Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 98/13 Ob-3709/13 , Stran 2622
Št. 98/13 Ob-3709/13
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2013, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 9. 7. 2013, ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09 in 102/12; v nadaljevanju: SPP), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij za državljane Zahodnega Balkana za dveletni program mednarodne mature za leto 2013 (162. JR)
1. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana, in sicer Bosne in Hercegovine, Republike Črne gore, Republike Kosovo, Republike Makedonije in Republike Srbije, po programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 do mature. 2. Vrednost javnega razpisa in višina štipendije Vrednost javnega razpisa znaša skupno 140.000,00 EUR. Za posamezno šolsko leto je lahko skupna višina odobrenih sredstev največ 70.000,00 EUR. Štipendija za posamezno šolsko leto se dodeli: 1. za bivanje in prehrano v dijaškem domu za 10 mesecev, v višini dejanske vrednosti teh stroškov; 2. za šolnino, če dijak ni oproščen plačila šolnine na podlagi meddržavnega sporazuma, do največ polne letne šolnine; 3. za dodatne stroške izobraževanja za 10 mesecev, največ do 100 EUR mesečno za dijaka. Postavke iz prejšnjega odstavka se dodelijo po vrstnem redu od prve do zadnje, glede na razpoložljivost sredstev tako, da se štipendijo po naslednji točki dodeli le, če so glede na že dodeljene zneske za posamezno šolsko leto še na voljo sredstva. Če sredstev ni dovolj za dodelitev polnih zneskov po posamezni točki, se ti dodelijo v enakih deležih med upravičene dijake do višine razpoložljivih sredstev za posamezno šolsko leto. Za dijake, ki prihajajo iz držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene meddržavne sporazume, na podlagi katerih se lahko ti dijaki izobražujejo pod enakimi pogoji kot slovenski dijaki, prijavitelj ne more uveljavljati štipendije za šolnino. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavijo izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev štipendij za dijake držav Zahodnega Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem letu 2013/2014 vključili v prvi, v naslednjem šolskem letu pa v drugi letnik programa mednarodne mature. Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan ene izmed držav Zahodnega Balkana, kot jih določa prvi odstavek 1. točke tega javnega razpisa, in ima v tej državi stalno prebivališče ter hkrati ni državljan Republike Slovenije, – je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma drugim primerljivim šolskim uspehom glede na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil, – je v šolskem letu 2013/2014 prvič redno vpisan v prvi letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v tretji letnik gimnazijskega programa z namenom zaključka programa mednarodne mature v dveh šolskih letih z opravljeno mednarodno maturo, – bo v času trajanja programa iz prejšnje alineje bival v dijaškem domu v Republiki Sloveniji, – v Republiko Slovenijo ne prihaja na študijsko izmenjavo in hkrati ne bo vpisan na izobraževalni program v tujini, – njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji, – v času izobraževanja, ki je predmet prijave, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, – v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja, bo imel veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena izobraževanja, – v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja, ne bo zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji oziroma ne bo prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja. 4. Dokumentacija Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega za štipendiranje prijavljenega dijaka: – potrdilo o dijakovem državljanstvu in stalnem prebivališču, izdano s strani pristojne ustanove, ali fotokopijo veljavnega potnega lista, na podlagi katerih bo sklad ugotavljal državljanstvo in stalno prebivališče dijaka; – spričevalo 2. letnika srednješolskega izobraževanja; – potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Republiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2013/2014; – potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za izobraževanje, o višini šolnine za posameznega dijaka v programu mednarodne mature za šolsko leto 2013/2014; – originalno potrdilo o vpisu v 1. letnik programa mednarodne mature oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu 2013/2014; – lastnoročno podpisani izjavi obeh staršev ali zakonitih zastopnikov dijaka, da nimata ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma nista diplomatska ali konzularna predstavnika tujih držav v Sloveniji. