Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Ob-3654/13 , Stran 2625
Ob-3654/13
Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljevanju: koncedent), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje žičniške napreve – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah
Naziv in sedež koncedenta: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Predmet javnega razpisa: koncesija za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah. Rok za prijavo na razpis: 30 dni od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. 1. Povabilo k prijavi na javni razpis Koncedent, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin, vabi vse zainteresirane subjekte, da se skladno z javnim razpisom, objavljenim na spletni strani Občine Tolmin 20. septembra 2013 in v Uradnem listu RS, ter v skladu s to razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami prijavijo na javni razpis. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani koncedenta, tj. Občine Tolmin, in sicer na naslovu: http://www.tolmin.si/sl/. Predmet javnega naročila je podelitev koncesije za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah. Na podlagi javnega razpisa bo izbran samo en subjekt, s katerim bo nato sklenjena koncesijska pogodba z izključno pravico graditi in obratovati vlečnico, ki je predmet koncesije, za obdobje 40 let z možnostjo podaljšanja. Prednost pri izbiri bo imel prijavitelj, ki bo bolj poskrbel za širši razvoj območja, predvidenega za izgradnjo žičnice in bo ponudil širši turistični program. Prijavitelj mora svojo prijavo predložiti na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin. Prijava enega prijavitelja mora biti zapakirana v eni ovojnici, z napisom »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj«. Prijavitelj lahko odda samo eno prijavo, lahko pa do roka za oddajo prijave svojo vlogo spremeni ali umakne, vendar mora biti na ovojnici prijave dodatno označeno »Sprememba« ali »Umik«. V primeru umika bo koncedent prijavo izločil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil prijavitelju. Po poteku roka za prijavo na razpis prijavitelj ne more več spremeniti oddane prijave, je dopolniti ali nadomestiti z novo, koncedent pa je ne sme prevzeti. Prijavitelji lahko svoje prijave oddajo: – s priporočeno pošto, na naslov Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, ali – osebno, v glavni pisarni koncedenta, v pritličju Občine Tolmin (Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin). Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na sedež Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, ne glede na način oddaje, dostavljena do 21. oktobra 2013, do 14. ure. Vse pravočasno oddane prijave bo pregledala s strani koncedenta ustanovljena komisija, ki bo opravila izbirni postopek in izbrala koncesionarja, ki bo v svoji prijavi izkazal najširši in najobsežnejši načrt za širši razvoj območja, na katerem je predvidena izgradnja žičnice in ki bo ponudil čim bolj pester turistični program. S tako izbranim koncesionarjem bo koncedent sklenil izključno koncesijsko pogodbo, kot je deloma že opredeljena v Odloku o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013, in sicer za obdobje 40 let z možnostjo podaljšanja. Kontaktne osebe koncedenta so: – za postopek izvedbe javnega razpisa: Ika Milkovič Leban, tel. 05/381-95-32, faks 05/381-95-23, e-pošta: ika.milkovic-leban@tolmin.si; – za tehnična vprašanja: Miran Drole, tel. 05/381-95-25, faks 05/381-95-23, e-pošta: miran.drole@tolmin.si. 2. Pogoji udeležbe na javnem razpisu Prijavitelj mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v 8. členu Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013, in sicer: – da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti; – da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje žičniške dejavnosti v skladu z Zakonom in Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb in Pravilnikom o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav ali da ima sklenjene pogodbe s temu primernimi subjekti; – da ima vsa ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so z zakonom predpisana; – da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve; – da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije; – da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico. 3. Pogoji koncesijskega razmerja in vsebina vloge Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena koncesijska pogodba z vsebino, kot je delno že opredeljena v Odloku o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013. Lokacija žičnice mora biti v skladu z Odločbo Oddelka za okolje in prostor Občine Tolmin, št. 376-0001/2013 z dne 17. 5. 2013 na območju parc. št. 1155/1, 1155/2, 1157 in 1148/1, vse k.o. 2245 Ponikve, in mora v dolžino meriti približno 250 metrov. Žičnica mora biti zgrajena v skladu z lokacijsko informacijo za navedeno območje ter v skladu z Zakonom in Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb ter Odlokom o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013. Pri tem mora vloga za prijavo na razpis vsebovati: – navedbo točne lokacije vlečnice in njene zmogljivosti; – način obratovanja vlečnice; – podatke o obstoječi in predvideni opremljenosti območja in gostoti poselitve območja v neposredni bližini lokacije vlečnice; – podatke o dostopnosti do vlečnice in podatke o ustreznem številu parkirnih mest ter vodenjem prometa na tem območju s priloženimi soglasji lastnikov parcel; – podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (zasneževanje in podobno); – izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s propustnostjo smučišča; – vozni red vlečnice in obratovalni čas; – podatke o morebitni ostali turistični ponudbi, organizaciji letnih dejavnosti ter podatke o urejanju ali širitvi smučarskih prog; – soglasja vseh lastnikov parcel, na katerih bo stala vlečnica ter morebitni ostali pomožni objekti, vključno s parkiriščem. 4. Razpisna dokumentacija Razpisana dokumentacija je poleg vsebine tega javnega razpisa sestavljena iz lokacijske informacije za parc. št. 1155/1, 1155/2, 1157 in 1148/1, vse k.o. 2245 Ponikve, Odločbe Oddelka za okolje in prostor, št. 376-0001/2013, z dne 17. 