Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2013 z dne 20. 9. 2013

Kazalo

Št. 2334-13-0004 Ob-3668/13 , Stran 2616
Št. 2334-13-0004 Ob-3668/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi četrtega odstavka 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1) v povezavi s 3. členom Pravilnika o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08)
javni razpis
za izbiro organizacij, ki se jim podeli javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk
I. Predmet javnega razpisa Ogledovanje odprte jame izvajajo v skladu z določili 42. člena Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 – ZDru-1; v nadaljnjem besedilu: ZVPJ) jamski vodniki, ki so za vodenje po odprtih jamah posebej usposobljeni. Usposabljanje za jamske vodnike in preverjanje usposobljenosti izvajajo kot javno pooblastilo pooblaščene organizacije na podlagi programov usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike, ločeno za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, in po odprtih jamah, ki niso urejene za turistični obisk. V skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZVPJ javni natečaj za izbiro usposobljenih organizacij izvede ministrstvo. Predmet razpisa je izbira usposobljenih organizacij, ki se jim podeli javno pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk. Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge so drugi, četrti in peti odstavek 42. člena ZVPJ v povezavi s 3. členom Pravilnika o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08). II. Pogoji za pridobitev javnega pooblastila Upravičenci do podelitve javnega pooblastila izvajanja usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk so organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da razpolagajo s predavatelji, ki imajo za posamezne vsebine programa usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike (v nadaljnjem besedilu: program) izkazane ustrezne reference, in sicer najmanj pet objav strokovnih razprav ali najmanj deset let izkušenj s področja dela, kar se dokazuje z dokazilom ali izjavo o zagotovitvi predavateljev, dokazilom ali izjavo organizacije, v kateri(-h) so pridobili zahtevane desetletne izkušnje in s fotokopijo objav strokovnih razprav s področja vsebin v skladu s programom, ki zajema zlasti vsebine s področij: – varstva jam, – speleologije in speleobiologije s poudarkom na krasoslovju, – zgodovine in organiziranosti jamarstva, – poznavanja jam v Sloveniji in v svetu, – didaktike, pedagogike in psihologije (interpretacija jam kot naravnih vrednot), – vsebin za pridobitev znanja in veščin za zagotovitev jamam neškodljivega obiskovanja, varnosti obiskovalcev ter ustreznega ukrepanja v primeru nesreče, – da razpolagajo z ustreznim učnim prostorom, opremljenim z avdiovizualnimi pripomočki (npr. računalnik in projektor), kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju z ustreznim prostorom in opremo, – da razpolagajo z atestirano in varno jamarsko opremo za izvajanje praktičnega dela usposabljanja, kar se dokazuje z izjavo o razpolaganju s to opremo, ki vključuje seznam te opreme. Prosilci morajo vložiti vloge na razpisnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, z vsemi navedenimi prilogami in dokazili. Javno pooblastilo bo podeljeno na podlagi izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev iz javnega razpisa ter razpisne dokumentacije. III. Razpisna dokumentacija in informacije Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa do zaključka javnega razpisa na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje: htpp://www.arso.si, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro in vsako sredo med 14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu: gp.arso@gov.si. Vse ostale informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje narave. Kontaktna oseba je Urška Mavri, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek od 10. do 11. ure, v sredo pa tudi od 14. do 15. ure na tel. 01/280-40-06. IV. Rok in način prijave Vloge je treba poslati po pošti na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, ali jih osebno vložiti v vložišču Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana prispela do 30. 10. 2013 do 14. ure, ne glede na način prispetja. Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah, označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk«. Na ovojnici morata biti navedena tudi ime in točen naslov vlagatelja. V. Obravnavanje vlog in postopek izbora Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo javno in bo opravljeno dne 4. novembra 2013 ob 11. uri na Agenciji RS za okolje, v sobi 103, na lokaciji Vojkova 52, 1000 Ljubljana. Prispele vloge bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki jo je imenoval generalni direktor Agencije Republike Slovenije za okolje. Prepozno prispele in nepravilno označene vloge bodo neodprte vrnjene prosilcem. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, ali jih bodo neustrezno dopolnili, bodo zavržene. VI. Obvestilo o izidu javnega razpisa: o podelitvi javnega pooblastila bo na podlagi predloga komisije najkasneje do dne 30. 11. 2013 z odločbo odločil minister za kmetijstvo in okolje.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Agencija RS za okolje

AAA Zlata odličnost