –Zabukovica – travnik, v izmeri 706 m2; parc. št. 429, k.o. 1003 – Zabukovica – travnik, v izmeri 1396 m2; parc. št. 430, k.o. 1003 – Zabukovica – travnik, v izmeri 957 m2; parc. št. 432, k.o. 1003 – Zabukovica – njiva in travnik, v skupni izmeri 10051 m2, stavbno zemljišče, v izmeri 402 m2; parc. št. 433, k.o. 1003 – Zabukovica – njiva in travnik, v skupni izmeri 5032 m2. Predmet prodaje je solastniški delež do ½ od celote. Nepremičnine iz te točke se prodajajo v kompletu. Po izvedeni javni dražbi je potrebno prodajo parcel iz te točke (vse razen parc. št. *55, k.o. Zabukovica) objaviti na oglasni deski Upravne enote Žalec, saj so ta zemljišča po urbanističnih podatkih opredeljena kot kmetijska zemljišča. 3. Izklicna cena: za parc. št. *55, parc. št. 428/1, 429, 430, 432 in 433, vse k.o. Zabukovica je 15.608,08 EUR. V ceni ni vključen 2% DPN. 4. Pogoji javne dražbe Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokade TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju ali na Upravni enoti s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR), – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.), – pooblastilo za sodelovanje na dražbi overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik. 5. Vsak dražitelj mora do vključno ponedeljka, 7. 10. 2013 do 15. ure plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi, na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom »za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 6. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh po končani dražbi. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. 7. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh po izstavitvi računa na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 8. Nakup nepremičnin se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 9. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija za vodenje in nadziranje postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Žalec, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 7. 10. 2013 vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila. c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnino za večkratnik zneska 1.000 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12, 24/13). 10. Prodajalec Občina Žalec lahko postopek prodaje ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 11. Javna dražba bo opravljena v torek, 8. 10. 2013 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 22, vsak delovni dan med 8. in 15.. uro in na tel. 03/713-64-14. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Žalec

AAA Zlata odličnost