5. 2013 o ugotovljeni zadostni potrebi po izgradnji žičniške naprave – vlečnice, v izmeri cca 250 metrov na zgoraj navedenih parcelah in Odloka o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani koncedenta, tj. Občine Tolmin, in sicer na naslovu: http://www.tolmin.si/sl/. Kontaktne osebe koncedenta so: – za postopek izvedbe javnega razpisa: Ika Milkovič Leban, tel. 05/381-95-32, faks 05/381-95-23, e-pošta: ika.milkovic-leban@tolmin.si; – za tehnična vprašanja: Miran Drole, tel. 05/381-95-25, faks 05/381-95-23, e-pošta: miran.drole@tolmin.si 5. Merila izbire: prijavitelj mora izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje in oddati popolno vlogo, prednost pri izbiri pa bo imel tisti prijavitelj, ki bo zagotovil večji vpliv na razvoj območja ter ponudil širši turistični program. 6. Način oddaje prijave Prijavo na javni razpis se predloži v zaprti ovojnici, z navedbo Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, naslovljeno na koncedenta, Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin. Naročniku (vložišče) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura), določenega v objavi in povabilu k prijavi na razpis, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum in točen čas prevzema ponudbe. Nepravočasna ponudba oziroma ponudba z nepravilno opremljeno ovojnico bo izločena in zaprta vrnjena ponudniku. Do izteka roka za oddajo je prijavo možno umakniti in predložiti novo. 7. Pregled in presoja prijav ter izbira koncesionarja Pri pregledu prijav se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od prijavitelja lahko zahteva pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Prijavo se izloči, če prijavitelj v roku, ki ga določi koncedent, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil, ali če ne dopolni formalno nepopolne prijave. Prijavo se izloči, če prijavitelj ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije. Prijavo se lahko izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je prijavitelj samovoljno spremenil kakšen dokument, ki je priložen razpisni dokumentaciji. Prijavo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe. Prijavo se izloči tudi v primeru če: – prijava ne ustreza razpisnim pogojem, – prijavitelj nima soglasji lastnikov zemljišč. Koncedent ustanovi posebno komisijo, ki pregleda in presodi vse prejete prijave ter v skladu z določenim merilom izbire izbere koncesionarja, s katerim koncedent nato sklene koncesijsko pogodbo. Izbrani prijavitelj je dolžan najkasneje v osmih dneh po prejemu pogodbe v podpis koncedentu vrniti podpisano pogodbo, sicer koncedent lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Koncedentu je z zakonom prepovedano skleniti pogodbo s prijaviteljem, ki je uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, že sklenjene pogodbe s takšnim ponudnikom pa so nične. 8. Navodila za izdelavo prijave in vsebina prijave Prijavna dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Listine se izpolni ter podpiše in žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po spodnjem zaporedju. Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednje listine v vrstnem redu kot sledi: 1. podatki o gospodarskem subjektu (izpolnjen in podpisan obrazec); 2. izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev (izpolnjen in podpisan obrazec); 3. dokazilo, da je oseba registrirana za opravljanje žičniške dejavnosti; 4. izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev (izpolnjen in podpisan obrazec); 5. izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvajanje žičniško dejavnost (izpolnjen in podpisan obrazec); 6. izjava o zagotovljenih kadrovskih zmogljivostih ter organizacijski, kadrovski in tehnični usposobljenosti za izvajanje žičniške dejavnosti (izpolnjen in podpisan obrazec) ter dokazila o usposobljenosti kadra v skladu s Pravilnikom o žičniških napravah za prevoz oseb; 7. dokazilo o dovoljenjih za izvajanje žičniške dejavnosti, kot jih določa zakonodaja; 8. fotokopijo izdelanih obratovalnih dokumentov za vlečnico; 9. soglasja vseh lastnikov parcel, na katerih bo stala vlečnica, ter morebitni ostali pomožni objekti, vključno s parkiriščem; 10. elaborat projekta s sledečimi podatki: – prikaz predvidene lokacije vlečnice na načrtu z opisom njene zmogljivosti; – način obratovanja vlečnice; – obstoječa in predvidena opremljenost območja in gostota poselitve območja v neposredni bližini lokacije vlečnice; – dostopnost do vlečnice in podatki o ustreznem številu parkirnih mest ter način vodenja prometa na tem območju s priloženimi soglasji lastnikov parcel; – način ureditve smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (zasneževanje in podobno); – izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s propustnostjo smučišča; – vozni red vlečnice in obratovalni čas; – morebitna ostala turistična ponudbi, organizacija letnih dejavnosti ter predvidene ureditve ali širitve smučarskih prog. 11. izjava o pogojih razpisa (izpolnjen in podpisan obrazec). 12. Kolikor prijavitelj ni registriran za opravljanje žičniške dejavnosti, ni organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje žičniške dejavnosti, nima ustreznih dovoljenj za izvajanje dejavnosti, ki so z zakonom predpisana ali nima izdelanih obratovalnih dokumentov za vlečnico, mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, katere prijavitelj ne izpolnjuje. V tem primeru mora poleg zgoraj navedenih prilog, izjav in dokazil prijavitelj vlogi priložiti tudi izjavo z vsebino tega odstavka, s katero se zaveže v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti primerno osebo. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti, si koncedent pridržuje pravico, da zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. Zgoraj navedeni obrazci niso objavljeni v Uradnem listu RS, pač pa so dostopni na spletni strani, http://www.tolmin.si/sl/, ali v fizični obliki na naslovu koncedenta.
Občina Tolmin

AAA Zlata odličnost