Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Ob-3655/13 , Stran 2627
Ob-3655/13
Krajevna skupnost Vreme, Famlje 3, 6217 Vremski Britof, ki jo zastopa predsednik Dušan Škrlj, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 50/10 in 93/11) in Odlokom o krajevnih skupnostih – Odlok o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Primorske novice, Uradne objave, št. 9/1996, Uradni list RS, št. 77/06 in 47/10) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnega prostora lokala »Bar vreme« v najem z javnim zbiranjem ponudb
I. Predmet oddaje Predmet najema je naslednji poslovni prostor: – Lokal »Bar vreme«, na naslovu Famlje 3, 6217 Vremski Britof, prostor, v skupni izmeri 59,38 m2 poslovne površine. Prostor, ki je predmet tega razpisa, obsega pokrito zaprto teraso, prostor s točilnim pultom, pomožnim prostorom za osebje, WC in klet. Prostor se nahaja na parcelah št. 243/2, 243/4 in 245 – vse k.o. Famlje, in se oddaja z namembnostjo: prostori namenjeni profitni dejavnosti (trgovine, frizerski salon, lokali vseh vrst in ostalo, fitnesi in ostalo). Izklicna mesečna najemnina znaša neto 165,85 €, za mesec september 2013. Poslovni prostor se odda v najem za določen čas, in sicer za največ dobo 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja. II. Dodatna pojasnila o predmetu najema Prostor je opremljen s točilnim pultom, z vgrajenim hladilnikom, bojlerjem ter vso instalacijo. Lokal ima pridobljeno uporabno dovoljenje. Z najemom poslovnega prostora se najemniku dovoli brezplačna souporaba parkirnih mest ob športnem igrišču poleg prostora, ki je predmet tega razpisa. Morebitna vlaganja v prostor predstavljajo lastna vlaganja najemnika in se lahko kompenzirajo z najemnino. Vrednost vlaganj se določi s predračuni. III. Pogoji prijave 1. Na javni razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe. Prijava na javni razpis mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – izpolnjen obrazec prijava z vsemi podatki, – za pravne osebe: fotokopijo odločbe o vpisu v register oziroma izpisek iz sodnega registra, v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 1 meseca, glede na dan oddaje ponudb; za samostojne podjetnike: izpisek iz uradne evidence v katerem je ponudnik vpisan, ki ni starejši od 1 meseca, glede na dan oddaje ponudbe, – izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev, – dokazilo o vplačani varščini, – podpisan vzorec pogodbe, – dokazilo o finančni sposobnosti: – za pravne osebe BON 1 (ali BON 1/P) s podatki in kazalniki za leto 2012, – za samostojne podjetnike posameznike: BON 1/SP s podatki in kazalniki za leto 2012. Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so v postopku registracije, v tem primeru priložijo samo potrdilo o registraciji. 2. Ponudniki morajo izpolniti vse pogoje določene v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja zagotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito obratovanje. IV. Pogoji najema Najemnina za najem poslovnega prostora vključuje najem le-tega. Izklicna mesečna najemnina v razpisnem postopku je določena na podlagi 21., 22. in 26. člena Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem. Ponudnik mora vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 2 izklicnih mesečnih najemnin na naslov: KS Vreme, št. TRR. 01219-6450791313, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »vplačilo varščine« in nepremičnino, na katero se varščina nanaša. Izbranemu ponudniku se bo varščina poračunala z najemnino, ostalim pa bo vrnjena v 30 dneh po opravljeni izbiri in sklenjeni pogodbi z najemnikom. V primeru, da izbrani najemnik odstopi od najema ali v določenem roku ne podpiše najemne pogodbe, varščina zapade v korist KS Vreme. Najemnika bremenijo vsi stroški pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje ter vse davčne dajatve. Vsi stroški obratovanja (poraba električne energije, poraba vode, telefonski stroški odvoz smeti, stroški ogrevanja in hlajenja, stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov, stroški rednega vzdrževanja in drugi stroški) so breme najemnika. Prostor, ki je predmet najema, ni zavarovan, najemnik je dolžan sam poskrbeti za ustrezno zavarovanje. Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, morajo biti vinkulirane v korist KS Vreme. V. Merila za ocenitev ponudb Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama ponudnikov so: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Poslovni prostor se odda ponudniku z največjim številom zbranih točk. V primeru, da dva ali več ponudnikov doseže isto število točk, se bodo z njimi opravila pogajanja. VI. Navodila za pripravo prijave Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki in dokazili. Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30 dni od dneva zaključka razpisnega roka. VII. Rok in način predložitve prijav Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z razpisno dokumentacijo (vključno s potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe), v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnega prostora »Bar vreme«, na naslov Krajevna skupnost Vreme, Famlje 3, 6217 Vremski Britof, najpozneje v roku 15 dni od dneva objave tega razpisa. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. VIII. Datum odpiranja in vsebina prijav Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 18. dan po objavi tega razpisa. Odpiranje bo potekalo ob 19. uri, v prostorih KS Vreme, Famlje 3, 6217 Vremski Britof. V primeru, da je 18. dan po objavi tega razpisa nedelja, bo odpiranje potekalo naslednji prvi delovni dan. Prispele prijave bo obravnaval Svet Krajevne skupnosti Vreme. IX. Izid razpisa Svet KS Vreme izda sklep o izboru najemnika. Ponudniki bodo s sklepom o izbiri obveščeni najkasneje v roku treh tednov po poteku roka za oddajo ponudbe. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena najemna pogodba takoj, ko bo potekel rok za pritožbe. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, bo KS Vreme sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Najemna pogodba bo sklenjena za določen čas, in sicer za čas 5 let. X. Drugi pogoji javnega razpisa Krajevna skupnost Vreme si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase in/ali za kogarkoli v okviru katerega pooblastil nastopajo: – ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine in sklenitev pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov (varščina), – kot najugodnejšega ponudnika po javnem razpisu ne izbere nobenega od ponudnikov, – kadarkoli popravi in/ali dopolni predlog najemne pogodbe v prilogi javnega razpisa in posledično ta popravljen/ali dopolnjen predlog najemne pogodbe postane priloga javnega razpisa, namesto prejšnjega, – po prejemu ponudb z izbranimi ponudniki izvede dodatna pogajanja. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj izhodiščna najemnina, je javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb se obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb. XI. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Občine Divača, www.divaca.si. Zainteresirani ponudniki pa lahko dobijo dodatne informacije po elektronski pošti na naslov: obcina@divaca.si oziroma po telefonu, vsak delovnik med 8. in 14. uro, na GSM številko 041/826-922 Dušan Škrlj, ali 031/817-676 Mirjam Frankovič Franetič.
Krajevna skupnost Vreme

AAA Zlata odličnost