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije; – lastnoročno podpisano izjavo dijaka ali, če je dijak mladoletna oseba, izjavo njegovega starša oziroma zakonitega zastopnika, s katero soglaša, da prijavitelj tega dijaka prijavi na javni razpis za pridobitev sredstev za štipendiranje njegovega izobraževanja. Izjava mora biti oddana na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vsi dokumenti, razen dokazil iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ter dokazila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, kolikor bo prijavitelj namesto izjave predložil kopijo dovoljenja za prebivanje, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov in overjenih prepisov sklad ne vrača. 5. Izbirni postopek Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za štipendiranje izbrani največ 3 prijavitelji, za skupno največ 10 dijakov. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo z odločbo zavrnjene. Če bo skupno število prijavljenih dijakov, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega razpisa, presegalo z razpisom predpisano število dijakov, bo prijaviteljem štipendiranje dodeljeno za tistih 10 dijakov, ki so: – v 2. letniku srednješolskega izobraževanja v matični državi dosegli višjo povprečno oceno, pri čemer se vse zaključene ocene posameznih predmetov tega letnika pred izračunom pretvorijo v slovenski srednješolski ocenjevalni sistem; – v zadnjih dveh šolskih letih pred začetkom izobraževanja dosegli več izjemnih dosežkov. Drugo razmejitveno merilo iz prejšnjega odstavka se bo upoštevalo le, če po predhodnem merilu ne bo možno dodeliti sredstev za 10 dijakov, pri čemer bo sklad v primeru, da bo to merilo upošteval, prijavitelje naknadno pozval k predložitvi dokazil. Za izkazovanje in točkovanje izjemnih dosežkov se smiselno upoštevajo določbe 6. poglavja Pravilnika o Zoisovih štipendijah (Uradni list RS, št. 51/08, 40/09 – ZŠtip-A, 45/09). 6. Obravnavanje vlog in štipendiranje Sklad vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo o štipendiranju. Pred podpisom pogodbe mora prijavitelj za dijake, za katere so mu bila dodeljena sredstva za štipendiranje, predložiti izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena izobraževanja, veljavno za šolsko leto 2013/2014 s številko in datumom izdaje dovoljenja ali kopijo tega dovoljenja. 7. Pogodbene obveznosti in nakazilo sredstev Pogodba o štipendiranju se izvršuje za posamezno šolsko leto. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2013/2014 se izvrši predvidoma v osmih dneh od sklenitve pogodbe o štipendiranju. Za šolsko leto 2014/2015 se višina štipendije za posameznega dijaka določi skladno z 2. točko tega javnega razpisa na podlagi vloge prijavitelja za nadaljevanje štipendiranja v šolskem letu 2014/2015, ki ji mora predložiti naslednja dokazila: – potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Republiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2014/2015; – potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za izobraževanje, o višini šolnine za posameznega dijaka v programu mednarodne mature za šolsko leto 2014/2015; – potrdilo o vpisu v 2. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 4. letnik gimnazije v šolskem letu 2014/2015 za posameznega dijaka; – izjavo o podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje iz namena izobraževanja, veljavno za šolsko leto 2014/2015 s številko in datumom izdaje dovoljenja, oziroma kopijo tega dovoljenja. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2014/2015 se izvrši v 8 dneh po predložitvi dokazil iz prejšnjega odstavka in prejema podatkov iz uradnih evidenc za vse dijake vseh prijaviteljev. Prijavitelj sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo programa mednarodne mature ter skladu predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogodbenih določil v zvezi z napredovanjem dijakov v višji letnik v naslednjem šolskem letu ter zaključkom izobraževanja z opravljeno mednarodno maturo v za to predpisanem roku. Prijavitelj mora predložiti tudi končno poročilo o uspehu dijakov na programu mednarodne mature in finančno poročilo o porabi sredstev. S pogodbo o štipendiranju se podrobneje uredijo tudi druga določila pogodbenega razmerja. 8. Dostopnost dokumentacije in način prijave Besedilo javnega razpisa, prijavnico in izjavo prijavitelji dobijo na spletni strani, www.sklad-kadri.si, ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 9. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili, predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 162. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 11. oktober 2013. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno obvestiti sklad. 10. Dodatne informacije Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost