Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 620-1/2013 Ob-3653/13 , Stran 2624
Št. 620-1/2013 Ob-3653/13
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13) ter določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 (Uradni list RS, št. 64/13), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje varovanja kulturne dediščine vrednot NOB v letu 2013
1. Predmet javnega razpisa: predmet in namen javnega razpisa je sofinanciranje izvajalca, ki bo pripravil predlog in postavitev turistične informativne infrastrukture na mestu, kjer je stala partizanska bolnišnica Zalesje. Okvirna vrednost sredstev namenjenih sofinanciranju znaša 4.000,00 evrov. Sredstva se črpajo iz proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013. 2. Pogoji in merila za prijavo na razpis Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica, – imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene obveznosti do Občine Ilirska Bistrica iz predhodnih razpisov oziroma obveznosti, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, – da prijavljen program ni financiran iz drugih postavk proračuna Občine Ilirska Bistrica. Prijavitelj lahko poda predlog za sofinanciranje celotne investicije ali predlog za sofinanciranje posamezne faze investicije, kar mora biti v prijavi posebej navedeno. Prijave, ki bodo prispele v roku, določenem v 5. točki tega razpisa, bodo ovrednotene v skladu z Merili in kriteriji za vrednotenje, ki so objavljena v nadaljevanju tega javnega razpisa. 3. Navodila za izdelavo prijav Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora obvezno vsebovati po en izpolnjen obrazec OBR-prijava, OBR-izjava, OBR-predlog ter podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Izbrani izvajalec, ki bo pridobil sredstva na tem razpisu, je pri izvedbi sofinanciranega programa (na vabilih, plakatih, oglaševanju in drugem obveščanju ter informiranju javnosti) dolžan uporabiti logotip Občine Ilirska Bistrica oziroma jo navesti kot sofinancerja v skladu s pogoji tega javnega razpisa, pogodbo in navodili Občine Ilirska Bistrica. 4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov V nadaljevanju so predstavljena merila in kriteriji, ki so podlaga za izbor izvajalca, ki bo pripravil predlog in izvedel postavitev turistične informativne infrastrukture na mestu, kjer je stala partizanska bolnišnica Zalesje. Podlaga za izbor najprimernejšega izvajalca je največje število zbranih točk na podlagi točkovanja, ki je navedeno v nadaljevanju. Merila in kriteriji za izbor izvajalca: 1. Delež predvidenega sofinanciranja investicije iz proračuna Občine Ilirska Bistrica. Glede na predvideni delež sofinanciranja občine v okviru vrednosti celotne investicije je točkovanje sledeče: – od 0 do 25% proračunskih sredstev – 8 točk, – od 25,1 do 50% proračunskih sredstev – 6 točk, – od 50,1 do 75% proračunskih sredstev – 4 točk, – od 75,1 do 100% – 2 točki. 2. Način in mesto postavitve turistične infrastrukture na mestu, kjer je stala partizanska bolnišnica Zalesje. Glede na način in mesto postavitve turistične infrastrukture je točkovanje sledeče: – postavitev makete bolnišnice oziroma razporeditve bolnišničnih objektov in obveščevalne table s podatki in slikami o delovanju bolnišnice, opisom in slikami pomembnih ljudi, ki so delovali in se zdravili v njej, prikazom mesta nahajanja na zemljevidu, opisom namena posameznih objektov ter opisom in prikazom dostopnih poti – do 100 točk, – postavitev obveščevalne table s podatki in slikami o delovanju bolnišnice, opisom in slikami pomembnih ljudi, ki so delovali in se zdravili v njej, prikazom mesta nahajanja na zemljevidu, opisom namena posameznih objektov ter opisom in prikazom dostopnih poti – do 50 točk. 3. Izvedba kulturne prireditve ob otvoritvi postavitve turistične infrastrukture. Če iz prijave prijavitelja izhaja, da bo le-ta ob otvoritvi postavitve turistične infrastrukture pripravil kulturno prireditev, se jo ovrednoti z dodatnimi 10 točkami. 4. Izvedba projekta v eni fazi do konca novembra 2013. Če namerava prijavitelj projekt izpeljati v eni fazi do konca novembra 2013, se prijava ovrednoti z dodatnimi 10 točkami. 5. Način in rok za oddajo prijav Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 4. 10. 2013, do 10. ure, na naslov, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na ovojnici prijavitelj navede: »Prijava na javni razpis Za sofinanciranje varovanja kulturne dediščine vrdnot NOB v letu 2013 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani zapečatene ovojnice mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega roka. Prijave, ki bodo prispele po roku za oddajo prijav, bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. 6. Kraj in čas, kjer se dvigne razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do zaključka tega javnega razpisa na razpolago v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: (www.ilirska-bistrica.si). 7. Odpiranje ponudb in postopek obravnave prijav Komisija, ki jo imenuje župan Občine Ilirska Bistrica v roku 15 dni po zaključenem razpisu, odpre pravočasno prejete prijave na razpis in ugotovi ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O prejetih prijavah komisija izdela zapisnik. Nepravočasno prejete prijave komisija s sklepom zavrže. Prijavitelje, katerih prijave so nepopolne oziroma nerazumljive, komisija pozove, da v roku 8 dni odpravijo pomanjkljivosti. Če prijavitelj v roku pomanjkljivosti ne odpravi, komisija s sklepom zavrže vlogo. Popolne prijave komisija pregleda in ovrednoti v skladu z Merili in kriteriji za vrednotenje programov po javnem razpisu za sofinanciranje varovanja kulturne dediščine vrednot NOB v letu 2013. Med vrednotenjem prijav lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna mnenja. Komisija po ovrednotenju prijav pripravi predlog izbora izvajalca. Na podlagi predloga komisije direktor občinske uprave Občine Ilirska Bistrica sprejme sklep o izboru in dodelitvi sredstev, najkasneje v 30 dneh od roka za oddajo prijav. Na sklep o razdelitvi sredstev je dovoljena pritožba v roku 8 dni od vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Ilirska Bistrica, v roku 30 dni. Odločitev župana je dokončna. Oddaja prijave na razpis pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Upravičenec do sredstev se s predložitvijo prijave na razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Vsi podatki iz prijav so informacije javnega značaja, razen tistih (posameznih podatkov), ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. 8. Informacije in pojasnila: dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel. 05/71-12-331, kontaktna oseba: Luka Špilar ali prek elektronske pošte: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica

AAA Zlata odličnost