Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 3310-26/2013/1 Ob-3714/13 , Stran 2620
Št. 3310-26/2013/1 Ob-3714/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi: – Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11, 80/12 in 69/13; v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013
I. Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! I. Predmet javnega razpisa, 1. Skladno s prvim odstavkom 6. člena Uredbe je predmet javnega razpisa dodelitev finančne pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu, ko povračilo škode ni določeno s predpisi, ki urejajo odpravo posledic naravnih nesreč, ko gre za škodo na kmetijskih objektih, nastalo zaradi požara ali strele. 2. Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu, znaša do 15.000 €. 3. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 – Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKO. II. Vlagatelji 1. Skladno s prvim odstavkom 3. člena Uredbe so vlagatelji kmetijska gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, 45/08, 57/12 in 90/12 – ZdZPVHVVR; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1) in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v drugem odstavku 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev. 2. Skladno s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe se pomoč ne dodeli kmetijskim gospodarstvom, ki so podjetja v težavah. Vlagatelji k vlogi na ta javni razpis priložijo izjavo, da kmetijsko gospodarstvo ni podjetje v težavah. III. Splošni pogoji za pridobitev sredstev 1. Skladno s 7. členom Uredbe morajo vlagatelji za pridobitev sredstev iz naslova tega javnega razpisa izpolnjevati naslednje pogoje: – na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev; – oddati morajo zbirno vlogo za ukrepe kmetijske politike (v nadaljnjem besedilu: zbirna vloga) v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta; – če je vlagatelj kmetija, mora biti nosilec ali član kmetijskega gospodarstva ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet; – če je vlagatelj pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: s.p.), mora biti nosilec tega kmetijskega gospodarstva zaposlen v podjetju, ki je registrirano za opravljanje primarne kmetijske dejavnosti; – vlagatelji imajo glede na vrsto zavarovanj upravičene šifre: 007, 051, 052, 060, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje; – vlagatelj mora predložiti cenitev škodnega dogodka, ki jo izdela zavarovalnica; – škodni dogodek je moral nastati največ 12 mesecev pred oddajo vloge; – dohodek nosilca kmetijskega gospodarstva ne sme presegati minimalne plače za delo s polnim delovnim časom v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo; – določba prejšnje alinee se ne uporablja, če je vlagatelj planina ali skupni pašnik; – na dan vložitve vloge kmetijsko gospodarstvo ne sme biti v težavah, kot to določajo Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2); – objekt, na katerem je nastala škoda, je moral biti ob nastanku škodnega dogodka zavarovan za primer požara oziroma strele; – objekt, na katerem je nastala škoda, je bil ob nastanku škodnega dogodka namenjen primarni kmetijski pridelavi kmetijskih proizvodov, kot to opredeljuje drugi odstavek 2. člena Uredbe 1535/07/ES; – minimalna višina ocenjene škode, ki jo mora vlagatelj izkazati za upravičenost do plačila po tem ukrepu, je 5.000 €. IV. Splošne določbe 1. Skladno s 34. členom Uredbe mora upravičenec omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. V. Omejitve 1. Skladno z drugim odstavkom 33. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Skladno s tretjim odstavkom 33. člena Uredbe se sredstva ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. Sedež kmetije mora biti na ozemlju Republike Slovenije, kjer je moral nastati tudi škodni dogodek. VI. Finančni pogoji za dodelitev sredstev 1. Skladno z prvim odstavkom 8. člena Uredbe se sredstva dodelijo upravičencu kot pomoč v obliki nepovratnih sredstev. Osnova za izplačilo je razdelilnik iz druge točke tega poglavja, v skladu z višino ocenjene škode. 2. Skladno z drugim odstavkom 8. člena Uredbe znaša višina nepovratnih sredstev, za delno nadomestilo škode po tem ukrepu: – 7500 €: nad vključno 65 000 € ocenjene škode; – 6500 €: od vključno 55 000 do 65 000 € ocenjene škode; – 5500 €: od vključno 45 000 do 55 000 € ocenjene škode; – 4500 €: od vključno 35 000 do 45 000 € ocenjene škode; – 3500 €: od vključno 25 000 do 35 000 € ocenjene škode; – 2500 €: od vključno 15 000 do 25 000 € ocenjene škode; – 1500 €: od vključno 5000 do 15 000 € ocenjene škode. 3. Skladno s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe lahko isti upravičenec pridobi podporo po tem ukrepu le enkrat v treh letih. 4. Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe višina vseh prejetih sredstev za škodni dogodek ne sme presegati dejanske škode. 5. Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2013, se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. 6. Skladno z drugim odstavkom 4. člena Uredbe skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena in izplačana istemu upravičencu, ne sme presegati 7.500 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. 7. Skladno s prvim odstavkom 4. člena Uredbe se poleg pomoči de minimis, v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ne sme dodeliti še državna pomoč, kolikor bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije. 8. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji. VII. Vsebina vloge 1. Skladno s prvim in tretjim odstavkom 29. člena Uredbe se vloga za dodelitev nepovratnih sredstev vlaga v pisni obliki na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKO. Sestavni deli vloge morajo biti speti in oštevilčeni po zaporedni številki, od skupnega števila vloženih strani ter v mapah, priložen pa jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, ime, priimek (naziv podjetja) in naslov vlagatelja (podjetja), ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vlagatelj prijavlja: »Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih kuvertah. 2. Skladno s 30. členom ZKme-1 se vloga, ki ni vložena v pisni obliki in na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKO zavrže. Vloga mora biti izdelana v skladu z zahtevami prijavnega obrazca in tega javnega razpisa, s priloženimi vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili. 3. Prijavni obrazec in informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti tudi na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15. ure in petek od 7.30 do 14. ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si. 4. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. VIII. Rok in način prijave 1. Skladno s prvim in drugim odstavkom 29. člena Uredbe je vlogo za javni razpis potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. 2. Skladno s tretjim odstavkom 28. člena Uredbe začne rok za oddajo vlog teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani MKO. 3. Skladno s prvim odstavkom 28. člena Uredbe se sredstva dodelijo z odprtim javnim razpisom v skladu z ZKme-1. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. IX. Obravnava vlog in postopek odobritve 1. Postopek za pridobitev sredstev je določen v 29., 30. in 31. členu Uredbe. 2. Skladno s prvim odstavkom 35. člena Uredbe mora ARSKTRP še pred odobritvijo pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi MKO. 3. Skladno z drugim odstavkom 35. člena Uredbe mora ARSKTRP v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči MKO na obrazcu in na način, ki ga MKO objavi na svojih spletnih straneh. 4. Vloge, oddane pred rokom za oddajo vlog, se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost